Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 50.59 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата11.08.2012
Розмір50.59 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


НаціональнИЙ авіаційнИЙ університет

ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙІндекс Н - № - 2“Затверджую”

Проректор університету

з навчальної роботи

________________ Кулик М.С. “____”_____________ 2006р.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


з дисципліни: Гігієна атмосферного повітря, води та водопостачання

Спецкурс д.м.н. Винарської О.І. (НАНУ)Усього годин – 303

в тому числі аудиторних – 198

іспит – 3,4 семестрКиїв - 2006Навчальна програма дисципліни "Гігієна атмосферного повітря, вода та водопостачання" складена на основі робочого навчального плану ІНТ (для технічних спеціальностей), затвердженого “______”_____________2006 р.


Навчальну програму склав:


докт.мед.наук., професор Винарська Олена Іванівна


Навчальна програма обговорена і ухвалена на засіданні науково-методичної редакційної ради ІНТ, протокол № від “____”_________2006 року


Голова НМРР ______________ Кузнєцова О.Я

“Згоден”

Декан ІНТ

______________ О.Я. Кузнєцова

“____” __________ 2006 р.“Згоден”

Директор ІНТ

______________ В.В. Куліш

“____” __________ 2006 р.


^ 1. Пояснювальна записка


  1. Основна мета дисципліни “Гігієна атмосферного повітря, води та водопостачання" це формування знань про науку “Гігієна”, яка вивчає закономірності впливу факторів навколишнього середовища (атмосферного повітря, води) на здоров”я людей, а також різноманітного роду діяльності людей на довкілля.


Задачі вивчення дисципліни:

 • Вивчення природних і штучних факторів атмосферного повітря і води, які впливають на здоров”я людини.

 • Вивчення закономірностей впливу факторів повітряного і водного середовища на організм людини.

 • Наукове обгрунтування і розробка гігієнічних нормативів, правил і заходів щодо максимального використання факторів повітряного і водного середовища, які позитивно впливають на організм людини, а також усуванню або обмежуванню до безпечних рівнів факторів, які впливають несприятливо.

 • Перевірка ефективності розроблених гігієнічних рекомендацій, правил та нормативів.В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:


 • Особливості впливу різних факторів навколишнього середовища (атмосферного повітря, води) на стан здоров”я населення.

 • Основи взаємодії організму і факторів атмосферного повітря і водних ресурсів.

 • Гігієнічні принципи нормування різних за своєю природою факторів навколишнього середовища (хімічних, біологічних) в середовищі проживання людини.

 • Методологічні основи оцінки якості і ефективності гігієнічних і оздоровчих заходів.Студент повинен вміти:


 • Здійснювати попереджувальний санітарний нагляд

 • Проводити поточний санітарний нагляд.

 • Розробляти і здійснювати заходи з охорони здоров”я населення і оздоровленню навколишнього середовища (атмосферного повітря і води)

 • Здійснювать обробку і оцінку результатів лабораторних і інструментальних досліджень.

 • Володіти методами забору матеріалу і проведення лабораторних досліджень

Методи, що вивчаються в даному курсі, і ілюстративні приклади значною мірою пов'язані з предметною галуззю, що визначається спеціальністю, за якою відбувається навчання.

^

2. Зміст навчальної дисципліниТема 1. Предмет і зміст гігієни

Предмет та завдання курсу. Гігієна як наука. Історія гігієни


Тема 2. Методологія гігієни

Загальна характеристика методології загальнофілософської та предметної (методологія окремих наукових дисциплін)


Тема 3. Теоретичні основи гігієни

Основні закони та закономірності взаємодії людини , популяцій і природним та зміненим навколишнім середовищем


Тема 4. Принципи гігієнічного нормування

Методологічні підходи до гігієнічного нормування шкідливих речовин і факторів в атмосферному повітрі

Тема 5. Особливості гігієнічного нормування екзогенних хімічних речовин в повітрі

Методологічні підходи до гігієнічного нормування шкідливих речовин і факторів в атмосферному повітрі


Тема 6. Гігієнічне нормування біологічних факторів в атмосферному повітрі

Методологічні підходи до наукового обгрунтування припустимого рівня мікробного забруднення атмосферного повітря


Тема 7. Гігієнічне нормування екзогенних хімічних факторів у воді водоймищ

Методологічні підходи до гігієнічного нормування хімічних речовин у воді водоймищ


Тема 8. Гігієнічне нормування біологічних факторів у воді водоймищ

Основні принципи регламентації та методичні підходи до наукового обгрунтування допустимого рівн мікробного забруднення об”єктів навколишнього середовища


Тема 9. Дія комплексу шкідливих чинників довкілля. Комбінована дія шкідливих чинників довкілля

Визначення характеру комбінованої дії шкідливих факторів навколишнього середовища. Методи досліджень комбінованої дії


Тема 10. Комплексна та поєднана дія шкідливих чинників навколишнього середовища

Поняття комплексної та поєднаної дії чинників довкілля. Кількісна оцінка комплексного та поєднаного впливу факторів довкілля


Тема 11. Віддалені наслідки впливу факторів довкілля на організм людини

Онкогенна, мутагенна, тератогенна та ембріотоксична дія факторів довкілля на організм людини


Тема 12. Інші віддалені наслідки. Імунотоксична дія факторів довкілля на організм

Сенсибілізуючий та імуномодулюючий ефект при дії факторів хімічної та біологічної природи


^

3. Основна рекомендована література1.Общая гигиєна. Пропедевтика гигиены: Учеб. Для иностр. студ./Э.И.Гончарук, В.Г.Бардов, А.М.Сердюк, Ю.Д.Думанский, М.С.Мухарский, В.Е.Присяжнюк, М.Г.Шандала и др.: 2-е изд., перераб. И доп.-К.:Вища школа., 2000.-650 с.

2.Гранично допустимі концентрації та орієнтовні безпечні рівні дії забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць / Мінекоресурсів України; Укр. Наук. Центр техн. Екології; ГСЕУ МОЗ України; УНГЦ (д.м.н.В.Є.Присяжнюк; н.с. О.П.Федоришин).-Донецьк, 2000.- 140 с.

3.Предельно допустимые концентрации и ориентировочные безопасные уровни воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест / Минекобезопасности Украины; Укр. Науч. центр техн. Экологии; ГСЭУ МЗ Украины; УНГЦ (д.м.н.В.Е.Присяжнюк; н.с. О.П.Федоришин).-Донецк, 1998. – 139 с.

4.Руководство к лабораторным занятиям по коммунальной гигиене: Учеб. Для студ. / Э.И.Гончарук, Р.Д.Габович, С.И.Гаркавый, В.А.Руденко, И.И.Ткаченко, В.И.Циприян.-М: “Медицина”, 1990.-115 с.

5.Комунальна гігієна: Підр. Для студ./Є.Г.Гончарук, В.Г.Бардов, С.І.Гаркавий, О.П.Яворовський та інш. – Київ: «Здоров’я», 2003.- 726 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи