Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) icon

Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.)
Скачати 71.73 Kb.
НазваОлімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.)
Дата10.08.2012
Розмір71.73 Kb.
ТипДокументи

ОЛІМПІАДНІ ЗАВДАННЯ

З ПРАВОЗНАВСТВА

III етап (2011-2012 н.р.)

9 клас

Варіант 4

Виконайте тестові завдання

Завдання 1-20 мають по 4-5 варіанти відповідей, із яких лише одна правильна - по 1 балу.


1. Визначте, яка з осіб має право на обов’язкову частку у спадщині померлого: а) 35-річний зять – інвалід; б) 32-річна працездатна донька; в) 13-річна донька; г) працездатна вдова.

2. Визначте, яка особа має правовий статус дитини: а) до досягнення нею 14 років; б) до досягнення нею 16 років; в) від 14 до 18 років; г) до досягнення нею 18 років.

3. Визначте основний нормативно-правовий акт трудового права: а) Закон України «Про оплату праці»; б) Закон України «Про охорону праці»; в) Кодекс законів про працю України; г) Закон України «Про відпустки».

4. Визначте положення, яке не відповідає Конституції України: а) право на своєчасне одержання винагороди за працю може захищатися шляхом страйку; б) громадянам гарантується захист від незаконного звільнення; в) кожен має право на належні безпечні і здорові умови праці; г) використання примусової праці забороняється.

5. Визначте рису, яка притаманна громадянському суспільству: а) подолання відчуження людини від засобів виробництва; б) пріоритет держави над суспільством; в) нерозвиненість суспільної правосвідомості; г) нехтування правами та свободами людей.

6. Визначте положення, яке не відповідає Конституції України: а) усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь слідства; б) ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину; в) ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази; г) незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

7. Визначте конституційне право та свободу, які належать до політичних: а) право на страйк; б) право на життя; в) право на відпочинок; г) право проводити мирні збори, мітинги, походи і демонстрації.

8. Визначте поняття, яке означає правовий зв'язок між фізичною особою та відповідною державою з республіканською формою правління: а) підданий; б) іноземець; в) біпатрид; г) громадянин.

9. Визначте галузь права, яка регулює питання про спадщину: а) цивільне право; б) конституційне право; в) адміністративне право; г) сімейне право.

10. Визначте договір, який може бути укладений у простій письмовій формі: а) дарування квартири; б) дарування предметів побутового призначення; в) обов’язок передати дарунок у майбутньому; г) дарування земельної ділянки.

11. Визначте, яка ознака є обов’язковою для норм права: а) схвалення більшістю населення держави; б) існування у формі офіційних документів; в) прийняття загальнонародним референдумом; г) кримінальна відповідальність за порушення

12. Вкажіть, яка із наведених характеристик України не відповідає чинній Конституції нашої держави: а) суверенна; б) соціальна; в) демократична; г) складна; д) правова.

13. Юридичні факти поділяють на: а) правові та не правові; б) події та дії; в) обмежені й необмежені; г) суспільні й особисті.

14. Вкажіть, яке слово пропущене у тексті: «Ознакою правопорушення буде …… того, хто його вчинив у формі умислу чи необережності»:а) намір; б) караність; в) вина; г) відповідальність.

15. Вкажіть, який вид юридичної відповідальності названо неправильно: а) податкова; б) дисциплінарна; в) трудова; г) кримінальна.

16. Вкажіть, які з наведених нижче визначень характеризують закон: а) прийняте державою звичаєве правило поведінки загального характеру; б) офіційний документ, прийнятий органом законодавчої влади або референдумом; в) обов’язкові правила поведінки загального характеру, встановлені за домовленістю і згодою двох і більше учасників і забезпечуються державою; г) нормативно-правовий акт вищої юридичної сили.

17. Визначте особу, яка має право на обов’язкову частку у спадщині померлого: а) 55-річний брат; б) непрацездатна вдова; в) 40-річна сестра; г) 35-річний син.

18. Вкажіть, які з наведених ознак характеризують правопорушення: а) суспільна небезпека чи шкода; б) винність; в) гарантованість і державна охорона; г) протиправність; д) відповідність нормам.

19. Конкретна життєва обставина, з якою пов’язується виникнення, зміна або припинення правовідносин, називається: а) юридичний документ; б) юридичний вчинок; в) юридичний факт; г) юридичний акт.

20. Чим злочин відрізняється від проступку: а) ступенем суспільної небезпеки; б) суворістю покарання; в) мірою громадського осуду; г) кількістю учасників.


За правильну відповідь на завдання 21-25 - по 2 бала.


21. Установіть відповідність між галузями права і юридичними нормами, що врегульовують відносини між:

1 Роботодавцем і працівником а) цивільне право

2 Продавцем і покупцем б) адміністративне право

3 Інспектором ДАІ і правопорушником в) трудове право

4 Дітьми і батьками г) сімейне право

д) конституційне право

1-В; 2-А; 3-Б; 4-Г

22. Установіть послідовність етапів прийняття закону: а) законодавча ініціатива; б) підписання закону Президентом України; в) офіційне оприлюднення закону; г) обговорення законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України.

1-А; 2-Г;3-Б; 4-В


23. Розташуйте перераховані нормативно-правові акти у порядку зростання їхньої юридичної сили: а) Указ Президента України; б) рішення загальних зборів шкільної дитячої організації «Пролісок»; в) Закон України; г) Постанова Кабінету Міністрів України; д) наказ Головного управління освіти і науки облдержадміністрації; е) Інструкція Міністерства освіти і науки України; є) наказ директора школи.

1-Б; 2-Є; 3-Д; 4- Е; 5-Г;6-А; 7-В

24.Установіть відповідність між правопорушеннями та видами відповідальності:

1 Іван С. за підробленим ним документом отримав а) цивільна

51.000 грн. у банку б) адміністративна Галина Б. не сплатила кредит за придбаний в) кримінальна

комп’ютер г) дисциплінарна

3 Павло П. спізнився на роботу без поважних причин д) службова

4 Валентина М., керуючи авто, перевищила швидкість

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б;

25. Установіть відповідність між визначеннями та термінами:

1 Офіційний письмовий документ, який а) підзаконний

має вищу юридичну силу і приймається нормативно -

законодавчим органом держави правовий акт

2 Суспільні відносини, врегульовані б) соціальна норма

нормами права, учасники яких наділені

певними правами і обов’язками

3 Правило, вироблене суспільством чи групою в) правовідносини

людей у процесі спільного життя і діяльності

4 Система загальнообов’язкових правил г) закон

поведінки, що встановлює й охороняє держава

для регулювання відносин у суспільстві д) право


1-Г; 2-В; 3-Б; 4-Д


Максимальний бал - 30


Дати розгорнуту відповідь на запитання


9 клас

ІІ тур

Варіант 4

1. Конституційні обов’язки громадян України. 10 балів

Дати визначення поняття конституційного обов’язку(2б.), розкрити їх систему(2 б.), зміст кожного (6 – 1 б. за кожний)


2. Джерела (форми) права. 10 балів

Дати визначення поняття джерела(2 б.) права, назвати їх ознаки(2 б), провести їх класифікацію( 5 б). Класифікація: нормативно-правовий акт, правовий звичай, правовий прецедент, нормативно-правовий договір, міжнародно-правовий акт


3. Поясніть значення термінів: 10 балів

апеляційний суд звичаєве право

нормативно-правовий акт система права

апатриди громадська організація

матеріальна відповідальність піклування

бездіяльність звичай

Чіткість, повнота визначення, ясність та точність вираження значення термінів. Кожне визначення оцінюється в 1 бал


4. Дайте визначення та порівняйте поняття: втрата громадянства і вихід з громадянства; договір купівлі-продажу і договір позики. 10 балів

Дати визначення понять ( 1 бал за кожне поняття). Назвати спільні ознаки (2б ), відмінні ознаки (2 б.), правове регулювання (2 б.)


5.Задачі 10 балів

Задача №1

Особа без громадянства, що проживає в Україні протягом останніх чотирьох років, має власну квартиру, отримує пенсію, вивчила українську мову, не притягувалася до юридичної відповідальності, подала заяву про прийняття до громадянства України.

^ Яку відповідь вона отримає?

При вирішенні задачі учень повинен оцінити правову ситуацію з огляду на правове регулювання та способи її вирішення, аргументуючи свою відповідь згідно норм чинного законодавства. (5 б)

Відповідь: Відповідно до ст.9 Закону України «Про громадянство України», особі без громадянства буде відмовлено у прийнятті до громадянства України у зв’язку з відсутністю встановленого Законом п’ятирічного терміну проживання на території України на законних підставах(п.3 ст.9 Закону України «Про громадянство України») Клопотання особи без громадянства задоволенню не підлягає.


Задача №2

20-річний Антон повідомив батьків, що має намір укласти шлюб з Ольгою. Батьки заперечили, мотивуючи тим, що Ольга молода, до того ж, лише півроку тому отримала паспорт.

^ Чи можуть Антон та Ольга, зважаючи на вік, згідно з шлюбно-сімейним законодавством України укласти офіційно шлюб?

Які юридичні дії необхідно виконати Антону та Ользі для укладення шлюбу?

При вирішенні задачі учень повинен оцінити правову ситуацію з огляду на правове регулювання та способи її вирішення, аргументуючи свою відповідь згідно норм чинного законодавства. (5 б)


Відповідь: Відповідно до норм Сімейного кодексу України, шлюб може бути укладений між чоловіком і жінкою в результаті досягненні ними шлюбного віку (чоловіки – 18 років, жінки – 17 років). Відповідно до умов задачі шлюб між Антоном і Ольгою може бути зареєстрований органами РАГСу на підставі рішення суду про надання права на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам (п.2 ст.24 СКУ), оскільки, Ользі – 16 р. Окрім досягнення віку, Сімейний кодекс України містить ще такі обов’язкові умови укладення шлюбу, як взаємна згода, довідка про стан здоров’я.


Всього 50 балів


Схожі:

Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconОлімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.)
Завдання 1-20 мають по 4-5 варіанти відповідей, із яких лише одна правильна по 1 балу
Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconОлімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.)
Визначте, що не може бути предметом договору купівлі-продажу: а) авторські права; б) товар; в) майнові права; г) право вимоги (якщо...
Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconОлімпіадні завдання зі світової літератури III етап (2011-2012 н р.)
Укажіть назву збірки Г. Аполлінера, яка вразила сучасників незвичною бароковою формою віршів
Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconОлімпіадні завдання зі світової літератури ІІІ етап (2011-2012н р.)
Укажіть, кого із представників західноєвропейської поезії епохи середньовіччя зобразив Данте в «Божественній комедії»
Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconОлімпіадні змагання – 2013 обдарованої учнівської молоді Сумщини Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14. 08. 2012 №916 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2012/2013 навчальному році»
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №17, Сумських...
Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconПросимо роздруковувати олімпіадні завдання без помилки
Вашу увагу на олімпіадні завдання з російської мови та літератури. При збереженні завдань з Microsoft office – 2010 у Microsoft office...
Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconПредварительные результаты городской олимпиады по французскому языку. Протоко л міської олимпиади (III етап) з французької мови у 2012 – 2013 навчальному році 11 клас
Протоко л міської олимпиади (III етап) з французької мови у 2012 2013 навчальному році
Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconОлімпіадні завдання завдання заочного туру «Першої регіональної шкільної олімпіади з хімії» (2011-2012 н р.)
Утворений осад відфільтрували, висушили та зважили, його маса становить 64,75 г. Фільтрат обробили розчином натрій гідроксиду, при...
Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 9 класу Варіант 11
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
Олімпіадні завдання з правознавства III етап (2011-2012 н р.) iconІіі етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики 2011/2012 н р. Завдання для 8 класу Варіант 5
Частина Завдання 1-5 мають по 5 варіантів відповідей, з яких правильна тільки одна. Позначте у бланку відповідей хрестиком () правильну,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи