С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014р icon

С. В. Іванов " 28 " лютого 2014р
Скачати 64.73 Kb.
НазваС. В. Іванов " 28 " лютого 2014р
Дата09.09.2014
Розмір64.73 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

національний університет харчових технологій

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Голова приймальної комісії,

ректор С.В. Іванов

" 28 " лютого 2014р.

програма

фахового вступного випробування

для зарахування на навчання для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю: 7.05060101 «Теплоенергетика»


Схвалено Вченою радою факультету енергетики і енергоменеджменту.

Протокол № 5 від 24 грудня 2013 р.

Голова Вченої ради факультету,
декан М.О.МасліковКиїв - 2014

Загальні положення

Мета вступного випробування полягає в комплексній перевірці знань вступників та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст».Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння, знання і здатність вирішувати типові професійні завдання.

Фахові дисципліни

1. Технічна термодинаміка [1,5,6].

1. Теплота і робота – дві форми енергії. Робоче тіло.

2. Термодинамічний стан, процес і система. Рівняння стану. Ідеальний газ, рівняння його стану. Суміші газів.

3. Теплоємкість.

4. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія, ентальпія газу.

5. Другий закон термодинаміки. Прямі і зворотні цикли, термічний к.к.д., цикл Карно. Ентропія газу. Термодинамічні процеси. Робочі процеси теплових двигунів, цикл Ренкіна.

6. Водяна пара, рівняння її стану. PV, TS- діаграми водяної пари. Витікання і дроселювання газів і парів.

7. Вологе повітря, параметри стану. ID-діаграми вологого повітря.

^ 2. Теорія теплообміну[1,2,5].

1. Теплопередача. Теплопровідність. Закон Фур'є, коефіцієнт теплопровідності. Передача тепла крізь пласку і циліндричну стінки.

2. Конвективний теплообмін, рівняння Ньютона, коефіцієнт тепловіддачі. Критеріальні рівняння. Тепловіддача при зміні агрегатного стану робочого тіла.

3. Теплообмін випромінюванням. Закони Стефана-Больцмана, Кірхгофа.

4. Теплообмінні апарати. Визначення поверхні теплообміну. Тепловий розрахунок.

^ 3. Котельні установки[1,3].

1. Енергетичне паливо. Горіння палива. Продукти горіння. Коефіцієнт надміру повітря.

2. Схема котельної установки.

3. Парові та водогрійні котли: класифікація, принцип дії.

4. Водопідготовка. Норми якості живильної води. Схеми хімічного очищення води.

5. Деаерація води.

6. Тепловий баланс. ККД котла.

^ 4. Джерела та системи тепло енергопостачання[1,2]

1. Теплові електричні станції. Класифікація, схеми, основне та допоміжне обладнання.

2. Теплові електроцентралі. Схеми. Показники ефективності. Переваги ТЕЦ.

3. Котельні. Класифікація, схеми, основне та допоміжне обладнання.

4. Теплові мережі. Класифікація, схеми, основне та допоміжне обладнання.

перелік питань для підготовки до випробовування

 1. Теплота і робота – дві форми енергії

 2. Ідеальний газ, рівняння його стану.

 3. Що таке питома теплоємність речовини?

 4. Перший закон термодинаміки. Внутрішня енергія, ентальпія газу.

 5. Другий закон термодинаміки.

 6. Прямі і зворотні цикли, термічний к.к.д., цикл Карно.

 7. Робочі процеси теплових двигунів, цикл Ренкіна.

 8. Водяна пара, рівняння її стану. PV, TS- діаграми водяної пари.

 9. Вологе повітря, параметри стану. ID-діаграми вологого повітря.

 10. Одиниці виміру кількості теплової енергії?

 11. Одиниці виміру кількості електричної енергії?

 12. Одиниці виміру потужності?

 13. Що таке теплота пароутворення?

 14. Які види енергії виробляються в ТЕЦ?

 15. Яка розмірність одиниці тиску Паскаль?

 16. Чому дорівнює теплота плавлення льоду?

 17. Теплопровідність. Закон Фур'є, коефіцієнт теплопровідності.

 18. Конвективний теплообмін, рівняння Ньютона, коефіцієнт тепловіддачі.

 19. Теплообмін випромінюванням.

 20. Теплообмінні апарати. Визначення поверхні теплообміну. Тепловий розрахунок.

 21. Яке перетворення енергії відбувається в топках котлів чи печах, що спалюють паливо?

 22. Схема котельної установки.

 23. Парові та водогрійні котли: класифікація, принцип дії.

 24. Тепловий баланс. ККД котла.

 25. Які хімічні елементи окислюються в результаті згоряння палива?

 26. Який фізичний зміст коефіцієнту корисної дії двигуна?

 27. Яке призначення димових труб котелень чи електростанцій?

 28. Які чинники визначають висоту димової труби?

 29. Які енергетичні перетворення відбуваються в паровій турбіні чи машині?

 30. Які хімічні сполуки можуть бути в складі природної води?

 31. Що необхідно зробити з водою щоб видалити розчинені в ній гази?

 32. Навіщо нагрівати мазут до того, як його спалити?

 33. З якою метою на парових котлах чи в посудинах, що працюють під тиском, встановлюють запобіжні клапани?

 34. Як працює опалювальна батарея в житлових приміщеннях?

 35. Порівняти паливо, мазут і природний газ з точки зору простоти їх використання?

 36. Чого більше необхідно витратити – соломи чи вугілля для нагрівання однакової кількості води?

 37. Як залежить від тиску води її температура кипіння?

 38. Чи різняться між собою кількості теплоти, необхідні для нагрівання на однакову температуру 1 кг води і 1 кг повітря?

 39. Навіщо необхідний редуктор на газовому балоні при використанні газу в газових плитах?

 40. Теплові електроцентралі. Схеми. Показники ефективності.

 41. Котельні. Класифікація, основне та допоміжне обладнання.

 42. Схема водогрійної котельні.

 43. Схема парової котельні.

 44. Схема котельні з паровими та водогрійними котлами.


Критерії

оцінювання знань вступників на вступному випробовуванні з фахових дисциплін для зарахування на навчання ” для перепідготовки спеціалістів за спеціальністю: 7.05060101 «Теплоенергетика», що проводиться у формі співбесіди

Мета випробування:

• визначити наявний рівень фахової підготовки вступників;

• перевірити вміння вступників застосовувати ці знання і навички для вирішення практичних фахових задач, що відповідають функціональним обов'язкам посад, зазначеним у кваліфікаційній характеристиці.

На випробуванні вступнику пропонується відповісти на питання за програмою вступного випробування. Знання оцінюються за якістю даних відповідей.

Фахове вступне випробування оцінюється рівнем знань: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

 • Відмінно” заслуговує вступник, який виявив систематичне і глибоке знання програмного матеріалу, вміння вільно виконувати завдання, передбачене програмою; засвоїв основну і знайомий з допоміжною літературою, рекомендованою програмою. Як правило, “п’ять” балів виставляється вступникам, які засвоїли взаємозв’язок основних понять програмних дисциплін в контексті їх значення для фаху, що здобувається; які виявили творчі здібності у розумінні, викладенні і використанні програмного матеріалу. Можливі незначні одна-дві помилки у розкритті другорядних питань, що не призводять до помилкових висновків.

 • Добре” заслуговує вступник, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконав завдання передбачені програмою; засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою. Як правило, “чотири” бали виставляється вступникам, які продемонстрували систематичний характер знань з дисциплін програми і здатні їх самостійно поновлювати в процесі подальшого навчання. Можливі незначні одна-дві по­милки в технічній термінології, несуттєві помилки у висновках, узагальненнях, розрахунках.

 • Задовільно” заслуговує вступник, який виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, необхідному для навчання з фаху; який справляється з виконанням завдань, передбачених програмою; знайомий з основною літературою, рекомендованою програмою. Як правило, «три» бали виставляється вступникам, які допустилися непринципових похибок при виконанні екзаменаційних завдань.

 • Незадовільно” отримує вступник, який виявив знання з основного навчально-програмного матеріалу не в повній мірі, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань. “Незадовільно”, як правило, виставляється вступникам, які не спроможні навчатися без додаткових занять з дисциплін програми.

Особи, рівень знань яких оцінений як “Незадовільно”, до участі у конкурсі для зарахування за цими результатами не допускаються.
Голова фахової атестаційної комісії С.М. Василенко

ЛітератураОсновна

1. Теплотехніка /за ред. О.Ф.Буляндри і Б.Х.Драганова/ К. Вища школа, 1998.

2. Маляренко В.А., Цвєтков В.В. Загальна теплотехніка. К.: НМК ВО, 1993.

3. Эстеркин Р.И. Промышленные котельные установки. – Л.: Энергоатомиздат, 1985.

Додаткова

4. Краснощеков Е.А., Сукомел А.С. Задачник по теплопередаче. М.: Госэнергоиздат, 1975.

5. Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике. М.: Госэнергоиздат, 1978.

6. Вукалович М.П., Новиков И.И. Техническая термодинамика. М.:Госэнергоиздат, 1978.


Схожі:

С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014р iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014р
«Харчові технології та інженерія» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальностями
С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014р iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014р
...
С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014р iconПроф. Кулику М. С
Прошу дозволити подовжити мені термін навчання в аспірантурі заочної форми з 01. 04. 2014р по 31. 08. 2014р у зв’язку з перебуванням...
С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014р iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
Схвалено Вченою радою факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи
С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014р iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
«Товарознавство І організація торгівлі» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю
С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014р iconС. В. Іванов «28» лютого 2014 р
«Екологія та охорона навколишнього середовища» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю
С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014р iconС. В. Іванов «28» лютого 2014 р
«Екологія та охорона навколишнього середовища» для зарахування на навчання за окр «магістр» за спеціальністю
С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014р iconС. В. Іванов «28» лютого 2014 р
«Екологія та охорона навколишнього середовища» для зарахування на навчання за окр «спеціаліст» за спеціальністю
С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014р iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
«молодший спеціаліст» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»
С. В. Іванов \" 28 \" лютого 2014р iconС. В. Іванов " 28 " лютого 2014 р
«Матеріалознавства та технології конструкційних матеріалів» для зарахування на навчання за окр «бакалавр» за напрямами 050502 „ Інженерна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи