С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014 р icon

С. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
Скачати 296.37 Kb.
НазваС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
Дата09.09.2014
Розмір296.37 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор С.В. Іванов

" 28 " лютого 2014 р.

програма

фахового вступного випробування «Логістика»

для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю:

8.03060107 «Логістика»

Схвалено Вченою радою факультету

економіки і менеджменту

Протокол № 6 від " 18 " лютого 2014р.

Голова Вченої ради факультету,

декан С.І. Дичковський

Київ – 2014

^ РОЗДІЛ І. МЕНЕДЖМЕНТ
Тема 1. Зміст, історія розвитку та роль менеджменту

Менеджмент як наука, мистецтво і практика. Визначення менеджменту. Підходи до розуміння управління та управлінської праці. Розвиток управлінської думки в світі та в Україні, етапи становлення науки управління. Менеджери та підприємці: характеристики та особливості.

Література:

[1, 4, 7, 10, 11, 12, 19]
^ Тема 2. Організація в системі менеджменту

Поняття організації та її види, загальні характеристики організацій. Типи організацій. Організація як відкрита система. Формальні та неформальні організації. Розвиток організацій. Теорії розвитку організації. Внутрішнє середовище організації та його складові. Зовнішнє середовище організації та його складові.

Література:

[1, 4, 7, 10, 11, 12, 19]
^ Тема 3. Функції менеджменту

Визначення функцій менеджменту. Еволюція управлінської думки щодо визначення функцій менеджменту та їх значення для науки управління. Зміна змісту та ролі функцій менеджменту на різних рівнях управління. Класифікація та загальна характеристика основних функцій менеджменту.

Література:

[1, 4, 7, 10, 11, 12, 19]
^ Тема 4. Планування як функція менеджменту

Визначення планування. Зміст планування як функції менеджменту. Підходи до класифікації планів. Стратегічне планування. Підходи до стратегічного планування. Характеристика стратегічних альтернатив. Планування реалізації стратегії. Процес реалізації стратегії. Визначення тактики, політики, процедури та правил. Бізнес–планування. Структура бізнес-планів. Особливості використання бізнес-планів.

Література:

[1, 4, 7, 10, 11, 12, 19]
^ Тема 5. Організація взаємодії як функція менеджменту

Поняття організації взаємодії як функції менеджменту. Делегування повноважень. Відповідальність. Повноваження: лінійні повноваження, функціональні (штабні повноваження). Організаційні структури управління. Класифікація організаційних структур управління. Лінійні та функціональні управлінські структури. Матрична організаційна структура. Типи дивізійних структур. Конгломератна структура. Проектування організаційних структур управління. Вибір організаційної структури. Удосконалення організаційних структур управління.

Література:

[1, 4, 7, 10, 11, 12, 19]
^ Тема 6. Мотивація як функція менеджменту

Визначення мотивації. Мотивація через потреби. Потреби та винагороди. Теорії мотивації. Змістовні теорії мотивації. Процесійні теорії мотивації. Матеріальне стимулювання праці. Фактори впливу на колективи та окремих працівників. Формування системи матеріальних стимулів на підприємствах.

Література:

[1, 4, 7, 10, 11, 12, 19]
^ Тема 7. Контроль як функція менеджменту

Поняття, зміст і види контролю. Підходи до класифікації контролю. Процес контролю: об’єкти та суб’єкти контролю. Система контролю виробничих процесів та забезпечення її ефективності

Література:

[1, 4, 7, 10, 11, 12, 19]
^ Тема 8. Прийняття рішень у менеджменті

Рішення як основа управління. Врахування факторів, що впливають на процес прийняття управлінських рішень. Класифікація управлінських рішень. Процес прийняття управлінських рішень. Прийняття раціональних рішень у менеджменті. Фактори впливу на менеджера в процесі прийняття управлінських рішень. Досягнення американського та японського менеджменту в галузі прийняття та забезпечення виконання управлінських рішень.

Література:

[1, 4, 7, 10, 11, 12, 19]
^ Тема 9. Комунікації у менеджменті

Поняття і загальна характеристика комунікацій. Інформація, її види та роль у менеджменті. Носії інформації. Комунікаційний процес. Етапи комунікаційного процесу. Перешкоди на шляху особових та організаційних комунікацій. Міжособові та організаційні комунікації.

Література:

[1, 4, 7, 10, 11, 12, 19]
^ Тема 10. Трудовий колектив як об’єкт управління

Соціальна суть трудового колективу, його соціально–психологічний механізм. Стадії розвитку трудового колективу. Етапи становлення трудового колективу. Формальна та неформальна структури трудового колективу. Морально-психологічний клімат. Управління конфліктами, змінами та стресами.

Література:

[1, 4, 7, 10, 11, 12, 19]
^ Тема 11. Керівництво в організації

Лідерство, влада, вплив. Керівник в організації. Авторитет. Стилі керівництва. Авторитарний стиль керівництва. Демократичний стиль керівництва. Ліберальний стиль керівництва.

Література:

[1, 4, 7, 10, 11, 12, 19]
^ Тема 12. Організація роботи керівника

Організація праці менеджера. Самоменеджмент, функції самоменеджменту. Техніка само менеджменту. Організація робочого місця менеджера. Документування управлінської діяльності. Види документів, класифікаційні ознаки документів. Організація документообігу. Потоки документів.

Література:

[1, 4, 12, 19]
^ Тема 13. Роль інформації в організаціях

Визначення інформації, джерела інформації. Класифікація інформації. Процес передачі інформації. Методи оброблення інформації.

Література:

[1, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 19]
Перелік питань для проведення вступного випробування

 1. Визначте основні етапи становлення науки менеджмент.

 2. Дайте характеристику основних напрямів формування менеджменту у 90-ті роки.

 3. Визначте особливості розвитку менеджменту в Україні.

 4. Визначте основні підходи в розвитку менеджменту.

 5. Назвіть представників провідних шкіл менеджменту та охарактеризуйте внесок кожної із них.

 6. Охарактеризуйте рівні управління.

 7. Назвіть види організацій та мету їх створення.

 8. Перелічіть основні ознаки ефективної організації.

 9. Дайте визначення характеристик організації.

 10. Дайте характеристику формальних та неформальних організацій.

 11. Дайте визначення внутрішнього середовища організації та охарактеризуйте складові внутрішнього середовища організації.

 12. Визначте вплив складових внутрішнього середовища на ефективність організації та організаційні зміни.

 13. Дайте визначення зовнішнього середовища організації та охарактеризуйте його особливості.

 14. Наведіть еволюцію поглядів на визначення функцій менеджменту.

 15. Визначте основні функції менеджменту та їх місце в управлінні організацією.

 16. Визначте реалізацію можливостей управління ефективністю виробництва на різних управлінських рівнях.

 17. Охарактеризуйте спеціальні функції управління та визначте взаємозв’язок основних та спеціальних функцій.

 18. Охарактеризуйте планування як функцію менеджменту.

 19. Визначте основні види планів та їх особливості.

 20. Охарактеризуйте складові процесу стратегічного планування та визначте його етапи.

 21. Дайте характеристику плануванню реалізації стратегії та охарактеризуйте головні задачі реалізації стратегії.

 22. Назвіть етапи процесів планування та реалізації стратегії.

 23. Охарактеризуйте проблеми, які виникають при розробці, оцінці та реалізації стратегічного плану.

 24. Дайте визначення організації як функції менеджменту та визначте основні завдання організації як функції управління.

 25. Дайте визначення існуючих типів повноважень. Охарактеризуйте відмінності між лінійними та функціональними повноваженнями в організаціях.

 26. Визначте чинники здійснення ефективних лінійних та функціональних повноважень.

 27. Роль посадової інструкції в організації роботи персоналу.

 28. Охарактеризуйте положення про структурний підрозділ як документ, що регламентує діяльність окремих підрозділів.

 29. Визначте роль апарату управління в організації та окресліть вимоги, що висуваються при побудові апарату управління.

 30. Дайте визначення технології процесу управління.

 31. Дайте характеристику основним типам розподілу праці в сфері управління.

 32. Мотивація через потреби.

 33. Визначте різницю змістовних та процесійних мотиваційних теорій.

 34. Визначте основні положення теорії ієрархії потреб А.Маслоу.

 35. Дайте визначення самоактуалізації та наведіть чинники, які обмежують процес самоактуалізації.

 36. Охарактеризуйте основні групи потреб, виділені М.Туган-Барановським.

 37. Визначте основні положення теорії мотивації Д.Мак Клелланда.

 38. Охарактеризуйте двохфакторну модель мотивації Ф.Герцберга.

 39. Наведіть основні принципи побудови процесійних теорій мотивації.

 40. Охарактеризуйте теорію очікувань В.Врума.

 41. Визначте основні напрями мотивації людини через теорію справедливості С.Адамса.

 42. Розкрийте особливості теорії Портера-Лоулера.

 43. Матеріальне стимулювання праці. Основні принципи формування системи матеріального стимулювання.

 44. Охарактеризуйте структурно-функціональну модель процесу формування систем матеріальних стимулів праці.

 45. Наведіть основні ознаки неефективної системи матеріальної мотивації.

 46. Назвіть основні бар’єри, які можуть виникнути при впровадженні в організації систем мотивації.

 47. Наведіть особливості матеріального стимулювання керівників в організаціях.

 48. Дайте визначення контролю та процесу контролю. Наведіть класифікаційні ознаки, які визначають види контролю.

 49. Дайте визначення системи контролю виробничих процесів та проаналізуйте етапи системи контролю виробничих процесів.

 50. Дайте визначення управлінського рішення та назвіть ознаки, за якими класифікуються управлінські рішення.

 51. Назвіть ознаки управлінських рішень щодо їх суб’єктно-об’єктної спрямованості.

 52. Дайте загальну характеристику методів обґрунтування управлінських рішень.

 53. Охарактеризуйте процес розробки і реалізації управлінського рішення.

 54. Фактори, що впливають на якість управлінського рішення.

 55. Розкрийте поняття комунікацій та визначте їх роль у менеджменті.

 56. Носії інформації та системи її надходження.

 57. Навести класифікацію інформації за ознаками.

 58. Розкрити роль зворотного зв’язку та шумів у комунікаційному процесі.

 59. Охарактеризуйте складові елементи комунікаційного процесу.

 60. Охарактеризуйте міжособові комунікації.

 61. Охарактеризуйте організаційні комунікації.

 62. Комунікаційний процес, які його складові елементи та етапи.

 63. Перешкоди на шляху організаційних та між особових комунікацій.

 64. Розкрити сутність трудового колективу та охарактеризувати ознаки, які властиві трудовому колективу.

 65. Охарактеризувати стадії розвитку трудового колективу.

 66. Розкрити сутність морально–психологічного клімату трудового колективу.

 67. Визначити фактори, що впливають на морально–психологічний клімат колективу.

 68. Розкрити сутність конфлікту. Дати загальну характеристику типам конфліктів.

 69. Причини конфліктів та методи вирішення конфліктів.

 70. Наслідки конфліктів, можливість управління конфліктами.

 71. Висвітлити природу організаційних перемін та охарактеризувати способи подолання опору перемінам.

 72. Способи усунення організаційних стресів та складові елементи управління стресами.

 73. Висвітлити зміст стресу та факторів, які його зумовлюють.

 74. Дайте визначення поняття лідерства та охарактеризуйте основні якості лідера.

 75. Дайте визначення поняття авторитет керівника.

 76. Охарактеризуйте форми влади, які може застосовувати будь-який керівник.

 77. Розкрийте суть понять: "стиль управління" та "стиль керівництва".

 78. Стилі керівництва. Формування стилю роботи керівника.

 79. Охарактеризуйте взаємозв’язок та відмінності методів керівництва і методів управління.

 80. Проаналізуйте фактори, що впливають на ефективність управління.

 81. Охарактеризуйте основні напрями наукової організації праці керівника.

 82. Дайте характеристику самоменеджменту. Охарактеризуйте зміст, робочі прийоми та досягнуті результати з точки зору виконання функцій самоменеджменту.

 83. Інформація. Роль інформації в управлінні діяльністю підприємства. Класифікація інформації.

 84. Процес передачі інформації. Методи оброблення інформації.


^ РОЗДІЛ 2. ЛОГІСТИКА
Тема 1. Предмет і завдання логістики

Завдання курсу – комплексне та системне оволодіння знаннями з курсу логістики. Основний зміст логістики, пов’язаний із сучасними ринковими потребами економіки.

Визначення логістики. Історія розвитку логістики. Основні концепції та етапи створення служби логістики на підприємстві. Основні задачі логістики.

Література:

[6, 14, 15, 22]
^ Тема 2. Логістика – інструмент розвинутої ринкової економіки

Логістика як новий напрям в організації руху товару у сфері виробництва, обігу, інформації. Новизна логістики як науки. Етапи розвитку логістики як наукової дисципліни і як господарської діяльності. Еволюція концептуальних підходів до розуміння логістики як сфери діяльності підприємства. Види логістики, характеристики макрологістики і мікрологістики.

Література:

[3, 6, 14, 15, 22]
^ Тема 3. Логістичні системи

Логістична система як складова економічної кібернетики.Умови і фактори функціонування логістичної системи. Функції та критерії оцінок логістичної системи. Характеристика гнучких та ешелонованих логістичних систем. Передумови утворення комплексних логістичних систем, що охоплюють функціональні задачі. Основні логістичні показники.

Література:

[3, 6, 14, 15, 22]
^ Тема 4. Різні форми логістичних утворень

Поняття про логістичний ланцюг. Схеми утворення вантажопотоків. Основні ланки, що беруть участь у товарному та інформаційному потоці. Компоненти логістичного ланцюга. Розробка логістичних ланцюгів. Логістичні ланцюги різних рівнів.

Література:

[2, 3, 6, 14, 22]
^ Тема 5. Управління матеріальними потоками в логістичній системі.

Загальна характеристика і особливості технологічних процесів у логістичному ланцюгу. Поняття “матеріальний потік”. Управління матеріальними потоками. Відомості про управління матеріальними потоками у системах. Класичний і системний підходи до організації матеріального потоку.

Література:

[3, 6, 8, 14]
^ Тема 6. Формування системи логістики.

Обробка замовлень – одна із складових функцій логістики. Контроль за товарно-матеріальними залишками як необхідний фактор обслуговування споживачів. Поняття транспортної логістики. Види транспорту. Переваги і недоліки різних видів транспорту. Підвищення рівня транспортного обслуговування. Скоординоване управління вантажопотоками.

Література:

[5, 6, 22, 25]
^ Тема 7. Економічна ефективність логістики.

Основні статті та види затрат. Фактори, що впливають на зниження затрат. Економічна ефективність логістики. Вплив на економічну ефективність рівня залишків, терміну проходження матеріалів, довжини циклу обслуговування, рівня сервісу, партії вантажу, використання виробничих потужностей тощо. Основні поняття логістики запасів. Цілі та сутність наукового управління запасами. Основні системи управління запасами. Порівняння основних систем управління запасами. Структура витрат у управлінні запасами. Модель Уілсона (Вільсона). Регулювання запасів готової продукції. Впровадження нової системи управління запасами на виробництві. Структуризація запасів (АВС-аналіз та XYZ-аналіз).

Поняття розподільчої логістики. Завдання розподільчої логістики. Логістичні канали і логістичні ланцюги. Методи вибору місце розташування складів.

Література:

[2, 3, 5, 13, 25]
^ Тема 8. Інформаційна логістика.

Характеристика супроводжувальної інформації. Формування інформаційної системи з використанням методів і форм інформаційного забезпечення усієї логістичної системи в цілому. Інформаційна інфраструктура – фактор відтворення інформації із допоміжної в самостійну, здатну збільшити продуктивність праці і мінімізувати затрати виробництва

Література:

[2, 5, 13, 22]

^

Перелік питань для проведення вступного випробування


 1. Історія виникнення та розвитку логістики. Види логістики.

 2. Новизна логістики як науки. Основні задачі логістики.

 3. Етапи розвитку логістики як наукової дисципліни і як господарської діяльності.

 4. Основні концепції та підходи до розуміння логістики як сфери діяльності підприємства.

 5. Поняття логістики. Визначення логістики.

 6. Перша стадія розвитку логістичних систем, характеристики і особливості.

 7. Друга стадія розвитку логістичних систем, характеристики і особливості.

 8. Третя стадія розвитку логістичних систем, характеристики і особливості.

 9. Четверта стадія розвитку логістичних систем, характеристики і особливості.

 10. Поняття логістичного ланцюга. Приклади логістичних ланцюгів.

 11. Логістична система. Місія логістичної системи. Основні складові частини логістичної системи.

 12. Принципова схема логістичного ланцюга. Компоненти логістичних ланцюгів.

 13. Основні поняття і характеристики макрологістики.

 14. Основні поняття і характеристики мікрологістики.

 15. Матеріальний потік – основний об’єкт дослідження логістики. Форми існування матеріального потоку.

 16. Характеристики матеріальних потоків.

 17. Класифікація матеріальних потоків.

 18. Основні принципи та аналіз класичного і системного підходів до організації матеріального потоку.

 19. Основні етапи формування системи при класичному підході до організації матеріального потоку.

 20. Основні етапи формування системи при системному підході до організації матеріального потоку.

 21. Проблеми та особливості впровадження логістики на Україні.

 22. Поняття та визначення транспортної логістики.

 23. Основні напрями скорочення транспортних витрат.

 24. Види транспорту. Історія видів транспорту.

 25. Основні складові частини поняття «транспорт».

 26. Переваги і недоліки водного транспорту. Рекомендовані види вантажів.

 27. Переваги і недоліки залізничного транспорту. Рекомендовані види вантажів.

 28. Переваги і недоліки автомобільного транспорту. Рекомендовані види вантажів.

 29. Переваги і недоліки повітряного транспорту. Рекомендовані види вантажів.

 30. Основні фактори, що впливають на вибір виду транспорту. Порівняння видів транспорту за цими факторами.

 31. Види нераціональних перевезень. Приклади нераціональних перевезень.

 32. Основні поняття автомобільного транспорту.

 33. Централізовані перевезення вантажів.

 34. Маршрутизація у автомобільних перевезеннях.

 35. Види маятникових маршрутів. Приклади.

 36. Види кільцевих маршрутів. Приклади.

 37. Формування кільцевих маршрутів за допомогою методу СВІРА

 38. Алгоритм вибору перевізника.

 39. Фактори, які впливають на вибір перевізника.

 40. Визначення місця розташування розподільчого складу на території, що обслуговується підприємством.

 41. Фактори, які необхідно враховувати при виборі ділянки під розподільчий центр.

 42. Основні поняття закупівельної логістики.

 43. Логістичні активності, пов’язані з управлінням закупівлями.

 44. Завдання МОВ – зробити чи купити.

 45. Вибір постачальника.

 46. Цілі та сутність наукового управління запасами.

 47. Основні системи управління запасами.

 48. Система управління запасами із фіксованим обсягом замовлення.

 49. Система управління запасами із фіксованим періодом часу між замовленнями.

 50. Порівняння основних систем управління запасами.

 51. Структура витрат у управлінні запасами. Розрахунок основних груп витрат.

 52. Графічне вирішення моделі управління запасами.

 53. Модель Уілсона (Вільсона).

 54. Чутливість цільової функції у моделях управління запасами.

 55. Структуризація запасів (АВС-аналіз).

 56. Структуризація запасів (XYZ-аналіз).

 57. Підсумкова матриця АВС- та XYZ-аналізу.

 58. Поняття розподільчої логістики.

 59. Взаємодія логістики і маркетингу.
 60. ^

  Основні завдання розподільчої логістики.РОЗДІЛ IIІ. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Тема 1. Предмет, метод і задачі курсу


Визначення організації виробництва. Задачі організації виробництва. Предмет, метод організації виробництва. Планування виробництва: предмет, метод та задачі.

Література:

[16, 17, 18, 20, 21, 23, 24]
^ Тема 2. Особливості організації виробничо-господарської діяльності підприємств

Класифікація підприємств. Організаційні форми підприємств. Виробнича структура підприємств. Принципи організації виробничої структури. Характеристика внутрішньовиробничих підрозділів різного призначення. Генеральний план підприємства та показники його економічності. Основні шляхи вдосконалення виробничої структури. Режим роботи підприємства та його підрозділів. Показники організаційного рівня підприємств та методика їх визначення.
Література:

[16, 17, 18, 20]

^ Тема 3. Виробничий процес на промисловому підприємстві, його функціональний склад та структура.

Поняття про виробничий процес та його особливості на підприємствах м’ясо-молочної промисловості. Склад загального виробничого процесу, його структура. Виробничий цикл. Тривалість виробничого циклу та чинники, що її визначають. Шляхи скорочення тривалості виробничого циклу.

Література:

[16, 17, 18, 20]
^ Тема 4. Принципи та особливості організації виробничого процесу на підприємствах

Принципи організації виробничого процесу в просторі та часі. Види руху предметів праці у виробничому потоці. Послідовний вид руху. Паралельний вид руху. Паралельно-послідовний (змішаний) вид руху. Умови та області застосування різних видів руху ПП на підприємствах м’ясо-молочної промисловості.

Література:

[16, 17, 18, 20]
^ Тема 5. Зміст та методи організації основного виробництва. Організація потокового виробництва

Зміст та завдання основного процесу виробництва. Особливості організації основного виробництва. Методи організації основного виробництва: потокові та непотокові. Ознаки потокового виробництва. Передумови впровадження потокових методів на підприємствах. Потокова лінія та її структурні елементи. Розрахунок основних параметрів потокової лінії. Класифікація потокових ліній. Економічна ефективність застосування потокових ліній на підприємствах.

Література:

[16, 17, 18, 20]
^ Тема 6. Організація контролю виробництва та якості продукції

Якість продукції. Значення підвищення якості продукції. Показники якості. Державне регулювання якості. Стандартизація та сертифікація. Декрет Каб.Міну України “Про стандартизацію та сертифікацію” від 10.05.93 р. Управління якістю продукції на підприємствах. Системи управління якістю продукції. Організація технохімконтролю на підприємствах мясо-молочної промисловості. Організаційно-економічні важелі підвищення якості продукції.

Література:

[16, 17, 18, 20]
^ Тема 7. Організація допоміжного та обcлуговуючого виробництв

Енергетичне господарство. Транспортне господарство. Ремонтне господарство. Складське та тарне господарство.

Література:

[16, 17, 18, 20]
^ Тема 8. Організація планової роботи на підприємстві

Сутність планування виробництва в умовах ринкової економіки. Принципи та методи планування. Види планів, їх взаємозв’язок та суть. Інформаційна та нормативна база планування.

Література:

[16, 17, 18, 20]
^ Тема 9. Планування збуту (продажу) продукції та маркетингові дослідження

Ціль і задачі планування збуту. Детермінанти попиту. Основні завдання маркетингової програми. Етапи планування продажу (збуту) продукції.

Література:

[21, 23, 24]
^ Тема 10. Планування потужності підприємства

Виробнича потужність підприємства. Планування фонду робочого часу використання потужності. Розрахунок виробничої потужності. Баланс виробничої потужності

Література:

[21, 23, 24]
^ Тема 11. Планування виробництва і реалізації продукції

Зміст і завдання плану виробництва і реалізації продукції. Планування обсягів виробництва продукції у натуральному виразі. Планування обсягів виробництва продукції у вартісному виразі.

Література:

[21, 23, 24]
^ Тема 12. Планування матеріально – технічного забезпечення підприємства

Зміст плану матеріально-технічного забезпечення. Планування потреби в сировині і матеріально-енергетичних ресурсах. Запаси, їх види та регулювання.

Література:

[21, 23, 24]
^ Тема 13. План з персоналу та оплата праці

Зміст плану з праці та заробітної плати. Планування персоналу. Планування продуктивності праці. Планування фонду оплати праці.

Література:

[21, 23, 24]
^ Тема 14. Планування організаційно технічного розвитку виробництва

Завдання та зміст плану. Планування підвищення ефективності виробництва. Джерела фінансування заходів плану.

Література:

[21, 23, 24]
^ Тема 15. Планування витрат

Класифікація витрат. Методи планування витрат. Зміст плану з собівартості продукції. Статі калькуляцій. Методи планування собівартості. Кошторис виробництва.

Література:

[21, 23, 24]

^ Тема 16. Планування фінансової діяльності

Зміст і завдання фінансового плану. Оцінка фінансового стану на основі балансу доходів і витрат. Планування прибутковості підприємства та показники її вимірювання.

Література:

[21, 23, 24]
^ Тема 17. Оперативне планування на підприємстві

Зміст і завдання оперативно-виробничого планування. Види і системи оперативно-виробничого планування. Складання оперативно-виробничих планів на підприємствах різного типу.

Література:

[21, 23, 24]
^ Тема 18 . Виробнича інфраструктура підприємства

Роль та склад допоміжних виробництва. Планування забезпечення виробництва технологічним оснащенням. Планування ремонтного обслуговування виробництва. Планування енергозабезпечення та транспортного обслуговування.

Література:

[16, 17, 18, 20, 23, 24]


^

Перелік питань для проведення вступного випробування


 1. Ознаки, за якими класифікують підприємства.

 2. Назвіть організаційні форми підприємств.

 3. Виробнича структура та її характеристика.

 4. Внутрішньовиробничі підрозділи підприємств.

 5. Характеристика режимів роботи підприємства.

 6. Показники, що характеризують організаційний рівень підприємства.

 7. Визначення виробничого процесу та його складові.

 8. Виробничий цикл та його характеристика.

 9. Тривалість виробничого циклу та чинники впливу на виробничий цикл.

 10. Основні напрями скорочення тривалості виробничого циклу.

 11. 11.Принципи організації виробничого процесу в часі.

 12. Принципи організації виробничого процесу в просторі.

 13. Сутність послідовного, паралельного і паралельно-послідовного видів руху предметів праці.

 14. Організація виробничого процесу із паралельним рухом предметів праці та її відмінність від організації виробничого процесу із послідовним рухом предметів праці.

 15. Визначення тривалості виробничого циклу при послідовному, паралельному і паралельно-послідовному рухах предметів праці.

 16. Зміст і задачі основного процесу виробництва.

 17. Особливості організації основного виробництва.

 18. Охарактеризуйте методи організації основного виробництва.

 19. Ознаки потокового виробництва. Характеристика потокової лінії.

 20. Параметри та ознаки потокових ліній.

 21. Підвищення якості продукції та основної показники якості продукції.

 22. Стандартизація та сертифікація продукції.

 23. Процес управління якістю продукції на підприємствах.

 24. Системи управління якістю продукції.

 25. Визначте поняття «якість» та «рівень якості» продукції.

 26. Визначте склад енергетичного господарства.

 27. Охарактеризуйте зовнішній та внутрішній транспорт підприємства.

 28. Системи перевезень, які застосовують на підприємствах.

 29. Різниця між поточним, середнім і капітальним ремонтами.

 30. Визначення ремонтного циклу та його характеристика.

 31. Ознаки класифікації складського господарства.

 32. Задачі тарного господарства.

 33. Роль та зміст планування в ринковій економіці.

 34. Назвіть принципи та методи планування.

 35. Види внутрішньовиробничого планування та їх характеристика.

 36. Охарактеризуйте систему планових норм і нормативів.

 37. Місце планування збуту в системі планування діяльності підприємства.

 38. Сутність маркетингового дослідження ринку.

 39. Завдання т а етапи розроблення маркетингової програми.

 40. Назвіть етапи планування збуту та охарактеризуйте кожний із них.

 41. Складові виробничої програми. Показники розрахунку виробничої програми.

 42. Особливості формування виробничої програми в харчовій промисловості.

 43. Визначення обсягу виробленої, валової реалізованої продукції.

 44. Календарний розподіл виробничої програми на підприємстві.

 45. Зміст та основні завдання плану матеріально-технічного забезпечення на підприємстві.

 46. Призначення та зміст балансу матеріально-технічного забезпечення.

 47. Планування потреби в сировинних та паливно-енергетичних ресурсах.

 48. Види запасів в плані матеріально-технічного забезпечення та їх планування.

 49. Особливості визначення потреби цехів у матеріальних ресурсах при різних типах виробництва.

 50. Формування плану з праці та заробітної плати.

 51. Призначення та зміст балансу робочого часу робітника. Методика його розрахунку.

 52. Методики розрахунку чисельності персоналу за категоріями.

 53. Фактори впливу на продуктивність праці.

 54. Методи планування продуктивності праці.

 55. Вплив форм та систем оплати праці на обчислення фонду оплати праці.

 56. Форми та системи оплати праці на підприємстві.

 57. Основне призначення та зміст плану організаційно-технічного розвитку підприємства.

 58. Охарактеризуйте показники плану організаційно-технічного розвитку підприємства.

 59. Методика розрахунку основних показників плану організаційно- технічного розвитку підприємства.

 60. Методика розрахунку основних показників економічної ефективності.

 61. План собівартості продукції. Основні показники плану.

 62. Охарактеризуйте класифікацію витрат та групування витрат за економічними елементами.

 63. Послідовність планування витрат.

 64. Методи планування собівартості.

 65. Визначення собівартості одиниці продукції Статті калькуляції собівартості продукції.

 66. Методи розроблення кошторису витрат та їх характеристика.

 67. Значення фінансового планування для підприємства.

 68. Характеристика механізму формування фінансових результатів діяльності підприємства.

 69. Оцінка фінансового стану підприємства.

 70. Методи розрахунку прибутковості підприємства існують та їх сутність.

 71. Основні фактори впливу на формування прибутку підприємства?

 72. Визначення потреби в оборотних коштах.

 73. Призначення та зміст розрахунку рентабельності підприємства.

 74. Основне завдання оперативного планування.

 75. Сутність календарного планування та диспетчерського регулювання?

 76. Види оперативно-календарного планування.

 77. Особливості оперативного планування на підприємствах різних типів виробництва.

 78. Охарактеризуйте види і системи оперативно-виробничих планів.

 79. Ритмічність та рівномірність виробництва.

 80. Роль та склад допоміжного виробництва підприємства.

 81. Методи планування ремонтного, енергетичного та транспортного обслуговування.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр»/«спеціаліст»

з фахового вступного випробування «Логістика»

за спеціальністю 8.03060107 «Логістика»
Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю виконаного ним завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих складових завданнях ККЗ оцінюються так:

^ 0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

10 балів – вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

20 балів – вступник має деякі уявлення про об’єкт вивчення, непослідовно відтворює деяку частину навчального матеріалу, може навести декілька елементарних основних визначень.

30 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

40 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

50 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі основні визначення, виявляє здатність викласти думку.

60 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

65 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів – вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.

80 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів – вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів – вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.

Голова фахової атестаційної комісії О.М.Пєтухова

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ

на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр»/«спеціаліст»

за спеціальністю 8.03060107 «Логістика»

з дисциплін фахового вступного випробування «Логістика»,

що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників,

яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2014 році
Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.
Голова комісії з проведення співбесіди О.М.Пєтухова


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Андрушків, Б. М. Основи менеджменту. / Б. М. Андрушків, О. Є. Кузьмін – Львів : Світ. – 1995. – 296 с.

 2. Аникин, Б. А. Коммерческая логистика : учеб. / Б. А. Аникин, А. П. Тяпухин. – М. : Велби. – 2005. – 432 с.

 3. Гаджинский, А. М. Практикум по логистике / А. М. Гаджинский. – М. : «Маркетинг». – 2001. – 125 с.

 4. Герчикова, И. Н. Менеджмент: учебник. / – 3 –е изд. Пере раб. и доп. – М. : ЮНИТИ. – 2000. – 501с.

 5. Голиков, О.О. Маркетинг и логистика: учебн. пособ. / О. О. Голиков. – 2 -е изд. – М. : Дашков и К. – 2000. – 412 с.

 6. Кальченко, А. Г. Логістика / А. Г. Кальченко. – К. : Знання, 2000. – 160 с.

 7. Кузьмін, О. Є. Основи менеджменту : підручник / О. Є Кузьмін, . О. Г Мельник – К. : Академвидав. – 2003. – 184 с.

 8. Линдерс, М. Р. Управление снабжением и запасами. Логистика. / М. Р. Линдерс, Х. Е.Фирон. – С-Пб. : Полигон. – 2006. – 876 с.

 9. Матвієнко, О. В. Основи інформаційного менеджменту : Навч. посіб. / О. В Матвієнко. – К. : Центр навч. літ. – 2004. – 356 с.

 10. Менеджмент організацій : Підручник / Ред. А. І. Федулова. – К. : Либідь. – 2003. – 448 с.

 11. Маскон, M. X. Основи менеджмента : пер.с англ. / M. X. Маскон, М Альберт., Ф Хедоури – М. : "Дело". – 1982. –702 с.

 12. Немцов, В Д., Довгань Л. Є., Сініок Г. Є. Менеджмент організацій: навч. посібник. / В Д. Немцов, Л. Є Довгань., Г. Є Сініок. – К. : ТОВ. УВПК "Енс Об". – 2002. – 392 с.

 13. Неруш, Ю. М. Коммерческая логистика : учебн. для студ. ВУЗов / Ю. М. Неруш. – М. : ЮНИТИ. – 2001. – 287 с.

 14. Неруш, Ю. М. Логистика. / Ю. М. Неруш, – 3-е изд. – М.: ЮНИТИ. – 2004. – 495 с.

 15. Окландер, О. М. Логістика / О. М. Окландер. – К. : Центр навчальної літератури. – 2008. – 346 с.

 16. Організація виробництва : Навч.посіб. / В. О .Онищенко, О. В.Редкін, А. С. Старовірець, В. Я. Чевганова. – К. : Лібра. – 2005. – 336 с.

 17. Організація виробництва на підприємствах харчової промисловості. Підручник. / Під заг. редакц. Т. Л. Мостенської – К. : Кондор. – 2012. – 432 с.

 18. Орлов, О. О. Планування діяльності промислового підприємства. Підручник. / О. О. Орлов. – К. : Скарби. – 2002. — 336 с.

 19. Осовська, Г. В. Основи менеджменту : Навч. посіб. / Г. В Осовська. – К. : Кондор. – 2003. – 556 с.

 20. Пасічник, В. Г., Акіліна О. В. Організація виробництва / В. Г. Пасічник, О. В, Акіліна. – К. : Центр навч. літ. – 2005 – 248 с.

 21. Плоткін, Я. Д., Пащенко І. Н. Виробничий менеджмент : Навч. посібник; Зб. Вправ. / Я. Д Плоткін, І. Н Пащенко – Львів : Інформаційно-видавничий центр "ІНТЕЛЕКТ". – 1999 – 421 с.

 22. Пономарьова, Ю. В. Логістика : навч. посіб. / Ю. В. Пономарьова. – 2-е вид. – К. : Центр навчальної літератури. – 2005. – 328 с.

 23. Семенов, Г. А. Організація і планування на підприємстві : Навч. посіб. / Г. А., Семенов, В. К. Станчевский.– К. : Центр навчальної літератури. – 2006. – 528 с.

 24. Тарасюк, Г. М. Планування діяльності підприємства : Навч. посіб. 2-е вид. / Г. М. Тарасюк, Л. І. Шваб.— К. : Каравела. – 2005. – 312 с.

 25. Чеботаев, А. А. Логистика и маркетинг : учебн. пособ. / А. А.Чеботаев, Д. А.Чеботаев. – М. : Экономика. – 2005. – 248 с.

Схожі:

С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014 р iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
Схвалено Вченою радою факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи
С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014 р iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
«Товарознавство І організація торгівлі» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю
С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014 р iconС. В. Іванов «28» лютого 2014 р
«Екологія та охорона навколишнього середовища» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю
С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014 р iconС. В. Іванов «28» лютого 2014 р
«Екологія та охорона навколишнього середовища» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю
С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014 р iconС. В. Іванов «28» лютого 2014 р
«Екологія та охорона навколишнього середовища» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю
С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014 р iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
«молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014 р iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
«Матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» за напрямами 050502 „ Інженерна...
С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014 р iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
...
С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014 р iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
...
С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014 р iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
Вступні випробування з фахових дисциплін базуються на вивченні таких дисциплін: "Загальні технології харчової промисловості"
С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014 р iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
Вступні випробування з фахових дисциплін базуються на вивченні таких дисциплін: "Загальні технології харчової промисловості"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи