Головне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи icon

Головне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
Скачати 192.57 Kb.
НазваГоловне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
Дата10.08.2012
Розмір192.57 Kb.
ТипДиплом


ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


Науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням обласної Експертної комісії

НМЦППСР ІОППОЧО

від 16 лютого 2012р.

Протокол № 20

голова Експертної комісії

_______Д.Д.Романовська


ПРОГРАМА

спецкурсу «Я і світ професій»

( 8-9 класи)

34 години


Укладач

Артемова К.М.

Практичний психолог

Новодністровської гімназії


Новодністровськ 2012

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


У зв’язку з тим, що сучасне реформування освіти передбачає профільну спрямованість у старшій школі, а допрофільна підготовка учнів тісно взаємопов’язана з цим, стає необхідним пошук шляхів удосконалення підготовки учнів до обґрунтованого вибору ними майбутнього напряму навчання. Вирішити дану проблему кожній дитині покликана допомогти програма спецкурсу «Я і світ професій».

Курс призначений для вікової категорії дітей 13-14 років (8-9 клас). Він може викладатися у школах практичними психологами як спецкурс (за рахунок годин варіативної складової навчального плану школи) або як факультатив.

Курс „Я і світ професій” розрахований на 34 години.

Головними компонентами програми є три блоки:

    1. Інтерактивно-інформаційний.

Цикл уроків про світ професій, що обумовлює знання учнів про види професійної праці людини та напрями профільного навчання у старшій школі.

2. Практично-діагностичний.

Практичні заняття з учнями, спрямовані на усвідомлення ними професій-

ного образу „Я”. Обумовлюють отримати знання про індивідуальні особливості учня, його можливості й домагання, напрями самовдосконалення до рівня вимог бажаного профілю навчання у старшій школі.

3. Практично-розвивальний.

Уроки-практикуми технологій вибору профілю навчання, який поєднує у собі знання правил вибору учнем майбутнього профілю навчання, його уміння складати та корегувати індивідуальний освітній шлях, аналізувати суперечності й уникати усталених помилок.

Реалізація змісту курсу «Я і світ професій» передбачає активізацію освітніх потреб профорієнтаційної діяльності учня, формування у нього прагнення до саморозвитку, самоорганізації, самовдосконалення.

Викладання курсу «Я і світ професій» передбачає використання різноманітних форм профорієнтаційної роботи, серед яких домінуючою формою є урок. Окрім того, також використовуються лекції, конференції, презентації, диспути, конкурси, екскурсії, зустрічі тощо.

Особливістю курсу «Я і світ професій» є проведення практичних робіт, орієнтованих на ґрунтовне вивчення учнями блоку питань, пов’язаних із розумінням загальних понять про індивідуально – психологічні особливості особистості. Під час практичних робіт учні також працюють над творчими або самостійними завданнями, набувають уміння презентувати, аналізувати професії та зосереджуватись на самоаналізі. Така діяльність учнів спрямована на формування у них адекватної самооцінки та прагнення самовдосконалення до рівня вимог майбутнього профілю навчання в старшій школі та майбутньої обраної професії.

^ Мета курсу: дати можливість учню усвідомити свої можливості, засвоїти відповідну інформацію про світ професій, спрямувати учнів на правильний вибір профілю навчання, сформувати відповідальне ставлення до свого майбутнього.

^ Основні завдання:

- допомогти оволодіти учням необхідними знаннями про світ професій;

- сформувати в учнів навички орієнтації у світі професій;

- сприяти більш усвідомленому оволодінню знаннями;

- підготувати учнів до вибору напряму профілю навчання в старшій школі.


^ Структура та обсяг курсу „Я і світ професій”


з/п

Розділи та підрозділи

З а н я т т я

Теорет.

Практ.

Теорет.

Практ.

8 к л а с

9 к л а с

Розділ І. Світ професій

7

4

5

6

1.

В с т у п

1

-

1

-

2.

1.1. Мотиви вибору професії

2

1

1

2

3.

1.2. Типи та класифікація професій

4

3

3

4

Розділ ІІ. Професійний образ «Я»

7

9

6

10

4.

2.1. «Я» і мої можливості

7

9

6

10

Розділ ІІІ. Технологія вибору профілю

навчання

2,5

2,5

2,5

2,5

5.

3.1. Моє місце в суспільстві

0,5

0,5

0,5

0,5

6.

3.2. «Я» і соціальне середовище

1

1

1

1

7.

3.3. Напрями профільного навчання

1

1

1

1

Підсумкові творчі заняття

-

2

-

2

Всього 34 годиниЛітература:

  1. Вольянська С.Є. Профілізація старшої школи: перші кроки // Управління школою. - 2004. - № 9 (57).

  2. Готовність учня до профільного навчання /Упоряд.: В.Рибалка; за заг. ред. С. Максименка, О. Главник. - К.: Мікрос – СВС, 2003.

  3. Докшіна Н., Зікас А. Психологічний супровід профільного навчання // Психолог.–2007.-№41.

  4. Костенко О. Супровід допрофільної підготовки та профільного навчання // Психолог. – 2010.-№14.

  5. Новак О., Костенко Н. Допрофільна підготовка та профільне навчання учнів // Психолог.-2005.-№17.

  6. Резапкина Г.В. Я и моя профессия. – М.: Владос, 2000.

  7. Самодрин А. Профільна диференціація – проблема укр. школи // Дир. шк., ліцею, гімназії. – 2001.- №1.

8 к л а с

Тематичне планування навчального матеріалу


з/п

К-сть год.

З м і с т

Вимоги до рівня підготовки

Р о з д і л І. С в і т п р о ф е с і й
1г.

В с т у п

1.

1г.

Мета і завдання курсу «Я і світ про-фесій». Значення правильного вибору професії для особистості. Проблема професійного самовизначення, типо-ві помилки при виборі професії і їх наслідки. Інструкція учням про поря-док заповнення відомостей у «Що-деннику планування вибору профі-лю навчання.

^ Практична робота. Заповнити загаль-ні анкетні дані про наміри учня щодо профілю навчання.

Учень: пояснює значення пра-вильного вибору професії для особистості, виділяє проблеми професійного самовизначення сучасної молоді.


Характеризує типові помилки при виборі професії і їх наслідки.
3г.

1.1. Мотиви вибору професії

2.

2г.

Сфери людської діяльності та види праці. Виробнича сфера, бізнес, нау-ка, культура, освіта, обслуговування.

Практична робота. Складання блок-схеми «Сфери людської діяльності та види праці».

Учень: називає сфери людської діяльності та види праці, виді-ляє особливості видів трудової діяльності людини. Характеризує виробничу сфе-ру, бізнес, науку, культуру, освіту і сферу обслуговування.

3.

1г.

Мотиви вибору професії. Поняття про мотиви та потреби людини. Види мотивів. Зовнішні (об’єктивні) та внутрішні (суб’єктивні) фактори вибору професії.

^ Практична робота. Визначення мотивів вибору професії.

Учень: пояснює значення мотивів і потреб людини при виборі професії, виділяє види мотивів вибору професії.

Характеризує суб’єктивні фактори виду професії.
7г.

1.2. Типи та класифікація професій

4.

1г.

Поняття «Професія». Професія, спе-ціальність, кваліфікація, посада. Типи професій. Галузь господарства. Галузева класифікація професій.

^ Практична робота. Анкети «Професії моїх батьків».

Учень: пояснює відмінність між професією, спеціальністю, класифікацією і посадою, виді-ляє типи професій і галузі господарства. Характеризує специфіку галузевої класифіка-ції господарства.

5.

1г.

Різні підходи до класифікації профе-сії. Державний класифікатор профе-сій України.

^ Практична робота. Гра «Аукціон».

Учень: виділяє підходи до кла-сифікації професій, характери-зує групи професій, володіє початковими навиками роботи з Державним класифікатором професій України

6.

1г.

Професійна діяльність людини. Зміст і структура професійної праці. Загальна характеристика професійної діяльності: предмет, мета, засоби, умови і т.п.

^ Практична робота. Розподіл заданого переліку професій у групи за визна-ченою характеристикою праці.

Учень: пояснює зміст і струк-туру професійної праці люди-ни. Характеризує професії за предметом, межею, засобами і умовами праці, володіє почат-ковими навиками розподілу професій у групи.

7.

1г.

Класифікація професій за предметом праці. Загальній огляд п’яти типів професій.

^ Практична робота. Розподіл задано-го переліку професій у групи за пред-метом праці. Доповнення виділених груп власними прикладами професій.

Учень: пояснює особливості класифікацій професій за пред-метом праці.

Характеризує групи професій, володіє початковими навиками розподілу професій у групи за предметом праці.Класифікація професій за метою пра-ці, гностична, перетворювальна, по-шукова.

^ Практична робота. Розподіл заданого переліку професій у групи за метою праці. Доповнення виділених груп власними прикладами професій.

Учень: пояснює особливості і класифікацію професій за ме-тою праці.

Характеризує групи професій за метою праці, володіє почат-ковими навиками розподілу професій у групи за метою праці.Класифікація професій в залежності від засобів праці: ручні, механізовані, автоматизовані, комп’ютерні тощо.

^ Практична робота. Розподіл заданого переліку професій у групи залежно від засобів праці. Доповнення виділених груп власними прикладами професій.

Учень: пояснює особливості класифікації професій залежно від засобів праці.

Характеризує групи професій відповідно до засобів праці, володіє початковими навиками розподілу професій залежно від засобів праці.Класифікація професій за умовами праці: в умовах звичайного клімату, на відкритому повітрі з різкими змі-нами клімату, в екстремальних умо-вах з підвищеною моральною відпо-відальністю за здоров’я і життя людей.

^ Практична робота. Розподіл заданого переліку професій у групи за умова-ми праці. Доповнення виділених груп власними прикладами професій.

Учень: пояснює особливості класифікації професій за умо-вами праці.

Характеризує групи професій за умовами праці, володіє по-чатковими навиками розподілу професій за умовами праці.

8.

1г.

Професії типу «Людина-Людина» специфіка предмета, мети, засобів, умов праці цього типу професій.

^ Практична робота. Класифікація основних груп професій типу «Люди-на-Людина». Визначення професій-но важливих якостей необхідних для роботи за професіями даного типу.

Учень: пояснює особливості професій типу «Людина-Люди-на». Характеризує специфіку предмету, мети, засобів і умов праці професії даного типу, володіє початковими навиками визначення професійно-важли-вих якостей необхідних для роботи за професіями типу «Людина-Людина».Професія типу «Людина-Техніка». Огляд професій типу «Людина-Тех-ніка», специфіка предмету, мети, за-собів. Умов праці даного типу профе-сій та вимог, які вони висувають до особистості.

^ Практична робота. Класифікація основних груп професій типу «Люди-на-Техніка». Визначення професійно-важливих якостей необхідних для ро-боти за професіями даного типу.

Учень: пояснює особливості професій типу «Людина-Техні-ка». Характеризує специфіку предмету, мети, засобів і умов праці професій цього типу, во-лодіє початковими навичками професійно-важливих якостей необхідних для роботи за про-фесіями типу «Людина-Техніка».Професії типу «Людина-Природа» Огляд професій типу «Людина-При-рода». Специфіка предмету, мети, засобів, умов праці та вимог, які вони висувають до особистості.

^ Практична робота. Класифікація основних групп професій типу «Лю-дина-Природа». Визначення профе-сійно-важливих якостей необхідних для роботи за професіями даного типу.

Учень: пояснює особливості професій типу «Людина-При-рода». Характеризує специфіку предмету, мети, засобів, умов праці професії типу «Людина-Природа», володіє початкови-ми навиками професійно-важ-ливих якостей необхідних для роботи за професіями типу «Людина-Природа».Професії типу «Людина-Знакова сис-тема». Детальний огляд професій ти-пу «Людина-Знакова система». Специфіка предмету, мети, засобів, умов праці та вимог, які вони вису-вають до особистості.

^ Практична робота. Класифікація основних груп професій типу «Люди-на-знакова система». Визначення професійно-важливих якостей необ-хідних для роботи за професіями даного типу.

Учень: пояснює особливості професій типу «Людина-Знако-ва система». Характеризує спе-цифіку предмету, мети, засо-бів, умов праці професій типу «людина-знакова система», володіє початковими навиками визначення професійно-важли-вих якостей необхідних для роботи за професіями типу «Людина-Знакова система».Професії типу «Людина-Художній образ» Детальний огляд професій типу «Людина – Художній образ». Специфіка предмету, мети, засобів, умов праці професій даного типу, та вимог, які вони висувають до особис-тості.

^ Практична робота. Класифікація основних груп професій типу «Люди-на-Художній образ».

Визначення професійно-важливих якостей необхідних для роботи за професіями даного типу.

Учень: пояснює особливості професії типу «Людина-Ху-дожній образ» характеризує специфіку предмета, мети, за-собів і умов праці професій ти-пу «Людина-Художній образ», володіє початковими навиками визначення професійно-важли-вих якостей необхідних для ро-боти за професіями типу «Лю-дина-Художній образ”.

9.

1г.

Форми вибору професій «хочу», «можу», «маю», «потрібно». ^ Практична робота. Складання форму-ли визначення професії за допомогою таблиці «класифікація професій».

Учень: пояснює змістовну сут-ність вибору професії. Характеризує складові форму-ли вибору професії, володіє по-чатковими навиками складання формули визначеної професії.

10.

1г.

Підсумкове заняття. Узагальнення та перевірка набутих знань. Заповнення відомостей про учня отриманих під час вивчення розділу «Світ профе-сій» у «Щоденнику вибору профілю навчання».

^ Практична робота. Порівняння про-фесійно-важливих якостей, необхід-них для роботи за професіями різного типу.


Учень: пояснює значення пра-вильного вибору професій для особистості та суспільства. Характеризує специфіку сучас-ного світу професій, володіє початковими навиками профе-сійно-важливих якостей необ-хідних для роботи за профе-сіями даного типу.Р о з д і л ІІ. П р о ф е с і й н и й о б р а з « Я »


16г.

2.1. «Я» і мої можливості

11.

2г.

Що я знаю про себе і свої можливос-

ті. Образ «Я», психічне, соціальне і фізичне «Я».

Практична робота. Вправа «Хто Я». Дискусії «Для чого людині знати себе?», «Чого я чекаю від життя?»

Учень: пояснює значення знань про себе і про свої мож-ливості для вибору майбутньо-го профілю навчання, виділяє складові образу «Я», володіє початковими навиками само-аналізу.

12.

2г.

Асоціація та уява людини. Вплив реклами на уявлення людини про себе і свої можливості. ^ Практична робота. Аналіз прикладів впливу прямої та прихованої реклами на професійну працю людини.

Учень: пояснює особливості асоціації та уяви людини і їх значення для професійної діяльності людини. Характеризує вплив уявлення людини про себе і свої можли-вості, володіє навичками впли-ву реклами на вибір професії.

13.

2г.

Увага та її особливості. Види уваги. Структура і якості уваги. Увага і про-фесійна діяльність людини. Засоби розвитку уваги.

^ Практична робота. Визначення особливостей розвитку уваги. Методики: «Об’єм уваги». «Розподіл та переключення уваги», «Стійкість та концентрація уваги».

Учень: пояснює особливості уваги людини і її значення для професійної діяльності люди-ни. Характеризує структуру і якості уваги, володіє початко-вими навичками розвитку уяви.

14.

2г.

Пам’ять і її значення для професійної діяльності людини. Види пам’яті. Запам’ятовування, збереження, забу-вання, пригадування інформації. Продуктивність пам’яті. Довгостро-кова, короткочасна і оперативна пам’ять.

^ Практична робота. Визначення рівня розвитку пам’яті, її різних видів. Раціональні прийоми запам’ятову-вання.

Учень: пояснює особливості пам’яті людини і її значення для професійної діяльності людини. Характеризує види пам’яті, володіє початковими навичками раціональних прийомів запам’ятовування.

15.

2г.

Мислення. Види мислення та їх ха-рактеристика. Особливості мислення і його значення для вибору майбут-ньої професії. Модель інтуїтивних і початкових рішень. Практична робо-та. Визначення рівня розвитку видів мислення. Вправи розвитку мислення «Гімнастика для мозку»

Учень: пояснює особливості мислення людини і їх значення для професійної діяльності людини.

Характеризує модель і види розумових рішень, володіє по-чатковими навичками розвитку мислення.

16.

2г.

Темперамент, врахування його особ-ливостей у професійній діяльності. Типи темпераменту. Характеристика якостей темпераменту. Перевага та недоліки основних видів темпера-ментту. Практична робота. Визначення типу темпераменту.

Учень: пояснює особливості темпераменту людини і їх вра-хування у професійній діяль-ності, виділяє типи темпера-менту. Характеризує переваги та недоліки основних типів темпераменту.

17.

2г.

Характер, як відносно стійке поєд-нання характеристик особистості. Характер і фізіологічні особливості людини. Врахування домінуючих рис характеру при виборі майбутньої професії.

^ Практична робота. Вправи для самовиховання. Гра «Аукціон».

Учень: пояснює особливості характеру людини і їх враху-вання у професійній діяль-ності.

Характеризує домінуючі риси характеру, як відносно стійке поєднання особливостей, осо-бистості, володіє початковими навичками самовиховання.

18.

2г.

Емоції, їх прояви і значення у профе-сійній діяльності людини. Емоційні стани: афект, настрій, почуття. Емоції і ставлення людини до праці.

^ Практична робота. Вправи для роз-витку самоконтролю над емоціями «Намалюй емоцію», «Передай емо-цію», «Вгадай емоцію».

Учень: пояснює особливості емоцій людини і їх значення для професійної діяльності лю-дини. Характеризує емоційні стани, володіє початковими навичками розвитку. Контролю на своїми емоціями.Розділ ІІІ. Технологія вибору профілю навчання

1г.

3.1. Моє місце в суспільстві

19.

1г.

Сприймання та воля і їх врахування в процесі вибору майбутньої професії. Сила волі. Протиріччя: «хочу», „можу”, «потрібно». Залежність волі від розвитку інтелекту і культури (духовності) людини. Прояви сили, волі у критичних умовах.

^ Практична робота. Визначення рівня розвитку вольових якостей. Вправи для розвитку волі.

Учень: пояснює сприймання та волі і їх врахування у процесі вибору майбутньої професії. Характеризує протиріччя «хочу», «можу», «потрібно», «мушу», володію початковими навичками розвитку сили волі.
2г.

3.2. „Я” і соціальне середовище

20.

1г.

Самооцінка та її значення для пра-вильного вибору майбутнього профі-лю навчання. Самопізнання і самови-ховання.

^ Практична робота. Визначення рівня самооцінки. Методика „Моя само-оцінка”.

Учень: пояснює особливості самооцінки людини і її значен-ня для професійної діяльності людини. Характеризує вплив самооцінки і свої можливості, володіє навичками аналізу самооцінки.

21.

1г.

Стрес, розчарування і оптимізм. Вплив стресу на здоров’я людини. Стрес і депресія. Саморегуляція – шлях до подолання стресу. ^ Практична робота. Вправа з незакін-ченими реченнями: «Я переживаю стрес коли…», складання власної програми подолання розчарування. Дискусія «Як стати оптимістом».

Учень: пояснює причини виникнення стресу, розчару-вання і оптимізму та їх значен-ня для майбутньої професії.

Характеризує вплив стресу на здоров’я людини, володіє початковими навичками саморегуляції.
2г.

3.3. Напрями профільного навчання
2г.

Вибір майбутнього профілю навчан-ня та профільна придатність особис-тості. Вимоги профільного навчання. Стан здоров'я, бажаний напрям про-фільного навчання. Інструкція про порядок заповнених відомостей про учня, отриманих під час вивчення розділу „Професійний образ „Я” у „Щоденнику вибору профілю нав-чання”.

^ Практична робота. Визначення і уза-гальнення особистісних характерис-тик, які можуть стати перепоною для продовження навчання за бажаним профілем.

Презентація проектів „Мій профіль і моє майбутнє”, „Світ моїх захоплень та мій профі-метаплан”.

Учень: пояснює значення ви-бору майбутнього профілю, виділяє вимоги бажаного у майбутньому напрямі профіль-ного навчання.


Характеризує особистісні ха-рактеристики, які можуть ста-ти перепоною для продовжен-ня навчання за бажаним про-філем.
2г.

Підсумкові заняття.

22.1г.Уточнення та перевірка отримання знань.

^ Практична робота. Творчі роботи. «Мій портрет», «Захисти професію», «Сходинки до професії», «Дерево моїх професій» ( у «Щоденнику вибору профілю навчання».Учень: пояснює значення пра-вильного вибору професії для особистості та сучасного сус-пільства, виділяє проблеми професійного самовизначення сучасної молоді, володіє по-чатковими навичками уник-нення типових помилок при виборі професії.

23.

1г.

Практична робота. Психологічне КВК «Світ професій».
Схожі:

Головне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи iconГоловне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
Програма розроблена для дітей 4-6 років. Вона складається з 13 занять. Тривалість заняття 30 хв
Головне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Науково – методичний центр практичної психології І соціальної роботи
Комплексна розвивальна програма соціального педагога професійно – технічного навчального закладу з формування навичок здорового способу...
Головне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи iconГоловне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
Важливо навчити їх розрізняти емоційні стани оточуючих та власні – свідомо. Адже емоційна компетентність є основою не тільки соціальної...
Головне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи iconГоловне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
«Я» в системі стосунків з оточуючими людьми. Різнобічність ціннісної спрямованості, формування цінносності в трьох сферах існування...
Головне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
Агресія — це фізична або словесна поведінка людини, спрямована на пошкодження або руйнування. Якщо агресія виявляється в найбільш...
Головне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи iconГоловне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи
На думку експертів вооз, самогубства забирають більше життів, ніж всі війни, терористичні акти та локальні конфлікти разом узяті....
Головне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Т. В. Мороз, завідувач кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою іппочо
Головне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Науково-методичний
Прошу Вас здійснити психологічну експертизу фахового інструментарію – індивідуальної програми корекційно-розвивальної роботи з учнями...
Головне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи iconГоловне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної адміністрації Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області Буковинська мала академія наук учнівської молоді
Г. Д. Курко, викладач суспільних дисциплін педагогічного коледжу чну ім. Ю. Федьковича
Головне управління освіти І науки чернівецької обласної державної адміністрації інститут післядипломної педагогічної освіти чернівецької області науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи iconЗвіт про діяльність психологічної служби системи освіти Чернівецької області у 2011-2012 н р
Загальні відомості про науково-методичний центр практичної психології І соціальної роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи