Головне управління освіти І науки icon

Головне управління освіти І науки
Скачати 157.51 Kb.
НазваГоловне управління освіти І науки
Дата10.08.2012
Розмір157.51 Kb.
ТипДиплом

Головне управління освіти і науки

Чернівецької обласної державної адміністрації


Інститут післядипломної педагогічної освіти

Чернівецької області


Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи


«Затверджено»

Рішенням обласної Експертної комісії

НМЦППСР ІППОЧО

від 16 лютого 2012 р.

протокол № 20

голова Експертної комісії

________________ Д.Д. Романовська

Програма спецкурсу практичного психолога Кельменецького ліцею

з «Педагогіки та психології»

для учнів 10 класу


Розробила :

Корній Світлана Петрівна

Практичний психолог

Кельменецького ліцею


Пояснювальна записка


Головним завданням загальної середньої освіти в Україні є виховання громадянина України, формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій притаманне почуття гідності, повага до прав і свобод людини, свідоме ставлення до своїх обовʹязків, гордість за Батьківщину, здатність до самовдосконалення та активної участі в соціальному житті країни.

Концепції розвитку особистості, як розгортання певних «структур» або «планів», які від початку існують в особливому згорнутому стані людини, мають давню історію і є актуальними в сучасній філософії і психології особистості.

За новою програмою вперше в інваріантній складовій передбачено такий предмет, як психологія. На нього відводиться всього 35 годин (1 година на тиждень). Однак у ліцеї є чимало обдарованих учнів, які прагнуть глибше пізнати даний предмет, отримати підготовку до фахового сприймання. Вирішення цієї проблеми бачиться в тому, щоб у варіативну складову навчального плану в 10 класі ввести інтегрований спецкурс із «Педагогіки та психології».

Дуже важливо закласти в учнів цілісне сприйняття двох сумісних, взаємодоповнюючих дисциплін: психології і педагогіки.

Теми цих різних дисциплін дібрані й послідовно поєднані так, щоб певні розділи з психології мали своє продовження, доповнення, інформування, практичне застосування на уроках педагогіки. Інтеграція цих дисциплін передбачає не їх послідовне, паралельне вивчення, а комплексне, як єдине ціле за своєю суттю, кінцевою метою.

Важливість даного інтегрованого спецкурсу зумовлена ще й тим, що цього року вперше проводяться олімпіади з педагогіки та психології. Чимало учнів зацікавилися цією новою олімпіадою, отримали перемоги і на районному, і на обласному рівнях. Надалі можливість відвідувати даний спецкурс створює передумови для глибокого засвоєння здібними учнями педагогіки й психології та їх підготовка й участі у різних конкурсах.

Категорія особистості вводилася у суспільну свідомість як така, що має високу цінність. Адже саме особистість, на думку мислителів, створює нові цінності, і тому у процесі творчості набуває нових, більш високих якостей. Коли йдеться про особистість,то мається на увазі найвища якість психічної регуляції діяльності. Була розроблена програма дослідження особистості, що відображала вже достатньо структурований перелік психологічних понять, в яких на різних рівнях узагальнення та конкретизації представлена психологічна структура якостей особистості. Для чого це потрібно? Щоб знати, який ти є насправді, треба перш за все зуміти виховати себе такою людиною, якою хотілося б стати. І саме пізнання самого себе визначає лінію життя, майбутнє людини.

Загальна мета курсу – оволодіння знання з педагогіки та психології, навчити використовувати їх при розвʹязанні своїх життєвих проблем, тобто для самовдосконалення.

Основні завдання:

ознайомити учнів з основними психологічними та педагогічними поняттями;

формувати навички вирішення різних психологічних завдань і педагогічних ситуацій;

опанувати навичками самоаналізу і саморозуміння почуттів і мотивів поведінки оточення.

Програмою передбачено розвиток адекватного самооцінювання, формування правової культури, вироблення власної позиції, соціальної активності.

Кінцева мета полягає в тому, щоб учні зрозуміли: особистість, котра здатна себе формувати, зуміє легше долати труднощі як соціального, так і особистісного характеру


^ Структура курсу


п/п

Розділи та теми

з психології

Теми

з педагогіки

К-сть

годин

Розділ І. Загальні питання психології
6

1.

Що вивчає психологія?

 • вивчення психології як науки

 • етапи розвитку психології

 • значення і завдання психології

 • галузі психології

Педагогіка як наука

 • педагогіка, її місце в системі наук

 • основні етапи розвитку педагогічної науки

 • сутність виховання, його мета
2

2.

Розвиток психіки та свідомості людини

 • виникнення і розвиток психіки

 • розвиток людської свідомості

Урок з розвитку людської свідомості

 • формування грома-дянської позиції та мо-рально-етичних чеснот

2

3.

Принципи і методи психології

 • принципи побудови психологічних досліджень

 • формування основних методів досліджень

Поняття про принципи і методи навчання

 • характеристика принципів і методів навчання

2

Розділ ІІ. Особистість і діяльність
8

1.

Особистість та її структура

 • поняття про особистість, індивід, індивідуальність

 • теорія пояснення особистості

 • психологічна структура особистості

 • особистість як самокерована система

Фактори і вікові періоди розвитку особистості

 • колективне моделювання шляхів їх розвитку
2

2.

Поняття про спрямованість особистості

 • спрямованість особистості, що визначає поведінку людини, взаємини з іншими людьми

 • основні елементи спрямованості

 • потреби, інтереси, переконання - мотиви людської особистості

 • світогляд та ідеали особистості

Формування свідомості осо-бистості різними педагогіч-ними методами, прийомами:

 • бесіди, лекції, диспути, тощо

2

3.

Поняття про діяльність

 • діяльність особистості

 • знання, вміння, навички і звички в діяльності особистості

 • дослідження структури інтересів

Організація діяльності і формування навичків сус-пільної поведінки особистості

2

4.

Спілкування і міжособисті відносини

 • Міжособові стосунки в групах

 • групова і колективна свідомість

 • масові соціально- психологічні явища і їх роль у спілкуванні і міжособових стосунках

Спілкування як фактор розвитку особистості

2

ІІІ. Пізнавальні процеси особистості
10

1.

Відчуття та сприймання

 • виникнення і фізіологічна основа відчуттів

 • види і закономірності відчуттів

Типи, види уроків і їх структурування

 • поняття про форми організації навчання

 • вимоги до уроку

 • особливості побудови уроків різного типу

2

2.

Памʹять та прийоми мнемотехніки

 • памʹять як психічний процес

 • фізіологічна основа памʹяті

 • характеристика процесів памʹяті: запамʹятовування, збереження, відтворення, забування

 • закони і механізми запамʹятовування, збереження і забування інформації

 • мнемотехніка та її прийоми

Педагогічний практикум для розвитку вдосконалення пам’яті


2

3.

Уява та мислення

 • загальна характеристика уяви

 • види та прийоми розвитку уяви

 • форми, види і розумові операції мислення

 • індивідуальні особливості мислительної діяльності людини

Урок розвитку зв’язного мовлення педагогічного спря-мування

 • підготовка до написання твору-есе на тему: «Вчитель майбутнього»

2

4.

Увага та уважність

 • поняття про увагу та її види

 • структура та якості уваги

 • значення уваги в різних видах діяльності

 • засоби та вправи розвитку уваги

Урок-практикум з розвитку уваги

 • розвʹязування педаго-гічних ситуацій

2

5.

Емоційний світ особистості

 • загальне поняття про емоції та почуття

 • зовнішнє вираження емоцій

 • види почуттів та емоційних станів

Педагогічний практикум «Вирощуємо характер» (усвідомлення відповідаль-ності за формування власного характеру)

2

^ IV. Індивідуальні особливості особистості
8

1.

Темперамент та психологічна характеристика його видів

 • історія розвитку уявлень про темперамент

 • типи вищої нервової діяльності

 • характеристика якостей темпераментів

 • відповідність професії типу темпераменту

Особистісно-зорієнтоване навчання методом колек-тивної форми «Робота в групах», сформованих за типом темпераменту

2

2.

Характер. Індивідуальне та типове в характері

 • структура, властивості характеру

 • чинники, що впливають на формування характеру:

фізіологічні особливості, виховання, соціальне середовище, самовиховання

Розв’язування педагогічних ситуацій із врахуванням характеру людини

2

3.

Здібності особистості

 • здібності, інтелект, творчість, креативність

 • загальне поняття про здібності та розвиток творчих здібностей

Урок-презентації учнівських проекцій під загальною назвою: «Мій коник»

2

4.

Особистість і суспільство - тренінг

 • спілкування та його функції

 • засоби вербальної та не вербальної передачі інформації

 • основні принципи партнерського спілкування, шляхи їх реалізації

Функції педагогічного спілку-вання

 • засоби комунікації

 • розвиток комуніка-тивних умінь, упевне-ності в собі, емпатії
2

V. Підсумки, узагальнення вивченого

з психології

V. Підсумки, узагальнення вивченого з педагогіки

2

1.

2.

 • тест – контроль з психології

 • захист учнівських мультимедійних проекцій

 • тест – контроль з педа-гогіки
Всього
34^ Методи моніторингу та оцінки ефективності програми

І. Фахові тести з педагогіки та психології:

 1. Вибіркова спрямованість на той чи інший об’єкт, зосередженість на ньому – це:

А) пам’ять

Б) увага

В) мислення

Г) воля

 1. Прагнення вчинити, як всі члени групи, називається:

А) зрадою

Б) наслідуванням

В) упертістю

Г) всі відповіді правильні

 1. Форма мислення, за допомогою якої на основі двох або декількох суджень виводиться нове судження, називається -

А) поняття

Б) судження

В) висновок

Г) всі відповіді вірні

 1. ^ Здатність висловлювати незвичайні ідеї, нетрадиційно мислити, швидко розв’язувати проблемні ситуації - це

А) логічне мислення

Б) образне мислення

В) креативне мислення

 1. ^ Закінчити речення: «Самопізнання-це засіб…»

А) управління іншими людьми

Б) оволодіння досвідом інших людей

В) оволодіння власним досвідом

Г) управління фізіологічними системами

 1. ^ Запам’ятовування й відтворення рухів – це…

А) емоційна пам’ять

Б) образна пам’ять

В) рухова пам’ять

Г) всі відповіді правильні

 1. Вид пам’яті, в якій інформація зберігається роками і може відтворюватися скільки завгодно разів – називається:

А) миттєва

Б) короткочасна

В) довготривала

 1. Людина із сильним, рухливим, але неврівноваженим типом нервової діяльності – це:

А) сангвінік

Б) холерик

В) меланхолік

Г) флегматик

 1. Особистість – це

А) людина, яка має високу свідомість

Б)доросла людина

В) розумна, відповідальна, вільна людина

Г) людина, яка свідомо управляє власною поведінкою і діяльністю

 1. ^ Оцінка людиною власних можливостей, якостей, достоїнств і недоліків – це…

А) самовизначення

Б) самооцінка

В) самопізнання

Г) самовиховання

^ 11. Закінчити речення: «Педагогіка- це…»

А) сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси навчання,

виховання і розвитку особистості;

Б) наука,що вивчає методи впливу на дитину, її переживання,почуття, думки

в процесі навчання.

^ 12. Оберіть означення, яке найбільш повно характеризує поняття «педагогічна діяльність».

А) особливий,багатогранний і багатоплановий вид діяльності, повʹязанний

з навчанням і вихованням;

Б) професійна активність, в якій за допомогою різних засобів впливу на учнів

реалізуються задачі навчання й виховання.

^ 13. Яке із формулювань найповніше і найточніше відображає основну мету освіти ХХІ століття?

А) виховання громадянина;

Б) виховання громадського діяча;

В) формування гармонійно розвиненої особистості з високою духовністю

та глибокою внутрішньою культурою.

^ 14. Закінчити речення: «Формування особистості - це…».

А) кількісні зміни в організмі;

Б) особистісне становлення і творча самореалізація кожної людини ,

які відбуваються в процесі виховання, розвитку. Навчання і освіти;

В) цілеспрямований процес формування в учнів необхідних якостей

і переконань.

^ 15. Що саме є державним механізмом соціалізації особистості?

А) середовище;

Б) освіта;

В) спадковість.

16. До методів самовиховання належить:

А) бесіда;

Б) само переконання;

В) приклад.

^ 17. В якому суспільстві ми живемо?

А) індустріальному;

Б) демократичному;

В) інноваційному;

Г) інформаційному.

18. До загальної мети виховання належать:

А) всебічний і гармонійний розвиток особи;

Б) збереження неповторності кожної особи;

В) емоційний розвиток кожної особи;

Г) усі відповіді правильні;

Д) усі відповіді неправильні.

^ 19.Що лежить в основі інноваційних процесів в освіті?

А) наукові пошуки в теорії навчання та виховання;

Б) проблема вивчення,узагальнення і поширення передового педагогічного

досвіду.

^ 20. Які основні властивості учня у гуманістичній педагогіці?

А) субʹєкт;

Б) обʹєкт;

В) вільна, духовна особистість, що має потребу в саморозвитку.


Педагогічні ситуації.

Ситуація 1. «Занадто сумлінний» учитель математики постійно затримує дітей на перерві, залишає після уроків. У батьків – претензії. Що їм відповісти?

 1. Вибачитися перед батьками й «виправитися».

 2. Пояснити затримки слабкістю класу й необхідністю додаткової роботи з ним.

 3. Висунути зустрічні претензії до батьків, які не приділяють належної уваги успішності дітей.

 4. Сміливо парирувати батьківські претензії погрозою відмовитися від класу й тим, що діти можуть узагалі залишитися без учителя математики.

Відповідь: 1,2.

Ситуація 2. Учителька, доведена на уроці « до ручки» класними «жартівниками», у розпачі заявляє класу,що залишає всіх на додатковий урок для виконання «штрафно-го» завдання. Дисципліновані учні обурені: вони за що страждають? Як вчинити?

 1. Спокійно пояснити, щоб надалі свідома частина класу чітко ставала на бік учительки й допомагала осаджувати ледарів.

 2. Спокійно пояснити, що вас не так зрозуміли: покарання стосується лише «жартівників».

 3. Визнати доводи свідомої частини класу справедливими й відпустити цих дітей.

Відповідь: 3.

Ситуація 3.Доведена до розпачу поводженням дітей молода вчителька просто на уроці розплакалася. Як вийти із цієї ситуації?

 1. Дуже просто: поплакати,заспокоїтися і продовжити урок.

 2. Дуже просто: поплакати - тільки не в класі - заспокоїтися і продовжити урок.

 3. У такій ситуації обовʹязково слід залишити клас і до кінця уроку вже не повертатися.

 4. Опанувати себе – які там сльози в класі! –і, вибачившись перед дітьми за свою слабкість, продовжити урок.

 5. Найголовніше, щоб учні відчули свою провину і відповідальність за ваші сльози.

Відповідь: 2,4.


Література:

1. Коломенский Я. А. Человек: психология. - М.: Просвещения, 1990.

2. Гільбух Ю. З. Розумово обдарована дитина: психологія, діагностика, педагогіка: Пер. з рос. - К.: 1993 -75с.

3. Аніскіна Н. Педагогічна підтримка обдарованості.- К.: Вид. дім «Шкіл. Світ»,

2005.-128с.

4. Общая психология: Учеб. Пособие для студентов пед. институтов. Под ред.

В.В.Богословского и др.- 3-е узд., перероб. И доп.-М.: просвещение, 1981- 383 с.

5. Вікова психологія . За ред. Г. С. Костюка – К.: Вид. «Радянська школа», 1976

6. Крутецкий В. А. Психология: Учеб. для учащихся пед. уч-щ.-2-е изд., перераб.

и доп. – М.: Просвещение,1986

7. Психология. Словарь –Под общ. Ред., А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского – 2 -е изд., испр. и доп. – М.: Политиздат.1990

8. Мартинець Л. А. Ділова людина: шляхи становлення: з-тя зі старшокласниками-К.: Шк. світ, 2011.

9. Педагогика. Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов. Под ред. Ю.К. Бабанского. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., Просвещение, 1988.

10. Педагогика. Учеб. Пособие для студентов пед. уч-щ. Под ред. С.П. Баранов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., Просвещение, 1987.

11. О. Б. Матвейчук. Розвиваємо комунікативні якості. ж. «Шкільному психологу. Усе для роботи». № 1, 2012.

12. Педагогічні задачі і завдання для батьків / Під ред. В.Г. Постового. – К.: Рад. Шк., 1989.

13. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии. Под. ред. И.И.Ильясова, В.Я. Ляудис.-М.: изд-во Моск.ун-та,1981

Схожі:

Головне управління освіти І науки iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Головне управління освіти І науки iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Головне управління освіти І науки iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької ода чернівецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецька обласна психолого-медико-педагогічна консультація План
Вступне слово Жукотинської В. Д., заступника начальника Головного управління освіти І науки Чернівецької ода
Головне управління освіти І науки iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
Головне управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Головне управління освіти І науки iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації

Головне управління освіти І науки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Інститут інноваційних технологій І змісту освіти Головне управління освіти І науки Дніпропетровської облдержадміністрації Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кафедра філософії випереджаючої освіти та управління
«Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку», яка відбудеться 22 листопада...
Головне управління освіти І науки iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Кафедра педагогіки, психології та теорії управління освітою програма
Реєстрація учасників круглого столу (1 ауд., Іппочо, вул. Івана Франка, 20, м. Чернівці)
Головне управління освіти І науки iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Т. В. Мороз, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою іппочо
Головне управління освіти І науки iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької облдержадміністрації
Поняття про психіку. Зміст та предмет психології як науки. Біопсихічні властивості людини
Головне управління освіти І науки iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації
Заняття Толерантність: що це?
Головне управління освіти І науки iconПоложення про проведення обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів системи освіти Чернівецької області
Типового положення про Головне управління освіти І науки Київської міської державної адміністрації, управління освіти І науки обласної,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи