“затверджено” Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов 28 лютого 2014 р. Програма icon

“затверджено” Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов 28 лютого 2014 р. Програма
Назва“затверджено” Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов 28 лютого 2014 р. Програма
Сторінка1/5
Дата09.09.2014
Розмір0.59 Mb.
ТипПротокол
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

“ЗАТВЕРДЖЕНО”


Голова приймальної комісії,
ректор ____________ С.В.Іванов
28 лютого 2014 р.

ПРОГРАМА


вступного екзамену з іноземної мови для зарахування на навчання за ОКР «магістр» спеціальностей напрямів 6.030504 Економіка підприємства, 6.030601 Менеджмент, 6.030508 Фінанси і кредит, 6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво, 6.030509 Облік і аудит, 6.030507 Маркетинг, 6.030505 Управління персоналом та економіка праці
Схвалено

на засіданні кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
Протокол № 6

від 26 лютого 2014р.

Завідувач кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
______________Г.А. Чередніченко


Київ – 2014

ЗМІСТ

ВСТУП........................................................................................................


Мета проведення вступного екзамену

Характеристика змісту програми

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників

^ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВСТУПНИКІВ...................
СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ...........................................
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ.........................
^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ.............
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА......................................................
ЗРАЗКИ БІЛЕТІВ......................................................................................

2


3
5
7
9
14
17


ВСТУП
Євроінтеграційні процеси в Україні та Болонський процес передбачають створення єдиної єврозони вищої освіти задля забезпечення конкурентоспроможності українських фахівців у світі. Це вимагає від майбутніх магістрів певного рівня володіння іноземною мовою, яка повинна стати важливим елементом їх професійної підготовки.

Згідно з положенням про магістратуру, затвердженим Міністерством освіти і науки України, прийом до магістратури відбувається на конкурсній основі. До складу вступних екзаменів до магістратури внесено екзамен з іноземної мови, який відбувається за поданням рекомендацій випускових кафедр та заяв студентів, які отримали ступінь бакалавра і мають намір продовжувати свою освіту у магістратурі.

Вимоги до вступного екзамену з іноземної мови  для зарахування на навчання за ОКР «магістр» базуються на вимогах рівня володіння іноземною мовою В2, який є стандартом для ступеня бакалавра і який є загальним для студентів різних спеціальностей. Ці вимоги передбачають вміння, які проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки і відповідають рівню В2.
^ Мета проведення вступного екзамену з іноземної мови на освітньо-кваліфікаційний рівень “Магістр” – оцінити ступінь підготовленості вступників з іноземної мови з метою конкурсного відбору для навчання у Національному університеті харчових технологій.
^ Характеристика змісту програми

Програма вступного екзамену з іноземної мови для навчання за ОКР «магістр» базується на:

 • дескрипторах рівнів володіння мовою, запропонованих Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти у сфері викладання, вивчення та оцінювання мов (2001р.)

 • вимогах освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) випускників, затверджених Міністерством освіти і науки України

 • результатах допроектного дослідження викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах України (2004р.)^ Вимоги до здібностей і підготовленості вступників

Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми вступники повинні мати вищу освіту за однойменною спеціальністю на рівні “Бакалавр” та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природно-наукових, загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.

^ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ВСТУПНИКІВ

Мовленнєві компетенції

Читання

Вступник повинен розуміти автентичні тексти різних жанрів і стилів обсягом до 2500 друкованих знаків, побудовані на матеріалах загальноекономічної та професійної тематики, розуміти складні тексти, уривки зі спеціальної літератури; розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту, переглядати текст чи серію текстів з метою пошуку необхідної інформації, вміти узагальнювати зміст прочитаного, виокремлювати ключові слова та визначати значення незнайомих слів за контекстом. Текст може містити до 5% незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, та 2% незнайомих слів, які не перешкоджають розумінню тексту загалом. Розуміння прочитаного перевіряється шляхом виконання різноманітних письмових завдань до тексту.

Письмо

Вступник повинен мати знання та навички з орфографії іноземних мов, уміти правильно і відповідно до ситуації використовувати певні лексичні одиниці (частини мови), включаючи термінологічну лексику, відповідні граматичні форми (часові форми дієслова, модальні, допоміжні дієслова, та дієслова-зв’язки, іменники, прикметники тощо). Вступник повинен вміти письмово відповісти на задані питання на базі вивченого лексико-граматичного матеріалу, користуючись мовними засобами, поєднувати висловлювання у чіткий, логічно об'єднаний дискурс.
^ Лінгвістичні компетенції

Лексична компетенція

Мета - перевірка сформованості лексичної компетенції вступників, тобто засвоєння програмного лексичного матеріалу, сформованість у вступників лексичних навичок, а саме навичок інтуїтивно-правильного утворення, вживання і розуміння іншомовної лексики на основі мовленнєвих лексичних зв’язків між словами іноземної мови. У вступників мають бути сформовані наступні види навичок.

1. Навички правильного вживання лексичних одиниць активного мінімуму в говорінні та письмі згідно із ситуаціями спілкування та цілями комунікації, що передбачає оволодіння такими операціями:

а) виклик лексичних одиниць з довготривалої пам’яті;

б) зовнішньо мовленнєве відтворення лексичних одиниць у потоці мовлення;

в) миттєве сполучення даної одиниці з іншими словами, що створюють синтагму і фразу за правилами лексичної сполучуваності.

^ 2. Навички розпізнавання і розуміння лексичних одиниць активного і пасивного мінімумів при читанні та виконанні завдань.

3. Навички обґрунтованої здогадки про значення лексичних одиниць, що відносяться до потенційного словника при читанні та виконанні лексико-граматичних завдань.

4. Навички користування різними видами словників.

Програмний лексичний матеріал, необхідний для забезпечення англомовного спілкування вступників у різних галузях фахової усної та писемної комунікації, представлено в навчальному лексичному мінімумі курсу «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)».
^ Граматична компетенція

Граматична компетенція як знання та вміння користуватися граматичними ресурсами мови розглядається як цілісний механізм виконання комунікативних завдань в рамках даної ситуації. Мовні функції, необхідні для виконання комунікативних завдань, визначаються контекстом, пов’язаним із навчанням і спеціалізацією. Хоча викладання/вивчення англійської мови професійного спрямування зосереджено скоріше на значенні, ніж на формі, воно все ж таки не виключає навчання граматичних явищ тоді, коли вони з’являються у навчальному контексті. Отже, основні граматичні структури є необхідними для гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах.

Граматичний матеріал перевіряється в тісному зв’язку з лексичним. Основна увага приділяється володінню студентами граматичною компетенцією, а також стилістичному і прагматичному використанню граматичних структур в реальній мовній комунікації.
^ СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ
Вступний екзамен з іноземної мови проводиться в письмовій формі та складається з трьох частин:

Частина 1. Читання

Частина 2. Граматика

Частина 3. Письмо
Частина 1 та частина 2 побудовані у формі тесту.
Вступний екзамен оцінюється за 50-бальною шкалою. Особи, рівень знань яких за результатами вступного екзамену з іноземної мови оцінено нижче встановленої мінімальної кількості балів (30), до складання наступного вступного екзамену та до участі в конкурсі не допускаються.

^ Частина 1 «Читання»

Виконавши завдання цієї частини тесту, вступник продемонструєте своє вміння розуміти писемну англійську мову на матеріалі різноманітних текстів із автентичних джерел.

Ця частина тесту складається з 3-х завдань, серед яких: завдання на встановлення відповідності, завдання з вибором однієї правильної відповіді та завдання на заповнення пропусків.

Кожне завдання складається з інструкції, тексту і запитань або тверджень до тексту.

^ Перше завдання (питання 1-5) – на встановлення відповідності. Вступнику необхідно прочитати тексти і твердження/заголовки/ситуації, а також підібрати до кожного тексту відповідно до завдання заголовок/твердження/ситуацію.

^ Друге завдання (питання 6-10) – з вибором однієї правильної відповіді. Вступнику необхідно прочитати текст і запитання до тексту, а потім вибрати правильний варіант відповіді з чотирьох поданих варіантів.

^ Третє завдання (питання 11-25) – на заповнення пропусків. Вступнику необхідно доповнити пропуски в тексті словами з поданих варіантів.
Кількість запитань: 25 тестових запитань

Кількість балів: 25 балів (1 бал за кожне питання)

^ Час виконання: 1 година

Частина 2 «Граматика»

Дана частина є лексико-граматичним тестом, який включає завдання з вибором однієї правильної відповіді на перевірку основних граматичних структур, а також стилістичної і прагматичної компетенцій з використанням граматичних структур в поданому контексті.
^ Кількість запитань: 26 тестових запитань

Кількість балів: 13 балів (0,5 бала за кожне тестове запитання)

Час виконання: 1 година
Частина 3 «Письмо»

Частина тесту «Письмо» складається із 3-х запитань з курсу дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», на які потрібно дати розгорнуту та правильну відповідь.
^ Кількість запитань: 3 запитання

Кількість балів: 12 балів (4 бали за кожне тестове запитання)

Час виконання: 1 година

Кількісний розподіл завдань письмового екзамену з іноземної мови за видами мовленнєвої діяльності та знаннями і вміннями, що перевіряються, наведено у Таблиці 1.

Таблиця 1

^ Види мов-леннєвої діяльності, що перевіряються

Загальне розуміння

Детальне розуміння

Вибіркове розуміння

Лексико-граматичні вміння та навички

Лексично-стилістичні та орфографічні вміння

^ Кількість завдань

Кількість балів

Читання

х

х

х25

25

Граматика


х
26

13

Письмо

х

3 запитання

12Усього

50


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

Розроблені завдання вступного екзамену з іноземної мови передбачають перевірку сформованості іншомовно-мовленнєвої комунікативної компетенції студентів, які вступають до магістратури.

Максимальна кількість балів на екзамені – 50.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче 30 балів, до участі у конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.
ЧАСТИНА 1 (читання) 25 балів

Кількість тестових завдань – 25, кількість балів – 25, а саме 1 бал за кожне питання.
ЧАСТИНА 2 (лексико-граматичний тест) 13 балів

Кількість тестових завдань – 26, кількість балів – 13, тобто цінність правильної відповіді на кожне завдання становить 0,5 балу.
ЧАСТИНА 3 (письмо) 12 балів

Кількість запитань – 3, кількість балів – 12, тобто цінність правильної відповіді на кожне завдання становить 4 бали.

Критерії оцінювання відповіді на запитання:

Змістове наповнення (повнота розкриття запитання, володіння теоретичним та фактографічним навчальним матеріалом, вміння обґрунтувати свою позицію та привести приклади, використання у відповіді самостійно опрацьованої літератури)

Використання лексики (лексична наповнюваність; володіння лексичним матеріалом, оперування поняттями та категоріями, що передбачені навчальною дисципліною, лексична правильність)

Використання граматики (орфографічна, морфологічна, синтаксична грамотність, логічність і стиль висловлення, зв’язність викладу думок)
^ Шкала оцінювання відповідей на запитання (максимальна кількість – 4 бали):

Змістове наповнення -

(Кількість балів – 0 – 1,5 тестових бали)

1,5 тестових бали – питання розкрите повністю

1 тестовиий бал – питання розкрите повністю, але містить неточності

0,5 тестового балу – питання розкрите не повністю

0 тестових балів – питання зовсім не розкрите

Використання лексики -

(Кількість балів – 0 – 1 тестовий бал)

^ 1 тестовий бал – використаний широкий спектр лексичних одиниць (включаючи термінологічну лексику), лексичний матеріал вжито адекватно.

0,5 тестового балу – використаний достатній словниковий запас. Можлива наявність кількох лексичних помилок, які не впливають на адекватність сприйняття тексту.

^ 0 тестових балів – недостатній словниковий запас. Неадекватне використання лексики, Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий.
Використання граматики – морфологія; синтаксис; орфографія.

(Кількість балів – 0 – 1,5 тестових бали)

^ 1,5 тестових бали – робота не містить помилок або наявні окремі помилки (не більше трьох помилок), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на

 • вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

 • вживання артиклів (основні правила),

 • порушення порядку слів у реченні,

 • вживання частки to з інфінітивом,

 • вживання незлічуваних іменників (типу advice)

 • вживання умовних речень

Якщо в роботі наявні від однієї до трьох помилок, що відповідають хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, питання оцінюється в «3» бали.
1 тестовий бал – незначна кількість помилок (не більше восьми помилок), що не заважають розумінню написаного, крім помилок на

 • вживання числа і особи в дієслівних часових формах,

 • вживання артиклів (основні правила),

 • порушення порядку слів у реченні,

 • вживання частки to з інфінітивом,

 • вживання незлічуваних іменників (типу advice)

 • вживання умовних речень


Якщо в роботі наявні від чотирьох до восьми помилок, що відповідають хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, питання оцінюється в «2» бали.
0,5 тестового балу – наявні помилки, що заважають розумінню окремих частин висловлення (речень). Або наявна значна кількість помилок (більше восьми), що не заважають розумінню написаного.

^ 0 тестових балів – велика кількість помилок (більше п’ятнадцяти), що суттєво заважають розумінню написаного або цілих фрагментів тексту.
Примітка 1:

  1. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0 балів» за Змістове наповнення, то в такому випадку все питання оцінюється в «0 балів».

  2. Якщо учасник тестування отримує оцінку «0 балів» за критерій Використання лексики або Використання граматики, то в такому випадку все питання оцінюється в «0 балів».


Результат екзамену округлюється до цілих.
Примітка 2. У разі використання заборонених джерел вступник на вимогу викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.
^ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ
Читання та письмо

Вступник повинен продемонструвати знання в межах наступної тематики:
Англійська мова

 1. Economy of Ukraine.

 2. Economy of the UK.

 3. Economy of the United States of America.

 4. Food Industry.

 5. Computers and Internet. Teleworking.

 6. Telephoning.

 7. Ecology and Business.

 8. Presentations.

 9. Meetings.

 10. Negotiations.

 11. Types of Business Organisations.

 12. Functional Areas of Business Organisations.

 13. Presenting a Company. Modern Office.

 14. Competition.

 15. Marketing.

 16. Money and its Functions.

 17. Pay, Motivation.

 18. Manager’s Role. Golden Rules of Leadership. Business Ethics.

 19. Types of International Business. MNCs.

 20. International Business Styles.

 21. Globalization.

 22. Economic Activity. The Science of Economics.

 23. Different Economic Systems.

 24. Central Control of the Economy.

 25. Mixed Economies.

 26. The Limits on Economic Freedom.

 27. Utility and Prices.

 28. Supply and Demand.

 29. Money and Banking.

 30. My Future Speciality.


Німецька мова

 1. Über mich selbst. Vorstellungsgespräch.

 2. Mein zukünftiger Beruf.

 3. Industrielle Regionen der Ukraine.

 4. Die BRD: Geographische Lage. Landschaft. Klima.

 5. Städte der BRD.

 6. Deutschsprachige Länder. Die Schweiz.

 7. Österreich.

 8. Die Industrie der BRD. Die Geschichte.

 9. Staatsaufbau der BRD.

 10. Umweltschutz.

 11. Massenmedien.

 12. Bundesrepublik- Staat, Politik, Recht

 13. In der Firma.

 14. Telefongespräch: „Seminar für Geschäftsleute“.

 15. Ankunft in Deutschland.

 16. Das Personal einer Firma.

 17. Geld-und Bankwesen.

 18. In der Firma.Gesprächnotiz.

 19. Ich bin als Manager tätig.

 20. Staatsaufbau der Ukraine.

 21. Staatlicher Aufbau der BRD.

 22. Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland.

 23. Umweltschutz.

 24. Die Banken in der BRD.

 25. Kreditinstitute in Deutschland.

 26. Messen und Ausstellungen in der Bundesrepublik.

 27. Das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik.

28. Aussenwirtschaft der BRD.

29. Soziale Sicherheit der BRD.

30. Können wir heute ohne Computer auskommen.
Французька мова

 1. La France. L’Etat. L’agriculture française.

 2. Mes recherches scientifiques.

 3. Le développement de la science en France.

 4. La position géographique et l’économie nationale de l’Ukraine.

 5. L’histoire des masses monétaires en Ukraine.

 6. L’agriculture française.

 7. Les industries françaises.

 8. L’économie nationale de la France.

 9. Régions économiques de la France.

 10. Les régions économiques de l’Ukraine.

 11. Paris, centre économique de la France. Le développement historique de Paris.

 12. La région économique parisienne.

 13. La coopération économique avec la France.

 14. Les relations économiques entre la France et l’Ukraine.

 15. L’histoire de la formation de l’Union européenne.

 16. Le marché. La structure du marché.

 17. Les types de marché.

 18. La politique de marché et la protection des consommateurs.

 19. L’inflation. Les formes d’inflation. Les moyens de régulation de l’inflation.

 20. Des techniques nouvelles de gestion.

 21. Le marketing.

 22. La modification au marché. Le comportement des acteurs de marché.

 23. Les établissements de crédit.

 24. Des organisations bancaires internationales.

 25. La gestion.

 26. Les types de laisons dans l’entreprise.

 27. Les formes de contrôle budgétaire.

 28. Le Budget d’Etat.

 29. Les fonctions du budget d’Etat.

 30. La zone euro. Le Budget de la Communauté européenne.


Граматична компетенція
Англійська мова

 1. Prepositions.

 2. Article.

 3. Present Simple.

 4. Participle 1.

 5. Present Continuous.

 6. Present Simple or Present Continuous.

 7. Future Tenses.

 8. Impersonal sentences.

 9. Degrees of comparison (adjectives and adverbs).

 10. Past Simple.

 11. Present Perfect Simple.

 12. Past Simple or Present Perfect Simple.

 13. Past Participle

 14. Present Perfect Continuous

 15. Past Continuous

 16. Past Perfect Simple

 17. Past Perfect Continuous

 18. Conditional Sentences

 19. Modal verbs

 20. Passive Voice

 21. Countable and Uncountable Nouns. Quantifiers Used with Countable and Uncountable Nouns.

 22. Reported Speech

 23. Infinitive. Complex Object. Complex Subject. For-Phrase

 24. Gerund

 25. Gerund or Infinitive

 26. SubjunctiveНімецька мова

  1. Das Substantiv. Deklination der Substantive. Gebrauch des Artikels. Singular und Plural.

  2. Das Verb. Präsens. Starke und schwache Verben.

  3. Personalpronomen. Possessivpronomen. Demonstrativpronomen.

  4. Präpositionen mit Dativ und Akkusativ.

  5. Die Verben mit trennbaren und untrennbaren. Präfixen.

  6. Reflexive Verben. Modalverben. Prateritum.

  7. Satzreihe. Wortfolge.

  8. Satzgefüge. Infinitivgruppen.

  9. Adjektiv. Steigerungsstufe der adjektive.

  10. Pronominaladverbien.

  11. Perfekt. Grundformen des Verbs.

  12. Passiv. Bildung und Gebrauch.

  13. Plusquamperfekt.

  14. Das Numerale.

  15. Das Abverb. Steigerungsstufe des Adverbs.


Французька мова

 1. L’article. L’article défini, indéfini, partitif contracté.

 2. Le nom. Le féminin des noms, le pluriel des noms.

 3. L’adjectif. La place de l’adjectif dans la proposition. Le pluriel des adjectives, le feminine des adjectives. Le dégres de comparison des adjectives.

 4. Le verbe. Les verbs pronominaux. L’impératif.

 5. L’adverbe. La formation des adverbs à l’aide de suffixe –ment. Les degrés de comparaison des adverbs.

 6. Le pronom. Les pronoms indéfinis, les pronoms personnels, les pronoms démonstratifs.

 7. Les types des propositions interrogatives.

 8. Les verbe. Les temps simples.

 9. Les verbe. Les temps composés.

 10. La forme passive.

 11. L’infinitif. L’infinitif présent, passé.

 12. La mise en relief.

 13. La préposition. La conjunction.

 14. La concordance des temps de l’indicatif.

 15. Le subjonctif présent, passé. La formation et l’emploi.

 16. La proposition. La proposition simple, la proposition subordonnée.

 17. Le gérondif, le participe présent, l’adjectif verbal.

 18. Le participe passé. L’accord du participe passé avec le nom.

 19. Узгодження часів умовного способу.

 20. Le passé antérieur. Le futur antérieur.

 21. Le discours direct, le discours indirect. L’emploi des temps au discours direct, au discours indirect.

 22. La dérivation.

 23. La famille des mots.

 24. La proposition simple, la phrase composée.

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Англійська мова
  1   2   3   4   5

Схожі:

“затверджено” Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов 28 лютого 2014 р. Програма icon“затверджено” Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов 28 лютого 2014 р. Програма
Ці вимоги передбачають вміння, які проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки і відповідають рівню володіння українською мовою...
“затверджено” Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов 28 лютого 2014 р. Програма icon«затверджено» Голова приймальної комісії нухт, ректор С. В. Іванов “ 29 ”березня 2013 р програма
«молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
“затверджено” Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов 28 лютого 2014 р. Програма iconЗатверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма
Програма схвалена (протокол № від 2012р.) на засіданні кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
“затверджено” Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов 28 лютого 2014 р. Програма iconЗатверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов 2012 р програма
Програма схвалена (протокол № від 2012р.) на засіданні кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
“затверджено” Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов 28 лютого 2014 р. Програма icon«затверджено» на засіданні Приймальної комісії нпу імені М. П. Драгоманова Протокол №7 від «3» березня 2014 р. Голова Приймальної комісії Андрущенко В. П. «Рекомендовано»
Фахове випробування проводиться за білетами, затвердженими на спільному засіданні кафедр теоретичних основ інформатики та інформаційних...
“затверджено” Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов 28 лютого 2014 р. Програма iconЗатверджую голова приймальної комісії Ректор М.І. Звєряков “ ” 2014р. Програма

“затверджено” Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов 28 лютого 2014 р. Програма iconМіністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов «29»
«Машинобудування» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю: 05050313 «Обладнання переробних І харчових виробництв»,...
“затверджено” Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов 28 лютого 2014 р. Програма iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Програма розроблена кафедрою "Збагачення корисних копалин" Донецького національного технічного університету
“затверджено” Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов 28 лютого 2014 р. Програма iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Комплексна програма фахового вступного випробування розроблена для магістрів спеціальності 18010013 «Управління проектами»
“затверджено” Голова приймальної комісії, ректор С. В.Іванов 28 лютого 2014 р. Програма iconЗатверджую голова приймальної комісії пует, ректор

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи