Програма фахового вступного випробування «Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології» icon

Програма фахового вступного випробування «Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології»
Скачати 217.39 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування «Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології»
Дата09.09.2014
Розмір217.39 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет харчових технологій

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор _____________ С.В. Іванов

28 лютого 2014 р.

ПРОГРАМА

фахового вступного випробування «Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології» для зарахування на навчання за ОКР «спеціаліст» за спеціальністю 7.05020202 «Комп’ютерноінтегровані технологічні процеси та виробництва»

Схвалено Вченою радою

факультету автоматизації і комп’ютерних систем

Протокол № 6 від 18 лютого 2014 р.

Голова Вченої ради факультету,

декан ______________Л.Ю. Маноха


2014

 1. ^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета екзамену полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму 6.050202 «Автоматизація і компۥютерно-інтегровані технології». Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці і здатність вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідних посад.


  1. ^ Теорія автоматичного управління

Основні поняття теорії управління, класифікація систем управління, принципи управління.

Математичні моделі лінійних автоматичних систем. Основні види статичних та динамічних характеристик. Типові ланки, їх характеристики. Структурні схеми та їх перетворення. Передаточні функції розімкнених та замкнених систем. Математичні моделі автоматичних регуляторів. Якість перехідних процесів. Прямі показники якості, критерії якості. Методи підвищення якості перехідних процесів. Нелінійні системи, методи їх дослідження. Точність автоматичних систем при випадкових збуреннях.

Системи з запізнюванням, з розподіленими параметрами, нестаціонарні. Адаптивні системи, екстремальні системи.

Література: [1,2].


  1. ^ Метрологія, основи вимірювань, Технологічні вимірювання та прилади

Основні поняття: фізичної величини та її одиниці, основне рівняння вимірювання, істинні та дійсні значення вимірюваної величини, результати вимірювання (кориговані та не кориговані). Основні характеристики якості проведених вимірювань. Поняття систем фізичних величин, міжнародна система одиниць СІ. Класифікація вимірювань. Принципи та методи вимірювань. Поняття єдності та метрологічного забезпечення вимірювань. Технічні основи метрологічного забезпечення вимірювань.

Засіб вимірювання (ЗВ). Основні метрологічні характеристики ЗВ та характеристика основних видів ЗВ.

ДСП та її призначення. Схемотехнічні ознаки покладені в основу її побудови. Характеристика цих ознак. Гілки ДСП.

Похибки засобу вимірювання та результатів вимірювань. Класифікація похибок по числовому значенню та класифікація складових похибок вимірювання.

Методи, засоби та принципи дії приладів для вимірювання: температури, тиску, рівня, витрати рідин, газів та сипких матеріалів, складу рідин, вологості, густини і вۥязкості, складу газових сумішів.

Література: [3,4].

  1. ^ Технічні засоби автоматизації

Класифікація технічних засобів автоматизації. Загальні характеристики локальних технічних засобів автоматизації. Узагальнена схема регуляторів. Вхідні сигнали для приладів. Характеристики вимірювальних датчиків, що підключаються до входів приладів. Особливості підключення термоперетворювачів опору, термопар, датчиків з уніфікованим вихідним сигналом струму або напруги.

Обробка вхідного сигналу. Корекція «зсув характеристики»; Корекція «нахил характеристики». Цифрова фільтрація вимірювань: глибина фільтра; постійна часу фільтра. Обчислення додаткових величин

Логічні пристрої. Двохпозиційний регулятор. Типи логіки двопозиційного регулятора. Параметри ПІД регулювання. Автонастройка ПІД-регулятора; Попереднє настроювання; Точна настройка. Зона нечутливості Xd; Обмеження керуючого сигналу. Реалізація широтно імпульсного регулювання. Принцип ШІМ; Реалізація ПІД регулювання.

Управління виконавчими пристроями. Затримка включення і виключення вихідного пристрою; Утримання вихідного пристрою в замкнутому і розімкнутому стані протягом заданого часу; Групи холодильник, нагрівач; Управління із зворотнім зв’язком та без зворотного зв’язку.

Вихідні пристрої. Транзисторна оптопара. Сімісторна оптопара; Вихід для управління твердотілим реле; Вихідний пристрій аналогового типу ЦАП 4…20 мА ЦАП 0...10 В. Технічні характеристики вихідних пристроїв.

Нормуючі перетворювачі. Основні типи, схеми, принцип дії.

Електропневматичні перетворювачі. Основні типи, схеми, принцип дії.

Пневмо-електричні перетворювачі. Основні типи, схеми, принцип дії.

Класифікація виконавчих механізмів. Загальні вимоги до них.

Електричні виконавчі механізми. Одно-, багатооборотні. Принцип дії. Схеми. Галузь застосування.

Пневматичні виконавчі механізми. Принцип дії. Схеми, класифікація. Галузь застосування. Особливості конструкцій.

Вибір та розрахунок регулюючих органів. Класифікація регулюючих органів (РО). Основні поняття, методика розрахунку.

^ Література: [5,6].


  1. Проектування систем автоматизації

Стадії проектування. Зміст та послідовність проектування, перед проектні та проектні роботи.

Стадійність проектування. Допроектні стадії: формування вимог до АСК, розроблення концепції АСК, технічне завдання. Проектні стадії: ескізний та технічний проекти, робоча документація.

Склад і зміст проектної документації. Характеристика основних розділів технічного проекту: загальносистемного, інформаційного, математичного та технічного забезпечення. Задачі розробки функціональних схем. Аналіз технологічного процесу та існуючих схем автоматизації. Визначення інформації, необхідної для оцінки стану об’єкта, та відповідних інформаційних точок. Вибір каналів управляючих дій та технічних засобів

Виконання схем автоматизації технологічних процесів. Зображення технологічного обладнання та комунікацій. Зображення технічних засобів автоматизації. Особливості виконання схем при застосування контролерів та комп’ютерів.

Вибір технічних засобів при проектуванні схем автоматизації. Вибір мікропроцесорних контролерів. Вибір засобів реалізації управляючих дій. Вибір засобів отримання інформації про стан об’єкту.

Загальні принципи побудови принципових схем. Схеми управління, їх призначення і класифікація. Схеми сигналізації, їх призначення і класифікація. Схеми живлення.

Розробка принципових релейних схем. Складання алгоритму роботи схеми. Розробка структурної релейної схеми. Перехід до принципової схеми. Графічне виконання принципової схеми

Розробка принципових мікропроцесорних схем.

Проектування схем сигналізації. Складання алгоритму роботи схеми. Особливості реалізації мікропроцесорних схем сигналізації.

Проектування схем управління. Складання алгоритму роботи схеми. Розробка структурної схеми управління. Перехід до принципової схеми.

Монтаж та експлуатація систем автоматизації.

^ Література: [7,8,].


  1. контролери та їх програмне забезпечення

Мікропроцесорні контролери. Їх призначення, узагальнена структура, класифікація, мови програмування. Робочий цикл виконання програми користувача. Об’єкти мови. Структура пам‘яті користувача. Мови програмування: LD (Ladder Diagram), Structured Text (ST), Grafcet, FBD(Function Blok Diagram), SFC. Функції, процедури та функціональні блоки. Бібліотечні елементи для реалізації законів регулювання.

Створення прикладного програмного забезпечення для управління періодичними та неперервними технологічними процесами. Адресація фізичних каналів ПЛК на прикладі конкретного рішення.

^ Література: [9,10].


  1. ПроМислові мережі

Реалізація фізичного рівня промислових мереж. Синхронізація, символьна передача. Стандартні промислові інтерфейси. Інтерфейс RS-232. Інтерфейс RS-422. Інтерфейс RS-485. Вирішення апаратної сумісності пристроїв з різними інтерфейсами.

Мережі MODBUS. Організація прикладного рівня. Протокол MBAP. Modbus ASCII та RTU. Розрахунок продуктивності шини в Modbus RTU. Modbus/TCP.

Технологія ОРС. Загальні концепції та принципи функціонування OPC DA. Порядок доступу до даних (читання/запис). Організація віддаленого зв’язку по ОРС. Область застосування технології.

Відкриті технології доступу до баз даних. Області використання баз даних в ІАСУ та проблеми доступу. Основні концепції використання відкритих стандартів доступу до БД. Використання SQL, ODBC та OLE DB. Особливості проектування ІАСУ з БД.

^ Література: [11,12].

2. Контрольні запитання до програми фахового вступного випробування


 1. Навести структуру автоматичної системи регулювання. Описати процес її функціонування для конкретного об’єкта. Основні терміни та визначення.

 2. Принципи управління. Виконати їх порівняльний аналіз для технологічного об’єкта.

 3. Методи лінеаризації нелінійних характеристик. Оцінка точності лінеаризації.

 4. Види динамічних характеристик автоматичних систем, їх використання в задачах аналізу та синтезу.

 5. Частотні характеристики автоматичних систем, види та форми їх представлення. Приклад.

 6. Передаточні функції елементів та замкнених систем. Приклад.

 7. Елементарні динамічні ланки, їх характеристики, приклади

 8. Структурні схеми АСР та їх перетворення. Приклади

 9. Передаточні функції замкнених АСР для регульованої координати та похибки відносно збурення та зміни завдання.

 10. Об’єкти регулювання, їх загальні властивості: інерційність, ємкість, запізнювання, самовирівнювання. Приклад.

 11. Математичні моделі об’єктів, їх використання в задачах аналізу та синтезу.

 12. Спостережність та керованість об’єктів, їх оцінка на основі математичних моделей в координатах стану.

 13. Аналітичні моделі елементарних об’єктів. Приклади.

 14. Типові автоматичні регулятори. Область застосування П-, ПД-, І-, Д-регуляторів.

 15. Типові автоматичні регулятори, область застосування ПІ- та ПІД-регуляторів.

 16. Стійкість автоматичних систем. Алгебраїчні критерії стійкості та область їх застосування.

 17. Стійкість автоматичних систем. Частотні критерії стійкості та область їх застосування.

 18. Область стійкості. Запас стійкості, приклади.

 19. Якість перехідних процесів, прямі показники якості. Приклад.

 20. Частотні та кореневі критерії якості. Типові перехідні процеси.

 21. Інтегральні критерії якості, приклад застосування.

 22. Статичні та астатичні системи, порядок астатизму та методи усунення статизму.

 23. Методи часового аналізу автоматичних систем. Приклад прямого розрахунку системи з П-регулятором

 24. Частотні характеристики замкнених АСР. Визначення параметрів системи на межі стійкості та із заданим запасом стійкості.

 25. Нелінійні системи, їх особливості. Типові не лінійності.

 26. Методи гармонійної та статистичної лінеаризації нелінійних систем

 27. Випадкові сигнали в АСР, їх оцінки та характеристики.

 28. Особливості проходження випадкових сигналів через лінійні та нелінійні системи.

 29. Оптимізація настройок автоматичних регуляторів. Приклад.

 30. Адаптивні та екстремальні системи. Приклади для технологічних об’єктів

 31. Принципи та методи вимірювання, їх суть, основне рівняння вимірювання. Класифікація вимірювань за характером зміни вимірюваної величини в часі, за способом одержання результатів вимірювання, за точністю вимірювання.

 32. Засоби вимірювальної техніки, їх призначення та класифікація за основними властивостями. Державна система приладів та засобів автоматизації (ДСП) мета її утворення, класифікація.

 33. Похибки вимірювань фізичних величин та похибки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). Класи точності ЗВТ.

 34. Дистанційні системи передачі сигналів вимірювальної інформації, основні типи та вимоги до них (навести і описати одну із схем).

 35. Методи та засоби вимірювання температури. Принципи дії засобів, будова, та область використання.

 36. Методи та засоби вимірювання тиску. Принципи дії засобів, будова, та область використання.

 37. Методи та засоби вимірювання кількості та витрати. Принципи дії засобів, будова та область використання.

 38. Методи та засоби вимірювання рівня. Принципи дії засобів, будова, та область використання.

 39. Методи та засоби вимірювання вологості. Принципи дії засобів, будова, та область використання.

 40. Методи та засоби вимірювання густини. Принципи дії засобів, будова, та область використання.

 41. Методи та засоби вимірювання в’язкості. Принципи дії засобів, будова, та область використання.

 42. Методи та засоби вимірювання складу рідин. Принципи дії засобів, будова, та область використання.

 43. Методи та засоби вимірювання рН. Принципи дії засобів, будова, та область використання.

 44. Методи та засоби вимірювання складу газів. Принципи дії засобів, будова, та область використання.

 45. Автоматичні мости та автоматичні потенціометри: принцип дії, схема, типи і область їх використання.

 46. Загальні характеристики локальних технічних засобів автоматизації.

 47. Особливості підключення датчиків: підключення термоперетворювачів опору, підключення термопар, підключення датчиків з уніфікованим вихідним сигналом струму або напруги.

 48. Обробка вхідного сигналу. Корекція «зсув характеристики»; Корекція «нахил характеристики». Цифрова фільтрація вимірювань: глибина фільтра; постійна часу фільтра. Обчислення додаткових величин. Градуювання приладів. Перевод із однієї системи числення в іншу.

 49. Реалізація ПІД регулювання. Принцип ШІМ. Реалізація широтно-імпульсного регулювання.

 50. Управління виконавчими пристроями. Затримка включення і виключення вихідного пристрою; Утримання вихідного пристрою в замкнутому і розімкнутому стані протягом заданого часу; Групи холодильник, нагрівач; Управління із зворотнім зв’язком та без зворотного зв’язку.

 51. Вихідні пристрої. Технічні характеристики вихідних пристроїв. Транзисторна оптопара. Семісторна оптопара; Твердотіле реле.

 52. Нормуючі перетворювачі. Гальванічні розв’язки. Розмножувачі сигналів. Основні типи, схеми, принцип дії.

 53. Електропневматичні перетворювачі. Основні типи, схеми, принцип дії.

 54. Пневмо-електричні перетворювачі. Основні типи, схеми, принцип дії.

 55. Класифікація виконавчих механізмів. Загальні вимоги до них. Електричні, пневматичні, гідравлічні виконавчі механізми.

 56. Електричні виконавчі механізми. Одно-, багатооборотні. Принцип дії. Схеми. Галузь застосування.

 57. Пневматичні виконавчі механізми. Мембранні, поршневі. Принцип дії. Схеми, класифікація. Галузь застосування. Особливості конструкцій.

 58. Вибір та розрахунок регулюючих органів. Класифікація регулюючих органів (РО). Основні поняття, методика розрахунку.

 59. Як контур регулювання впливає на вибір характеристики регулювального органу?

 60. Схеми підключення термоперетворювачів опору. Чи можна їх підключати за чотирьох провідною схемою із зовнішнім джерелом живлення?

 61. Стадії проектування.

 62. Склад і зміст проектної документації.

 63. Використання стандартів при проектуванні систем автоматизації.

 64. Задачі розробки функціональних схем.

 65. Виконання схем автоматизації технологічних процесів.

 66. Вибір технічних засобів при проектуванні схем автоматизації. Вибір мікропроцесорних контролерів. Вибір засобів реалізації керувальних дій. Вибір засобів отримання інформації про стан об’єкту.

 67. Схеми керування, їх призначення і класифікація.

 68. Схеми сигналізації, їх призначення і класифікація.

 69. Схеми живлення.

 70. Розробка принципових мікропроцесорних схем.

 71. Проектування схем сигналізації. Особливості реалізації мікропроцесорних схем сигналізації.

 72. Проектування схем управління.

 73. Принципові схеми живлення.

 74. Монтаж та експлуатація систем автоматизації.

 75. Зображення технологічного устаткування та комунікацій

 76. Технологічні трубопроводи та арматура на функціональних схемах автоматизації

 77. Яким чином позначаються виконавчі пристрої, що характеризують процес подачі енергії?

 78. Чим відрізняються позначення регулюючих органів на схемах автоматизації

 79. Які конфігурації використовуються в схемах живлення об’єктів автоматизації, навести приклад.

 80. Покажіть, як зображуються на схемі автоматизації: первинні перетворювачі, вбудовані у технологічне устаткування і трубопроводи; проміжні перетворювачі місцевого монтажу; вторинні прилади, встановлені на щиті.

 81. Як зображують на функціональних схемах автоматизації виконавчі механізми ? Які додаткові знаки застосовують для характеристики положення регулюючих органів у разі припинення подачі енергії або керуючого сигналу ?

 82. Поясніть в чому необхідність синхронізації в промислових мережах. Що таке синхронна та асинхронна передача на фізичному рівні?

 83. Яке призначення всіх службових бітів при символьній передачі?

 84. Що таке схеми UART і яке місце вони займають в процесі зв’язку на фізичному рівні?

 85. Які способи з’єднання між пристроями доступні при використанні інтерфейсу RS-232? Що таке нуль-модемне з’єднання?

 86. Перерахуйте електричні характеристики інтерфейсу RS-232. Які основні недоліки даного інтерфейсу?

 87. Перерахуйте електричні характеристики RS-422. Які основні переваги даного інтерфейсу порівняно з RS-232?

 88. Перерахуйте електричні характеристики RS-485. Які основні переваги даного інтерфейсу порівняно з RS-422?

 89. Яка принципова відмінність RS-485 від RS-422, що дає можливість працювати йому в напівдуплексному режимі?

 90. Які схеми терімнування використовуються з інтерфейсом RS-485?

 91. Розкажіть про призначення захисного зміщення при використанні шинних топологій на базі інтерфейсу RS-485.

 92. Поясніть про необхідність в управлінні передавачем RS-485 в адаптері RS-232<->RS-485. Якими способами вирішується дана проблема?

 93. Якими мережами на сьогоднішній день представлений MODBUS? Охарактеризуйте їх в контексті моделі OSI.

 94. Розкажіть про основи функціонування MODBUS Application Protocol. Який формат повідомлення MODBUS PDU?

 95. До яких змінних (даних процесу) можна доступитися через MODBUS функції?

 96. Як MODBUS-серверний Процес дізнається про помилковий результат обробки повідомлення-запиту?

 97. Які функції використовуються для доступу до даних процесу?

 98. Як формуються повідомлення-запити та повідомлення відповіді для читання та запису діапазону вхідних та вихідних регістрів?

 99. Які ситуації можливі при обробці запиту MODBUS Клієнта? Наведіть приклади відповідей про помилку.

 100. Прокоментуйте основи функціонування MODBUS RTU в контексті моделі OSI. Як пов’язана модель функціонування обміну на прикладному рівні з функціонуванням на канальному?

 101. Яка модель адресації та який метод доступу до шини використовується в MODBUS RTU на канальному рівні? Як на цьому рівні проводиться контроль за правильністю доставки бітової послідовності?

 102. Розкажіть про принципи побудови кадрів для MODBUS RTU.

 103. Прокоментуйте основи функціонування MODBUS TCP/IP в контексті моделі OSI. Які типи пристроїв передбачає комунікаційна архітектура MODBUS TCP/IP?

 104. Які поля включає формат модуля даних прикладного рівня MODBUS TCP/IP? Поясніть призначення полів заголовка MBAP? Яка адреса порту ТСР використовується для MODBUS Сервера?

 105. Поясніть призначення полів заголовка MBAP? Яким чином забезпечується доступ до необхідного вузла MODBUS RTU, підключених через шлюз до MODBUS TCP/IP в заголовку MBAP?

 106. Розкажіть про передумови виникнення технології ОРС. Наведіть декілька способів подолання проблеми сумісності зв’язку SCADA-програм з контролерами, периферійними засобами, тощо.

 107. Поясніть основні принципи функціонування технології ОРС-DA. На якій технології міжпрограмного обміну вона базується?

 108. Назвіть специфікації стандарту ОРС, які функціонують на сьогоднішній день, та їх призначення.

 109. Яку послідовність необхідно зробити, щоб забезпечити доступ в програмі ОРС-Клієнта до змінної в контролері через ОРС-Сервер?

 110. Як визначаються дані в межах ОРС-Серверу та їх джерело? Як ідентифікуються ці дані ОРС-Клієнтом?

 111. Як ОРС-Клієнт ідентифікує необхідний ОРС-Сервер? Яка програма може називатись ОРС-Клієнтом а яка ОРС-Сервером?

 112. Чи може одна і та сама програма бути одночасно і ОРС-Клієнтом і ОРС-Сервером? Поясніть мультисерверність та мультиклієнтність ОРС.

 113. Яка інформація про дані надається через об’єкт OPC-Item? Розкажіть про призначення Value, Time Stamp, Quality.

 114. Розкажіть про призначення об’єктів ОРС-Group. Які групові операції для об’єктів OPC-Item проводяться через ОРС-Group.

 115. Які способи читання з джерела та запису даних доступні в ОРС-DA 2.0? Як вони функціонують?

 116. Які правила створення імен ідентифікаторів визначені стандартами ОРС? Розкажіть про необхідність використання об’єкту ОРСBrowser? Які два види структури імен ItemID можуть бути доступні в ОРС-Сервері?

 117. Які вимоги ставляться до мережної системи для можливості зв’язку ОРС-Клієнта з віддаленим ОРС-Сервером? Що додатково необхідно вказати в ОРС-Клієнті для ідентифікації ОРС-Сервера, з яким необхідно з’єднатись? Наведіть приклади використання ОРС-технології.

 118. Які програмні засоби і навіщо доступаються до архівних даних. Які проблеми сумісності можуть при цьому виникати? Які варіанти рішення цих проблем?

 119. Як вирішується питання стандартизації інтерфейсу до СУБД через використання мови SQL?

 120. Розкажіть про технологію ODBC. Як ідентифікується джерело даних в ODBC? Наведіть послідовність операцій, яку необхідно зробити користувачеві для вказівки джерела даних програмі клієнту ODBC.


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр»
з фахового вступного випробування «Автоматизація і комп’ютерно-ітегровані технологгії»
за спеціальністю 7.05020202 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва»

Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується виконати комплексне кваліфікаційне завдання (ККЗ). Рівень знань вступника оцінюється за обсягом і якістю виконаного ним завдання.

Фахове вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою. Загальний бал визначається як середньоарифметичне балів за окремі складові завдання. Округлення до цілого проводиться за математичними правилами округлення.

Знання вступника по окремих складових завданнях ККЗ оцінюються так:

^ 0 балів – вступник не дав відповідь на складову завдання ККЗ або не має уявлення про об’єкт вивчення (питання).

10 балів – вступник має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.

20 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, але не може навести елементарні основні визначення.

30 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

40 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, але не виявляє здатність чітко викласти думку.

50 балів – вступник має уявлення про об’єкт вивчення, відтворює менше половини навчального матеріалу, може навести деякі елементарні основні визначення, виявляє здатність елементарно викласти думку.

60 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки, може за зразком повторити відповідну операцію.

65 балів – вступник знає (відтворює) приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, але допускає незначні помилки. Але не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді може бути порушена послідовність викладення навчального матеріалу, можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

70 балів – вступник знає і розуміє більше половини навчального матеріалу, знає основні положення, визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення, може частково самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. У відповіді немає порушень в послідовності, але можуть бути помилки у формулюванні складних теоретичних положень.

75 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення, їх зміст та може дати їм пояснення, може самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь має деякі незначні неточності.

80 балів – вступник правильно та логічно відтворює навчальний матеріал, знає основні та допоміжні визначення та поняття, їх зміст, може дати їм пояснення, може встановлювати найсуттєвіші зв’язки між явищами, фактами. Може самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Відповідь виконана у повному обсязі і логічно побудована. У відповіді відчуваються необхідні навички та вміння при рішенні практичних питань.

85 балів – вступник вільно володіє вивченим матеріалом, застосовує отримані знання в дещо змінених ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. У відповіді відчуваються необхідні навички при вирішенні практичних завдань.

90 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію, використовує загальновідомі докази у власній аргументації. Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження викладених думок. Критично оцінює окремі нові факти і явища.

95 балів – вступник володіє глибокими і міцними знаннями, застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, вміє узагальнювати і систематизувати інформацію. Критично оцінює окремі нові факти і явища, ідеї, виявляє особисту позицію щодо них. Суттєвим моментом відповіді вступника повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.

100 балів – вступник володіє глибокими, міцними, узагальненими, дієвими знаннями предмету, виявляє неординарні творчі здібності, аргументовано застосовує отримані знання в нестандартних ситуаціях, самостійно знаходить джерело інформації, узагальнює і систематизує її, може самостійно ставити та розв’язувати проблеми. Переконливо аргументує особисту позицію, узгоджуючи її з отриманими знаннями та загальними цінностями, розвиває свої обдарування та нахили.

Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 60 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.
Голова фахової атестаційної комісії І.В.Ельперін

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ
на навчання за ОКР «спеціаліст» на основі ОКР «бакалавр»»
за спеціальністю 7.05005020202 «Комп,ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва»
з дисциплін фахового вступного випробування «Автоматизація і комп’ютерно-ітегровані технологгії»,
що проводиться
у формі співбесіди для категорій вступників,
яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2014 році

Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати набуті знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці бакалавра.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування.

Знання вступника оцінюються за обсягом і якістю наданих ним відповідей такими рівнями: «високий», «достатній», «недостатній».

Високий” рівень отримує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. “Високий” рівень, як правило, виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

Достатній” рівень отримує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. “Достатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

Недостатній” рівень отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Недостатній” рівень, як правило, виставляється вступникам, які неспроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.
Голова комісії з проведення співбесіди І.В.Ельперін
ЛІТЕРАТУРА

 1. Ладанюк А.П. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія автоматичного керування», ч.1 / А.П. Ладанюк. – Національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2004. – 184 с.

 2. Ладанюк А.П. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія автоматичного керування», ч.2 / А.П. Ладанюк; Національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2005. – 115 с.

 3. Рішан О.Й. Метрологія, технологічні вимірювання та прилади. Курс лекцій для студ.спец. 7.092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами» та 7.092502 «Компۥютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва» ден.та заочн. форм .навчання. -0К.: НУХТ, 2007.- 163 с.

 4. Автоматизоване управління технологічними процесами. Конспект лекцій до вивчення дисципліни для студентів спеціальності 6.08040 „Інформаційні управляючі системи та технологі” напряму підготовки 0804 “Комп‘ютерні науки” ден. та заоч. форм навчання/ Уклад.: І.В.Ельперін, С.М.Швед – К: НУХТ, 2007. – 71 с.

 5. А.К.Бабіченко. Промислові засоби автоматизації. Частина 1:/ А.К.Бабіченко, В.І.Тошинський, В.С.Михайлов, В.І.Молчанов, М.О.Подустов, О.В.Пугановський, В.І.Вельма Харків: НТУ "ХПІ", 2003 р. -- 470 с.

 6. А.К.Бабіченко. Промислові засоби автоматизації. Частина 2:/ А.К.Бабіченко, В.І.Тошинський, В.С.Михайлов, В.І.Молчанов, М.О.Подустов, О.В.Пугановський, В.І.Вельма Харків: НТУ "ХПІ", 2003 р. -- 658 с.

 7. Емельянов А.И., Капник О.В. Проектирование систем автоматизации техно-логических процессов: Справочное пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1983.

 8. Трегуб В.Г. Проектування систем автоматизації: Навч. посібник. – К.: Видавництво Ліра-К, 2014. – 344.

 9. Ельперін І.В. Промислові контролери: Навчальний посібник / І.В. Ельперін; Національний університет харчових технологій. – К.: НУХТ, 2003. – 320 с.

 10. Пупена О.М. Контролери та їх програмне забезпечення. Курс лекцій для студ. напр. 6.50202 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" денної та заочної форм навчання. Частина 3. / О.М. Пупена, І.В. Ельперін. – К.: НУХТ, 2011. – 48 с.

 11. Пупена О.М. Промислові мережі та інтеграційні технології в автоматизованих системах /Пупена О.М., Ельперін І.В., Луцька Н.М., Ладанюк А.П.. – Київ. Ліра-К, 2011. – 552 с.

 12. Промислові мережі та інтеграційні технології: курс лекцій для студ. напряму 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» денної та заочної форм навчання. – К.: НУХТ, 2011. – 67 с

Схожі:

Програма фахового вступного випробування «Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології» iconПрограма фахового вступного випробування «Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології»
«Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю 05020202 «Комп’ютерноінтегровані...
Програма фахового вступного випробування «Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології» iconПрограма фахового вступного випробування «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю 05020201 «Автоматизоване...
Програма фахового вступного випробування «Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології» iconПрограма фахового вступного випробування «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю 05020201 «Автоматизоване...
Програма фахового вступного випробування «Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології» iconПрограма фахового вступного випробування «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» у формі співбесіди для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів...
Програма фахового вступного випробування «Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології» iconМіністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій
«Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю 05020202 «Комп’ютерноінтегровані...
Програма фахового вступного випробування «Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології» iconПрограма фахового вступного випробування з «Автоматизації технологічних процесів»
«Автоматизації технологічних процесів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» за напрямом 050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані...
Програма фахового вступного випробування «Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
Міністра освіти і науки від 28. 10. 2004 р., №823 освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр; напрям підготовки 0925 “Автоматизація...
Програма фахового вступного випробування «Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології» iconМіністерство освіти І науки україни національний університет харчових технологій «затверджено»
«Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю 05020202 «Комп’ютерноінтегровані...
Програма фахового вступного випробування «Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології» iconПояснювальна записка щодо проведення фахового вступного випробування для осіб
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» або спеціаліста зі спеціальності 05020201 «Автоматизоване управління технологічними...
Програма фахового вступного випробування «Автоматизація та компۥютерно-інтегровані технології» iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнем «бакалавр»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки молодших спеціалістів, передбачених освітньо-професійною програмою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи