Національний університет харчових технологій icon

Національний університет харчових технологій
Скачати 411.14 Kb.
НазваНаціональний університет харчових технологій
Сторінка3/3
Дата09.09.2014
Розмір411.14 Kb.
ТипПротокол
1   2   3
^

Перелік питань для проведення вступного випробування


Дайте визначення терміну «Управління персоналом», як науки.

2. Перерахуйте основні завдання управління персоналом.

3.Характерні особливості концепції шкіл людських стосунків.

4. Охарактеризуйте основні суб’єкти системи управління персоналом.

5. Сутність адміністративних методів управління.

6. Назвіть основні завдання управління персоналу.

7. Дайте характеристику економічним методам управління.

8. Назвіть учених, які творили історію розвитку менеджменту персоналу.

11. Визначення поняття людський капітал.

12. Характеристика поняття соціальні технології.

13. Чинники впливу на потребу у кваліфікованих, професіональних менеджерах.

14. Кар’єра. Характеристика, визначення.

15. Основні напрямки кадрової політики.

16. Особисті та ділові якості працівників.

17. Напрями кадрового діловодства.

18. Службові документи з особового складу.

19. Організація роботи з людьми на підприємстві.

20. Назвіть та охарактеризуйте види кадрового планування.

21. Сутність основних принципів кадрового планування.

22. Методи кадрового планування?

23. Обгрунтуйте необхідність кадрового планування в організації.

24. Розрахунок чисельності працівників, зайнятих нормованими видами праці.

25. Вихідні дані для розроблення планів поповнення персоналу.

26. Охарактеризуйте зміст функцій оцінки персоналу.

27. Завдання оцінки якостей персоналу.

28. Основні методи оцінки персоналу та їх переваги.

29. Послідовність процесу оцінювання персоналу.

30. Ділові характеристики оцінювання ділових якостей персоналу.

31. Розрахунок критеріїв оцінки ділових якостей.

32. Характеристика видів атестації. Причини проведення атестації.

33. Кадрові рішення на основі результатів оцінки персоналу.

34. Охарактеризуйте технологію оцінки персоналу – Ассессмент-центр.

35. Техніки оцінювання персоналу при ассессменті.

36. Розвиток персоналу.

37. Роль розвитку персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності працівників та підприємства.

38. Навести визначення поняття «підвищення кваліфікації працівників». Методи підвищення кваліфікації.

39. Завдання підвищення кваліфікації персоналу.

40. Характеристика резерву керівників. Причини створення.

41. Планування кар’єри. Етапи кар’єрного зростання.

42. Адаптаційний етап формування кар’єри.

43. Функції оплати праці у процесі управління персоналом.

44. Зв'язок між заробітною платою та ефективністю і доходами організації.

45. Роль оплати праці в управлінні персоналом.

46. Елементи оплати праці.

47. Фактори, які відносяться до мотивуючих при моделюванні оплати праці.

48. Вимоги до розроблення системи винагород.

49. Елементи системи нематеріальної винагороди.

50. Мета організації контролю рівня оплати праці у конкурентів.

51.Чинники впливу на зростання інтересу до корпоративної культури.

52. Типи організаційної культури, розроблені американським соціологом С. Хенді.

53. Ціль організації та її декомпозиція.

54. Гуманізація праці персоналу як елемент організаційної культури.

55. Дати визначення поняттю імідж організації. Його характеристика.

56. Стратегії іміджу організацій, характеристики.

57. Мета розроблення програми ритуалів і традицій в організації.

58. База формування лояльності працівників до організації.

59. Дайте визначення поняттю етичні норми.

60. Поясніть зростання інтересу до управлінської культури.

61. Дати визначення поняттю імідж персоналу та охарактеризувати його.

62. Принципи ділового етикету персоналу.

63. Назвіть найважливіші компоненти іміджу персоналу.

64. Заповіді етикету, що впливають на розвиток іміджу персоналу.

65. Напрями удосконалення особистого іміджу персоналу.

66. Чинники впливу на успішний розвиток персоналу.

67. Чинники успішного просування по посаді.

68. Сутність соціально-психологічних механізмів управління.

69. Назвіть головну вимогу до менеджера будь-якого рівня.

70. Характеристика соціально-психологічного клімату та чинники дії на нього.

71. Якості необхідні керівнику та риси, що характеризують діяльність ефективного менеджера.

72. Основні механізми регулювання соціально-психологічного клімату.

73. Визначення універсального показника оцінки ефективності управління персоналом.

74. Ефективність менеджменту персоналу та чинники впливу на неї.

75. Показники, що визначають соціальну ефективність менеджменту персоналу.

76. Основні види витрат на персонал. Елементи прямої оплати праці

77. Розкрити об’єктивні передумови виникнення соціального партнерства та дати його визначення.

78. Охарактеризувати сторони соціального партнерства.

79. Зміст функцій, які виконує соціальне партнерство.

80. Роль профспілок, яку вони відіграють у формуванні трудових відносин між працівником і роботодавцем.

81. Роль держави у соціальному партнерстві.
^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ


на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр»/«спеціаліст»
з фахового вступного випробування «Менеджмент»


за спеціальністю

8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»
Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю виконаного ним завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.
Знання вступника по окремих складових завданнях ККЗ оцінюються так:

^ 0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

10 балів – вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

20 балів –– вступник має розрізнені, безсистемні знання про об’єкт вивчення (питання), допускається значних помилок у визначенні основних понять, не може використовувати знання при вирішенні практичних завдань.

30 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку, проте не може використовувати знання при вирішенні практичних завдань.

40 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести окремі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку, проте не може використовувати знання при вирішенні практичних завдань.

50 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку, проте не може використовувати знання при вирішенні практичних завдань.

60 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

65 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень. Значні помилки при вирішенні практичних завдань.

70 балів – вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень. Може частково використовувати знання при вирішенні практичних завдань.

75 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності та окремі помилки при вирішенні практичних завдань.

80 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів – вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів – вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.


Голова фахової атестаційної комісії Н.С. Скопенко


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр»/«спеціаліст»
за спеціальністю


8.03060101«Менеджмент організацій і адміністрування»
з дисциплін фахового вступного випробування «Економіка підприємства»,
що проводиться
у формі співбесіди для категорій вступників,
яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2014 році

Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.

Голова комісії з проведення співбесіди Н.С.Скопенко


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Аакер Д. Стратегическое рыночное управление / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 496 с.

 2. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Пер. с англ. – М.: Сирин, 2002. – 252 с.

 3. Андрушків М., Кузьмін О.Є.Основи менеджменту. – Львів: Світ, 1995.–296с.

 4. Боумэн К. Основы стратегического менеджмента / Пер. с англ. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 175 с.

 5. Василенко В.О. Виробничий (операційний) менеджмент : навч. посіб. / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – 2-ге вид., виправл. і допов. – К.: Центр навч. л-ри, 2005. – 532 с.

 6. Веснин В.Р. Стратегическое управление. — М.: ТК Велби, 2006. — 328с.

 7. Гевко І.Б. Операційний менеджмент : навч. посіб. / І.Б. Гевко. – К.: Кондор, 2005.–228 с.

 8. Гелловэй Л. Операционный менеджмент. Принципы и практика / Л. Гелловэй. – СПб. : Питер, 2002. – 320 с.

 9. Герчикова И.Н. Менеджмент: учебник. – 3–е изд. Пере раб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2000 – 501с.

 10. Гірняк О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Теоретичні основи і практикум: Навч. посіб. – К.; Л.: Магнолія плюс; Новий світ, 2000р. – 338с.

 11. Головнева И.В. Психологические основы кадрового менеджмента. – Харьков: 2003.–148с.

 12. Головнева И.В. Психологические основы кадрового менеджмента. – Харьков: 2003.–148с.

 13. Грант Р.М. Современный стратегический анализ / Пер. с англ. – СПб: Питер, 2008. – 560 с.

 14. Данюк, В.М., Петюх В.М. та інші, «Менеджмент персоналу» – К.: КНЕУ, 2006. – 398 с.

 15. Дмитренко Г.А., Шарапова Э.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценка персонала: Учеб пособие. – К.: МАУП, 2002. – 248 с.

 16. Дмитренко Г.А., Шарапова Э.А., Максименко Т.М. Мотивация и оценка персонала: Учеб пособие. – К.: МАУП, 2002. – 248 с.

 17. Долгоруков А.М. Стратегическое искусство: целеполагание в бизнесе, разработка стратагем, воплощение. – М.: ООО «1С-Паблишин», 2004. – 367с.

 18. Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 488 с.

 19. Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менеджмент: Учебник для студ. вузов. — М.: Экономистъ, 2005. — 413с.

 20. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 304 с.

 21. Крушельницька О.В., Мельничук Д.П. Управління персоналом. – Житомир, 2002. – 345 с.

 22. Кузьмін О.Є., Мельник. О.Г. Основи менеджменту. Підручник – К.: Академвидав, 2003. – 184с.

 23. Лапыгин Ю.Н. Стратегический менеджмент. — М. : Инфра-М, 2007. — 235с.

 24. Лейк Н. Практикум по стратегическому планированию. – М.: Поколение, 2006. – 304 с.

 25. Лозниця В. Психологія менеджменту. – К.: ТОВ. УВПК"Екс Об", 2000. – 512 с.

 26. Ляско В.И. Стратегическое планирование развития предприятия. – М.: Изд-во «Экзамен», 2005. – 288 с.

 27. Мартиненко М.М., Ігнатієва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. – К: Каравела, 2006. – 320 с.

 28. Мартыненко Н.М. Основы менеджмента: Учебник – К.: Каравелла, 2003. – 496с.

 29. Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ. 2004.

 30. Менеджмент організацій: Підручник/ Ред. А.І.Федулова.–К.: Либідь, 2003. – 448с.

 31. Мескон M.X., Альберт М., Хедоури Ф. Основи менеджмента: пер.с англ. – М.: "Дело", 1982. –702с.

 32. Микитенко Н.В. Операційний менеджмент. Практикум : навч. посіб. / Н.В. Микитенко. – К. : КНТЕУ, 2009. – 197 с.

 33. Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Ільєнко Менеджмент. Підручник. – К.: Кондор, 2012. – с.

 34. Немцов В Д., Довгань Л.Є., Сініок Г.Є. Менеджмент організацій: навч. посібник. – К.: ТОВ. УВПК "Енс Об", 2002. – 392 с.

 35. Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості. Підручник. Під заг. редакц. Т.Л.Мостенської – К.: Кондор, 2012. – 432 с.

 36. Організація виробництва: Навч.посіб./В.О.Онищенко, О.В.Редкін, А.С.Старовірець, В.Я.Чевганова. – К.: Лібра, 2005. – 336 с.

 37. Орлов О.О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. – К.: Скарби, 2002. — 336 с.

 38. Осовська Г.В. Основи менеджменту: Навч. посіб. – К.: Кондор, 2003. – 556с.

 39. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва: К.: Центр навч. літ., 2005 – 248 с.

 40. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Планування діяльності підприємства: Навч.посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 256с.

 41. Плоткін Я.Д., Пащенко І.Н. Виробничий менеджмент: Навч. посібник; Зб. Вправ.- Львів: Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ", 1999.

 42. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. – 454 с.

 43. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія і практика: Підручник – 2–ге видання, перероб. і допов. – Тернопіль: Видав. Карт–бланш, 2003, – 490с.

 44. Рульєв В., Гуткевич С., Мостенська Т. Управління персоналом. Підручник. К.: Кондор. – с.

 45. Свінцицька О.М. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. — Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. — 232с.

 46. Семенов Г.А., Станчевский В.К. Організація і планування на підприємстві: Навч.посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 528 с.

 47. Сладкевич В.П. Мотивационный менеджмент. – К., 2001. – 165 с.

 48. Стивенсон В. Дж. Управление производством : пер. с англ. / В.Дж. Стивенсон. – М. : ООО Изд-во “Лаборатория базовых знаний”, ЗАО “Изд-во Бином” 1999. – 926 с.

 49. Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н. Петрова. – СПб: Питер, 2005. – 496 с.

 50. Сумець О. М. Основи операційного менеджменту : підручник [для студ. ВНЗ] / О.М.Сумець. – К.: Професіонал, 2005. – 414 с.

 51. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посіб. 2-е вид. — К. : Каравела, 2005. — 312с.

 52. Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 928 с.

 53. Управление человеческими ресурсами / Под. ред. М. Пула, М. Уорнера. – СПб.: Питер, 2002. – 1200 с.

 54. Ханна М.Д. Управління виробництвом з метою задоволення споживача : підручник / М.Д. Ханна. – К. : Віпо, 2003. – 225 с.

 55. Чейз Р.Б. Производственный и операционный менеджмент : пер. с англ. – 10-е изд. / Р.Б.Чейз, Ф.Р. Джейкобз, Н.Дж. Аквилано. – М. : Вильямс, 2007. – 1184 с.

 56. Черепухина Н., Наврузов Ю., Андриенко О. Искусство управления персоналом. Таланты и лидеры. – К.: 2002. – 320 с.

 57. Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. — Львів : Новий світ –2000, 2003-286с.

 58. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник. — К.:КНЕУ, 2004. – 700с.

 59. Щёкин Г.В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. – 4-е изд., испр. – К.: МАУП, 2002. – 280 с.
1   2   3

Схожі:

Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій українознавство
Голова – Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, ректор, завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету...
Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Національний музей Тараса Шевченка
Мостенська Тетяна Леонідівна — д е н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету харчових...
Національний університет харчових технологій iconПравила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для
Національний університет харчових технологій, що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68 (далі – університет)...
Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую»
Положення про Раду молодих вчених Національного університету харчових технологій / Уклад.: А. В. Шаран, В. Л. Зав’ялов, В. М. Ковбаса....
Національний університет харчових технологій iconJМіністерство Освіти І науки України Національний університет харчових технологій «затверджено»
Окр «спеціаліст» за спеціальністю: 05050313 «Обладнання переробних І харчових виробництв»
Національний університет харчових технологій iconМирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М
Мирончук В. Г., д т н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет...
Національний університет харчових технологій iconМирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М
Мирончук В. Г., д т н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет...
Національний університет харчових технологій iconНаціональний університет харчових технологій
move to 1192-4907
Національний університет харчових технологій iconМіністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій
«Машинобудування» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 05050313 «Обладнання переробних І харчових виробництв»,...
Національний університет харчових технологій iconПравила прийому до Смілянського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Смілянського технікуму харчових технологій Національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи