Національний університет харчових технологій icon

Національний університет харчових технологій
Скачати 204.49 Kb.
НазваНаціональний університет харчових технологій
Дата09.09.2014
Розмір204.49 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор С.В. Іванов

" 28 " лютого 2014 р.
програма

фахового вступного випробування «Облік і аудит»

для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю:

8.03050901 «Облік і аудит»


Схвалено Вченою радою факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності

протокол № 5 від 18 лютого 2014 р.

Голова Вченої ради факультету,
декан _____________ О.О.Шеремет
Київ - 2014

Програма фахового вступного випробування «Облік і аудит» для зарахування на навчання за ОКР «магістр» за спеціальністю: 8.03050901 «Облік і аудит»

Укладачі програми: к.е.н., проф. Чернелевський Л.М, д.е.н., проф. Ткаченко Н.М., к.е.н., доценти: Беренда Н.І., Осадча Г.Г., Михайленко О.В., Духновська Л.М.
Мета випробування вступників на спеціальність 8.03050901 «Облік і аудит» за ОКР «магістр»:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати набуті в університеті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначених у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується письмово виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань оцінюється за його якістю.

^ Порядок проведення фахового вступного випробування

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі.

Для проведення цього випробування створюється екзаменаційна комісія на чолі з Головою, до складу якої включаються викладали, які викладають профільні навчальні дисципліни.

До обов’язків членів комісії входить розробка екзаменаційних білетів, підготовка та контроль за проведенням фахового вступного випробування, перевірка рішень екзаменаційних завдань, виставлення оцінки за конкретне екзаменаційне питання та загальної оцінки за фахове вступне випробування.

Для проведення фахового вступного випробування виділяється аудиторія достатньої місткості, в якій забезпечуються сприятливі умови для плідної самостійної роботи вступника над питаннями екзаменаційних білетів.

Завдання екзаменаційного білету переписуються вступником в спеціальні аркуші, одержані для виконання екзаменаційних завдань.

Зміст фахового вступного випробування розрахований на виконання роботи вступниками протягом 4-х астрономічних годин (240 хвилин). Послідовність відповідей на питання фахового вступного випробування значення не має.

Для виконання фахового вступного випробування вступник може використовувати ручки, олівці, лінійку, калькулятор. Усі інші предмети, як то законодавчі та нормативні акти, методичні матеріали, довідники, словники, записи, конспекти, тощо, а також засоби мобільного та пейджингового зв’язку, будь-які носії інформації протягом фахового вступного випробування вступнику використовувати суворо забороняється.

Усі суперечливі питання щодо підсумкових результатів фахового вступного випробування розглядаються і вирішуються апеляційною комісією.
^ Структура фахового вступного випробування

Для проведення фахового вступного випробування розробляється комплект екзаменаційних білетів.

Зміст білетів фахового вступного випробування охоплює матеріал профільних навчальних дисциплін в рамках їх програм. Комплект екзаменаційних білетів затверджується Головою приймальної комісії, підписується Головою фахової атестаційної комісії, виготовляється в достатній кількості і зберігається в приймальній комісії в умовах, що виключають передчасне ознайомлення з ними вступників до початку вступного випробування.

Екзаменаційний білет складається з чотирьох теоретичних питань.

Перелік дисциплін, що входять до фахового вступного випробування: «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Організація і методика економічного аналізу», «Аудит».

^ РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

 1. Облік готової продукції та її реалізації.

 2. Облік коштів на поточному рахунку в національній валюті.

 3. Облік коштів на поточному рахунку в іноземній валюті.

 4. Характеристика методів нарахування амортизації.

 5. Облік вибуття основних засобів.

 6. Інвентаризація та дооцінка основних засобів.

 7. Облік розрахунків за виданими авансами.

 8. Облік розрахунків за претензіями.

 9. Облік фінансової оренди.

 10. Облік операційної оренди.

 11. Облік резерву сумнівних боргів.

 12. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.

 13. Облік розрахунків по відшкодуванню матеріального збитку.

 14. Облік нематеріальних активів.

 15. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 16. Облік витрат майбутніх періодів.

 17. Облік надходження основних засобів.

 18. Облік ремонту, реконструкції та модернізації основних засобів.

 19. Облік амортизації (зносу) основних засобів.

 20. Документальне оформлення надходження та вибуття виробничих запасів.

 21. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів.

 22. Облік поточних та довгострокових фінансових інвестицій.

 23. Облік дебіторської заборгованості.

 24. Облік загальновиробничих витрат.

 25. Облік доходів майбутніх періодів.

 26. Облік витрат операційної діяльності.

 27. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).

 28. Облік кредитів банку.

 29. Облік доходів операційної діяльності.

 30. Облік доходів фінансової діяльності.

 31. Синтетичний облік розрахунків з оплати праці.

 32. Облік розрахунків за податком на прибуток.

 33. Облік витрат на збут.

 34. Склад та призначення фінансової звітності.

 35. Методика нарахування заробітної плати персоналу підприємства за відпрацьований та невідпрацьований час та інших виплат.

 36. Облік витрат фінансової діяльності.

 37. Облік власного капіталу.

 38. Облік розрахунків за податком на додану вартість.

 39. Облік адміністративних витрат.

 40. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.

Література [5,63,7,8,12,16]

^ РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

 1. Суть, мета та основні завдання дисципліни “Організація і методика економічного аналізу”.

 2. Предмет, об’єкт та суб’єкт дисципліни “ Організація і методика економічного аналізу ”.

 3. Місце дисципліни “ Організація і методика економічного аналізу ” у системі наук і зв‘язок з іншими дисциплінами.

 4. Показник – інформаційна одиниця в економічному аналізі. Основні форми подання аналітичного матеріалу.

 5. Структура аналітичного процесу та основні етапи проведення економічного аналізу.

 6. Метод економічного аналізу та його характерні риси. Методики економічного аналізу.

 7. Традиційні методичні прийоми економічного аналізу

 8. Методи факторного аналізу. Сфера їх застосування.

 9. Застосування математичних та інтуїтивних (евристичних) методичних прийомів в економічному аналізі.

 10. Основні види економічного аналізу та їх класифікація.

 11. Особливості організації економічного аналізу.

 12. Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності.

 13. Поняття та стадії системного аналізу.

 14. Методика виявлення та підрахунку резервів.

 15. Використання системного підходу до аналізу господарської діяльності.

 16. Основи методики аналізу динаміки і виконання виробничої програми підприємства.

 17. Аналіз асортименту і структури продукції.

 18. Аналіз якості та конкурентоспроможності продукції.

 19. Аналіз ритмічності роботи підприємства.

 20. Аналіз факторів та резервів збільшення випуску та реалізації продукції.

 21. Основи методики аналізу технічного рівня виробництва та праці.

 22. Аналіз організаційного рівня виробництва, праці та управління.

 23. Аналіз технічного розвитку підприємства.

 24. Аналіз наявності, складу, руху та стану основних засобів.

 25. Аналіз структури та використання основних засобів.

 26. Аналіз інтенсивності та ефективності використання основних засобів.

 27. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами виробництва.

 28. Аналіз використання виробничих потужностей та обладнання.

 29. Аналіз забезпеченості підприємства персоналом та соціальної захищеності членів трудового колективу.

 30. Аналіз використання фонду робочого часу.

 31. Аналіз продуктивності праці та трудомісткості продукції.

 32. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів.

 33. Аналіз ефективності використання витрат на оплату праці.

 34. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами.

 35. Аналіз прямих матеріальних та трудових витрат.

 36. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів.

 37. Поняття та методика визначення собівартості продукції (робіт, послуг)

 38. Аналіз собівартості продукції за економічними елементами.

 39. Особливості аналізу постійних та змінних витрат.

 40. Аналіз витратомісткості продукції.

Література [7,14,22]
^ РОЗДІЛ 3. АУДИТ

 1. Історичні аспекти розвитку аудиту.

 2. Становлення аудиту в Україні.

 3. Види аудиту.

 4. Суть аудиту.

 5. Мета й завдання аудиту.

 6. Організація аудиторської діяльності.

 7. Аудиторські послуги.

 8. Міжнародні стандарти аудиту.

 9. Предмет аудиторської діяльності.

 10. Об’єкти аудиторської діяльності.

 11. Метод аудиторської діяльності.

 12. Визначення критеріїв аудиторської оцінки фінансової звітності.

 13. Методичні прийоми аудиторського контролю.

 14. Поняття і складові аудиторського ризику.

 15. Властивий ризик.

 16. Ризик контролю.

 17. Ризик не виявлення помилок.

 18. Методика визначення припустимого аудиторського ризику.

 19. Професійна етика аудитора.

 20. Стадії аудиторської перевірки.

 21. Планування аудиторської перевірки.

 22. Процедури аудиту.

 23. Поняття про аудиторські докази, їх джерела.

 24. Визначення і оцінювання порушень.

 25. Поняття робочих документів аудитора.

 26. Класифікація робочих документів аудитора.

 27. Методика ведення аудиторського досьє.

 28. Поняття про аудиторський звіт і аудиторський висновок.

 29. Структура аудиторського висновку.

 30. Види і форма аудиторських висновків.

 31. Аудит у разі банкрутства підприємства.

 32. Завершальний етап аудиторської перевірки.

 33. Узагальнення результатів аудиторської перевірки.

 34. Реалізація результатів аудиторського контролю.

 35. Класифікація організаційних форм і видів економічного контролю.

 36. Аудиторська перевірка стану обліку.

 37. Аудиторська перевірка стану внутрішньогосподарського контролю.

 38. Аудит фінансової звітності підприємства.

 39. Суттєвість в аудиті та її взаємозв’язок з аудиторським ризиком.

 40. Вимоги до робочих документів аудитора.

Література [1,2,8,15,17,19]

^ РОЗДІЛ 4. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК

 1. Які існують у світовій практиці системи управлінського обліку, щодо структури плану рахунків?

 2. Розкриття суті управлінського обліку вітчизняними та зарубіжними вченими-економістами.

 3. Назвіть функції управлінської бухгалтерії.

 4. Які види бухгалтерського обліку Ви знаєте? Та які завдання вирішує кожний із видів бухгалтерського обліку?

 5. Предмет управлінського обліку. Основні принципи управлінського обліку.

 6. Назвіть класифікацію витрат згідно Методичних рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості, затверджених Наказом Державного комітету промислової політики України 9 липня 2007р. № 373.

 7. Які напрямки класифікації витрат в управлінському обліку розглядають вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти?

 8. Облік витрат, розрахунок собівартості готової продукції та незавершеного виробництва за позамовного методу обліку витрат фактичної собівартості.

 9. Облік витрат, розрахунок собівартості готової продукції та незавершеного виробництва за попередільного методу обліку витрат фактичної собівартості.

 10. Розрахунок собівартості готової продукції та незавершеного виробництва за нормативного методу обліку витрат фактичної собівартості. Аспекти застосування нормативної калькуляції.

 11. Диференціальні витрати. Назвіть приклади релевантних витрат.

 12. Процедури і прийоми управління запасами.

 13. Методи управління дебіторською заборгованість.

 14. Поняття і суть управління кредиторською заборгованістю.

 15. Витрати операційної діяльності за економічними елементами.

 16. Які методи включення сировини і матеріалів до окремих видів продукції визначені методичними рекомендаціями?

 17. Як включаються до собівартості окремих видів продукції допоміжні матеріали?

 18. Як включається до собівартості окремих видів продукції вартість малоцінних швидкозношуваних предметів, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, палива та енергії на технологічні цілі?

 19. Облік та оцінка зворотних відходів виробництва.

 20. Методи контролю за використанням сировини, матеріалів, купівельних напівфабрикатів, комплектуючих виробів і палива використовують на підприємстві.

 21. Планування та облік витрат на підготовку і освоєння виробництва нових видів продукції ?

 22. Як ведеться планування, облік та розподіл витрат на утримання і експлуатацію устаткування.

 23. Класифікація, облік та оцінка браку.

 24. Методи оцінки попутної продукції на виробництві.

 25. Планування, облік та розподіл загальновиробничих витрат.

 26. Методи розподілу спільних витрат у комплексних виробництвах.

 27. Оцінка незавершеного виробництва. Нормативна база.

 28. Планування, облік, списання та розподіл адміністративних витрат.

 29. Планування, облік, списання та розподіл витрат на збут.

 30. Склад витрат виробничої собівартості продукції. Склад витрат повної собівартості.

 31. Склад витрат реалізованої продукції згідно з П(С)БО 16 Витрати.

 32. Організація зведеного обліку витрат на виробництво.

 33. Назвіть та дайте характеристику і призначення способів калькуляції.

 34. Класифікація калькуляцій.

 35. Як розраховується норма прибутку та фактори, що впливають на його величину?

 36. Центри відповідальності їх класифікація, та звітність за центрами відповідальності.

 37. Організація обліку витрат за системою «стандарт-кост».

 38. Трансфертне ціноутворення.

 39. Система „стандарт-кост” як зарубіжний аналог нормативного методу.

 40. Облік і калькулювання собівартості продукції за неповними витратами („директ - костинг”).

Література [3,4,7,9,10,11,12,13,18,20,21]


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр»/«спеціаліст»
з фахового вступного випробування «Облік і аудит»
за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»

Мета випробування:
• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю виконаного ним завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих складових завданнях ККЗ оцінюються так:
10 балів виставляється студенту, який має нечіткі уявлення про об'єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

20 балів виставляється студенту, який має слабі уявлення про об‘єкт вивчення (питання), відтворює лише незначну частину основних понять.

30 балів виставляється студенту в разі, коли він має уявлення про об'єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести окремі елементарні основні визначення.

40 балів виставляється студенту в разі, коли він має уявлення про об'єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести окремі елементарні основні визначення, чітко формулює власну думку.

50 балів виставляється студенту тоді, коли він має уявлення про об'єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести окремі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку, при допомозі комісії може виконати певні елементарні завдання.

60 балів виставляється вступникові в разі, коли він може відтворити лише частину (50%) теоретичного матеріалу з фахових дисциплін «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Організація і методика економічного аналізу», та «Аудит», знає лише основні визначення та питання, не повністю відповідає на питання екзаменаційного білету, при розв’язуванні задач допускає неточності принципового характеру, не додержується послідовності викладання матеріалу екзаменаційного білету.

65 балів виставляється вступникові в разі, коли він може відтворити лише частину (50%) теоретичного матеріалу з фахових дисциплін «Фінансовий облік», «Управлінський облік», ««Організація і методика економічного аналізу», та «Аудит», знає лише основні визначення та питання, не повністю відповідає на питання екзаменаційного білету, при розв’язуванні задач допускає неточності принципового характеру, не додержується послідовності викладання матеріалу екзаменаційного білету. У відповіді вступника може бути порушена послідовність викладання теоретичного матеріалу, можуть мати місце перекручення у формуванні складних теоретичних положень.

70 балів виставляється вступникові в разі, коли він розуміє і знає теоретичні та методологічні засади фінансового, управлінського обліку, економічного аналізу, внутрішнього та зовнішнього аудиту, володіє основними положеннями, принципами, поняттями та розуміє сутність фахових економічних дефініцій, може вирішити практичне завдання з «Фінансового обліку», «Організація і методика економічного аналізу», відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат діяльності підприємства та проаналізувати чинники, що позитивно або негативно впливають на відповідні економічні результати діяльності. З дисциплін «Аудит» та «Управлінський облік» вступник достатньо висвітлює теоретичні знання та навички їх практичного застосування з відповідних питань дисциплін.

75 балів виставляється вступникові в разі, коли він розуміє і знає теоретичні та методологічні засади фінансового, управлінського обліку, економічного аналізу, внутрішнього та зовнішнього аудиту, володіє основними положеннями, принципами, поняттями та розуміє сутність фахових економічних дефініцій, може вирішити практичне завдання з «Фінансового обліку», «Організація і методика економічного аналізу», відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат діяльності підприємства та проаналізувати чинники, що позитивно або негативно впливають на відповідні економічні результати діяльності. З дисциплін «Аудит» та «Управлінський облік» достатньо висвітлює теоретичні знання та навички їх практичного застосування з відповідних питань дисциплін. При цьому вступник може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь вступника має окремі несуттєві неточності.

80 балів виставляється вступникові в разі, коли він розуміє і знає теоретичні та методологічні засади фінансового, управлінського обліку, економічного аналізу, внутрішнього та зовнішнього аудиту, володіє основними положеннями, принципами, поняттями та розуміє сутність фахових економічних дефініцій, може вирішити практичне завдання з «Фінансового обліку», «Організація і методика економічного аналізу», відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат діяльності підприємства та проаналізувати чинники, що позитивно або негативно впливають на відповідні економічні результати діяльності. З дисциплін «Аудит» та «Управлінський облік» достатньо висвітлює теоретичні знання та навички їх практичного застосування з відповідних питань дисциплін. При цьому вступник може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, факторами, самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки.

85 балів виставляється вступникові в разі, коли він розуміє і знає теоретичні та методологічні засади фінансового, управлінського обліку, економічного аналізу, внутрішнього та зовнішнього аудиту, володіє основними положеннями, принципами, поняттями та розуміє сутність фахових економічних дефініцій, може вирішити практичне завдання з «Фінансового обліку», «Організація і методика економічного аналізу», відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат діяльності підприємства та проаналізувати чинники, що позитивно або негативно впливають на відповідні економічні результати діяльності. З дисциплін «Аудит» та «Управлінський облік» достатньо висвітлює теоретичні знання та навички їх практичного застосування з відповідних питань дисциплін. При цьому вступник вміє застосовувати отримані знання в різних ситуаціях, вміє узагальнювати та систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власних аргументаціях.

90 балів виставляється вступникові в разі, коли він розуміє і знає теоретичні та методологічні засади фінансового, управлінського обліку, економічного аналізу, внутрішнього та зовнішнього аудиту, володіє основними положеннями, принципами, поняттями та розуміє сутність фахових економічних дефініцій, може вирішити практичне завдання з «Фінансового обліку», «Організація і методика економічного аналізу», відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат діяльності підприємства та проаналізувати чинники, що позитивно або негативно впливають на відповідні економічні результати діяльності. З дисциплін «Аудит» та «Управлінський облік» достатньо висвітлює теоретичні знання та навички їх практичного застосування з відповідних питань дисциплін. При цьому вступник володіє глибокими і досконалими знаннями, застосовує отримані теоретичні знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації, вміє наводити власні приклади на підтвердження викладених думок, критично оцінює окремі факти і явища в діяльності підприємства.

95 балів виставляється вступникові в разі, коли він розуміє і знає теоретичні та методологічні засади фінансового, управлінського обліку, економічного аналізу, внутрішнього та зовнішнього аудиту, володіє основними положеннями, принципами, поняттями та розуміє сутність фахових економічних дефініцій, може вирішити практичне завдання з «Фінансового обліку», «Організація і методика економічного аналізу», відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат діяльності підприємства та проаналізувати чинники, що позитивно або негативно впливають на відповідні економічні результати діяльності. З дисциплін «Аудит» та «Управлінський облік» достатньо висвітлює теоретичні знання та навички їх практичного застосування з відповідних питань дисциплін. При цьому вступник володіє глибокими і досконалими знаннями, застосовує отримані теоретичні знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації, вміє наводити власні приклади на підтвердження викладених думок, критично оцінює окремі факти і явища в діяльності підприємства, виявляє особисту позицію щодо них. Може самостійно ставити та розв’язувати проблеми, вміє застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів виставляється вступникові в разі коли він розуміє і знає теоретичні та методологічні засади фінансового, управлінського обліку, економічного аналізу, внутрішнього та зовнішнього аудиту, володіє основними положеннями, принципами, поняттями та розуміє сутність фахових економічних дефініцій, може вирішити практичне завдання з «Фінансового обліку», «Організація і методика економічного аналізу», відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат діяльності підприємства та проаналізувати чинники, що позитивно або негативно впливають на відповідні економічні результати діяльності. З дисциплін «Аудит» та «Управлінський облік» достатньо висвітлює теоретичні знання та навички їх практичного застосування з відповідних питань дисциплін. При цьому вступник володіє глибокими і досконалими знаннями, застосовує отримані теоретичні знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації, вміє наводити власні приклади на підтвердження викладених думок, критично оцінює окремі факти і явища в діяльності підприємства, виявляє особисту позицію щодо них. Може самостійно ставити та розв’язувати проблеми, вміє застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.
Голова фахової атестаційної комісії Л. М. Чернелевський

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «магістр» на основі ОКР «бакалавр»/«спеціаліст»
за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит»
з дисциплін фахового вступного випробування «Облік і аудит»,
що проводиться
у формі співбесіди для категорій вступників,
яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2014 році

Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.


Голова комісії з проведення співбесіди Л. М. Чернелевський

Список рекомендованої літератури

 1. Закон України “Про аудиторську діяльність” [Електронний ресурс]: від 22.04.1993 № 3125-XII //Верховна Рада України. : офіційний веб-портал. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3125-12. - Назва з екрану.

 2. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2004 року /Пер. з англ. Мови О.В. Селезньов, О.Л.Ольховікова, О.В. Гик. – К.: ТОВ «ІФМЦАУ «Статус»», 2004. – 1028 с.

 3. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Затв. Пост. Кабінету Міністрів України від 26 квітня 1996 р. № 473. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1057.1311.2&nobreak

 4. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості: Затв. наказом Державного комітету промполітики України від 09.07.2007 р. N 373. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nky.com.ua/NalogKod/Kod3/PodZak/P373.htm

 5. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Частина І. П(С)БО 1-25 // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №10. – С. 9-127.

 6. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. Частина ІІ. П(С)БО 26-34 // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №12. – С. 3-58.

 7. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» [Електронний ресурс] від 16.07.99 № 996-XIV (зі змінами) // Верховна Рада України: офіційний веб-портал. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14. - Назва з екрану.

 8. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : від 02.12.10 р. № 2755-VI (зі змінами) // Верховна Рада України: офіційний веб-портал. - Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. - Назва з екрану.


Базова

 1. Атамас П.Й. Управлінський облік: навч. посіб./ П.Й. Атамас. – Дніпропетровськ – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с.

 2. Гаррисон Рей, Норин Эрик, Брюер Питер Управленческий учет. 11-е изд. / Пер. с англ. О. В. Чумаченко. – К.: Companion Group. 2011. – 1024с.

 3. Гасенко Л.В., Грановський С.С. Управлінський облік: навч. посіб. / Л.В. Гасенко, С.С. Грановський. – Дніпродзержинськ, 2007. – 215 с.

 4. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік: навч. посіб. / О.В. Лилишенко – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 254 с.

 5. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підруч. /Л.В. Нападовська – К.: Книга, 2004.–544с.

 6. Слободян Н.Г. Організація і методика економічного аналізу : навч. посіб. / Н.Г. Слободян. — К. : НУХТ, 2012. — 335 с. 

 7. Сопко В. В. Організація і методика проведення аудиту: навчально–практичний посібник. / В.В. Сопко. - 2–ге вид., випр. та доповн. – К. : ВД «Професіонал», 2006 р. – 576 с.

 8. Ткаченко, Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : підруч. / Н.М. Ткаченко. - 6-е вид., перероб. і доп. – К.: Алерта, 2013. – 982 с.

 9. Усач Б. Ф. Організація і методика аудиту: підручник / Б. Ф. Усач, З. О. Душко. – К. : «Знання», 2006. – 848 с.

 10. Фаріон І.Д., Писаренко Т.М. Управлінський облік [текст]: пілдуч./[І.Д.Фаріон, Т.М. Писаренко]. – К: Центр учбової літератури, 2012. – 792с.

 11. Чернелевський Л.М. Аудит: теорія і практика: навч. посіб. /Л.М. Чернелевський, Н.І. Беренда. – Київ.: «Хай – Тек Прес», 2008. – 559 с.

 12. Чернелевський Л.М. Організація обліку: управлінський аспект (Харчова промисловість): навч. посіб. /Л.М. Чернелевський, Г.Г. Осадча. – К: НУХТ, 2011 – 463с.

 13. Чернелевський Л.М. Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості: навч. посіб. /Л.М. Чернелевський, Г.Г. Осадча. – К.: Пектораль, 2005 – 364 с.

 14. Чернелевський Л.М., Слободян Н.Г., Михайленко О.В. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінанси-інвестиційний, стратегічний: Підручник. – К.: «Хай-Тек Прес», 2009. – 640 с.Схожі:

Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет харчових технологій українознавство
Голова – Іванов С. В., доктор хімічних наук, професор, ректор, завідувач кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету...
Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти і науки України Національний університет харчових технологій Національний музей Тараса Шевченка
Мостенська Тетяна Леонідівна — д е н., професор, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Національного університету харчових...
Національний університет харчових технологій iconПравила прийому до Національного університету харчових технологій в т ч. для
Національний університет харчових технологій, що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68 (далі – університет)...
Національний університет харчових технологій iconМіністерство освіти І науки України Національний університет харчових технологій       «затверджую»
Положення про Раду молодих вчених Національного університету харчових технологій / Уклад.: А. В. Шаран, В. Л. Зав’ялов, В. М. Ковбаса....
Національний університет харчових технологій iconJМіністерство Освіти І науки України Національний університет харчових технологій «затверджено»
Окр «спеціаліст» за спеціальністю: 05050313 «Обладнання переробних І харчових виробництв»
Національний університет харчових технологій iconМирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М
Мирончук В. Г., д т н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет...
Національний університет харчових технологій iconМирончук В. Г., д т. н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет харчових технологій) Остріков О. М
Мирончук В. Г., д т н., проф., зав каф технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування (Національний університет...
Національний університет харчових технологій iconНаціональний університет харчових технологій
move to 1192-4907
Національний університет харчових технологій iconМіністерство Освіти і науки України Національний університет харчових технологій
«Машинобудування» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю: 05050313 «Обладнання переробних І харчових виробництв»,...
Національний університет харчових технологій iconНаціональний університет харчових технологій
Окр «спеціаліст» за спеціальністю 03060101 «Менеджмент організацій І адміністрування»
Національний університет харчових технологій iconПравила прийому до Смілянського технікуму харчових технологій Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Смілянського технікуму харчових технологій Національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи