11 клас Творчі завдання Завдання №1 icon

11 клас Творчі завдання Завдання №1
Скачати 114.03 Kb.
Назва11 клас Творчі завдання Завдання №1
Дата10.08.2012
Розмір114.03 Kb.
ТипДокументи

11 клас


Творчі завдання


Завдання № 1.

Що корисного дає для економічного дослідження використання кількісних методів в економіці?

Основними напрямками використання кількісних методів є – методи економіко-математичного моделювання та методи статистичного аналізу. – 1 бал

а). метод економіко-математичного аналізу складається з напрямків: 1 бал

- розрахунковий;

- використання схем, графіків, діаграм – графічні методи;

- індексний метод розрахунків;

- індекс зростання; правило операцій над індексами.

б). метод статистичного аналізу дозволяє бути об’єктивним: 1 бал

- показники порівняння бути в однакових одиницях виміру;

- порівняння реальних величин.

в). принципи економічного мислення: 1 бал

- витрати;

- стимули;

- добровільний обмін;

- наслідки вибору для майбутнього;

- індивідуальний вибір.

За цими методами можна пояснити та охарактеризувати будь-яку проблему. Основоположник статистичного методу Уільям Петті, а економіко-математичного аналізу – В. Леонтьєв. – 1 бал


Завдання № 2.

Що корисного дає для економічного дослідження використання історичних методів в економіці?


Історичні методи економічних досліджень передбачають зіставлення об’єктивно-існуючих економічних реалій в різні історичні періоди. Використання даних методів можна поділити на два, відносно відокремлені напрямки.

Перший напрямок – дослідження основних економічних явищ і процесів та закономірностей їх динаміки.

Другий напрямок – дослідження закономірностей еволюції економічної думки. 1 бал

Перший напрямок в різні історичні періоди покликаний вирішити завдання: 2 бали

 1. вивчення об’єктивно існуючих законів і закономірностей взаємозв’язку між різноманітними економічними явищами та процесами;

 2. з’ясування закономірностей розвитку різноманітних явищ і процесів у часі;

 3. оцінка можливих перспектив і тенденцій можливого розвитку різних явищ та процесів;

 4. оцінка можливого взаємозв’язку між економічними та неекономічними (політичними, соціальними, релігійними…) явищами та процесами;

 5. виведення принципів періодизації економічного розвитку суспільства.

Другий напрямок використання історичного методу покликаний вирішувати наступні завдання: 2 бали

 1. з’ясування механізмів взаємозв’язку між економічними реаліями та економічними науковими дослідженнями;

 2. з’ясування закономірностей еволюцій економічних досліджень. Перші економічні дослідження знаходять в працях філософів Стародавнього світу (Стародавній Єгипет, Вавилон, Індія, Китай, Греція, Рим). Проте, зародження економічної науки пов’язують з дослідженнями меркантилістів 15-17 століть;

 3. визначення об’єктивних принципів періодизації еволюції економічної науки;

 4. з’ясування закономірностей впливу економічних, політичних, соціальних та інших факторів на формування поглядів вчених-економістів;

 5. дослідження можливостей і особливостей впливу економічної науки на формування економічної політики держави;

 6. оцінка тенденцій майбутнього розвитку економічних досліджень.


Задача 1.

D=70-3*P

S=20+2*P

70-3*P=20+2*P;

5*P=50; P=10; Q=40. (2)


S=20+2*(P-3) = 14+2*P;

14+2*P=70-3*P;

56-5*P; P=11,2 ; Q=36,4. (3)


ΔP=1,2 гр.од.

ΔQ= - 3,6 шт.

%ΔP= (11,2-10)/ 10 = +12%.

%ΔQ = (36,2-40)/40= -9%/ (3)


Задача 2.

TVC=2Q2-4Q.

MC=(TVC)′=( 2Q2-4Q)=4Q-4 (3)


MR=P. (P=const).

MR=12. (1)


MR=MC

12=4Q-4; 16=4Q$ Q*=4. (3)


Задача 3.

Iреал.з.п.= Іном.з.п./Іц. (2)


Iреал.з.п.=1,11/1,07=1,037. (2)


Отже, реальна заробітня плата зросте на 3,7%. (1)


Задача 4.

C=Ca+c′Y; S=-Ca+s′Y.

C=100-0,5Y.

S=-100+0,5Y. (3)


y

C

S

0

100

-100

100

150

-50

200

200

0

300

250

50

400

300

100

500

350

150

(2)

^ Графік споживання. (1)

Графік заощадження. (1)


Задача 5.

P1-=P2; 85-Q=130-4Q;

3Q=45; Q=15; P=70. (2)


MC=(TC′) = (375+25Q+0,6Q2)=25+1,2Q;

MR=(TR′); TR1 =85Q- Q2; TR2 =130Q- 4Q2;

MR1=85-2Q; MR2=130-8Q. (2)


При Q=15:

MR1=85-2*15=55; MR2=130-8*15=10.

MC=25+1,2*15=43.

MR2‹ MC ‹ MR1

Отже обсяг – оптимальний. (2)
“Ламана” крива попиту. (2)


10 клас


Творче завдання 1 (6 балів)

Проілюструйте на моделі КВМ економічне зростання і наведіть чинники, які можуть його викликати.

  1. Учень графічно проілюстрував на моделі КВМ економічне зростання і пояснив його – 3 бали;

  2. За кожну групу чинників, описаних додатково до графіка – по 1 балу (разом 2 бали);

  3. Якщо наведено приклади чинників – 1 бал.


^ Творче завдання 2 (8 балів)

Визначте, правильним чи неправильним є твердження: «Якщо в суспільстві обсяг економічних ресурсів збільшився, то буде виготовлено більшість товарів і послуг». Стисло обґрунтуйте свою відповідь.

Розв’язання

Твердження є неправильним. Виробництво визначається не тільки наявністю ресурсів, але і їхнім раціональним використанням. Звичайно ж, може бути виготовлено більше, але стверджувати однозначно неможна. У житті ми бачимо, що країни, що мають великий ресурсний потенціал, створюють менший ВВП у країні. Підприємство теж може збільшити запаси сировини, але не змінивши технології, рівня кваліфікації робітників, може й не досягти зростання обсягів товарів і послуг.

  1. Якщо правильно визначене твердження – 3 бали;

  2. Пояснення – 5 балів.^ Задачі

Задача №1 (4 бали)


Підприємець вклав у бізнес 250 тис. гривень і за рік отримав 80 тис. грн. доходу . Чому дорівнює норма прибутку підприємця? Чи варто йому було таким чином витрачати гроші,якщо банківський відсоток дорівнював 35 %?

Розвязання:

де N - норма прибутку – 2 бали;

Оскільки норма прибутку менша, ніж банківський відсоток (35%), то підприємцю було вигідніше вкласти гроші в банк – 2 бали.


^ Задача №2 (5 балів)

Курс звичайної акції порівняно з номіналом зріс на 24%. Номінальна вартість акції – 500 гривень, банківський відсоток становить 5 %. Які дивіденди отримав власник акції перед її продажем?

Розв'язання:

Курс акцій = 1,24 (або 124%);

Номінальна вартість – 500 грн.

I=5%.

Курсова вартість акцій = 500 ∙1,24 = 620 грн – 2 бали;

Курсова вартість = ∙ 100;

d= ∙ = 31 грн.

або у відсотках: ∙ 100% = 6,2 % - 3 бали.

Задача № 3 (7 балів)

Функція попиту на певний товар хлопця Q1=15-3P, дівчини Q2=8-4Р. На ринку всього 12 покупців: 5 хлопчиків, решта – дівчата. Знайдіть зміну величини попиту при збільшенні ціни від 1 до 3.


Розв’язання:

Сукупний попит хлопців на товар буде рівним:

Qхл=5Q1=75-15P, а дівчат: Qд=7Q2=56-28P

Максимальна ціна попиту для хлопців: 75-15Р=0, звідси Р1=5, дівчат: 56-28Р=0, звідси Р2=2. – 3 бали

Сумарний попит: при Р<2. Q=Qхл+Qд=131-43Р; при Р≥2, Q=Qхл=75-15Р.

При ціні Р=1, величина попиту буде рівним:

Q1=131-43∙1=88.

При ціні Р=3, величина попиту буде рівним:

Q2=75-15∙3=30.

Зміна величини попиту: ∆Q=Q2-Q1=30-88=-58. – 4 бали


Задача 4 ( 8 балів)

Минулого місяця сукупні постійні витрати підприємства склали 200 грн, прибутки — 100 грн. Визначте прибутки підприємства за поточний місяць, якщо прогнозується зростання виручки за рахунок збільшення обсягів виробництва на 25 % за не змінних постійних витрат.


Розв'язання

Виручка від реалізації продукції завжди дорівнює добутку кількості продукції на її ціну (РQ). Вартість реалізації включає загальні витрати (ТС), які, у свою чергу, складаються з постійних витрат (VС), змінних витрат (VС) та прибутку (Рr). Тобто РQ = TС + Рr = FС + VС + Рr.

Постійні витрати не залежать від обсягу продукції, а змінні витрати пропорційні йому. Тому РQ = FС + Q · АVС + Рr.

Ураховуючи, що в поточному місяці обсяг виручки збільшився на 25 % за рахунок збільшення обсягів, можна вивести нову формулу: 1,25 РQ = FС + 1,25Q · АVС + Рr1, Таким чином, знаючи певні дані минулого місяця, можна визначити змінні витрати, що припадають на одиницю продукції (АVС).

AVC = , або AVC = .

Підставимо отриманий результат у нову формулу:

1,25РQ = 100 + 1,25Q · + Pr;

1,25РQ = 200 + 1,25РQ - 1,25 · 300 + Рr1;

Рr1 = 175 грн. •


- Визначення та представлення формул для розрахунку: виручки від реалізації (ТR=PQ

), середніх (сукупних АТС, середніх змінних АVС, середніх постійних витрат АFС, формули економічного прибутку Pr=TR-TC та її інтерпретації – 3 бали;

- Виведення рівняння для розрахунку прибутку – 3 бали;

- Підстановка даних у рівняння та кінцевий розрахунок – 2 бали.

^ Задача № 5 (10 балів)

У 2000 році швидкість обігу гривні зменшилася від 9,3 до 8,2 обороту за рік, а емісія грошей склала 47,1 %.

Визначте, якими мають бути темпи приросту обсягу виробництва, щоб інфляція в Україні за рік перебувала на рівні Європейського Союзу – 2,1%, а не 23,1%, як це було в Україні в 2000 році.

Розв’язання

Використаємо формулу Фішера:До зміни обсягів виробництва, цін і швидкості обігу грошей справедливою є рівність:

.

Після зміни обсягів виробництва, цін і швидкості обігу грошей справедливою буде інша рівність:

. - 3 бали (за написання формули) – 3 бали;

Звідси:За умовами завдання:. – 2 бали;

Знаходимо величину .- 5 балів.

Таким чином, темпи зростання обсягу виробництва в Україні мають дорівнювати 27 %, щоб інфляція за рік перебувала на рівні інфляції в країнах Європейського Союзу.


Завдання

для ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки

^ 9 клас

ХІІ варіант


Творчі завдання

(В залежності від повноти розкриття завдання відповідь учня оцінюється максимально у 5 балів)

Завдання № 1

Чи існує залежність між граничними витратами та постійними витратами фірми у короткостроковому періоді? Доведіть свою думку.


^ Граничні витрати не залежать від величини постійних витрат. (1 бал)

Динаміка граничних витрат у короткостроковому періоді

визначається динамікою змінних витрат: MC = f (TC),

а враховуючи, що FC – const, MC = f (VC). (4 бали)

Завдання № 2

У ринковій економіці на запитання, які товари і послуги повинні вироблятися, в кінцевому випадку вирішують споживачі. Обґрунтуйте відповідь.


^ Так. Це твердження правильне. (1 бал)

Учень пояснює, що у ринковій економіці саме споживач

буде визначати які товари і послуги повинні виробляти

«голосуючи грошима». (1 бал)

^ Обгрунтовує відповідь. ( 3 бали)


Завдання № 3

Поясніть з точки зору економіста, які проблеми та перспективи виходу продуктів легкої промисловості України на світовий ринок.


Виділення проблем легкої промисловості: (2 бали)

1. Застаріле обладнання;

2. низька якість продукції;

3. закриття багатьох підприємств після проголошення незалежності;

4. нестача власної сировинидля бавовняної промисловості;

5. український ринок легкої промисловості переповнений дешевими товарами китайського і турецького виробництв, тому українські товари дорожчі і мають низьку конкурентноспроможність.


^ Перспективи виходу продуктів легкої промисловості на світовий ринок: (3 бали)

 1. Україна вступила до Світової організації торгівлі і має можливість входити зі своїми товарами на рики країн-членів СОТ;

 2. створення спільних підприємств з іноземними країнами, залучення інвестицій;

 3. українські товари є якіснішими і дешевшими за європейські;

 4. наявність кваліфікованих і дешевих трудових ресурсів.

Задачі

1 ( 5 балів)

Набори з двох товарів (30,0) і (10,16) мають однакову вартість по 120 грн. кожний. Знайдіть ціни товарів.


Розв’язання

Для розв’язання використовуємо рівняння бюджетної лінії I = Qx *Px +Qy * Py (1 бал)

Складаємо систему рівнянь для двох товарів

120 = 30* Px (2 бали)

120 = 10* Px +16* Py

Px=4грн.

120 = 10* 4 +16* Py

Py = (120-40)/ 16

Py = 5 грн. (2 бали)

Відповідь Ціна першого товару 4 грн, а другого 5 грн.

2(10 балів)

Після введення нової технологій виробництва певного товару, його вартість за півріччя збільшилась на 15%. На протязі наступного півріччя вартість обсягу виробництва не змінилась, але число зайнятих робітників скоротилась на 20%. Причому, за перші півроку інфляція в країні склала 5%, а за другі півроку ціни зросли на 8%.

Завдання:

1. Як змінилась номінальна продуктивність праці за рік.

2. Як змінилась реальна продуктивність праці за рік.

3. Які середні темпи зростання реальної продуктивності праці за півроку.


Розв’язання

1. Номінальна продуктивність праці розраховується в поточних цінах.

Iп = I (PQ)/ IL ;

I (PQ) – зміна обсягу виробництва у вартісному вираженні;

^ IL – зміна кількості зайнятих.

Iп за рік= І1* І2 (2 бали)

І1 = 1,15/1=1,15

І2=1/ 0,8= 1,25

Iп за рік= 1,15*1,25=1,44 (2 бали)

Отже продуктивність праці за рік збільшилась на 44%

 1. ^ Реальна продуктивність праці розраховується з урахуванням інфляції (Ір)

Іп р = Іном/ Ір

Знаходимо Ір за рік. Інфляція показує на скільки зросли ціни.

Ір1 = 100+5/100= 1,05;

Ір2 = 100+8/100= 1,08; (2 бали)

Iп за рік=1,05*1,08=1,134

Іп р =1,44/1,134=1,27

Отже, реальна продуктивність праці за рік збільшилась на 27% (2 бали)

 1. ^ Серадній індекс припускає, що за кожні півроку продуктивність змінювалася однаковою мірою

Іп.сер=1,27 ≈1,13

^ Отже, у середньому за кожні півроку продуктивність праці зросла на 13%


3 (20балів)

Фірма функціонує в умовах досконалої конкуренції і продає про­дукцію за ціною 8 грн. за одиницю. Середні сукупні витрати фі­рми складають 5,98 грн. при обсязі виробництва 100 одиниць. Якщо фірма збільшить обсяг виробництва та продажу до 101 одиниці, то середні сукупні витрати стають рівними 6 грн. Ви­значте рівноважний обсяг виробництва та максимальний прибуток фірми.


Розв’язання

ТС(Q2) сукупні витрати при продажу 101

ТС(Q1) сукупні витрати при продажу 100

Q1=100

Q2 =101 (2бали)

Граничні витрати фірми рівні:

МС= ТС(Q2)-ТС(Q1)| Q2 - Q1 (5 балів)

МС=6*101 – 5,98*100/ 101-100=8грн. (3 бали)

Отже при Q=101 МR=МС (2 бали)

Рівноважний обсяг виробництва101 одиниця. Максимальний прибуток

Z=TR-TC (5 балів)

Z =8*101-6*101=202 грн (3 бали)

Схожі:

11 клас Творчі завдання Завдання №1 iconТворчі завдання (В залежності від повноти розкриття завдання відповідь учня оцінюється максимально у 5 балів) Завдання №1
Чи існує залежність між граничними витратами та постійними витратами фірми у короткостроковому періоді? Доведіть свою думку
11 клас Творчі завдання Завдання №1 iconВитяг з листа мону від 17. 02. 2011 №1/9-109 біологія 9 клас Державна підсумкова атестація з біології проводиться в письмовій формі за збірником «Завдання для державної підсумкової атестації з біології. 9 клас»
Державна підсумкова атестація з біології проводиться в письмовій формі за збірником «Завдання для державної підсумкової атестації...
11 клас Творчі завдання Завдання №1 iconВитяг з листа мону від 17. 02. 2011 №1/9-109 біологія 9 клас Державна підсумкова атестація з біології проводиться в письмовій формі за збірником «Завдання для державної підсумкової атестації з біології. 9 клас»
Державна підсумкова атестація з біології проводиться в письмовій формі за збірником «Завдання для державної підсумкової атестації...
11 клас Творчі завдання Завдання №1 iconПланування роботи з обдарованими дітьми
Відбір учасників олімпіад за допомогою різноманітного інструментарію (тести, творчі завдання, анкети)
11 клас Творчі завдання Завдання №1 iconЗавдання для самостійної роботи студентів
Завдання 1 6 виконати І здати на перевірку до 12 березня 2011 року, завдання 7 4 – до 20 квітня 2011 року, завдання 1 3 – до 31 травня...
11 клас Творчі завдання Завдання №1 iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Контрольне завдання складається з двох частин: теоретичної І практичної. Завдання виконується відповідно до наступної схеми
11 клас Творчі завдання Завдання №1 iconКиївський інститут інвестиційного менеджменту контрольні завдання для студентів заочної форми навчання
Контрольне завдання складається з двох частин: теоретичної І практичної. Завдання виконується відповідно до наступної схеми
11 клас Творчі завдання Завдання №1 iconЗавдання І туру олімпіади школярів з біології 2011-12 н р. Завдання I
Вам пропонуються тестові завдання, що вимагають вибору тільки однієї правильної відповіді з чотирьох можливих. Максимальна кількість...
11 клас Творчі завдання Завдання №1 iconЗавдання заочного туру «Першої регіональної шкільної олімпіади з біології» (2011-2012 н р.)
Завдання першого типу. Завдання містить питання, до кожного з яких дано кілька варіантів відповіді; серед них тільки один вірний
11 клас Творчі завдання Завдання №1 iconПрограма творчого конкурсу
Творчий конкурс – професійно зорієнтоване випробування абітурієнта, під час якого вступник демонструє знання й навички, що засвідчують...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи