Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності нау у 2011 році icon

Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності нау у 2011 році
Скачати 393.59 Kb.
НазваПро підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності нау у 2011 році
Сторінка1/4
Дата17.11.2012
Розмір393.59 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3   4


НАКАЗ


Про підведення підсумків наукової

та науково-технічної діяльності НАУ у 2011 році
З метою виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту

України від 18.11.2011 р. № 1327 «Щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік» підвести підсумки наукової та науково-технічної діяльності НАУ у 2011 році:НАКАЗУЮ:

1. Директорам інститутів, (деканам факультетів), керівникам відокремлених наукових підрозділів:

1.1 проаналізувати на засіданнях Вчених (Науково-методичних, редакційних) рад підсумки з наукової діяльності підпорядкованих підрозділів за 2011 календарний рік та виконання тематичних планів науково-дослідних робіт, що фінансувалися за рахунок загального фонду державного бюджету, грантів та госпдоговорів, які виконували наукові, науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, студенти;

1.2 Підготувати відповідний звіт, у якому висвітлити розділи, зазначені у додатку 1 до наказу. Звіт та витяг з протоколу засідання Вченої (Науково-методичної, редакційної) ради подати у відділ науково-технічної інформації та інтелектуальної власності (кімн.1.238) до
20 грудня 2011 року.


2. Науковим керівникам фундаментальних НДР та прикладних ДКР, які фінансувались МОНмолодьспорт України за рахунок видатків загального фонду державного бюджету:

2.1. Підготувати звіти про виконані роботи, отримані результати та підготувати документи, передбачені додатком 2 до наказу;

2.2. Подати звіти з документами на перевірку відповідності їх оформлення вимогам чинних нормативних документів у відділ НМЗД НДЧ (кім. 1-216).

Термін виконання - 03.12.2011 року

3. Проректору НАУ з наукової роботи Харченку В.П.:

3.1. Організувати приймання звітів про науково-технічну діяльність інститутів та відокремлених НДІ, що знаходяться у сфері управління НАУ, звітів про виконанні НД та ДКР, які фінансувались МОН України за рахунок видатків загального фонду державного бюджету, і розгляд їх на НТР університету.

Термін виконання – 16.12.2011 року;

3.2. Узагальнити результати наукової та науково-технічної діяльності інститутів у 2011 році, підготувати річний звіт НАУ

Термін виконання – 20.12 2011 року

3.3. Підготувати до друку збірник « Наукова діяльність НАУ у 2011 році ».

Термін виконання – 06.02.2012 року

3.5. Подати річний звіт та необхідний комплект документації про результати наукової та науково-технічної діяльності НАУ у 2011 році до 7.02.212 р. у МОН України

Термін виконання – 07.02.2012 року

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Ректор М.С. Кулик
Додаток 1

до наказу ректора


^ РОЗДІЛИ ЗВІТУ

про науково-технічну діяльність інституту

Інформацію про наукову та науково-технічну діяльність за 2011 рік з визначенням механізмів та основних тенденцій розвитку і використання наукового потенціалу НАУ, найважливіших результатів і розробок подати за наступними розділами:

- узагальнена інформація про наукову та науково-технічну діяльність у 2011 році;

- визначні результати фундаментальних досліджень у галузі природничих, суспільних і гуманітарних наук, зокрема наукові досягнення світового рівня (виконані тільки за кошти держбюджету);

- перспективні прикладні дослідження, планове продовження їх тематики;

- конкурентоспроможні прикладні розробки та новітні технології за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки, вказати чим закінчуються роботи (відповідно до вимог ДСТУ 3924-2000), обов’язково зазначити підприємства і організації, на яких здійснювалася апробація, випробування та які можуть бути зацікавлені у їх використанні;

- описи найбільш важливих розробок, відкриттів, робіт із значним економічним і соціальним ефектом та інформацією щодо реалізації їх результатів, підтвердженою відповідними актами (довідками) використання у виробництві та навчальному процесі, даними щодо одержання економічного, соціального ефекту тощо (2-3 од);

- список наукових праць, опублікованих та підготовлених до друку в 2011 році у зарубіжних виданнях, за формою

№ з/п

Автори

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск, перша-остання сторінки роботи

Статті

1

2

^ Статті, підготовлені до друку

1

2

- відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених (додаток 1-1) ;

- відомості про найбільш ефективні наукові підрозділи, їх напрями діяльності, роботу з замовниками;

- відомості про наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями викласти ( окремо по кожній країні)за формою;


Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати та публікації


- інформація про наукову та науково-технічну діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами НАН та галузевих академій наук України;

- заходи, здійснені спільно з облдержадміністраціями та міськими державними адміністраціями Києва й Севастополя та спрямовані на підвищення рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб;

- відомості щодо поліпшення рівня інформаційного забезпечення наукової діяльності, доступу до електронних колекцій наукової періодики та баз даних провідних наукових видавництв світу про патентно-ліцензійну діяльність;

- інформація про науково-дослідні роботи, що виконуються на кафедрах у межах робочого часу викладачів.

- Розвиток матеріально-технічної бази досліджень

Навести дані про потреби в унікальних наукових приладах та обладнанні іноземного виробництва вартістю понад 100 тис. грн. за формою:
з/п

Назва приладу (українською мовою та мовою оригіналу) і його марка, фірма - виробник, країна походження

Обґрунтування потреби закупівлі приладу (обладнання) в розрізі наукової тематики, що виконується ВНЗ/науковою установою

Вартість,

дол. США або євро

1

2

3

4

- Заключна частина

Основні труднощі та недоліки в організації досліджень та впровадження, пропозиції щодо їх усунення.


ПРИМІТКА

Узагальнену інформацію щодо досвіду з організації наукової діяльності та рекламні проспекти на найважливіші розробки у вигляді брошури, буклету, а також презентація діяльності та рекламні матеріали на СД-RW диску до 100 МВ у програмі Power Point.


^ Додаток 1-1

до додатку 1

(обов’язковий)

ІНФОРМАЦІЯ


про науково-дослідну роботу студентів (НДРС)

Національного авіаційного університету


факультету за 2011 рік


І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НДРС У ВНЗ

1. Кількість студентів ВНЗ денної форми навчання станом на 1жовтня минулого року

2. Кількість студентів, які беруть участь у НДРС__________________________.

^ ІI. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КЕРІВНИЦТВА НДРС НА ФАКУЛЬТЕТІ

 1. Наявність структури керівництва НДРС. Представити у вигляді схеми.

Орієнтовний план схеми:


Орієнтовний план схеми2. Нормативні документи, розроблені вищим навчальним закладом з організації науково - дослідної роботи студентів, яким керується ВНЗ на теперішній час (Положення, інші нормативні документи, надіслати їх)

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

^ ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

1. Викладання змістовних модулів з основ наукових досліджень, основ технічної творчості:

назва_____________________________________________________________________

кількість навчальних годин__________________________________________

2. Кількість захищених дипломних робіт ______ у тому числі реальних дипломних проектів

3. Інші форми.

Кількість студентів, залучених до виконання наукових госпдоговірних/держбюджетних тем

4. Залучення студентів до науково-дослідної роботи;

Кількість студентів

Кількість залучених студентів


Наукові гуртки


Проблемні групи


Навчально-наукові центри (комплекси)

1

2

3

Науково-дослідні лабораторії

Студентські конструкторські бюро

Проектно-технологічні бюро

Інше

5. Кількість студентів, що беруть участь у виконанні НДДКР з оплатою праці__________

6. Кількість госпдоговірних/держбюджетних тем, до виконання яких залучалися студенти

Кількість студентів, залучених до виконання наукових госпдоговірних /держбюджетних тем

7. Кількість охоронних документів на винаходи, отриманих студентами у співавторстві ___

самостійно _______


^ IV. УЧАСТЬ СТУДЕНТІВ У МАСОВИХ ФОРМАХ НДРС

1. Інформація про проведені на базі вищого навчального закладу міжнародні, всеукраїнські,

студентські конференції, семінари:


Назва

конференції/

семінару

Статус конференції/

семінару (міжнародні.,

всеукр., регіон)

Кількість

учасників


Кількість

учасників від

інших ВНЗ


Кількість

учасників

з-за кордону,

назви країн


1

2

3

4

5

2. Кількість студентів, які брали участь у зарубіжних наукових конференціях (за

відрядженням) __________________

3. Кількість наукових публікацій студентів (статей/тез доповідей): у співавторстві ____/___,

самостійно ____/______.

4. Участь студентів у виставковій діяльності:


Назва виставки


Місце проведення

виставки

Назва представленої

розробки

Результат участі


1

2

3

4


^ V. СПІВПРАЦЯ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ЗАКОРДОННИМИ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ

1. Участь студентів у міжнародних (за межами України) конкурсах, олімпіадах, програмах по обміну студентами, освітніх проектах (програмах) тощо:


Назва форми співпраці, країна проведення

Кількість залучених студентів

Результат участі1

2

3


^ VI. ФОРМИ ЗАОХОЧЕННЯ

1. Вказати форми заохочення студентів ВНЗ, які займаються науково-дослідною роботою

Назва форми заохочення

Кількість студентів

Назва форми заохочення та назва країни

Кількість студентів _________

Стажування у:


Стипендії:

Президента України

– закордонних ВНЗ

Верховної Ради України

– закордонних організаціях,

фірмах

Кабінету Міністрів України

– провідних вітчизняних організаціях, підприємствах,

Інших установ та Фондів

Іменні премії:

Київської

Міськдержадміністрації

Облдержадміністрації


^ VII. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НДРС

1. Назвати науково-методичні посібники з НДРС, що були розроблені науково-педагогічними працівниками вищого навчального закладу та видані у 2011 році.


^ VIII. ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

1. Проблеми, що існують в організації НДРС

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________


2. Пропозиції щодо поліпшення організації НДРС, що мають бути вирішені на рівні Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

___________________________________________________________________________


Додаток 2

до наказу ректора

(обов’язковий)

ПЕРЕЛІК

документів, які подаються за результатами науково-дослідних, дослідно-конструкторських і дослідно-технологічних робіт, що виконуються в інститутах Національного авіаційного університету

 1. За результатами НДР, які закінчуються у 2011 році подаються:

1.1. Заключний науковий звіт (обсягом не менш 20 стор.), оформлений згідно ДСТУ 3008-95, - один роздрукований примірник з копією (не заархівованою) на CD-RW та:

- оригінали титульних аркушів з відповідними підписами і печаткою – 2 прим.;

- список авторів – 2 прим., оригінали з підписами авторів та печаткою .

1.2. Анотований звіт про виконання робіт за весь час виконання НДР, підписаний науковим керівником - 2 прим. роздруковані з копією на СД-RW ж (окремо від заключного звіту) (Додаток 3-1).

1.3. Витяг з протоколу засідання комісії інституту з приймання результатів роботи з аргументованими висновками про відповідність світовому рівню (кращим вітчизняним зразкам) науково-технічних результатів (Додаток 3-2) – 1 прим.

1.4. Витяги з протоколів засідання кафедри, Вченої ради інституту – по 1 прим.

1.5. Витяг з протоколу засідання НТР НАУ – 2 прим.

1.6. Експертний висновок на звіт, затверджений проректором з наукової роботи з печаткою – 1 прим.

1.7. Облікова картка і до неї чиста дискета для передачі в УкрІНТЕІ.

1.8. Відомості про визначні результати, отримані при виконанні НДР, засвідчені науковим керівником ( Додаток 3-3 )– 2 прим. роздруковані з копією на СД-RW ж .

1.9. Опис найбільш ефективних розробок, навести приклад ( Додаток 3-4 )-2 прим.

1.10. Рекламно-технічний опис результатів НДР, підписаний науковим керівником – 2 прим. роздрукований з копією на СД-RW ж (у довільній формі з ілюстраціями).

1.11. Акт впровадження у навчальний процес ( Додаток 3-5)- 2 прим.

1.12. Акт впровадження у виробництво за формою підприємства (організації)-2 прим.

1.11. Акт приймання-здачі НДЧ НАУ результатів роботи, підписаний науковим керівником і проректором з наукової роботи ( Додаток 3-6) – 1 прим.


2 За результатами перехідних НДР. У 2011 році подаються:

2.1. Проміжний науковий звіт (обсягом не менш 20 стор.), оформлений згідно ДСТУ 3008-95, - 1 прим. роздрукований з копією (не заархівованою) на дискеті та 1 прим. оригіналу титульного аркушу з відповідними підписами і печаткою**.

2.2. Анотований звіт (не менш 1 стор.) про виконання етапів роботи за 2011 рік, підписаний науковим керівником - роздрукований 1 прим. з копією на дискеті**.

2.3. Витяги з протоколів засідання кафедри, НТР інституту – по 1 прим.

2.4. Акт приймання-здачі НДЧ НАУ результатів роботи, підписаний науковим керівником і проректором з наукової роботи, з печаткою – 2 прим.

2.5. Розширений (щомісячний) календарний план виконання робіт за

темою на 2012 рік (на паперовому носієві).


2.6. Пропозиції щодо форми та місця наступного впровадження результатів НДР (навчальний процес, підготовка дисертаційної роботи, виробництво тощо).

___________________________________________________

Примітки

* Електронні примірники документів за пп. 1.2, 1.8, 1.9, а також презентація діяльності та рекламні матеріали на СД-RW диску до 100 МВ у програмі Power Point.

** Електронні примірники документів за пп. 2.1., 2.2. можна подавати на одній дискеті (не заархівовані).

Додаток 3

до наказу ректора

(обов’язковий)


Зразки форм основних документі, що додаються до науково-технічного звіту:


Додаток 3-1

(обов’язковий)


Секція (згідно з наказом МОНмолодспорт України від 16.05.2011 № 443)


Анотований звіт

по закінченій науково-дослідній роботі за ____________ роки

^ 1. Тема НДР:

2. Номер державної реєстрації теми:

3. Номер облікової картки заключного звіту:

4. Назва вищого навчального закладу, наукової установи:

5. Характер НДР:

- фундаментальне дослідження;

- прикладне дослідження,

- прикладна розробка (вибрати необхідне)

^ 6. Назва бюджетної програми:

«Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах та наукових установах» (КПКВ 2201020);

«Прикладні дослідження і розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установах» (КПКВ 2201040) (вибрати необхідне).

7. Строки виконання: початок - ________, закінчення - _________.

^ 8. Фактичний обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період _________тис. грн.

9. Керівник НДР: ______________________________ (ПІБ)

10. Короткий зміст викладу наукового проекту, який подавався на конкурсний відбір: предмет та об'єкт дослідження, мета та основне завдання, задачі чи проблеми, на вирішення яких було спрямовано проект, заплановані очікувані наукові результати (відповідно до етапів проекту) (25 - 30 рядків тексту)

__________________________________________

^ 11. Опис процесу наукового дослідження: (описати хід виконання науково-дослідної роботи, якщо відбувалися відхилення від запланованого процесу наукового дослідження, коригування завдань, проблем та результатів, викладених у науковому проекті – описати це у звіті; вказати використані методи наукових досліджень, методики, обладнання (не менше 50 - 60 рядків тексту); найважливіші результати етапів (відповідно до технічного завдання відобразити у таблиці:


Номер етапу

Назва етапу відповідно до технічного завдання.

Очікувані результати етапу

Отримані результати етапу

1.2.3.12. Отримані найважливіші наукові і (або) науково-технічні результати, (50 рядків тексту).

Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів.

^ 13. Отримана науково-методична (кількість захищених дисертацій; опублікованих монографій, а також підручників та навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорт України; статей у фахових виданнях, з них публікацій у журналах, що входять до науково-метричних баз даних; матеріалів конференцій та тез доповідей) і (або) науково-технічна продукція (кількість патентів, рішень про видачу патентів, поданих заявок на отримання патентів).

^ 14. Відмінні риси і перевага отриманих результатів (продукції) над вітчизняними або зарубіжними аналогами чи прототипами (навести порівняння характеристик, ознак, властивостей, показників) (45 - 50 рядків тексту)

_________________________________________________

^ 15. Практична цінність результатів та продукції (галузі економіки та суспільства, де можливе їх використання, конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість, ступінь впровадження)

^ 16. Використання результатів та продукції у навчальному процесі (нові спеціальності, спеціалізації, курси лекцій або їх розділи, практичні та лабораторні роботи, які (буде) створено (розроблено) на основі результатів цього наукового дослідження)

__________________________

^ 17. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, наукових статей, інших публікацій, дисертацій, які опубліковано за матеріалами досліджень за період виконання НДР

___________________________________________________

^ 18. Кількість штатних співробітників _________, кількість сумісників _________, молодих учених з оплатою _________, кількість студентів з оплатою _________, які брали участь у виконанні НДР _________________________________

19. Обґрунтування доцільності подальшого проведення наукових досліджень і розробок із даної тематики, орієнтовна тематика досліджень

________________________________________________________

^ 20. Рішення вченої (наукової, науково-технічної) ради від ________ протокол № ________ про закінчення роботи

Керівник роботи

_______________________ ПІБ

Проректор із наукової роботи

________________________ ПІБ

підпис

підпис

МП


Примітка : - окремо до анотованого звіту додається інформація про кількість та назву створених:


нових видів техніки, приладів,

нових технологій

нових речовин і матеріалів

нових методів і теорій

автоматизованих комплексів та систем, баз даних та баз знань;

програмних продуктів;

законодавчих та нормативних документів, стандартів.

та інші


Анотований звіт подавати у двох примірниках українською мовою та електронному

варіанті (файл типу „RTF” шрифтом Times New Roman, розмір 12, міжрядковий інтервал – 1 у форматі А4, поля зверху та знизу – 2,54 см, зліва – 2,5 см, справа – 1 см).


^ Додаток 3-2

(рекомендований)

Витяг

з протоколу засідання комісії ___________ з прийняття результатів завершених (скорочена назва ін-ту)

у 2011 р. НД і ДКР, що фінансувалися за рахунок видатків загального фонду державного бюджету

 1. Комісія у складі:

Голова ( як правило заступник директора інституту з наукової роботи )

члени комісії :( П І Б) - науковий ступень, звання.

Яка призначена розпорядженням заступника директора з наукової роботи інституту _____________ від „___” ______ 2011 р., розглянула результати НДР або ДКР за темою ___________ «__________» , що завершена у 2011 р.

(Шифр теми) (Назва теми)

Присутні: (зазначають П. І.Б., наукові ступені та звання присутніх, окрім членів комісії)

 1. Комісії представлено:

- запит (лише для НДР, що завершуються у 2011 році);

 • технічне завдання;

 • заключний звіт;

 • анотований звіт;

 • витяг з протоколу засідання кафедри _______________________________;

 • експертний висновок на звіт;

 • відомості про визначні результати, отримані при виконанні НДР ;

 • облікову карту;

 • акт аналізу метрологічного забезпечення НДР;

 • рекламно-технічний опис результатів НДР.

3. Слухали: повідомлення наукового керівника (відповідального виконавця) НДР за темою ___________ ______________ про результати виконання НДР.

(Шифр теми) (П.І.Б., ступінь, звання)

Виступили: (зазначають прізвища та ініціали).

4. Комісією встановлено, що при виконанні НДР:

4.1 Одержані наступні основні науково-технічні результати : _______

4.2 Сфера застосування виконаної роботи

4.3 Досягнуто науково-технічний рівень НДР, у т. ч. відповідність

світовому рівню (зазначають підставу для рішення), кількість відкриттів, кількість охоронних документів:________________________________________

4.4 Практичні результати______________________________________

4.5 Публікацій: (Назва роботи, місце друку, рік ( за формою ВАК)

4.6.Студенти, які брали участь у виконанні НДР (ПІП, група, курс):

5. Висновки комісії:

5.1 Рекомендувати Вченій раді інституту схвалити заключний звіт за темою _________ та подати звіт на розгляд НТР НАУ.

(Шифр теми)

5.2 Рекомендувати науковому керівнику роботи врахувати в подальшому зауваження членів комісії.(за бажанням комісії)


Голова комісії ________________

Члени комісії : _____________

Додаток 3-3
(рекомендований)^ ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ,

отримані при виконанні НДР за період 200_ … 2011_ р.р.


Подаються обсягом не більш ніж одна сторінка у вигляді стислих відповідей на наступні запитання:

Найменування розробки

1 Автори.

2 Основні характеристики, суть розробки.

3 Патентно-, конкурентноспроможні результати.

4 Порівняння зі світовими аналогами.

5 Ефективна привабливість розробки для просування на ринок.

6 Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки.

7 Стан готовності розробки.

8 Існуючі результати впровадження.

9 Назва організації, адреса, телефон.


Правила оформлення.

Шрифт: “ Times New Roman, 14”, через один міжстроковий інтервал.

Найменування розробки друкують великими літерами, жирним шрифтом по середині сторінки.

Далі через один міжстроковий інтервал друкують номер та назву запитання (жирним шрифтом) з крапкою на кінці запитання.

^ У відповідях на запитання:

1 Автори: подають прізвище та ініціали (жирним шрифтом), науковий ступень, наукове звання, посада наукового керівника, а за ним (у строку) кожного з основних авторів;

^ 2 Основні характеристики, суть розробки: наводять (1-2 речення) визначні характеристики результатів та суть розробки, області можливого застосування;

3 Патентно-, конкурентоспроможні результати: наводять назви та позначення отриманих патентів;

^ 4 Порівняння зі світовими аналогами: вказують існують чи відсутні аналоги;

5 Ефективна привабливість розробки для просування на ринок: показують за рахунок чого застосування розробки може бути ефективним;

^ 6 Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реалізовані результати розробки: зазначають галузі (міністерства, відомства) та (бажано) назви та позначення окремих підприємств (організацій). Не рекомендується використовувати фразу “…та інші галузі…”;


^ 7 Стан готовності розробки: зазначають конкретний стан розробки та можливі додаткові витрати для доведення розробки до застосування;

8 Існуючі результати впровадження: зазначають яким чином результати роботи впроваджені в навчальний процес ( у тому числі при підготовці висококваліфікованих фахівців) та в інші галузі науки та виробництва;


^ 9 Назва організації, адреса, телефон: зазначають “Національний авіаційний університет, Україна, Київ, 03058, проспект Космонавта Комарова, 1, Тел. ____, Факс: ____, E-mail: _____ (виконавця НДР).


Із запитаннями звертатися до Іванова І.О. (тел. 74-27, 76-61, ауд. 5-502)


Науковий керівник НДР Ім’я. Прізвище


^ Додаток 3-4

(обов’язковий)

Форма

Опис найбільш ефективної розробки

(не більше однієї сторінки)
  1   2   3   4

Схожі:

Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності нау у 2011 році iconЩодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2011 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності нау у 2011 році iconНаказ №438 Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік І формування Плану наукової та науково-технічної діяльності тнеу на 2014 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік і формування Плану наукової та науково-технічної...
Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності нау у 2011 році iconНаказ №283 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів університету за 2013 рік, та на підставі...
Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності нау у 2011 році iconНаказ №317 Щодо підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності за 2012 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності структурних підрозділів університету за 2012 рік, та на підставі...
Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності нау у 2011 році iconНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності нау у 2011 році iconНаказ №1685 Про підсумки наукової та науково технічної діяльності за 2013 рік
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та наукових...
Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності нау у 2011 році iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності нау у 2011 році iconПро звітність кафедр І окремих наукових підрозділів за результатами наукових досліджень в 2010 році
З метою підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності кафедр та наукових підрозділів університету у 2010 році
Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності нау у 2011 році iconРозпорядження м. Тернопіль № Про підготовку річного звіту по науковій та науково-технічній діяльності за 2012рік
Згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30. 11. 2012 року №1360 щодо підведення підсумків наукової...
Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності нау у 2011 році iconРозпорядження "26" січня 2011 р м. Львів №7 ┌ ┐ Про підведення підсумків науково-дослідної роботи студентів університету за 2010 рік
На виконання листа мон україни від 18. 01. 2011 р за №1. 4/18-113 про підведення підсумків та з метою удосконалення науково-дослідної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи