Варіативна складова вивчення курсу Інформатика в 2012/2013 навчальному році Згідно з листом монмолодьспорту №1/9-399 від 23. 05. 12 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» icon

Варіативна складова вивчення курсу Інформатика в 2012/2013 навчальному році Згідно з листом монмолодьспорту №1/9-399 від 23. 05. 12 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік»
Скачати 184.8 Kb.
НазваВаріативна складова вивчення курсу Інформатика в 2012/2013 навчальному році Згідно з листом монмолодьспорту №1/9-399 від 23. 05. 12 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік»
Дата10.08.2012
Розмір184.8 Kb.
ТипДокументи

Варіативна складова вивчення курсу Інформатика в 2012/2013 навчальному році

Згідно з листом МОНмолодьспорту № 1/9-399 від 23.05.12 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік», у гімназіях, ліцеях, колегіумах години відведені на технологічну освіту в 8-11 класах можуть використовуватися для вивчення інформаційних технологій (веб-дизайн, комп’ютерне моделювання, комп’ютерна графіка тощо).

Навчальний час на поглиблене вивчення інформатики у 8, 9-х класах (із розрахунку 3 години на тиждень) формується таким чином: до годин інваріантної складової (технології – 2 години, з відповідним поділом класу на дві групи), додаються години варіативної складової (2 години, без поділу для кожної з двох груп класу), що разом становить 3 години на тиждень для кожної окремої групи у класі.

У спеціалізованих школах (класах), гімназіях, ліцеях, колегіумах, зокрема з поглибленим вивченням курсу інформатики, години варіативної частини робочого навчального плану та навчально-виробничої практики можуть використовуватися для вивчення курсів за вибором професійного спрямування, курсу інформатики у 7-9 класах, пропедевтичного курсу у 2-8 класах за авторськими програмами з відповідним грифом Міністерства освіти і науки України (Див. Таб. 1,2).

Реалізація профільного навчання інформатики у 10-11 класах забезпечується системою курсів за вибором (за рахунок варіативного компоненту), які певним чином ураховують інтереси і можливості учнів цього профілю. Курси за вибором, спецкурси та факультативи поглиблюють та розширюють основний курс інформатики відповідно до профілю навчання, надають можливості для організації творчої роботи учнів через систему індивідуальних завдань професійної спрямованості.

Програма курсу за вибором «Основи комп’ютерної безпеки» (автори: В.П.Пасько, Н.С.Прокопенко) розрахована на викладання в середніх навчальних закладах будь-якого профілю в 10-му або 11-му класах протягом одного півріччя, по одній годині на тиждень, або протягом 8–9 тижнів, по дві години на тиждень загальним обсягом 17 годин. Особливістю курсу є те, що він вимагає наявності інтернет-з’єднання, а також наявності спеціального програмного забезпечення, яке вчителю слід попередньо встановити на всіх комп’ютерах учнів для організації роботи в групах. Крім того, окремі питання курсу можуть вивчатися лише в режимі ознайомлення, без комп’ютера. Після вивчення цього курсу в учнів має бути сформовано необхідний мінімум знань, умінь і навичок успішного використання технологій і засобів захисту інформації, що зберігається на комп’ютері, а також технології захисту під час доступу до мережі Інтернет.

Навчання за програмою курсу за вибором «Основи комп’ютерної графіки» (автори: Ю.О.Дорошенко, І.О.Завадський) може здійснюватися в старших класах середніх навчальних закладів будь-якого профілю протягом 35 навчальних годин. Після опанування матеріалом цього курсу учні мають отримати ґрунтовні знання про:

– призначення, можливості, засоби, технології і сфери застосування комп’ютерної графіки;

– принципи побудови растрових і векторних графічних зображень;

– основні параметри комп’ютерних зображень;

– принципи організації та типи колірних моделей;

– поняття про формати графічних файлів, їхні основні характеристики та перетворення;

– методи обробки зображень у растрових і векторних графічних редакторах;

–застосування зображень в офісних та гіпертекстових документах, поліграфічних виданнях, мультимедійних програмних засобах. Вивчення цього курсу передбачає формування стійких навичок учнів щодо використання середовищ графічних редакторів CorelDraw та PhotoShop.

Для реалізації завдань розвитку в учнів умінь цілеспрямованого пошуку й систематизації необхідної інформації в мережі Інтернет, спілкування за допомогою електронних засобів обміну інформацією, використання й самостійного освоєння сучасних програмних засобів, формування в учнів теоретичної бази, необхідної для подальшого самостійного освоєння Інтернет-простору призначена програма курсу за вибором «Основи Інтернету» (автори: Ю.О.Дорошенко, І.О.Завадський, Н.С.Прокопенко).

Курс розраховано на вивчення протягом одного семестру, по одній годині щотижня. Однак, навчання за цією програмою може проводитися також протягом 8–9 тижнів, по дві години на тиждень. Протягом 17 навчальних годин заплановано проведення 9 практичних робіт, які є найважливішою складовою курсу.

Серед фундаментальних завдань, покладених в основу програми курсу за вибором «Основи веб-дизайну» (автори: І.О.Завадський, Н.С.Прокопенко), є формування в учнів розуміння принципів організації веб-ресурсів, розвиток навичок роботи з сучасними програмними засобами розробки веб-сторінок, а також виховання культури оформлення сайтів й умінь структурування інформації, розміщеної на них.

Курс, розрахований на вивчення протягом 35 годин у старших класах основної школи, є інтеграцією технологічної й дизайнерської складових.

Ґрунтовно вивчити класифікацію комп’ютерних презентацій, методи і способи організації слайдових і потокових презентацій, принципи відтворення графічної, аудіо- та відеоінформації, поняття про комп’ютерну анімацію, принципи дизайну складових елементів презентацій надає можливість навчання за програмою курсу за вибором «Основи створення комп’ютерних презентацій» (автори: І.О.Завадський, Н.С.Прокопенко, Т.Г.Проценко).

Загальний обсяг цього курсу становить 17 навчальних годин, із яких принаймні 2 години відводиться на створення учнівських проектів. Курс може як доповнювати тему «Комп’ютерні презентації» з базового курсу інформатики, так і замінювати її. Оптимальним є викладання курсу в 10-му класі загальноосвітніх навчальних закладах будь-якого профілю.

Метою курсу за вибором «Основи візуального програмування» (автор І.О.Завадський) є навчання основам сучасного програмування на прикладах розробки Windows-застосувань. Базовою мовою програмування обрано Visual Basic. Особливість вивчення даного курсу полягає у тому, що від учнів не вимагається попереднього знання структурного програмування чи основ алгоритмізації.

Курс розраховано на вивчення протягом одного навчального року, по одній годині на тиждень. Матеріал може викладатися у старших класах шкіл, ліцеїв та гімназій усіх профілів як у межах базового курсу інформатики, так і доповнюючи його. Слід зауважити, що в навчальних закладах інформаційно-технологічного профілю курс може стати основою для поглибленого навчання технологіям програмування.

Курс за вибором “Інформаційні технології проектування” (автор Ю.О.Дорошенко) рекомендується вивчати паралельно з основним курсом інформатики в 10–11-х класах. Курс вивчається за рахунок годин варіативної складової навчального плану із розрахунку 2 або 4 години на тиждень (всього 70 годин).

Метою вивчення курсу є формування в учнів загального уявлення про автоматизоване проектування, конструювання та підготовку виробництва у різних галузях людської діяльності. При цьому, учні опановують певний обсяг знань та вчаться виконувати нескладні операції автоматизованого проектування та підготовки виробництва простих параметризованих виробів у середовищі професійної системи автоматизованого проектування (САПР).

Курс за вибором “Сучасні офісні інформаційні технології” (автори Ю.О.Дорошенко, В.В.Лапінський та Л.А.Карташова) рекомендується вивчати паралельно з основним курсом інформатики в 10–11 класах за рахунок годин варіативної складової навчального плану із розрахунку 1, 2 чи 4 години на тиждень (всього 70 годин).

Метою курсу є підготовка молоді до активного використання інформаційних технологій у сучасному діловодстві й управлінні; надання знань щодо існуючих норм, правил і способів створення різноманітних документів, способів обміну документами; формування умінь та навичок використання програмно-апаратного забезпечення, яке є основою сучасних комп’ютерно-орієнтованих офісних технологій.

Курс за вибором “Інформаційний працівник” (автори В.П.Костюков та Є.В.Мотурнак) рекомендується вивчати паралельно з основним курсом інформатики у випускному класі на будь-якому профілі навчання. Курс вивчається за рахунок годин варіативної складової навчального плану із розрахунку 1 або 2 години на тиждень (всього 34 години).

Метою курсу є формування важливої складової інформативної компетентності учнів – ключових компетенцій, необхідних для впевненого та ефективного використання інформаційних технологій для розв’язання реальних життєвих задач; розвиток логічного мислення, вміння розв’язувати практичні задачі різних рівнів складності, вміння планувати свою діяльність, вміння успішно взаємодіяти та творчо працювати у складі групи. Мета курсу досягається насамперед через практичне оволодіння учнями навичками роботи з різноплановими задачами, виконання завдань, що потребують комплексного та інтегрованого підходу, із застосуванням кількох інформаційних технологій.

Пропедевтичне вивчення інформатики за рахунок годин варіативної складової навчальних планів може здійснюватися у 2-4 класах. Метою пропедевтичного вивчення інформатики є більш раннє ознайомлення учнів початкової школи з основами інформаційно-комунікаційних технологій з метою їх застосування в навчальній та повсякденній діяльності, а також їх використання для розвитку розумових і творчих здібностей учнів.

Для пропедевтичного вивчення інформатики можна використовувати такі навчально-методичні матеріали, рекомендовані МОНмолодьспорту:

• Навчальний комплект «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів, до якого входять:

– програма для 2-4 класів;

  • підручники «Сходинки до інформатики» (2, 3 і 4 класи,

авт. Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г. В., Колесніков С. Я., Ривкінд Й. Я.);

– робочі зошити «Сходинки до інформатики» (2, 3 і 4 класи, авт. Андрусич О. О., Гордієнко С. І.);

– навчально-розвивальний комп’ютерний програмний комплект «Сходинки до інформатики» для 2-4 класів.

• Навчально-методичний комплект «Шукачі скарбів» для 2-4 класів (автор Коршунова О. В.), до якого входять:

– програма для 2-4 класів;

– навчально-методичний посібник «Інформатика» для вчителів (2-4 класи);

– робочі зошити «Інформатика» для учнів (2, 3, 4 класи)

– комп’ютерна навчальна програма «Скарбниця знань» для 2-4 класів.

• Програма пропедевтичного курсу «Комп’ютерленд» Інформатика. Початковий курс. 2-4 класи» (авт. Антонова. О. П.).

Методичні рекомендації з викладання цих пропедевтичних курсів наведено у Інформаційному збірнику МОН, № 25-27, 2010 р.

Звертаємо увагу, що згідно з новим Державним стандартом початкової школи, затвердженим постановою КМУ від 20 квітня 2011 р. № 462, обов'язкове вивчення курсу «Сходинки до інформатики» з 2 класу (http://mon.gov.ua/images/files/navchalni_programu/2012/ukr/05_shod_informatuka.pdf) розпочнеться з 2013/14 навчального року за рахунок інваріантної складової навчальних планів.

Для організації вивчення інформатики у 5-8 класах можливо використовувати варіативну складову навчальних планів, впроваджуючи курси за вибором, факультативи з ІКТ. При цьому потрібно дотримуватись принципів наступності та неперервності. Тобто вивчення інформатики повинно здійснюватися цілісно, послідовно, безперервно протягом кількох років, курси повинні взаємодоповнювати та поглиблювати один одного за змістом.

Для вивчення інформатики у 5-8 класах можна використовувати такі навчально-методичні матеріали:

• Навчальний комплект «Інформатика» для 5-8 класів, до якого входять:

– програма для 5-8 класу;

– підручники «Інформатика» (5 і 6 класи, авт. Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я.);

– робочі зошити «Інформатика» (5 клас, авт. Андрусич О.О., Гордієнко С.І.);

– підручники «Інформатика» (7 клас, авт. Ломаковська Г.В., Ривкінд Й.Я.);

– підручники «Інформатика» (8 клас, авт. Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я.);

– навчально-розвивальний комп’ютерний програмний комплект «Сходинки до інформатики+» (5-7 класи).

• Навчально-методичний комплект «Шукачі скарбів» для 5-8 класів (авт. Коршунова О.В.), до якого входять:

– програма для 5-8 класів;

– навчально-методичний посібник «Інформатика» для вчителів (5 і 6 класи);

– навчальні посібники «Інформатика» (5 і 6 класи);

– робочі зошити «Інформатика» для учнів (5 і 6 класи);

– комп’ютерна навчальна програма «Скарбниця знань. ІІ рівень» для 5-8 класів.

Як окремі курси в рамках допрофільного вивчення інформатики можуть бути використані:

• курс «ІНФОмандри» (5-6 класи, авт. Казанцева О. П.);

• курс «Вступ до програмування мовою Лого» (5–6 класи, авт. Пахомова Г.В.);

• курс «Основи робототехніки» (5-8 класи, укл. Кожем’яка Д. І.);

• курс «Основи інформатики, 7-9 класи» (авт. Володін В.В., Володіна І.Л., Дорошенко Ю.О., Столяров Ю.О.);

• «Інформатика. Єдиний базовий курс. 7-9 класи» (авт. Пилипчук О.П., Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А.);

• курс для факультативних занять і підготовки до олімпіад учнів 7-9 класів «Основи програмування» (авт. Вапнічний С.Д., Зубик В.В., Ребрина В.А.) www.sites.google.com/site/fakult7khmel/.

Курс «Інформатика» (Ломаківська Г.В., Колєсніков С.Я., Ривкінд Й.Я., науково-методичний журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» № 4-5, 2006 р., науково-методичний журнал "Комп'ютер у школі та сім'ї" № 6 2006 р.) у 5-6 класах є перехідним від курсу «Сходинки до інформатики» до курсу «Інформатика», що вивчатиметься в 7-9 класах. У цьому курсі повторюються і розширюються знання, набуті під час вивчення курсу «Сходинки до інформатики».

Всі навчальні програми з інформатики розраховані на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп’ютерів із відповідним програмним забезпеченням, при цьому класи діляться на підгрупи на кожному уроці так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем, але не менше 8 учнів у підгрупі (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 року №128).

^ Таблиця 1.

Перелік програм варіативної складової предмету інформатики на 2012/2013 навчальний рік


з/п

Назва програми курсу

Автори

Джерела

Програми пропедевтичного курсу інформатики за якими ще можна розпочинати працювати з 2012-2013 н.р.«Сходинки до інформатики» для 2—4 класів

Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я., Ривкінд Й.Я. 

Науково-методичний журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» № 4-5, 2006 р.«Кроки до інформатики. Шукачі скарбів» для 2-4 класів

Коршунова О.В.  Коршунова О.В., Інформатика. 2-4 класи: Навчально-методичний посібник. — Харків: ФОП Співак Т.К., 2008. — 368 с.«Комп’ютерленд» Інформатика. Початковий курс. 2-4 класи»Антонова О.П., Шепетівський НВК №2 школа-гімназія, Хмельницька область.

Протокол засідання Навчально-методичної комісії МОН №1 від 13.01.2011«Інформатика» для 5—6 класів. 


Ривкінд Й.Я., Ломаковська Г.В., Колесников С.Я.Науково-методичний журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» № 4-5, 2006 р. Науково-методичний журнал "Комп'ютер у школі та сім'ї" № 6, 2006 р.«Шукачі скарбів.  ІІ рівень» для учнів 5-8 класів.

Коршунова О.В.

*«ІНФОмандри» для учнів 5-6 класів.

Казанцева О.П.

*"Вступ до програмування мовою Лого" для 5-6 класу. 

Пахомова Г.В.,відучий спеціаліст відділу розробок та досліджень БУ «ОРТ» у країнах СНД.

Протокол засідання Навчально-методичної комісії МОН №1 від 13.01.2011«Основи робототехніки» для вивчення у 5-8 класах

Укладач: Кожем’яка Д.І.

Сайт ПроЛего“Прикладна інформатика” для гуртків, груп або інших творчих об’єднань навчального закладу системи загальної середньої освіти.

Авторський колектив під керівництвом Журавльової Л.А.

*

^ Курси за вибором для профільного навчання«Основи комп'ютерної графіки»  


Ю.О.Дорошенко, І.О. Завадський 

http://cvoippo.edu.ua/index.php

?option=com_content&task=view&id=1820&Itemid=1«Основи веб-дизайну» 

І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко 

*«Сучасні офісні інформаційні технології» 

Ю.О. Дорошенко, В.В. Лапінський, Л.А. Карташова

*«Основи візуального програмування» 

І.О. Завадський 

*«Інформаційні технології проектування» 

Ю.О. Дорошенко

*«Основи комп'ютерної безпеки» 

(В.П. Пасько, Н.С. Прокопенко)

*«Основи Інтернету» 

Ю.О. Дорошенко, І.О. Завадський, Н.С. Прокопенко

*«Основи створення комп'ютерних презентацій» 

І.О. Завадський, Н.С., Прокопенко, Т.Г. Проценко 

*«Місrosoft Excel у профільному навчанні»

А.П. Забарна, Ю.В. Триус, І.О. Завадський 

*«Інформаційний працівник» В.П. Костюков, Є.В. Мотурнак

*"Основи баз даних" для учнів 10-11 класів ЗНЗ будь яких профілів та напрямів спеціалізації.

І.О. Завадський. 

Офіційний сайт авторського курсу"Основи апаратного та програмного забезпечення роботи комп'ютера".

Ю.В. Бойко, М.О. Войцеховський, С.М. Дзюба

Газета "Інформатика" № 5 березень 2012р."Основи прогамування на C#".

Автори: М.О. Войцеховський, Т.Г. Проценко

Газета "Інформатика" № 7 квітень 2012р.«Інформаційні технології у бізнесі» для учнів 10—11 класів інформаційно-технологічного та технологічного профілів.

С.М. Дзюба, О.О. Заставнюк, М.О. Войцеховський

Газета "Інформатика" № 9 травень 2012р.«Інформаційні технології проектування. основи автоматизованого проектування» для учнів 10—11 класів інформаційно-технологічного профілю.

С.М. Дзюба, В.А. Пасічник.

Газета "Інформатика" № 9 травень 2012р.

^ Навчальний курс «Основи інформатики, 7 - 9 класи» для спеціалізованих шкіл (класів), гімназій, ліцеїв, колегіумів, зокрема з поглибленим вивченням курсу інформатики«Основи інформатики. 7 клас»

І.Володіна, В.Володін, Ю.Дорошенко, Ю.Столяров 

Науково-методичний журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» № 4, 2007 р. Офіційний сайт авторського курсу "Основи інформатики 7-9"«Основи інформатики. 8 клас»І.Володіна, В.Володін, Ю.Столяров  

Науково-методичний журнал "Комп'ютер у школі та сім'ї" № 6, 2008 р. Офіційний сайт авторського курсу "Основи інформатики 7-9"Інформатика. Єдиний базовий курс. 7-9 класи Пилипчук О.П., Сальнікова І.І., Шестопалов Є.А.

Протокол засідання Навчально-методичної комісії МОН №1 від 13.01.2011"Основи алгоритмізації та програмування"  для організації профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів

В.П. Костюков, Т.П. Караванова.

Протокол засідання Навчально-методичної комісії МОН №1 від 13.01.2011«Основи програмування» для факультативних занять з підготовки до олімпіад учнів 7-9 класів. Автори:

С.Д. Вапнічний, В.В. Зубик, В.А. Ребрина

*^ Таблиця 2.

ПЕРЕЛІК


навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів

з навчанням українською мовою
п/п

Назва

Автор

Клас

Видавництво


Рік виданняПрограма "Кроки до інформатики. Шукачі скарбів"

Коршунова О.В.

2-4

Весна, Мандрівець

2008, 2009Навчальнально-методичний комплект "Кроки до інформатики. Шукачі скарбів"

Коршунова О.В.

2-4

Весна

2008Програма інтегрованого курсу «Сходинки до інформатики»

Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В.,

Ривкінд Й.Я., Колесніков С.Я.

2-4

Світич

2010Програма "Сходинки до інформатики"

Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Рівкінд Й.Я.

2-4

КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, Мандрівець

2005, 2009Сходинки до інформатики

(експериментальний підручник)

Ривкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Рівкінд Й.Я.

2

Світич

2007Сходинки до інформатики (підручник)

Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я.

2

Світич

2008Сходинки до інформатики (підручник)

Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я.

3

Світич

2008Сходинки до інформатики (підручник)

Рівкінд Ф.М., Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я.

4

Світич

2009Сходинки до інформатики (комплекс навчально-розвивальних ігрових програм)

Андрусич О.О.

1-7

Світич

2009Програма "Основи комп’ютерної грамотності"

Ривкінд Ф.М., Рівкінд Й.Я.

3-4

Мандрівець

2009Робочий зошит "Сходинки до інформатики"

Андрусич О.О., Гордієнко С.І.

2

Світич

2007Робочий зошит "Сходинки до інформатики"

Андрусич О.О., Гордієнко С.І.

3

Світич

2008Робочий зошит "Сходинки до інформатики"

Андрусич О.О., Гордієнко С.І.

4

Світич

2008Робочий зошит "Крокуємо до інформатики"

Саражинська Н.А.

2

Грамота

2008Методист НМЦ ПДМ Г.В.Скрипська


_____________

* Програми розміщені на персональній сторінці

методиста НМЦ ПМД Скрипської Г.В.

Схожі:

Варіативна складова вивчення курсу Інформатика в 2012/2013 навчальному році Згідно з листом монмолодьспорту №1/9-399 від 23. 05. 12 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» iconРекомендації щодо навчальних планів та структури 2012/2013 навчального року (додаються)
У зв’язку із прийняттям наказу Міністерства від 23. 05. 2012 р. №616 відкликаємо лист від 07. 05. 12 №1/9-341 «Про навчальні плани...
Варіативна складова вивчення курсу Інформатика в 2012/2013 навчальному році Згідно з листом монмолодьспорту №1/9-399 від 23. 05. 12 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» iconТипові навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів
Згідно листа мону від 20. 02. 09 №1/9-120 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2009/2010 навчальний рік»...
Варіативна складова вивчення курсу Інформатика в 2012/2013 навчальному році Згідно з листом монмолодьспорту №1/9-399 від 23. 05. 12 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» iconСтруктура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.
«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» навчальні заняття з хімії організовуються...
Варіативна складова вивчення курсу Інформатика в 2012/2013 навчальному році Згідно з листом монмолодьспорту №1/9-399 від 23. 05. 12 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» iconСтруктура 2012-2013 навчального року та організація навчання хімії у загальноосвітніх навчальних закладах Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.
«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» навчальні заняття з хімії організовуються...
Варіативна складова вивчення курсу Інформатика в 2012/2013 навчальному році Згідно з листом монмолодьспорту №1/9-399 від 23. 05. 12 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» iconМетодичні рекомендації щодо вивчення хімії у 2013-2014 навчальному році
«Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2013/2014 навчального року» навчальні заняття організовуються...
Варіативна складова вивчення курсу Інформатика в 2012/2013 навчальному році Згідно з листом монмолодьспорту №1/9-399 від 23. 05. 12 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» iconМетодичні рекомендації щодо викладання предмету інформатика у 2011/2012 навчальному році Лист монмолодьспорту №1/9-454 від 09. 06. 2011
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
Варіативна складова вивчення курсу Інформатика в 2012/2013 навчальному році Згідно з листом монмолодьспорту №1/9-399 від 23. 05. 12 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» iconМетодичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації подаються у додатку 1
України 09. 12. 2010 за №1237/18532 та особливостей організації навчально-виховного процесу, передбачених у листі Міністерства освіти...
Варіативна складова вивчення курсу Інформатика в 2012/2013 навчальному році Згідно з листом монмолодьспорту №1/9-399 від 23. 05. 12 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» iconПро навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік
Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon gov ua
Варіативна складова вивчення курсу Інформатика в 2012/2013 навчальному році Згідно з листом монмолодьспорту №1/9-399 від 23. 05. 12 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» iconІнструктивно-методичні рекомендації щодо викладання предмету інформатика у 2011/2012 навчальному році Інформаційний збірник монмолодьспорту України,2011 Навчальний предмет «Інформатика»
Навчальний предмет «Інформатика» у 2011/12 навчальному році згідно Типових навчальних планів вивчатиметься учнями 9-11 класів
Варіативна складова вивчення курсу Інформатика в 2012/2013 навчальному році Згідно з листом монмолодьспорту №1/9-399 від 23. 05. 12 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2012/2013 навчальний рік» iconМетодичні рекомендації щодо викладання географії у 2012-2013 навчальному році Вивчення географії у 2012-2013 навчальному році буде здійснюватися за збірниками програм
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 6-11; видавництво «Перун». 2005, 2006 рр
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи