Програма фахового вступного випробування \" Теплотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» icon

Програма фахового вступного випробування " Теплотехніка " для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Скачати 76.42 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування " Теплотехніка " для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Дата09.09.2014
Розмір76.42 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор _________________ С.В. Іванов

28 лютого 2014 р.

ПРОГРАМАфахового вступного випробування “Теплотехніка

для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр»

за напрямом підготовки 6.050601 «Теплоенергетика»
Схвалено Вченою радою факультету енергетики і енергоменеджменту.

Протокол № 5 від 24 грудня 2013 р.

Голова Вченої ради факультету,
декан М.О.МасліковКиїв – 2014

Загальні положення

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр».

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.

Фахові дисципліни

1. Технічна термодинаміка [1,5,6].

1. Теплота і робота – дві форми енергії. Робоче тіло.

2. Термодинамічний стан, процес і система. Рівняння стану. Ідеальний газ, рівняння його стану. Суміші газів.

3. Теплоємкість.

4. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія, ентальпія газу.

5. Другий закон термодинаміки. Прямі і зворотні цикли, термічний к.к.д., цикл Карно. Ентропія газу. Термодинамічні процеси. Робочі процеси теплових двигунів, цикл Ренкіна.

6. Водяна пара, рівняння її стану. PV, TS- діаграми водяної пари. Витікання і дроселювання газів і парів.

7. Вологе повітря, параметри стану. ID-діаграми вологого повітря.

^ 2. Теорія теплообміну[1,2,5].

1. Теплопередача. Теплопровідність. Закон Фур'є, коефіцієнт теплопровідності. Передача тепла крізь пласку і циліндричну стінки.

2. Конвективний теплообмін, рівняння Ньютона, коефіцієнт тепловіддачі. Критеріальні рівняння. Тепловіддача при зміні агрегатного стану робочого тіла.

3. Теплообмін випромінюванням. Закони Стефана-Больцмана, Кірхгофа.

4. Теплообмінні апарати. Визначення поверхні теплообміну. Тепловий розрахунок.

^ 3. Котельні установки[1,3].

1. Енергетичне паливо. Горіння палива. Продукти горіння. Коефіцієнт надміру повітря.

2. Схема котельної установки.

3. Парові та водогрійні котли: класифікація, принцип дії.

4. Водопідготовка. Норми якості живильної води. Схеми хімічного очищення води.

5. Деаерація води.

6. Тепловий баланс. ККД котла.

^ 4. Джерела та системи тепло енергопостачання[1,2]

1. Теплові електричні станції. Класифікація, схеми, основне та допоміжне обладнання.

2. Теплові електроцентралі. Схеми. Показники ефективності. Переваги ТЕЦ.

3. Котельні. Класифікація, схеми, основне та допоміжне обладнання.

4. Теплові мережі. Класифікація, схеми, основне та допоміжне обладнання.

перелік питань для підготовки до випробовування

 1. Теплота і робота – дві форми енергії

 2. Ідеальний газ, рівняння його стану.

 3. Що таке питома теплоємність речовини?

 4. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія, ентальпія газу.

 5. Другий закон термодинаміки.

 6. Прямі і зворотні цикли, термічний к.к.д., цикл Карно.

 7. Робочі процеси теплових двигунів, цикл Ренкіна.

 8. Водяна пара, рівняння її стану. PV, TS- діаграми водяної пари.

 9. Вологе повітря, параметри стану. ID-діаграми вологого повітря.

 10. Одиниці виміру кількості теплової енергії?

 11. Одиниці виміру кількості електричної енергії?

 12. Одиниці виміру потужності?

 13. Що таке теплота пароутворення?

 14. Які види енергії виробляються в ТЕЦ?

 15. Яка розмірність одиниці тиску Паскаль?

 16. Чому дорівнює теплота плавлення льоду?

 17. Теплопровідність. Закон Фур'є, коефіцієнт теплопровідності.

 18. Конвективний теплообмін, рівняння Ньютона, коефіцієнт тепловіддачі.

 19. Теплообмін випромінюванням.

 20. Теплообмінні апарати. Визначення поверхні теплообміну. Тепловий розрахунок.

 21. Яке перетворення енергії відбувається в топках котлів чи печах, що спалюють паливо?

 22. Схема котельної установки.

 23. Парові та водогрійні котли: класифікація, принцип дії.

 24. Тепловий баланс. ККД котла.

 25. Які хімічні елементи окислюються в результаті згоряння палива?

 26. Який фізичний зміст коефіцієнту корисної дії двигуна?

 27. Яке призначення димових труб котелень чи електростанцій?

 28. Які чинники визначають висоту димової труби?

 29. Які енергетичні перетворення відбуваються в паровій турбіні чи машині?

 30. Які хімічні сполуки можуть бути в складі природної води?

 31. Що необхідно зробити з водою щоб видалити розчинені в ній гази?

 32. Навіщо нагрівати мазут до того, як його спалити?

 33. З якою метою на парових котлах чи в посудинах, що працюють під тиском, встановлюють запобіжні клапани?

 34. Як працює опалювальна батарея в житлових приміщеннях?

 35. Порівняти паливо, мазут і природний газ з точки зору простоти їх використання?

 36. Чого більше необхідно витратити – соломи чи вугілля для нагрівання однакової кількості води?

 37. Як залежить від тиску води її температура кипіння?

 38. Чи різняться між собою кількості теплоти, необхідні для нагрівання на однакову температуру 1 кг води і 1 кг повітря?

 39. Навіщо необхідний редуктор на газовому балоні при використанні газу в газових плитах?

 40. Теплові електроцентралі. Схеми. Показники ефективності.

 41. Котельні. Класифікація, основне та допоміжне обладнання.

 42. Схема водогрійної котельні.

 43. Схема парової котельні.

 44. Схема котельні з паровими та водогрійними котлами.


КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників на вступному випробуванні з фахової дисципліни «Теплотехніка» для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050601 «Теплоенергетика» на основі ОКР молодшого спеціаліста
Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників розв’язувати задачі і тести.

На випробуванні вступнику пропонується виконати три завдання. Кожне з теоретичних питань оцінюється за шкалою від нуля до тридцяти балів, а задача – від нуля до сорока балів. Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання. Фахове вступне випробування оцінюється за 100-бальною шкалою.


 1. Теоретичне питання
^

Абітурієнт повинен набрати від 0 – 30 балів


Кількість балів

повна відповідь

25 - 30

повна відповідь, але допущені деякі неточності

16 - 24

неповна відповідь, допущені окремі помилки і неточності

6 - 15

незадовільна відповідь

0 - 5^ 2. Письмова задача

Абітурієнт повинен набрати від 0 – 40 балів
Вирішена вірно, без помилок

33 - 40

Вирішена вірно, але з деякими неточностями

20 - 32

Допущені помилки

8 - 19

Вирішена невірно

0 - 7Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 25 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.

Голова фахової атестаційної комісії С.М. Василенко

КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників на вступному випробуванні з фахової дисципліни «Теплотехніка» для зарахування на навчання за ^ ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.050601 «Теплоенергетика», що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2014 році
Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці молодшого спеціаліста/бакалавра.

На випробуванні, яке проходить у формі співбесіди, вступнику пропонується ряд питань. Рівень знань оцінюється за якістю відповідей на поставлені питання.

Рівень знань вступника оцінюється як «високий», «достатній», «недостатній».

«Високий» рівень виставляється, якщо вступник відповів на всі питання в повному обсязі, проявив вміння застосовувати економічні знання для вирішення економічних задач, повністю розкрив питання чи проблему, чітко уявляє зміст і вільно володіє економічною термінологією, послідовно викладає матеріал. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

«Достатній» рівень виставляється вступнику, який, за умови додержання вище названих вимог, менш повно і ґрунтовно відповів на питання, допустив у відповідях непринципові неточності, одиничні незначні помилки. Можливі незначні одна-дві помилки в економічній термінології, несуттєві помилки у висновках, узагальненнях.

«Недостатній» рівень виставляється вступнику, який у своїх відповідях допускає принципові помилки, основний зміст питання не розкритий, допущенні грубі помилки в кінцевих висновках, економічною термінологією володіє погано.
Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.
Голова фахової атестаційної комісії С.М. Василенко

ЛітератураОсновна

1. Теплотехніка /за ред. О.Ф.Буляндри і Б.Х.Драганова/ К. Вища школа, 1998.

2. Маляренко В.А., Цвєтков В.В. Загальна теплотехніка. К.: НМК ВО, 1993.

3. Эстеркин Р.И. Промышленные котельные установки. – Л.: Энергоатомиздат, 1985.

Додаткова

4. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. М.: Госэнергоиздат, 1975.

5. Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике. М.: Госэнергоиздат, 1978.

6. Вукалович М.П., Новиков И.И. Техническая термодинамика. М.:Госэнергоиздат, 1978.


Схожі:

Програма фахового вступного випробування \" Теплотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю 03050701 «Маркетинг»
Програма фахового вступного випробування \" Теплотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconПрограма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
«молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр»
Програма фахового вступного випробування \" Теплотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconПрограма фахового вступного випробування " Холодотехніка " для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
«молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр»
Програма фахового вступного випробування \" Теплотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр “бакалавр” за напрямом підготовки 051301
move to 1192-20438
Програма фахового вступного випробування \" Теплотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр “бакалавр” за напрямом підготовки 051301
«молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
Програма фахового вступного випробування \" Теплотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр “бакалавр” за напрямом підготовки 051301
«молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
Програма фахового вступного випробування \" Теплотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconЗатверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов «29» березня 2013 р. Програма фахового вступного випробування з «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
«Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» за напрямами
Програма фахового вступного випробування \" Теплотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Програма фахового вступного випробування \" Теплотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра/спеціаліста з напряму „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, з...
Програма фахового вступного випробування \" Теплотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Окр «бакалавр» за напрямом підготовки: 030504 «Економіка підприємства», 030601 «Менеджмент», 030508 «Фінанси І кредит», 030509 «Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи