Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для icon

Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для
НазваПравила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для
Сторінка10/10
Дата09.09.2014
Розмір0.7 Mb.
ТипПравила прийому
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

Коригування списку рекомендованих до зарахування


 1. Коригування списку рекомендованих до зарахування здійснюється під час вибору вступниками місця навчання з одночасним внесенням відповідних відомостей до Єдиної бази згідно з вимогами пункту 16.1 цих правил.

 2. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та Правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу), і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення, не втрачають права участі у конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.

  1. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за державним замовленням, приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії вищого навчального закладу.

  2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 16.1 з урахуванням п 16.3 цих правил.

Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

  1. Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб, не втрачають права участі у конкурсі на вакантні місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб.
 1. ^

  Наказ про зарахування


  1. Накази про зарахування на навчання до університету видаються ректором (до технікумів і коледжів – директорами за довіреністю ректора) Національного університету харчових технологій на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування за формами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29 березня 2012 року № 384, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03 травня 2012 року за №711/21024, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті вищого навчального закладу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені у розділі 4 цих правил.

  2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 21.5 цих правил.

Вступники можуть бути відраховані з вищого навчального закладу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, що подавались вступником.

На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) цього вищого навчального закладу за умови збігу конкурсних предметів.

  1. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 16.1 цих правил.

  2. Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до Приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої Національному університету харчових технологій квоти.

  3. Паперові копії Наказів про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України.
 1. ^

  Особливості прийому на навчання
  іноземців та осіб без громадянства


Прийом іноземців та осіб без громадянства здійснюється в межах ліцензованого обсягу (див додаток 1).

  1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», Указами Президента України від 25 березня 1994 року № 112 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації» та від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягу державного замовлення.

  2. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  4. Іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних школах з вивченням української мови, та закордонні українці, статус яких підтверджено посвідченням закордонного українця, зараховуються у межах установлених квот до вищих навчальних закладів України за результатами співбесіди з предметів, передбачених правилами прийому до вищого навчального закладу за рекомендаціями дипломатичних установ України за кордоном та українських національних культурних товариств (за наявності).

  5. Вступники – іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, особисто подають заяву про вступ до університету, в якій вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

   До заяви вступник додає:

 • документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень і додаток з отриманими з навчальних дисциплін оцінками (балами);

 • довідку з Міністерства освіти країни, де отримано документ про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, про підтвердження повної середньої освіти;

 • свідоцтво про закінчення підготовчого відділення з результатами атестування з української чи російської мов (при наявності);

 • довідку про стан здоров’я з батьківщини, видану медичним закладом не раніше, як за 2 місяці до в’їзду в Україну (окремо довідку про відсутність ВІЛ-інфекції та результат флюорографії грудної клітини);

 • свідоцтво про народження;

 • п’ятнадцять однакових кольорових фотокарток (без головного убору, на однорідному світлому фоні) розміром 3 × 4 см;

 • копію шлюбного свідоцтва чи свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності прізвищ, імен або по батькові у документах);

 • копію паспорта (сторінки, де вказано прізвище, ім’я та по батькові вступника, серія, номер, де, ким і коли виданий паспорт).

  Паспорт і зворотній квиток з відкритою датою повернення на батьківщину строком до 1 року пред’являється особисто.

  1. Документи мають бути засвідчені згідно законодавства країни їх видання та легалізовані в установленому порядку (консульська легалізація або апостиль).

  2. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

  3. Документи до Приймальної комісії вступник подає в оригіналі, а якщо вони виконані мовою, що відрізняється від української чи російської, – разом з нотаріально завіреним перекладом українською чи російською мовою.

  4. Якщо в жодному з документів (або їх перекладі), що подаються до Приймальної комісії, не вказані українською мовою повністю прізвище, ім’я та по батькові вступника, то додатково подається нотаріально завірений переклад українською мовою сторінки паспорта вступника чи свідоцтва про народження, де повністю вказано його прізвище, ім’я та по батькові.

  5. Усі копії документів завіряються за оригіналами Приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

  6. Документи, що не відповідають зазначеним вимогам, подані не у повному вищезазначеному переліку або такі, що містять помилки та виправлення, до розгляду Приймальною комісією не приймаються.

  7. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до університету.

  8. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності) фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

  9. Для вступників – іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання до університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводиться в такі строки:

^ Етапи вступної кампанії для іноземців
та осіб без громадянства


Денна та заочна
форми навчання


Початок прийому заяв та документів від вступників-іноземців

11 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів від вступників-іноземців, які мають складати вступні випробування до університету

16 жовтня 2014 року

Строки проведення вступних випробувань
(у декілька етапів по мірі формування груп)

з 20 липня по 17 жовтня 2014 року

Терміни зарахування вступників-іноземців

не пізніше 15 днів після проведення конкурсного відбору
  1. Для вступників – іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, та для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться в такі строки:
   1. для вступників у літню вступну кампанію (перший етап)

^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі освітньо-кваліфіка­цій­ного рівня
бакалавра, спеціаліста


вступники на спеціальності

«Фінанси», «Маркетинг»,
«Облік і аудит»
за ОКР спеціаліста та магістра


Початок прийому заяв та документів

11 липня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів

01 серпня 2014 року

Строки проведення фахових вступних випробувань (у декілька етапів по мірі формування груп)

з 14 липня по
07 серпня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування

не пізніше 08 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням

– не пізніше 12 серпня 2014 року

за кошти фізичних та юридичних осіб –

– не пізніше 15 серпня 2014 року
   1. для вступників у літню вступну кампанію
    (другий етап, на вакантні місця)

^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі освітньо-кваліфіка­цій­ного рівня
бакалавра, спеціаліста


вступники на спеціальності

«Фінанси», «Маркетинг»,
«Облік і аудит»
за ОКР спеціаліста та магістра


Початок прийому заяв та документів

16 серпня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів

1300 26 серпня 2014 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

з 26 по 29 серпня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування

не пізніше 30 серпня 2014 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше 01 вересня 2014 року
   1. для вступників у літню вступну кампанію
    (третій етап, на вакантні місця)

^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

вступники на основі освітньо-кваліфіка­цій­ного рівня
бакалавра, спеціаліста


вступники на спеціальності

«Фінанси», «Маркетинг»,
«Облік і аудит»
за ОКР спеціаліста та магістра


Початок прийому заяв та документів

01 вересня 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів

1300 22 вересня 2014 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

з 16 по 27 вересня 2014 року

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування

не пізніше 29 вересня 2014 року

Терміни зарахування вступників

за кошти фізичних та юридичних осіб

– не пізніше 01 жовтня 2014 року
   1. для вступників у зимову вступну кампанію

^ Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

10 лютого 2014 року

Закінчення прийому заяв та документів

17 лютого 2014 року *

19 лютого 2014 року **

22 лютого 2014 року ***

Строки проведення фахових вступних випробувань (у декілька етапів по мірі формування груп)

з 18 по 21 лютого 2014 року *

з 20 по 26 лютого 2014 року **

23 по 26 лютого 2014 року ***

Термін оприлюднення рейтингових списків вступників та списків вступників, рекомендованих до зарахування

не пізніше 22 лютого 2014 року *

не пізніше 27 лютого 2014 року **, ***

Терміни зарахування вступників

не пізніше 26 лютого 2014 року *

не пізніше 03 березня 2014 року **, ***

* – для вступників за галузями знань 0305 Економіка та підприємництво, 0306 Менеджмент і адміністрування та за спеціальністю Технології харчування;

** – для вступників за галузями знань 0401 Природничі науки, 0501 Інформатика та обчислювальна техніка, 0502 Автоматика та управління;

*** – для вступників за галузями знань 0505 Машинобудування та матеріалообробка, 0506 Енергетика та енергетичне машинобудування, 0507 Електротехніка та електромеханіка; 0514 Біотехнологія; 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції (крім спеціальності Технології харчування).

  1. Конкурсний відбір та зарахування вступників – іноземців та осіб без громадянства, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, здійснюється за результатами вступних випробувань у формі співбесід із зазначених цими правилами предметів (див. додаток 5).

   Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова Приймальної комісії.

   Критерії оцінювання знань вступників із кожного предмета вступного випробування у формі співбесіди розробляє Приймальна комісія.

   Рівень знань вступника з кожної дисципліни оцінюється як «високий», «достатній» чи «недостатній».

   Особи, рівень знань яких з будь-якої дисципліни оцінено як «недостатній», до участі в конкурсі за цими результатами не допускаються.

  1. Конкурсний відбір та зарахування вступників – іноземців та осіб без громадянства, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста вступають до університету на перший (за скороченим терміном навчання) або другий (третій) курси (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, здійснюється за результатами вступних випробувань у формі співбесіди з фахових дисциплін.

   Висновок про можливість зарахування на другий (третій) курс робиться за обчисленням з документів вступника розбіжності у кількості годин на вивчення вступником тих дисциплін, які згідно навчальних планів вивчаються студентами університету протягом першого (першого і другого) року навчання за відповідним напрямом і формою. Така різниця не повинна перевищувати 520 академічних годин.

   Програми фахових вступних випробувань і критерії оцінювання знань вступників із дисциплін фахового вступного випробування розробляють фахові атестаційні комісії.

   Під час співбесіди член комісії з проведення співбесіди записує питання і відмічає правильність відповідей в листку співбесіди, листок по закінченню співбесіди підписується вступником та членами комісії.

   Рівень знань вступника оцінюється як «високий», «достатній» чи «недостатній».

   Особи, рівень знань яких оцінено як «недостатній», до участі в конкурсі за цими результатами не допускаються.

  1. Конкурсний відбір та зарахування вступників – іноземців та осіб без громадянства, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра вступають до університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здійснюється за результатами вступних випробувань у формі співбесіди з фахових дисциплін.

   Програми фахових вступних випробувань і критерії оцінювання знань вступників із дисциплін фахового вступного випробування розробляють фахові атестаційні комісії.

   Під час співбесіди член комісії з проведення співбесіди записує питання і відмічає правильність відповідей в листку співбесіди, листок по закінченню співбесіди підписується вступником та членами комісії.

   Рівень знань вступника оцінюється як «високий», «достатній» чи «недостатній».

   Особи, рівень знань яких оцінено як «недостатній», до участі в конкурсі за цими результатами не допускаються.

  1. Конкурсний відбір та зарахування вступників – іноземців та осіб без громадянства, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра/спеціаліста вступають до університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра, здійснюється за результатами вступних випробувань у формі співбесіди з фахових дисциплін та вступного екзамену з ділової української мови.

   Програми фахових вступних випробувань, вступного екзамену з ділової української мови і критерії оцінювання знань вступників на вступних випробуваннях розробляють фахові атестаційні та предметні екзаменаційні комісії.

   Під час співбесіди член комісії з проведення співбесіди записує питання і відмічає правильність відповідей в листку співбесіди, листок по закінченню співбесіди підписується вступником та членами комісії.

   Рівень знань вступника оцінюється як «високий», «достатній» чи «недостатній».

   Особи, рівень знань яких на першому вступному випробуванні оцінено як «недостатній», до участі у наступному випробуванні не допускаються.

   Особи, рівень знань яких оцінено як «недостатній», до участі в конкурсі за цими результатами не допускаються.
 1. ^

  зарахування до університету та РННЦ
  на звільнені місця протягом перших днів навчання
  та зберігання робіт вступників


  1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з вищого навчального закладу, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі.

   Зарахування на місця відрахованих студентів відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням положень та вимог пунктів 18.2 і 18.3 цих правил. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і верифікуються в Єдиній базі до 1800 години 17 вересня року вступу.

  1. Роботи вступників (у т.ч. листки співбесіди), виконані ними на вступних випробуваннях, які не зараховані на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних випробувань, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
 1. ^

  Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до університету


  1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації – не більше двох осіб від одного засобу. Акредитація журналістів у приймальній комісії здійснюється за письмовим поданням керівника засобу масової інформації не пізніше як за сім днів до планового засідання приймальної комісії. Голова приймальної комісії приймає рішення щодо присутності журналістів на засіданні приймальної комісії і не пізніше як за один день до засідання повідомляє про своє рішення керівника відповідного засобу масової інформації.

  2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

  3. Вищий навчальний заклад зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності та сертифікатами про акредитацію відповідного напряму (спеціальності). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним замовленням за кожним напрямом (спеціальністю) та освітньо-кваліфікаційним рівнем, у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу поза конкурсом та цільового прийому, повинні оприлюднюватися на інформаційних стендах приймальної комісії і на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

  4. Голова Приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

  5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування його з числа студентів.

  6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг державного замовлення, вартість навчання за напрямами (спеціальностями), хід подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних, внесених приймальними комісіями до Єдиної бази, із зазначенням категорій вступників відповідно до розділів 9 – 13 цих правил.

   Приймальна комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної бази.
 1. ЧИННІСТЬ ПРАВИЛ ПРИЙОМУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ


  1. Ці правила набирають чинності від дати їх затвердження.

  2. Чинність цих правил втрачається після затвердження Правил прийому до Національного університету харчових технологій у 2015 році.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Полтавського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Полтавського технікуму харчових технологій Національного...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Смілянського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Смілянського технікуму харчових технологій Національного...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Сімферопольського коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Сімферопольського коледжу Національного університету...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Вінницького коледжу Національного університету...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Волинського технікуму Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Волинського технікуму Національного університету...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Національного університету харчових технологій на навчання для перепідготовки спеціалістів на 2011 рік Київ-2011
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому до Національного університету харчових технологій на навчання...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Свалявського технічного коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Свалявського технічного коледжу Національного університету...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Коледжу ресторанного господарства Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Коледжу ресторанного господарства Національного...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Керченського політехнічного коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Керченського політехнічного коледжу Національного...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Сумського технікуму харчової промисловості Національного...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Львівського технікуму м’ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Львівського технікуму м’ясної та молочної промисловості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи