Національний університет харчових технологій icon

Національний університет харчових технологій
Скачати 411.14 Kb.
НазваНаціональний університет харчових технологій
Сторінка1/3
Дата09.09.2014
Розмір411.14 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор С.В. Іванов

" 28 " лютого 2014 р.

програма

фахового вступного випробування «Менеджмент»

для зарахування на навчання за ОКР «спеціаліст» за спеціальністю 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Схвалено Вченою радою факультету

Економіки і менеджменту

Протокол № від " " лютого 2014р.

Голова Вченої ради факультету,

декан С.І.Дичковський


Київ - 2014

^ РОЗДІЛ І. МЕНЕДЖМЕНТ

Тема 1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту

Менеджмент як наука, мистецтво і практика. Визначення менеджменту. Підходи до розуміння управління та управлінської праці. Розвиток управлінської думки в світі та в Україні, етапи становлення науки управління. Менеджери та підприємці: характеристики та особливості.

Література:

[3]

^ Тема 2. Організація в системі менеджменту
Поняття організації та її види, загальні характеристики організацій. Типи організацій. Організація як відкрита система. Формальні та неформальні організації. Розвиток організацій. Теорії розвитку організації. Внутрішнє середовище організації та його складові. Зовнішнє середовище організації та його складові.

Література:

[3]
^ Тема 3. Функції менеджменту
Визначення функцій менеджменту. Еволюція управлінської думки щодо визначення функцій менеджменту та їх значення для науки управління. Зміна змісту та ролі функцій менеджменту на різних рівнях управління. Класифікація та загальна характеристика основних функцій менеджменту.

Література:

[3]
^ Тема 4. Планування як функція менеджменту
Визначення планування. Зміст планування як функції менеджменту. Підходи до класифікації планів. Стратегічне планування. Підходи до стратегічного планування. Характеристика стратегічних альтернатив. Планування реалізації стратегії. Процес реалізації стратегії. Визначення тактики, політики, процедури та правил. Бізнес–планування. Структура бізнес-планів. Особливості використання бізнес-планів.

Література:

[3]
^ Тема 5. Організація взаємодії як функція менеджменту
Поняття організації взаємодії як функції менеджменту. Делегування повноважень. Відповідальність. Повноваження: лінійні повноваження, функціональні (штабні повноваження). Організаційні структури управління. Класифікація організаційних структур управління. Лінійні та функціональні управлінські структури. Матрична організаційна структура. Типи дивізійних структур. Конгломератна структура. Проектування організаційних структур управління. Вибір організаційної структури. Удосконалення організаційних структур управління.

Література:

[3]
^ Тема 6. Мотивація як функція менеджменту
Визначення мотивації. Мотивація через потреби. Потреби та винагороди. Теорії мотивації. Змістовні теорії мотивації. Процесійні теорії мотивації. Матеріальне стимулювання праці. Фактори впливу на колективи та окремих працівників. Формування системи матеріальних стимулів на підприємствах.

Література:

[3]
^ Тема 7. Контроль як функція менеджменту

Поняття, зміст і види контролю. Підходи до класифікації контролю. Процес контролю: об’єкти та суб’єкти контролю. Система контролю виробничих процесів та забезпечення її ефективності

Література:

[3]
^ Тема 8. Прийняття рішень у менеджменті

Рішення як основа управління. Врахування факторів, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень. Процес прийняття управлінських рішень. Прийняття раціональних рішень у менеджменті. Фактори впливу на менеджера в процесі прийняття управлінських рішень. Досягнення американського та японського менеджменту в галузі прийняття та забезпечення виконання управлінських рішень.

Література:

[3]
^ Тема 9. Комунікації у менеджменті
Поняття і загальна характеристика комунікацій. Інформація, її види та роль у менеджменті. Носії інформації. Комунікаційний процес. Етапи комунікаційного процесу. Перешкоди на шляху особових та організаційних комунікацій. Міжособові та організаційні комунікації.

Література:

[3]
^ Тема 10. Трудовий колектив як об’єкт управління
Соціальна суть трудового колективу, його соціально–психологічний механізм. Стадії розвитку трудового колективу. Етапи становлення трудового колективу. Формальна та неформальна структури трудового колективу. Морально-психологічний клімат. Управління конфліктами, змінами та стресами.

Література:

[3]
^ Тема 11. Керівництво в організації
Лідерство, влада, вплив. Керівник в організації. Авторитет. Стилі керівництва. Авторитарний стиль керівництва. Демократичний стиль керівництва. Ліберальний стиль керівництва.

Література:

[3]
^ Тема 12. Організація роботи керівника
Організація праці менеджера. Самоменеджмент, функції самоменеджменту. Техніка само менеджменту. Організація робочого місця менеджера. Документування управлінської діяльності. Види документів, класифікаційні ознаки документів. Організація документообігу. Потоки документів.

Література:

[3]
^ Тема 13. Роль інформації в організаціях
Визначення інформації, джерела інформації. Класифікація інформації. Процес передачі інформації. Методи оброблення інформації.

Література:

[3]
Перелік питань для проведення вступного випробування


 1. Визначте основні етапи становлення науки менеджмент.

 2. Дайте характеристику основних напрямів формування менеджменту у 90–ті роки.

 3. Визначте особливості розвитку менеджменту в Україні.

 4. Визначте основні підходи в розвитку менеджменту.

 5. Назвіть представників провідних шкіл менеджменту та охарактеризуйте внесок кожної із них.

 6. Охарактеризуйте рівні управління.

 7. Назвіть види організацій та мету їх створення.

 8. Перелічіть основні ознаки ефективної організації.

 9. Дайте визначення характеристик організації.

 10. Дайте характеристику формальних та неформальних організацій.

 11. Дайте визначення внутрішнього середовища організації та охарактеризуйте складові внутрішнього середовища організації.

 12. Визначте вплив складових внутрішнього середовища на ефективність організації та організаційні зміни.

 13. Дайте визначення зовнішнього середовища організації та охарактеризуйте його особливості.

 14. Наведіть еволюцію поглядів на визначення функцій менеджменту.

 15. Визначте основні функції менеджменту та їх місце в управлінні організацією.

 16. Визначте реалізацію можливостей управління ефективністю виробництва на різних управлінських рівнях.

 17. Охарактеризуйте спеціальні функції управління та визначте взаємозв’язок основних та спеціальних функцій.

 18. Охарактеризуйте планування як функцію менеджменту.

 19. Визначте основні види планів та їх особливості.

 20. Охарактеризуйте складові процесу стратегічного планування та визначте його етапи.

 21. Дайте характеристику плануванню реалізації стратегії та охарактеризуйте головні задачі реалізації стратегії.

 22. Назвіть етапи процесів планування та реалізації стратегії.

 23. Охарактеризуйте проблеми, які виникають при розробці, оцінці та реалізації стратегічного плану.

 24. Дайте визначення організації як функції менеджменту та визначте основні завдання організації як функції управління.

 25. Дайте визначення існуючих типів повноважень. Охарактеризуйте відмінності між лінійними та функціональними повноваженнями в організаціях.

 26. Визначте чинники здійснення ефективних лінійних та функціональних повноважень.

 27. Роль посадової інструкції в організації роботи персоналу.

 28. Охарактеризуйте положення про структурний підрозділ як документ, що регламентує діяльність окремих підрозділів.

 29. Визначте роль апарату управління в організації та окресліть вимоги, що висуваються при побудові апарату управління.

 30. Дайте визначення технології процесу управління.

 31. Дайте характеристику основним типам розподілу праці в сфері управління.

 32. Мотивація через потреби.

 33. Визначте різницю змістовних та процесійних мотиваційних теорій.

 34. Визначте основні положення теорії ієрархії потреб А.Маслоу.

 35. Дайте визначення самоактуалізації та наведіть чинники, які обмежують процес самоактуалізації.

 36. Охарактеризуйте основні групи потреб, виділені М.Туган-Барановським.

 37. Визначте основні положення теорії мотивації Д.Мак Клелланда.

 38. Охарактеризуйте двохфакторну модель мотивації Ф.Герцберга.

 39. Наведіть основні принципи побудови процесійних теорій мотивації.

 40. Охарактеризуйте теорію очікувань В.Врума.

 41. Визначте основні напрями мотивації людини через теорію справедливості С.Адамса.

 42. Розкрийте особливості теорії Портера-Лоулера.

 43. Матеріальне стимулювання праці. Основні принципи формування системи матеріального стимулювання.

 44. Охарактеризуйте структурно–функціональну модель процесу формування систем матеріальних стимулів праці

 45. Наведіть основні ознаки неефективної системи матеріальної мотивації.

 46. Назвіть основні бар’єри, які можуть виникнути при впровадженні в організації систем мотивації.

 47. Наведіть особливості матеріального стимулювання керівників в організаціях.

 48. Дайте визначення контролю та процесу контролю. Наведіть класифікаційні ознаки, які визначають види контролю.

 49. Дайте визначення системи контролю виробничих процесів та проаналізуйте етапи системи контролю виробничих процесів.

 50. Дайте визначення управлінського рішення та назвіть ознаки, за якими класифікуються управлінські рішення.

 51. Назвіть ознаки управлінських рішень щодо їх суб’єктно-об’єктної спрямованості.

 52. Дайте загальну характеристику методів обґрунтування управлінських рішень.

 53. Охарактеризуйте процес розробки і реалізації управлінського рішення

 54. Фактори, що впливають на якість управлінського рішення.

 55. Розкрийте поняття комунікацій та визначте їх роль у менеджменті.

 56. Носії інформації та системи її надходження.

 57. Навести класифікацію інформації за ознаками.

 58. Розкрити роль зворотного зв’язку та шумів у комунікаційному процесі.

 59. Охарактеризуйте складові елементи комунікаційного процесу.

 60. Охарактеризуйте міжособові комунікації.

 61. Охарактеризуйте організаційні комунікації.

 62. Комунікаційний процес, які його складові елементи та етапи.

 63. Перешкоди на шляху організаційних та між особових комунікацій.

 64. Розкрити сутність трудового колективу та охарактеризувати ознаки, які властиві трудовому колективу.

 65. Охарактеризувати стадії розвитку трудового колективу

 66. Розкрити сутність морально–психологічного клімату трудового колективу.

 67. Визначити фактори, що впливають на морально–психологічний клімат колективу.

 68. Розкрити сутність конфлікту. Дати загальну характеристику типам конфліктів.

 69. Причини конфліктів та методи вирішення конфліктів.

 70. Наслідки конфліктів, можливість управління конфліктами.

 71. Висвітлити природу організаційних перемін та охарактеризувати способи подолання опору перемінам.

 72. Способи усунення організаційних стресів та складові елементи управління стресами.

 73. Висвітлити зміст стресу та факторів, які його зумовлюють.

 74. Дайте визначення поняття лідерства та охарактеризуйте основні якості лідера.

 75. Дайте визначення поняття авторитет керівника.

 76. Охарактеризуйте форми влади, які може застосовувати будь-який керівник.

 77. Розкрийте суть понять: "стиль управління" та "стиль керівництва".

 78. Стилі керівництва. Формування стилю роботи керівника

 79. Охарактеризуйте взаємозв’язок та відмінності методів керівництва і методів управління.

 80. Проаналізуйте фактори, що впливають на ефективність управління.

 81. Охарактеризуйте основні напрями наукової організації праці керівника.

 82. Дайте характеристику самоменеджменту. Охарактеризуйте зміст, робочі прийоми та досягнуті результати з точки зору виконання функцій самоменеджменту.

 83. Інформація. Роль інформації в управлінні діяльністю підприємства. Класифікація інформації.

 84. Процес передачі інформації. Методи оброблення інформації.^ РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ
Тема 1. ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Еволюція розуміння та передбачення майбутнього підприємств. Послідовність етапів переходу до стратегічного планування. причини, що зумовили перехід підприємств до стратегічного планування. Принципові відмінності стратегічного планування від довгострокового. Основні переваги стратегічного планування. Сутність та передумови застосування стратегічного планування. Особливості стратегічного планування.
Література:

[1246172326274252]
^ Тема 2. МЕТА В СТРАТЕГІЧНОМУ ПЛАНУВАННІ

Сутність місії підприємства та її відмінності від головної цілі. Основні групи впливу на діяльність підприємства, інтереси яких мають бути враховані при визначенні місії. Основні складові місії. Цілі формування місії. Ознаки стратегічних цілей та вимоги до них.
Література:

[1246172326274252]
^ Тема 3. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА
Аналіз зовнішнього середовища. основні складові зовнішнього середовища. Аналіз галузі за М. Портером. Сутність управлінського аналізу. Цілі управлінського аналізу. Стратегічні ресурси та конкурентні переваги підприємства

Література:

[1425258]
^ Тема 4. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ
Основи стратегічного аналізу. Методи стратегічного аналізу. Призначення стратегічного аналізу. Сутність SWOT та TOWS -аналізу. Сутність PEST-аналізу. Особливості використання SPACE-аналізу.

Література:

[1246172326274252]
^ Тема 5. КОРПОРАТИВНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА
Сутність стратегії. Стратегія зростання. Стратегія стабілізації. Стратегія скорочення. Визначення та основні компоненти стратегії. Ієрархія стратегій на спеціалізованому та багатопрофільному підприємстві.

Література:

[12464252]

^ Тема 6. СТРАТЕГІЇ БІЗНЕСУ ПІДПРИЄМСТВА
Особливості побудови стратегій бізнесу за М. Портером. Базові стратегії підприємства за М. Портером. Доцільність, переваги та ризики застосування стратегій лідерства за витратами, диференціації, фокусування. Особливості стратегій бізнесу за Ф. Котлером. Види стратегій бізнесу за Ф. Котлером.
Література:

[1246172326274252]
^ Тема 7. ПОРТФЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Сутність портфельного аналізу. Мета та зміст портфельного аналізу. Інструменти портфельного аналізу. Сутність понять СЗГ та СОБ. Мета, переваги та недоліки застосування матричних методів портфельного аналізу.

Література:

[1246172326274252]

^ Тема 8. ПРОГНОЗУВАННЯ І ЙОГО РОЛЬ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Місце прогнозування у процесі стратегічного планування. відмінність між планами та прогнозами. Види прогнозів. Типи та методи прогнозування. Сутність та етапи розробки сценарію. Метод складання стратегічних сценаріїв.
Література:

[1246172326274252]

^ Тема 9. РОЛЬ МЕНЕДЖЕРІВ В ПРОЦЕСІ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Задачі менеджерів в процесі стратегічного планування. Особливості діяльності менеджерів зі стратегічного планування. Поширені помилки розробників стратегічного плану. Необхідність стратегічного планування як діяльності топ-менеджерів. Переваги, які дає підприємству наявність фахівців зі стратегічного планування. Завдання менеджерів щодо стратегічного планування. Основні помилки менеджерів при стратегічному плануванні.
Література:

[1246172326274252]
Перелік питань для проведення вступного випробування


 1. Стратегія розвитку підприємства.

 2. Базові моделі стратегічного планування.

 3. Підходи до процесу розробки стратегії розвитку підприємства.

 4. Бар’єри стратегічного планування та шляхи їх подолання.

 5. Впровадження стратегічного планування в комплексі поведінки організації.

 6. Дайте визначення місії підприємства. Назвіть елементи місії підприємства.

 7. Поясніть взаємозв’язок цілевизначення з організаційною культурою підприємства.

 8. Вимоги до виставлення цілей підприємства. Принципи побудови «дерева цілей» підприємства?

 9. Соціальна відповідальність підприємства. Класифікація сфер соціальної відповідальності підприємства.

 10. Визначте фактори, що впливають на формулювання місії та цілей підприємства.

 11. Структура стейкхолдерів та їх вплив на формування місії підприємства.

 12. Цінності вищого керівництва підприємства та характер їх відносин з місією та цілями підприємства.

 13. Характеристика цілей розвитку підприємства. Ієрархія цілей розвитку підприємства.

 14. Процедура формування цілей розвитку підприємства.

 15. Наведіть складові зовнішнього середовища непрямого впливу на підприємство.

 16. Наведіть складові зовнішнього середовища прямого впливу на підприємство.

 17. Як проводиться оцінювання стану конкуренції в галузі за М.Портером?

 18. Аналіз поведінки конкурентів.

 19. Як оцінити привабливість галузі та визначити її перспективи?

 20. Якими є основні сфери дослідження для виявлення об’єктивного cтану підприємства?

 21. Аналіз системи управління персоналом.

 22. Визначення основних показників результатів фінансово-господарської діяльності.

 23. Аналіз витрат на виробництво продукції, робіт, послуг.

 24. Аналіз основних засобів.

 25. Спрощений аналіз маркетингової діяльності в організації.

 26. Аналіз виробничо-господарської діяльності.

 27. Стратегічні ресурси організації та їх оцінювання.

 28. Сутність та структура стратегічного потенціалу.

 29. Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу на підприємство.

 30. Етапи діагностики галузі за А. А. Томпсоном та А. Дж. Стріклендом.

 31. Визначення основних економічних показників галузі.

 32. Карта стратегічних груп.

 33. Галузеві ключові фактори успіху.

 34. Сегментація та позиціонування в стратегічному плануванні.

 35. Джерела інформації про організацію. Засоби діагностики організації.

 36. Сукупність показників локальних потенціалів підприємства.

 37. Багаторівнева структурна модель формування стратегічного потенціалу підприємства.

 38. Етапи процесу формування стратегічного потенціалу. Оцінювання стратегічного потенціалу.

 39. Зміст стратегічного аналізу та основні методи стратегічного аналізу.

 40. SWOT-аналіз. Переваги і недоліки цього методу.

 41. Матриця SWOT-аналізу. Сильні і слабкі сторони, можливості і загрози.

 42. Стратегії, що рекомендуються для кожного квадранта матриці SWOT.

 43. Методика аналізу зовнішніх можливостей та загроз.

 44. Різниця між PEST-аналізом та SWOT-аналізом.

 45. Принципи проведення стратегічного аналізу.

 46. Аналіз конкурентних позицій (стратегічних груп).

 47. Ланцюжок цінностей за М. Портером.

 48. Типи корпоративної стратегії концентрованого зростання.

 49. Типи корпоративної стратегії диверсифікації.

 50. Типи корпоративної стратегії інтеграції.

 51. Відмінність стратегій інтеграції та диверсифікації.

 52. Особливості організації процесу стратегічного планування на диверсифікованих підприємствах.

 53. Причини диверсифікації виробництва.

 54. Рушійні сили та критерії диверсифікації виробництва.

 55. Взаємозв’язок диференціації та ефективності виробництва.

 56. Конкурентні стратегії за Ф. Котлером.

 57. Доведіть, що компетенції підприємства є умовою його конкурентоспроможності.

 58. Ризики застосування стратегії фокусування.

 59. Матриця можливостей І. Ансоффа.

 60. Моделі стратегічного вибору на основі циклу розвитку підприємства за Г. Грінлі.

 61. Матриця «ринок / продукт» по Г. Стейнеру.

 62. Складові стратегічного вибору.

 63. Взаємозв’язок стратегій та прибутковості підприємства.

 64. Крива досвіду.

 65. Економія на масштабах виробництва.

 66. Головні припущення в основі концепції матриці БКГ.

 67. Матриця БКГ і і характеристика її квадрантів.

 68. Стратегії, що пропонуються в моделі БКГ для різних секторів бізнесу.

 69. Інвестиційні пріоритети, які рекомендуються для «зірок», «важких дітей», «дійних корів» та «собак» в матриці БКГ.

 70. Переваги і обмеження моделі БКГ.

 71. Модель Мак-Кінсі та її головна мета.

 72. Правила побудови матриці Мак-Кінсі і характеристика позицій різних видів бізнесу в її стратегічному просторі.

 73. Фактори визначення загальної оцінки сильних сторін бізнесу та його ринкової привабливості у моделі Мак-Кінсі.

 74. Стратегії, що рекомендуються для різних позицій бізнесу за матрицею Мак-Кінсі.

 75. Недоліки моделі Мак-Кінсіт та її відрмінність від моделі БКГ.

 76. Мета створення, переваги та недоліки матриці ADL/LC.

 77. Мета створення, переваги та недоліки матриці Shell/DPM.

 78. Модель Мак-Кінсі «7S».

 79. Модель PIMS: мета, переваги, недоліки.

 80. Матриця Ансоффа.

 81. Тривимірна схема Абеля.

 82. Відмінність між планами та прогнозами. Види прогнозів. Типи та методи прогнозування.

 83. Визначте взаємозв’язок стратегічної сегментаціїя ринку з прогнозуванням.

 84. Характеристика діяльності менеджерів зі стратегічного планування.

 85. Завдання менеджерів щодо стратегічного планування та основні помилки менеджерів при стратегічному плануванні.


^ РОЗДІЛ 3. ОПЕРАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Тема 1. Операційний менеджмент як різновид функціонального менеджменту

Виробництво як процес перетворення ресурсів організації у вихідну продукцію. Об’єктивні закономірності управління виробництвом (операційною діяльністю).

Сутність операційної функції. Галузеві особливості операційної функції.

Категорія “операційна діяльність” та “виробнича діяльність”, їх взаємозв’язок та розбіжність. Виробничий та операційний менеджмент: спільні та відмінні характеристики. Сутність і місце операційного менеджменту в системі менеджменту організації. Взаємозв’язок операційного менеджменту з іншими функціональними видами менеджменту.

Історичний розвиток операційного менеджменту: промислова революція, розвиток теорії менеджменту, розвиток науки менеджменту і систем.

Взаємозв’язок між категоріями “операційна функція”, “операційний менеджер”, “операційна система”, “операційний процес”, “операція”.

Особливості операційного менеджменту: цілі та основні завдання.

Структура процесу реалізації операційного менеджменту. Функціональна характеристика операційного менеджменту.

Література:

[5783248505455]
^ Тема 2. Операційна стратегія як основа проектування операційної системи

Коло стратегічних питань, що вирішується у операційному менеджменті.

Сутність та етапи розробки операційної стратегії. Виражена компетентність підприємства.

Формування стратегії виробництва товару. Вплив життєвого циклу на операційну стратегію.

Розробка стратегії процесу. Типи процесів: сфокусований на процесі, сфокусований на продукті та процес, який повторюється. Порівняння стратегій процесів.

Особливості сфери послуг, які впливають на операційну стратегію.

Застосування “дерева рішень” у проектуванні продукту або процесу.

Література:

[5783248505455]
^ Тема 3. Операційна система організації: поняття, склад, види

Сутність системного підходу до операційного менеджменту. Операційна система як об’єкт управління. Особливості та властивості операційної системи.

Елементи операційної системи: підсистема забезпечення, трансформуюча підсистема та підсистема планування і контролю. “Входи” та “виходи” операційної системи.

Класифікаційні підходи до операційних систем. Специфічні риси одиничної операційної системи. Особливості операційної системи серійного типу. Характеристика операційної системи масового виробництва. Операційна система з безперервним процесом як різновид операційної системи масового виробництва.

Література:

[5783248505455]
^ Тема 4. Операційна діяльність: ресурси, процеси та результати
Поняття операційної діяльності підприємства. Склад основних ресурсів як вхідних факторів операційної діяльності. Продукт (послуга) як результат операційної діяльності підприємства.

Операційні процеси організації – динамічна основа функціонування та розвитку операційної системи. Принципи організації та складність операційних процесів. Типи операційних процесів, їх ознаки.

Організація операційного процесу у просторі: технологічний та предметний напрями спеціалізації.

Поняття, структура та тривалість операційного циклу підприємства. Визначення тривалості операційного циклу підприємства. Особливості управління за фазами операційного циклу підприємства.

Література:

[5783248505455]
^ Тема 5. Управління процесом проектування операційної системи

Проектування операційної системи: сутність, цілі та етапи. Склад критеріїв та факторів проектування операційної системи. Соціотехнічний підхід до розробки операцій. Відмінності між проектуванням продукту та послуги. Розгортання функції якості як можливість залучення споживача до операційного процесу.

Сучасний рівень розвитку виробничих та невиробничих операційних систем.

Необхідність рішень з просторової організації діяльності. Проектування виробничих потужностей: аргументи на користь створення великих централізованих та невеликих децентралізованих підприємств. Проектування та місце розташування підприємства: фактори мікро- і макросередовища.

Розміщення обладнання та робочих місць для виробництва: поопераційне функціональне, потокове лінійне та фіксоване позиційне планування. Проектування робіт і нормування праці.

Література:

[5783248505455]
^ Тема 6. Управління поточним функціонуванням операційної системи

Довгострокове, середньострокове та короткострокове планування операцій, сукупне планування. Базові стратегії планування.

Управління матеріально-технічним забезпеченням. Функції, завдання і основні вимоги до оперативного управління виробництвом. Зміст та фази оперативного управління. Види систем оперативного управління виробництвом. Організація диспетчеризації операційної діяльності.

Контролювання операційного процесу: значення й технологія. Контролювання якості сировини, матеріалів, товарів та послуг. Контролювання запасів.

Роль, завдання та принципи управління матеріальними ресурсами та запасами. Управлінські рішення у сфері управління запасами та пов’язаними з ними витратами. Особливості управління запасами залежного та незалежного попиту. Виштовхувальні та витягувальні системи.

Робоче середовище та умови праці, режим роботи. Розподіл та кооперація праці. Мотивування роботи. Основи нормування праці. Методи нормування праці та часу. Хронометраж.

Література:

[5783248505455]
^ Тема 7. Основи управління проектами

Сутність проектного підходу до управління організацією. Значення та основні завдання в процесі управління проектами.

Планування проектів. Поопераційний перелік робіт. Створення робочих графіків за допомогою діаграм Г. Гантта. Розклад проектів. Контроль проектів. Методи сітьового планування: переваги та недоліки. Техніка управління проектами методом оцінювання та розгляду програми (PERT) та методом критичного шляху (CPM).

Література:

[5783248505455]

^ Тема 8. Основи менеджменту якості

Поняття, значення та фактори забезпечення якості товарів та послуг. Показники якості та методи їх оцінювання.

Основні підходи щодо менеджменту якості. Планування якості. Організаційне забезпечення якості. Інструменти контролю якості. Аналіз існуючих програм забезпечення якості: підхід У.Е. Демінга, Д. Джурана, П. Кросбі, К. Ісікави. Підхід з позиції загального менеджменту якості. Розвиток програми забезпечення якості. Система стандартів ISO 9000.

Література:

[5783248505455]
^ Тема 9. Управління результативністю операційної діяльності

Показники результативності функціонування виробничих та невиробничих операційних систем.

Продуктивність операційної діяльності як міра результативності операційного менеджменту. Комплексний підхід до питань продуктивності. Моделювання процесу управління продуктивністю операційної системи. Фактори, що впливають на динаміку продуктивності. Шляхи підвищення її продуктивності.

Література:

[5783248505455]


  1   2   3

Схожі:

Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій українознавство
Голова – Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, ректор, завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету...
Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Національний музей Тараса Шевченка
Мостенська Тетяна Леонідівна — д е н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету харчових...
Національний університет харчових технологій iconПравила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для
Національний університет харчових технологій, що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68 (далі – університет)...
Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую»
Положення про Раду молодих вчених Національного університету харчових технологій / Уклад.: А. В. Шаран, В. Л. Зав’ялов, В. М. Ковбаса....
Національний університет харчових технологій iconJМіністерство Освіти І науки України Національний університет харчових технологій «затверджено»
Окр «спеціаліст» за спеціальністю: 05050313 «Обладнання переробних І харчових виробництв»
Національний університет харчових технологій iconМирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М
Мирончук В. Г., д т н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет...
Національний університет харчових технологій iconМирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М
Мирончук В. Г., д т н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет...
Національний університет харчових технологій iconНаціональний університет харчових технологій
move to 1192-4907
Національний університет харчових технологій iconМіністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій
«Машинобудування» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 05050313 «Обладнання переробних І харчових виробництв»,...
Національний університет харчових технологій iconПравила прийому до Смілянського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Смілянського технікуму харчових технологій Національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи