Міністерство освіти І науки україни icon

Міністерство освіти І науки україни
Скачати 57.06 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки україни
Дата12.08.2012
Розмір57.06 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Національний авіаційний університет

ІНСТИТУТ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙІндекс Н - № - 2“Затверджую”

Проректор університету

з навчальної роботи

________________ Полухін А.В. “____”_____________ 2009р.
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАз дисципліни: Популяційне здоров’я населення як показник екологічної безпеки довкілля

Спецкурс проф. Чумака А.А. (НАНУ)Усього годин – 303

в тому числі аудиторних – 198

іспит – 1, 2 семестрКиїв - 2009
Навчальна програма з дисципліни "Популяційне здоров’я населення як показник екологічної безпеки довкілля" складена на основі робочого навчального плану ІНТ (для технічних спеціальностей) затвердженого “______”_____________2009 р.


Навчальну програму склав:


докт.мед.наук, професор кафедри екології Чумак Анатолій Андрійович


Навчальна програма обговорена і ухвалена на засіданні науково-методичної редакційної ради ІНТ, протокол № від “____”_________2009 року


Голова НМРР ________________Юдін О.К.

“Згоден”

Заст. директора ІНТ

з науково-навчальної роботи

______________Кузнєцова О.Я.

“____” __________ 2009 р.


^ 1. Пояснювальна записка


Основна мета дисципліни "Популяційне здоров’я населення як показник екологічної безпеки довкілля" є формування системи знань і умінь щодо загальної підготовки, необхідної для використання даних про популяційне здоров’я при вирішенні інженерних, професійних і наукових задач майбутнього фахівця-еколога.


Задачі вивчення дисципліни:

- одержання навичок роботи по плануванню дослідження, відбору контингентів для дослідження, розрахунку часових, матеріальних і трудових затрат на його виконання;

- на основі системного підходу оволодіння знаннями з загальних епідеміологічних методів оцінки популяційного здоров’я;

- одержання знань про аналітичні методи розв’язання завдань про оцінку популяційного здоров’я ;

- одержання знань про методи візуалізації отриманої інформації;

 • одержання знань про популяційне здоров’я і різнобічні екологічні впливи на його стан;

 • практичне застосування отриманих знань для корекції екологічних впливів антропогенного характеру.


В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

 • основні положення екології людини;

 • показники природного руху населення;

 • загальні принципи формулювання завдань з оцінки популяційного здоров’я;

 • джерела отримання інформації для оцінки популяційного здоров’я;

 • математичні методи обробки даних;

 • принципи формування висновків і прийняття рішень на основі оцінкки популяційного здоров’я.Студент повинен вміти:


 • вибрати об’єкт для оцінки популяційного здоров’я і сформулювати завдання та вибрати методи його вирішення;

 • зібрати матеріал для статистичної обробки;

 • здійснити математичну обробку отриманого матеріалу з використанням принаймні одного з пакетів прикладних програм (Excel, Statistica, МАТЛАБ) з використанням операторів і функцій, звичайної і спеціальної графіки, чисельних і аналітичних методів обробки даних.^

2. Зміст навчальної дисципліниТема 1. Основи екології людини

Предмет і завдання екології людини. Місце екології людини в системі природничих і соціальних наук. Зв’язок з філософією діалектичного матеріалізму, загальною екологією, практикою природокористування, анатомією та фізіологією людини

Тема 2. Динаміка популяцій в природі

Народжуваність, плодовитість і плідність. Взаємодія популяцій на ізольованому просторі. Смертність і виживання. Фактори, що регулюють зростання популяції. Динаміка зростання популяції. Незалежні та залежні від щільності фактори, що впливають на популяцію. Експоненціальне зростання і час удвоєння.


Тема 3. Людські популяції

Історія зростання людських популяцій. Мальтузіанська теорія обмеження. Технологічний оптимізм. Теорія соціальної справедливості. Тимчасове зростання популяції і демографічний перехід.


Тема 4. Природний рух населення

Народжуваність, смертність, шлюбність. Сімейна, вікова і статева структура населення. Еміграція та імміграція. Розташування населення.


Тема 5. Показники популяційного здоров’я

Захворюваність і поширеність хвороб. Захворюваність з тимчасовою втратою працездатності. Інвалідність. Дитяча смертність. Природний приріст населення.


Тема 6. Основні фактори, що впливають на стан популяційного здоров’я

Виробниче і побутове середовище. Забруднення води і повітря. Режими харчування і якість споживаної їжі. Охорона здоров’я. Вакцинація. Особиста гігієна і здоровий спосіб життя.


Тема 7. Урбанізація життя

Невідворотність процесів урбанізації. Позитивні та негативні наслідки урбанізації. Урбоеколгічні підходи до розв’язання проблем міського господарства.


Тема 8. Онкологічні захворювання

Ініціація, промоція і прогресування злоякісної пухлини. Передракові стани. Хімічні, фізичні та біологічні канцерогени. Метастазування. Диспансеризація і медичний контроль як засоби раннього виявлення і успішного лікування онкологічних захворювань.


Тема 9. Соматична непухлинна патологія

Захворювання серцево-судинної, травної, дихальної, нервової,сечостатевої систем. Психічні розлади. Алергія та імунопатологія.


Тема 10. Інфекційні захворювання

Інфекційні захворювання, викликані бактеріями, вірусами, найпростішими, пріонами. Паразитарні захворювання. Епідеміологія інфекційних захворювань. Збудник, шляхи передачі і сприятливий макроорганізм як компоненти епіддемічного процесу. Санітарно-протиепідемічні заходи. Вакцинування.


Тема 11. Шкідливі звички

Біологічні та соціальні передумови формування шкідливих звичок. Паління цигарок як базова шкідлива звичка для розвитку нарко- і токсикоманій. Зловживання алкоголем і алкоголізм. Наркоманії. Зловживання їжею, ігрова залежність.

Тема 12. Репродуктивне здоров’я

Репродуктивна та рекреативна функції статевого життя. Хвороби, що передаються статевим шляхом. Сім’я як оптимальне угрупування для виховання дітей і збереження роду. Формування установок на досягнення і збереження репродуктивного здоров’я.

Тема 13. Медицина праці і професійні захворювання

Психофізіологія праці. Шкідливі для здоров’я професії. Професійні захворювання (пневмоконіози, вібраційна хвороба, професійна глухота, кесонна хвороба)


Тема 14. Шляхи та методи цілеспрямованого впливу на популяційне здоров’я

Соціально-економічні, медичні та особистісні складові людського здоров’я. Санітарно-освітня діяльність. Пропаганда здорового способу життя. Економічні важелі впливу на популяційне здоров’я.

^

3. Основна рекомендована література

 1. Вахненко Д.В., Гарнизоненко Г.С., Колесников С.И. Биология с основами экологии: Учебник для вузов / Под общ. ред. проф. В.Н. Думбая.- Ростов-на-Дону: Феникс.- 2003.-512 с.

 2. Франчук Г.М., Ісаєнко В.М. Урбоекологія: Навч. посібник.- Київ: НАУ, 2003. – 136 с.

 3. Медико-демографічний атлас України /АМН України, Ін-т геронтології. За ред. В.П.Войтенка, М.Г.Ахаладзе. – Київ, 2003. – 37 с.

 4. Екологічне громадське здоров’я: від теорії до практики / За заг. ред. К.Чу, Р.Сімпсона. – Кам’янець-Подільский: Абетка-Нова, 2002. – 289 с.

 5. Медицинская экология: Учебное пособие для студентов мед. вузов/ Под ред. А.А. Королёва. – М.: Академія, 2003. – 189 с.

 6. Ісаєнко В.М., Чумак А.А., Кононко І.В. Екологія людини: Навчальний посібник. – Київ: НАУ, 2009.- 185 с.

 7. Плахтій Д.П., Славіна Н.С., Дарчук С.І., Дорош В.У. Про здоров’я та здоровий спосіб життя: Навчальний посібник / Під заг. ред. П.Д.Плахтія. – Кам’янець-Подільський: Видавець Мошак М.І., 2004. – 224 с.

 8. Занько Н.Г. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для студентов высших учебных заведений /Н.Г.Занько, В.М.Ретиев.- М.: Академия, 2004. – 288 с.


Схожі:

Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "А. С. Макаренко" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Василь Сухомлинський" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Софія Русова" Міністерства освіти І науки України
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconРішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Колегією Міністерства освіти І науки України, затверджується наказом Міністра І публікується в газеті "Освіта України"
Міністерству освіти І науки України Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Міністерство освіти І науки україни iconПоложення про нагородження нагрудним знаком "Петро Могила" Міністерства освіти І науки України
Міністерство освіти І науки Автономної Республіки Крим, управління освіти І науки обласних, Київської І севастопольської міських...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки україни iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти і науки обласних, Київської...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи