Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для icon

Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для
НазваПравила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для
Сторінка5/10
Дата09.09.2014
Розмір0.7 Mb.
ТипПравила прийому
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
^

Організація і проведення конкурсу
в університеті та РННЦ

  1. Приймальна комісія університету допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань) (див. додаток 5) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Вищий навчальний заклад на окремі напрями (спеціальності) може встановити вищу кількість балів з профільних конкурсних предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі, для зарахування на навчання.

Вищий навчальний заклад за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який має кількість балів з одного з непрофільних конкурсних предметів, визначених Правилами прийому, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного конкурсного предмета становить не нижче 170 балів.

  1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до вищих навчальних закладів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних екзаменів, творчих конкурсів) з трьох предметів за переліком, наведеним у додатку 5 до цих правил. Перший та другий предмети є обов’язковими. Третій предмет із зазначених у додатку 5 до цих правил обирається вступником.

Один або два конкурсних предмети визначаються як профільні.

  1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”. Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 60-бальну шкалу з використанням коефіцієнта «5» за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, значенням 60-бальної шкали, наведеною у додатку 7 до цих правил.

   При використанні інших шкал оцінювання порядок перерахунку визначає приймальна комісія.

   Результати вступних екзаменів для осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

   Особи, рівень знань яких за результатами вступного екзамену оцінено нижче встановленої цими правилами мінімальної кількості балів (див. додаток 5), до складання наступного вступного екзамену та до участі в конкурсі не допускаються.

  1. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділом 7 цих правил.

  2. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний бал дорівнює кількості балів, отриманій вступником на вступному випробуванні з фахових дисциплін і вноситься до Єдиної бази.

   Вступне випробування проводиться у письмовій формі.

   Програми фахових випробувань і критерії оцінювання знань вступників із дисциплін фахового випробування розробляються Приймальною комісією.

   Вступне випробування оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів.

   Особи, рівень знань яких оцінено нижче як 25 балів, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.

  1. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста конкурсний бал обчислюється як сума балів результату випробування з фахових дисциплін (за 100-бальною шкалою), середнього бала документа про базову вищу освіту (за 100-бальною шкалою) з округленням до цілих частин бала і вноситься до Єдиної бази.

   Оцінки з документа про базову вищу освіту, які виставлені лише за рівнями, враховуються таким чином: «Задовільно» відповідає «67», «Добре» відповідає «82», «Відмінно» відповідає «95».

   Вступне випробування з фахових дисциплін під час прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра проводиться у письмовій формі як фахове випробування.

   Програма фахового випробування і критерії оцінювання знань вступників із дисциплін фахового випробування розробляються Приймальною комісією.

   Фахове випробування оцінюється за 100-бальною шкалою від 0 до 100 балів. Особи, рівень знань яких на фаховому випробуванні оцінено нижче як 60 балів, до участі у конкурсі щодо зарахування за цими результатами не допускаються.

  1. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра конкурсний бал обчислюється як сума балів результату випробування з фахових дисциплін (за 100-бальною шкалою), результату вступного екзамену з іноземної мови (за 50-бальною шкалою), середнього бала документа про базову чи повну вищу освіту (за 100-бальною шкалою) та балів за творчі та професійні досягнення і вноситься до Єдиної бази. Складові конкурсного бала визначаються з точністю до цілих частин бала.

   1. Оцінки з документа про базову вищу освіту, які виставлені лише за рівнями, враховуються таким чином: «Задовільно» відповідає «67», «Добре» відповідає «82», «Відмінно» відповідає «95».

   2. Вступне випробування з фахових дисциплін під час прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра проводиться у письмовій формі як фахове випробування.

    Програма фахового випробування і критерії оцінювання знань вступників із дисциплін фахового випробування розробляються Приймальною комісією.

    Фахове випробування оцінюється за 100-бальною шкалою від 0 до 100 балів. Особи, рівень знань яких на фаховому випробуванні оцінено нижче як 60 балів, до участі у конкурсі щодо зарахування за цими результатами не допускаються.

   1. Вступний екзамен з іноземної мови під час прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра проводиться у письмовій формі.

    У якості іноземної мови Приймальна комісія визначає англійську, німецьку чи французьку мову за вибором вступника.

    Програма вступного екзамену і критерії оцінювання знань вступників розробляються Приймальною комісією.

    Вступний екзамен з іноземної мови оцінюється за 50-бальною шкалою від 0 до 50 балів. Особи, рівень знань яких на вступному екзамені з іноземної мови оцінено нижче як 30 балів, до участі у конкурсі щодо зарахування за цими результатами не допускаються.

   1. Бали за творчі та професійні досягнення – це чисельний еквівалент документально підтверджених досягнень вступника у сфері творчої діяльності професійного спрямування протягом попереднього навчання у вищому навчальному закладі або в термін після його закінчення, відповідно до напряму його підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або спеціаліста.

Бали за творчі та професійні досягнення нараховуються Приймальною комісією (за кожне досягнення з розподілом цих балів у рівних частках між співавторами) таким чином:

2 бали нараховуються за:

 • публікацію тез доповіді на науковій конференції НУХТ, всеукраїнській або міжнародній науковій конференції, що проводилась за межами НУХТ в Україні (обсягом не менше однієї сторінки друкованого тексту);

 • прийняту до розгляду заявку на патент України (наявність пріоритетної довідки);

6 балів нараховується за:

 • статтю у наукових виданнях НУХТ;

 • публікацію у всеукраїнському збірнику наукових статей або фаховому науковому журналі, що не є виданням НУХТ;

 • публікацію тез на міжнародній науковій конференції, яка проводилась за межами України;

8 балів нараховується за:

 • призове місце (перше, друге або третє) на конкурсі студентських наукових робіт фахового спрямування;

 • наявний патент України або позитивне рішення про його видачу;

10 балів нараховується за:

 • публікацію у міжнародному збірнику наукових статей або науковому журналі, що видаються за межами України;

15 балів нараховується:

 • переможцям (особам, що зайняли перше, друге чи третє місце) всеукраїнських фахових олімпіад або конкурсів;

 • переможцям (особам, що зайняли перше, друге чи третє місце) всеукраїнського конкурсу науково-дослідних робіт студентів за фахом;

20 балів нараховується за:

 • призове (перше, друге або третє) місце на міжнародній фаховій олімпіаді;

 • призове (перше, друге або третє) місце на конкурсі науково-дослідних робіт студентів за фахом на міжнародному рівні;

 • публікацію у виданні, що індексоване базою даних Scopus.

  Копії документів, що підтверджують досягнення вступника у сфері творчої та професійної діяльності подаються вступником до приймальної комісії з урахуванням п. 5.7 та у терміни, зазначені у розділі 4 цих правил.

  1. Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний екзамен з російської мови).

Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти (складають вступний екзамен) з української мови та літератури при вступі на напрями, на які «Українська мова і література» є профілюючим предметом.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти екзамен проводиться у письмовій формі. Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Полтавського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Полтавського технікуму харчових технологій Національного...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Смілянського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Смілянського технікуму харчових технологій Національного...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Сімферопольського коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Сімферопольського коледжу Національного університету...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Вінницького коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Вінницького коледжу Національного університету...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Волинського технікуму Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Волинського технікуму Національного університету...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Національного університету харчових технологій на навчання для перепідготовки спеціалістів на 2011 рік Київ-2011
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому до Національного університету харчових технологій на навчання...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Свалявського технічного коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Свалявського технічного коледжу Національного університету...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Коледжу ресторанного господарства Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Коледжу ресторанного господарства Національного...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Керченського політехнічного коледжу Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Керченського політехнічного коледжу Національного...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Сумського технікуму харчової промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Сумського технікуму харчової промисловості Національного...
Правила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для iconПравила прийому до Львівського технікуму м’ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Львівського технікуму м’ясної та молочної промисловості...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи