Програма фахового вступного випробування \" Холодотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» icon

Програма фахового вступного випробування " Холодотехніка " для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Скачати 136.09 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування " Холодотехніка " для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Дата09.09.2014
Розмір136.09 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова приймальної комісії НУХТ,

ректор _________________ С.В. Іванов

28 лютого 2014 р.

ПРОГРАМАфахового вступного випробування “Холодотехніка

для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр»

за напрямом підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування»
Схвалено Вченою радою факультету енергетики і енергоменеджменту.

Протокол № 5 від 24 грудня 2013 р.

Голова Вченої ради факультету,
декан М.О.МасліковКиїв – 2014

Загальні положення

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань студентів, отриманих ними в результаті вивчення дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою і навчальним планом освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр».

Студент повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.

Фахові дисципліни

1. Теоретичні основи холодильної техніки [1, 5]

1. Теплота і робота – дві форми енергії. Робоче тіло.

2. Термодинамічний стан, процес і система. Рівняння стану. Ідеальний газ, рівняння його стану. Суміші газів.

3. Теплоємкість.

4. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія, ентальпія газу.

5. Другий закон термодинаміки. Прямі і зворотні цикли, термічний к.к.д., цикл Карно. Ентропія газу. Термодинамічні процеси. Робочі процеси теплових двигунів, цикл Ренкіна.

6. Водяна пара, рівняння її стану. PV, TS- діаграми водяної пари. Витікання і дроселювання газів і парів.

7. Вологе повітря, параметри стану. ID-діаграми вологого повітря.

^ 2. Холодильні машини [3, 7, 9]

 1. Теплофізичні, хімічні та фізико-хімічні властивості, фізіологічні властивості робочих речовин.

 2. Цикли і схеми одноступеневих парокомпресійних холодильних машин. Тепловий розрахунок холодильних машин.

 3. Цикли і схеми багатоступеневих парокомпресійних холодильних машин. Тепловий розрахунок холодильних машин.

 4. Каскадні холодильні машини.

 5. Холодильні компресори об’ємного принципу дії.

 6. Дійсні робочі процеси поршневого компресора. Індикаторні діаграми. Об’ємні та енергетичні коефіцієнти поршневого компресора.

 7. Класифікація холодильних поршневих компресорів та їх конструкція.

 8. Гвинтові компресори. Класифікація. Принцип дії. Об’ємні та енергетичні характеристики.

 9. Ротаційні компресори. Класифікація. Принцип дії. Теоретичний та дійсний процеси роботи ротаційних компресорі. Об’ємні та енергетичні коефіцієнти.

 10. Компресори динамічного принципу дії. Класифікація, конструкція.

 11. Методи регулювання продуктивності компресорів, їх характеристики.

 12. Конденсатори холодильних машин. Класифікація. Розрахунок конденсаторів.

 13. Випарники. Призначення та класифікація. Розрахунок випарників.

 14. Допоміжна апаратура. Роль допоміжної апаратури в підвищенні ефективності роботи холодильних машин.

 15. Класифікація газових холодильних машин.

 16. Обладнання газових холодильних машин.

 17. Схема та принцип дії пароежекторної холодильної машини (ПЕХМ).

 18. Робочі схеми та конструкції ПЕХМ.

 19. Схема та принцип дії абсорбційних холодильних машин (АХМ).

 20. Конструкції основних апаратів АХМ.

 21. Аналіз дійсних процесів АХМ. Характеристика та регулювання АХМ.

 22. Компресорні, компресорно-конденсаторні, компресорно-випарні, апаратні агрегати. Агрегатовані комплексні холодильні машини.

 23. Регульовані параметри холодильних машин. Регулювання холодопродуктивності холодильних машин.

^ 3. Холодильні установки [3, 6]

 1. Класифікація холо­дильнх установок за призначенням, продуктивністю, температурним режимом, режимом роботи, видом холодильного агенту, видом охолодження, видом споживаної енергії.

 2. Типи холодильників за призначенням. Особливості кожного з типів. Їх переваги та недоліки.

 3. Основні параметри стану повітряного середовища в охолоджуваному приміщенні. Рівноважні температура та відносна вологість повітря в охолоджуваному приміщенні? За рахунок яких факторів вони встановлюються? Як можна їх змінити?

 4. Схема технологічного процесу. Складання схем технологічного процесу. Таблиця обігу вантажів.

 5. Визначення місткості камер та продуктивності холодильника. Визначення площ допоміжних приміщень холодильника, розміри автомобільних та залізничних платформ, причалів.

 6. Перелічіть основні вимоги, що ставляться до планування холодильних підприємств. Як досягається виконання цих вимог?

 7. Будівельні огородження холодильників. Матеріали та властивості. Застосування.

 8. Тепло- і пароізоляція огорож холодильника. Теплоізоляційні матеріали. Вимоги до ізоляційних конструкцій холодильників.

 9. Зволоження теплоізоляції та будівельних конструкцій. Методи захисту. Відновлення властивостей ізоляційних конструкцій.

 10. Теплонадхоження у приміщення холодильника. Фактори, що впливають на величину теплонадходжень.

 11. Безпосереднє охолодження. Переваги та недоліки.

 12. Охолодження проміжними теплоносіями. Переваги та недоліки. Які вимоги ставляться до рідких проміжних холодоносіїв? Схеми охолодження з рідким проміжним холодоагентом.

 13. Опишіть конструкції камер, що забезпечують рівномірне охолодження (з теплозахисною оболонкою з примусовою циркуляцією повітря, з динамічною ізоляцією, панельна). У чому їх переваги та недоліки?

 14. Які системи розподілення повітря використовуються у камерах з повітряним охолодженням? У чому їх особливості?

 15. Вимоги, що ставляться до схем холодильних установок. Вимоги до схем подачі холодоагенту у випарювальну систему. Безнасосний та насосний способи подавання холодоагенту.

 16. Схеми розморожування інею з поверхонь охолоджувальних батарей.

 17. Вплив домішок до холодильних агентів на роботу холодильної установки. Ознаки наявності домішок. Методи видалення із систем холодильних установок.

 18. Вимоги до розташування обладнання під час проектування машинного відділення.

 19. Для яких потреб використовують водяний та сухий лід? У чому переваги та недоліки льодяних систем охолодження? Процеси заготовлення та вироблення штучного водяного льоду та сухого льоду.

 20. Холодильний транспорт. Види холодильного транспорту.

 21. Показники режиму роботи холодильної установки. Що таке оптимальний режим роботи холодильної установки?

 22. Техніко-економічні показники ефективності роботи холодильної установки.

^ 4. Холодильна технологія [4, 10, 11]

 1. Що таке харчова та енергетична цінність харчового продукту? Назвіть складові харчових продуктів, опишіть основні властивості кожної з них.

 2. Теплофізичні характеристики харчових продуктів. Їх значення та вплив на холодильне оброблення.

 3. Мікроорганізми та фактори, що впливають на їх життєдіяльність. Як впливає інтенсивність життєдіяльності мікроорганізмів на процеси, що відбуваються у продуктах? Якими способами можна послабити вплив мікроорганізмів на продукт?

 4. Охолодне середовище. У чому полягає різниця між охолодним середовищем, холодоагентом та холодоносієм? Типи охолодних середовищ, що використовуються у харчовій промисловості. Переваги та недоліки кожного типу.

 5. Методи охолодження, що використовують у харчовій промисловості. Переваги та недоліки кожного методу.

 6. Розрахунки температур продукту в процесі охолодження та тривалості його охолодження до заданої температури графічним методом. Розрахунки витрати теплоти, відведеної для охолодження продукту.

 7. Заморожування. Переваги та недоліки заморожування порівняно з охолодженням. Кріоскопічна температура. У яких межах можуть коливатися її значення для харчових продуктів? Зміна теплофізичних характеристики продукту під час заморожування. Середня кінцева температура замерзання.

 8. Що таке евтектична концентрація і кріогідратна точка? Опишіть процеси заморожування розчинів з концентраціями вищими та нижчими за евтектичну у Т–с-діаграмі. Частка вимороженої вологи і її зв’язок з температурою продукту.

 9. Способи заморожування харчових продуктів. Тепловий розрахунок процесів заморожування. Визначення тривалості заморожування.

 10. Швидкість заморожування. ЇЇ вплив на якість продукту після розморожування. Температурні графіки заморожування дистильованої води і розчину. Конструкції і принцип дії швидкоморозильних апаратів.

 11. Граничний термін зберігання продукту. Температурно-вологісний режим зберігання та його складові.

 12. Процес усихання продукції під час зберігання. Які фактори впливають на нього? Розрахунок усушки продукції. Методи зменшення усушки.

 13. Зміни у продуктах тваринного походження під час холодильного зберігання. Автоліз м’яса. Ріниця між парним, задубілим та визрілим м’ясом.

 14. Використання холодильних технологій для зберігання плодоовочевої продукції. Характер змін, що відбуваються у продуктах рослинного походження впродовж зберігання. Що таке процес дихання і як він впливає на якість плодоовочевої продукції? Мета і принципи створення газових середовищ для зберігання продуктів рослинного походження.

перелік питань для підготовки до випробовування

 1. Сформулюйте перший та другий закон термодинаміки. За яким з них працюють холодильні машини?

 2. Зворотний термодинамічний цикл Карно. Дайте характеристику процесів, з яких він складається.

 3. За яким коефіцієнтом оцінюють ефективність роботи холодильної машини? Як він визначається?

 4. Які фазові перетворення речовини можуть бути використані для відведення теплоти від тіла?

 5. Що таке питома теплота випаровування? Яка розмірність цієї величини?

 6. Які одиниці використовуються для вимірювання кількості теплоти, роботи, витрати електроенергії?

 7. Які робочі речовини холодильних машин Ви знаєте? Чим вони відрізняються?

 8. З яких елементів складається парокомпресійна холодильна машина?

 9. Їх призначення?

 10. Які типи компресорів Ви знаєте? Чим вони відрізняються?

 11. Для чого у склад холодильної машини включають конденсатор? Які конденсатори Ви знаєте?

 12. Для чого до складу холодильної машини включають випарники? Які випарники ви знаєте?

 13. Які процеси вібуваються у регулювальному вентилі холодильної машини? Що таке ТРВ?

 14. Що таке “теоретичний описаний об’єм” холодильного компресора?

 15. Для чого використовують цю величину?

 16. Що таке коефіцієнт подавання холодильного компресора? Як він може

 17. бути визначений?

 18. Які зовнішні фактори впливають на роботу холодильної машини? В

 19. чому виражається цей вплив?

 20. Для чого із холодильної машини видаляють повітря? Як це відбувається?

 21. Що таке “гідравлічний удар” у компресорі? Коли він може виникнути?

 22. Як захистити компресор від гідравлічного удару?

 23. Чим викликана необхідність регулювання роботи холодильної

 24. машини? Перерахуйте відомі Вам методи регулювання.

 25. Конденсатори холодильних машин. Класифікація. Розрахунок конденсаторів.

 26. Випарники. Призначення та класифікація. Розрахунок випарників.

 27. Допоміжна апаратура. Роль допоміжної апаратури в підвищенні ефективності роботи холодильних машин.

 28. Класифікація холо­дильнх установок за призначенням, продуктивністю, температурним режимом, режимом роботи, видом холодильного агенту, видом охолодження, видом споживаної енергії.

 29. Типи холодильників за призначенням. Особливості кожного з типів. Їх переваги та недоліки.

 30. Основні параметри стану повітряного середовища в охолоджуваному приміщенні. Рівноважні температура та відносна вологість повітря в охолоджуваному приміщенні? За рахунок яких факторів вони встановлюються? Як можна їх змінити?

 31. Перелічіть основні вимоги, що ставляться до планування холодильних підприємств. Як досягається виконання цих вимог?

 32. Будівельні огородження холодильників. Матеріали та властивості. Застосування.

 33. Тепло- і пароізоляція огорож холодильника. Теплоізоляційні матеріали. Вимоги до ізоляційних конструкцій холодильників.

 34. Теплонадхоження у приміщення холодильника. Фактори, що впливають на величину теплонадходжень.

 35. Безпосереднє охолодження. Переваги та недоліки.

 36. Що таке проміжний холодоносій? Які холодоносії Ви знаєте?

 37. Охолодження проміжними теплоносіями. Переваги та недоліки. Які вимоги ставляться до рідких проміжних холодоносіїв? Схеми охолодження з рідким проміжним холодоагентом.

 38. Чому на теплообмінному обладнанні холодильних камер наморожується іней? Яким чином він впливає на роботу холодильної машини? Як методи його видалення Ви знаєте?

 39. Опишіть конструкції камер, що забезпечують рівномірне охолодження (з теплозахисною оболонкою з примусовою циркуляцією повітря, з динамічною ізоляцією, панельна). У чому їх переваги та недоліки?

 40. Які системи розподілення повітря використовуються у камерах з повітряним охолодженням? У чому їх особливості?

 41. Вплив домішок до холодильних агентів на роботу холодильної установки. Ознаки наявності домішок. Методи видалення із систем холодильних установок.

 42. Вимоги до розташування обладнання під час проектування машинного відділення.

 43. Для яких потреб використовують водяний та сухий лід? У чому переваги та недоліки льодяних систем охолодження? Процеси заготовлення та вироблення штучного водяного льоду та сухого льоду.

 44. Холодильний транспорт. Види холодильного транспорту.

 45. Показники режиму роботи холодильної установки. Що таке оптимальний режим роботи холодильної установки?

 46. Техніко-економічні показники ефективності роботи холодильної установки.

 47. Що таке заморожування продукту? Опишіть відомі Вам методи

заморожування.

 1. Які фактори впливають на швидкість холодильного оброблення продуктів?

 2. Як довго можуть зберігатися охолоджені та заморожені продукти?

 3. Як здійснюють захист камер холодильника від находження теплоти та вологи?

 4. Граничний термін зберігання продукту. Температурно-вологісний режим зберігання та його складові.

 5. Процес усихання продукції під час зберігання. Які фактори впливають на нього? Розрахунок усушки продукції. Методи зменшення усушки.

 6. Зміни у продуктах тваринного походження під час холодильного зберігання. Автоліз м’яса. Ріниця між парним, задубілим та визрілим м’ясом.

 7. Чим відрізняється безпосереднє охолодження камер холодильника від охолодження проміжними теплоносіями?

КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників на вступному випробуванні з фахової дисципліни «Холодотехніка» для зарахування на навчання за ОКР «бакалавр» за напрямом підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування» на основі ОКР молодшого спеціаліста
Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників розв’язувати задачі і тести.

На випробуванні вступнику пропонується виконати три завдання. Кожне з теоретичних питань оцінюється за шкалою від нуля до тридцяти балів, а задача – від нуля до сорока балів. Рівень знань оцінюється за якістю виконаного завдання. Фахове вступне випробування оцінюється за 100-бальною шкалою.


 1. Теоретичне питання
^

Абітурієнт повинен набрати від 0 – 30 балів


Кількість балів

повна відповідь

25 - 30

повна відповідь, але допущені деякі неточності

16 - 24

неповна відповідь, допущені окремі помилки і неточності

6 - 15

незадовільна відповідь

0 - 5^ 2. Письмова задача

Абітурієнт повинен набрати від 0 – 40 балів
Вирішена вірно, без помилок

33 - 40

Вирішена вірно, але з деякими неточностями

20 - 32

Допущені помилки

8 - 19

Вирішена невірно

0 - 7Особи, рівень знань яких оцінений нижче як 25 балів, до участі у конкурсі для зарахування на навчання не допускаються.

Голова фахової атестаційної комісії Я.І.Засядько

КРИТЕРІЇ

оцінювання знань вступників на вступному випробуванні з фахової дисципліни «Холодотехніка» для зарахування на навчання за ^ ОКР «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки 6.050604 «Енергомашинобудування», що проводиться у формі співбесіди для категорій вступників, яким таке право надано згідно Правил прийому до НУХТ у 2014 році
Мета випробування:

 • визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

 • перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов’язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці молодшого спеціаліста/бакалавра.

На випробуванні, яке проходить у формі співбесіди, вступнику пропонується ряд питань. Рівень знань оцінюється за якістю відповідей на поставлені питання.

Рівень знань вступника оцінюється як «високий», «достатній», «недостатній».

«Високий» рівень виставляється, якщо вступник відповів на всі питання в повному обсязі, проявив вміння застосовувати економічні знання для вирішення економічних задач, повністю розкрив питання чи проблему, чітко уявляє зміст і вільно володіє економічною термінологією, послідовно викладає матеріал. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

«Достатній» рівень виставляється вступнику, який, за умови додержання вище названих вимог, менш повно і ґрунтовно відповів на питання, допустив у відповідях непринципові неточності, одиничні незначні помилки. Можливі незначні одна-дві помилки в економічній термінології, несуттєві помилки у висновках, узагальненнях.

«Недостатній» рівень виставляється вступнику, який у своїх відповідях допускає принципові помилки, основний зміст питання не розкритий, допущенні грубі помилки в кінцевих висновках, економічною термінологією володіє погано.
Особи, рівень знань яких оцінений як “Недостатній”, до участі в конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.
Голова фахової атестаційної комісії Я.І.Засядько

Література

Основна

 1. Теплотехніка /за ред. О.Ф.Буляндри і Б.Х.Драганова/ К. Вища школа, 1998.

 2. Холодильные машины: Учебник /Под ред. Тимофиевского Л.С. – С-П.: Политехника, 1997.- 992с.

 3. Холодильні установки. Підручник. У 2-х книгах. /І.Г.Чумак, В.П.Чепурненко, С.Ю.Лар'янівський та ін. К.: Либідь, 1995.

 4. Головкин Н.А. Холодильная технология пищевых продуктов.– М.:Лег. и пищ. пром-сть, 1984.– 240 с.
Додаткова

5. Вукалович М.П., Новиков И.И. Техническая термодинамика. М.:Госэнергоиздат, 1978.

6. Чумак И.Г., Чепурненко В.П. и др. Холодильные установки. М.: Агропромиздат, 1991.

7. Данилова Г.П. и др. Теплообменные аппараты холодильных установок. М.: Машиностроение, 1975.

9. Холодильные машины: Справ. /Под ред. Быкова А.В. – М.: легкая и пищевая промышленность, 1982. – 224 с.

10. Бараненко А.В., Куцакова В.Е., Борзенко Е.И., Фролов С.В.. Примеры и задачи по холодильной технологии пищевых продуктов: В 3-х ч.– М.: КолосС, ч.1 : 2001.– 136 с.; ч.2: 2003.– 240 с.; ч.3 : 2004.– 249 с.

11. Холодильная техника и технология: Учебник / Под ред. А.В. Руцкого. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 286 с.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування \" Холодотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю 03050701 «Маркетинг»
Програма фахового вступного випробування \" Холодотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconПрограма фахового вступного випробування " Теплотехніка " для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
«молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр»
Програма фахового вступного випробування \" Холодотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconПрограма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
«молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр»
Програма фахового вступного випробування \" Холодотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр “бакалавр” за напрямом підготовки 051301
move to 1192-20438
Програма фахового вступного випробування \" Холодотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр “бакалавр” за напрямом підготовки 051301
«молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
Програма фахового вступного випробування \" Холодотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр “бакалавр” за напрямом підготовки 051301
«молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
Програма фахового вступного випробування \" Холодотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconЗатверджую голова приймальної комісії, ректор С. В. Іванов «29» березня 2013 р. Програма фахового вступного випробування з «Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
«Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» за напрямами
Програма фахового вступного випробування \" Холодотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» зі спеціальності 03060104
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра з напряму „Менеджмент”, з використанням загальнодержавних методів комплексної...
Програма фахового вступного випробування \" Холодотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «магістр»
Гсво мон „ Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра/спеціаліста з напряму „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, з...
Програма фахового вступного випробування \" Холодотехніка \" для зарахування на навчання за окр «бакалавр» iconПрограма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за окр «бакалавр»
Окр «бакалавр» за напрямом підготовки: 030504 «Економіка підприємства», 030601 «Менеджмент», 030508 «Фінанси І кредит», 030509 «Облік...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи