Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 95.39 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата11.08.2012
Розмір95.39 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Національний авіаційний університет

ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙІндекс Н-№-2“Затверджую”

Проректор університету

з навчальної роботи

_______________Полухін А.В. “____”_____________ 2008 р.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАз дисципліни: Екологічна гідрологія


Спецкурс доктора .геогр. наук Тімченка В.М. (НАНУ)Усього годин – 972

в тому числі аудиторних – 636

іспит – 1,2,3,4,5,6,7 семестриКиїв - 2008Робоча навчальна програма з дисципліни «Екологічна гідрологія» складена на основі робочого навчального плану ІНТ(для технічних спеціальностей) затвердженого «_________» __________________2008 р.


Навчальну програму склав

д-р геогр. наук, ст. наук. співробітник

чл.-кор. УЕАН Тімченко В.М.


Навчальна програма обговорена і ухвалена на засіданні науково-методичної редакційної ради ІНТ, протокол № від “____”_________2008 року


Голова НМРР ________________ Кузнєцова О.Я.

“Згоден”

Декан ІНТ

______________ О.Я. Кузнєцова

“____” __________ 2008 р.“Згоден”

Директор ІНТ

______________

“____” __________ 2008 р.


^ 1. Пояснювальна записка


Основною метою викладання дисципліни «Екологічна гідрологія» є надання студентам знань з основ екологічної гідрології, ознайомлення з методами оцінки екологічно значущих елементів гідрологічного режиму та механізмів їх впливу на екосистеми водойм. У процесі навчання, на прикладах багаторічних досліджень водойм України, розглянути методичну базу прогнозування, спостереження, обробки та аналізу даних екогідрологічного моніторингу, оцінки, регулювання та управління станом екосистем водойм та якістю води в них.


^ Основними задачами вивчення цієї дисципліни є одержання студентами знань щодо:

 • предмету та проблем екологічної гідрології як складової частини водної екології;

 • зовнішнього водообміну як абіотичного компонента екосистем природних водних об’єктів;

 • екологічно значущих елементів гідродинаміки водойм;

 • екологічно значущих гідрофізичних характеристик водних мас та донних відкладів;

 • впливу гідрологічних факторів на екосистеми водойм;

 • прогнозування еколого-гідрологічних умов у водоймах;

 • регулювання еколого-гідрологічних умов у водоймах;

 • управління станом екосистем та якістю води природних та антропогенно змінених водних об’єктів.


В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • предмет та проблеми екологічної гідрології;

 • головні задачі екологічної гідрології;

 • основні характеристики зовнішнього водообміну;

 • екологічно значущі елементи гідродинаміки водних об’єктів;

 • екологічно значущі гідрофізичні характеристики водних мас;

 • механізми впливу гідрологічних факторів на екосистеми водних об’єктів;

 • методи оцінки, прогнозування та регулювання еколого-гідрологічних умов;

 • методичні основи управління водними екосистемами.


В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • формулювати та ставити завдання щодо оцінки стану водної екосистеми;

 • оцінювати умови функціонування водних екосистем за різними гідрологічними, гідродинамічними та гідрофізичними характеристиками;

 • здійснювати водно-балансові розрахунки;

 • використовувати сучасні методи математичного моделювання динаміки вод;

 • визначати вплив окремих гідрологічних факторів на стан водних екосистем;

 • користуватися сучасними методами управління станом водних екосистем та якістю водного середовища.^

2. Зміст навчальної дисципліниТема 1. Екологічна гідрологія як складова частина водної екології


Тема 1.1. Предмет та проблеми екологічної гідрології

Предмет та завдання курсу. Розвиток гідроекології. Світова практика гідроекологічних досліджень. Спеціалізація та направленість екогідрології. Місце дисципліни в системі наук.


Тема 1.2. Основні завдання екологічної гідрології

Визначення та кількісна оцінка ключових елементів гідрологічного режиму. Вивчення характеру та розшифровка механізмів впливу гідрологічних умов на біотичний компонент екосистем та інші абіотичні фактори. Розробка методів контролю та управління ключовими гідрологічними факторами.

Тема 1.3. Об’єкти еколого-гідрологічних досліджень

Водні об’єкти еколого-гідрологічних досліджень в Україні та світі. Окремі групи водних об’єктів: Каскад рівнинних дніпровських водосховищ, закриті та відкриті лимани, озера Полісся, заплавні озера Дніпра, Придунайські озера.

Тема 1.4. Екологічно значущі елементи гідрології континентальних водойм

Зовнішній водообмін. Внутрішньоводоймова динаміка: течії, перемішування, хвильові процеси, коливання рівня та ін. Гідрофізичні характеристики водних мас та донних ґрунтів: тепловий режим, зважені речовини, оптичні властивості, водно-фізичні характеристики донних відкладів та ін.


Тема 2. Водний баланс та зовнішній водообмін


Тема 2.1. Показники зовнішнього водообміну. Методи визначення

Загальна огляд різноманітних показників зовнішнього водообміну та методів їх визначення. Коефіцієнт та періоду водообміну. Коефіцієнт та період водооновлення. Проточність.


Тема 2.2. Водний баланс та зовнішній водообмін озер

Складові водного балансу озер, їх співвідношення та режим. Проблеми оцінки окремих елементів водного балансу озер.


Тема 2.3. Баланс, обмін та оновлення вод у водосховищах

Баланс, обмін та оновлення вод на річкових та озерних ділянках водосховищ.


Тема 2.4. Водообміні процеси у річках та каналах

Ознайомлення з процесами водообміну у річках та каналах.

Тема 2.5. Водообмін у мілководдях водойм

Ознайомлення з процесами водообміну на мілководних ділянках водойм.


Тема 2.6. Водообмін і водооновлення заплав та заплавних озер

Специфіка водообміну і водооновлення заплав та заплавних озер.


Тема 2.7. Водообмін закритих та відкритих лиманів

Специфіка водообміну закритих та відкритих лиманів.


Тема 3. Екологічно значущі елементи гідродинаміки водних об’єктів


Тема 3.1. Течії

Роль течій у формуванні структури біоценозів та функціонуванні водних екосистем. Види течій у водотоках та водоймах. Методичні прийоми дослідження. Течії та внутрішній водообмін у водоймах. Течії у водотоках.


Тема 3.2. Перемішування вод

Вертикальне та горизонтальне перемішування вод.


Тема 3.3. Хвильові процеси

Вітрові хвилювання та сейші. Параметри хвиль. Екологічна значимість Хвильових процесів.


Тема 3.4. Коливання рівня води

Сезонні, згінно-нагінні коливання рівня води. Коливання рівня води у водосховищах. Екологічна значимість коливань.


Тема 4. Екологічно значущі гідрофізичні характеристики водних мас


Тема 4.1. Тепло у воді та її температура

Важливість температури для біологічних та хімічних процесів у водних екосистемах. Особливості термічного режиму. Температурна стратифікація. Річний цикл термодинаміки. Теплове забруднення водних об’єктів.


Тема 4.2. Зважена у воді речовина.

Важливість зваженої речовини у формування якості вод та біопродуктивності водних екосистем. Методи дослідження. Седиментаційні процеси у водосховищах. Зважена речовина у воді озер та лиманів. Зважені наноси в річках.


Тема 4.3. Сонячна енергія у природних водних об’єктах

Важливість сонячної енергії для біологічної продуктивності водойм. Методи дослідження. Оптичні властивості водних мас та їх показники.


Тема 5. Донні ґрунти – абіотичний компонент екосистем континентальних водних об’єктів

Тема 5.1. Фізико-географічні умови формування донних відкладів

Фізико-географічні умови формування донних відкладів на прикладі Каскаду дніпровських водосховищ.


Тема 5.2. Методи досліджень донних відкладів

Зйомка донних відкладів. Лабораторна обробка проб ґрунту.


Тема 5.3. Основні джерела формування донних відкладів

Алохтоні та автохтонні наноси. Їх частка у формуванні донних відкладів. Стік та акумуляція речовин.


Тема 5.4. Закономірності розподілу донних відкладів у водоймах і водотоках

Класифікація донних відкладів. Розподіляння відкладів на площині дна. Накопичення мулу у дніпровських та інших крупних рівнинних водосховищах.


Тема 5.5. Водно-фізичні властивості та гранулометричний склад донних відкладів

Мінералогічний склад та структура. Гранулометричний склад. Водно-фізичні властивості.


Тема 5.6. Хімічний склад донних відкладів

Валовий склад компонентів. Запаси хімічних елементів у мулистих відкладах. Обмінні катіони та іони водорозчинних солей.


Тема 5.7. Склад та властивості донних відкладів у водних об’єктах різних типів

Огляд склад та властивостей донних відкладів у водних об’єктах різних типів.


Тема 6. Механізми впливу гідрологічних факторів на екосистеми водних об’єктів


Тема 6.1. Вплив зовнішнього водообміну на функціонування екосистем водойм та їх окремих компонентів

Реакція вищої водної рослинності на зовнішній водообмін. Водообмін і показники фітопланктону. Співвідношення процесів продукції та деструкції у водоймах при різній інтенсивності зовнішнього водообміну. Екологічно оптимальний водообмін в водоймах. Роль проточності у процесі міграції радіонуклідів та інших забруднюючих речовин вздовж каскаду водосховищ.


Тема 6.2. Вплив гідродинамічних процесів

Течії та самоочисний потенціал водних об’єктів. Циркуляції вод та розподілення гідробіонтів на акваторіях водойм. Екологічна роль вітрового хвилювання на водоймах. Довгі хвилі у водосховищах та їх екологічне значення.


Тема 6.3. Роль гідрофізичних властивостей водних мас

Мутність води та показники фітопланктону. Завись як сорбент забруднювальних речовин. Роль зваженої речовини у формуванні якості природних вод. Вплив оптичних властивостей водних мас на функціонування екосистем водних об’єктів та їх окремих компонентів.


Тема 6.4. Екологічна роль донних відкладів у континентальних водоймах

Донні відклади та гідрохімічний режим. Донні відклади та бентосні організми. Донні відклади та водна рослинність.


Тема 7. Прогнозування та регулювання еколого-гідрологічних умов у водоймах


Тема 7.1. Методологія прогнозування екологічно-значущих гідрологічних характеристик, процесів та умов

Методологія прогнозування екологічно-значимих гідрологічних характеристик, процесів та умов на різних водних об’єктах: каскадні водосховища, заплавні водойми, лимани, річки, озера.


Тема 7.2. Гідрологічне прогнозування при екологічних оцінках проектів гідротехнічних та водогосподарських комплексів

Гідрологічне прогнозування при екологічних оцінках проектів забудови заплавних масивів, захисту від розмиву прибережної смуги, спорудження водогосподарських комплексів, меліорації водойм і т. ін.


Тема 7.3. Еколого-гідрологічні прогнози при проектуванні крупних гідроенергетичних об’єктів

Еколого-гідрологічні прогнози при проектуванні водогосподарського комплексу Дунай-Дніпро, будівництва Канівської гідроакумулятивної електростанції та відокремлення Дніпровсько-Бугського лиману від моря.


Тема 7.4. Регулювання якості води і стану екосистем водойм

Регулювання станом екосистем придаткової мережі річок та річкових ділянок водосховищ. Еколого-гідрологічні розрахунки при меліорації заплавних водойм. Метод регулювання кормової бази риб у заплавних водоймах.


Тема 8. Управління екосистемами континентальних водних об’єктів

Тема 8.1. Концепція управління станом водних екосистем та якістю води шляхом регулювання водного режиму. Основні положення методології

Розкриття концепція управління станом водних екосистем та якістю води шляхом регулювання водного режиму. Розгляд основних положень методології управління.


Тема 8.2. Методичні основи управління екосистемами зарегульованих річок

Визначення співвідношення основних процесів функціонування водних екосистем. Моделювання балансового співвідношення між внутрішньоводоймовими процесами. Математична модель зміни показників стану водної екосистеми.


Тема 8.3. Управління станом екосистем та якістю води великих каскадних рівнинних водосховищ

Річкові ділянки водосховищ у період літньо-осінньої межені. Озерні ділянки водосховищ в період літньо-осінньої межені. Річкові ділянки водосховищ в зимовий період. Озерні ділянки водосховищ в зимовий період.


Тема 8.4. Управління станом екосистем гирлових ділянок зарегульованих річок та їх заплавних водойм

Управління станом екосистем гирлових ділянок зарегульованих річок та їх заплавних водойм завдяки коливанням рівня води, змінам морфометричних параметрів та попускам ГЕС.


Тема 9. Управління екосистемами континентальних водних об’єктів


Тема 9.1. Основні екологічні вимоги до режиму експлуатації каскадних водосховищ

Ознайомлення з основні екологічні вимоги до режиму експлуатації каскадних водосховищ. Екосистемний, екологічний, цільовий та екстремальний попуски ГЕС.


Тема 9.2. Методологія формування екологічних вимог

Урахування впливу водності річок при формуванні екологічних вимог. Екологічні вимоги до режиму попусків ГЕС. Екологічні вимоги до сезонного регулювання стоку.


Тема 9.3. Урахування екологічних вимог у Правилах експлуатації водосховищ та інших континентальних водних об’єктів

Розгляд можливих урахування екологічних вимог у Правилах експлуатації водосховищ та інших континентальних водних об’єктів.


^

3. Основна рекомендована література

 1. Тимченко В.М. Экологическая гидрология водоемов Украины. - Киев: Наук. думка, 2006. – 384 с.

 2. Тимченко В.М. Экологические исследования водоемов Северо-Западного Причерноморья. – К.: Наук.думка, 1990. – 240 с.

 3. Денисова А.И., Тимченко В.М., Нахшина Е.П. и др. Гидрология и гидрохимия Днепра и его водохранилищ. – Киев: Наук. думка, 1989. – 212с.

 4. Романенко В.Д. Основи гідроекології: Підручник. – К.: Обереги, 2001. – 728 с.

 5. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / За ред. В.Д. Романенка. – Ін-т гідробіології НАН України. –Київ: ЛОГОС, 2006. – 408 с.

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи