Ринки & стратегії icon

Ринки & стратегії
Скачати 59.38 Kb.
НазваРинки & стратегії
Дата12.08.2012
Розмір59.38 Kb.
ТипДокументи

РИНКИ & СТРАТЕГІЇ

УДК 338.439:664.1

РИНОК ЦУКРУ БРАЗИЛІЇ: ОСОБЛИВОСТІ, СТАНОВЛЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ

Т.М. Ярчук, аспірант Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

В.В. Полторак, науковий співробітник Українського науково-дослідного інституту цукрової промисловості, аспірантка Національної академії державного управління при Президентові України


В статті представлено детальний аналіз ринку цукру в Бразилії, виділено основні тенденції його розвитку, напрями державної політики в цукровій промисловості та представлено ключових учасників ринку. Дано оцінку прогнозних рівнів виробництва та споживання 2010/11 МР, охарактеризовано особливості Бразилії, як впливового учасника світового ринку цукру.

В статье представлен детальный анализ рынка сахара в Бразилии, выделены основные тенденции его развития, направления государственной политики в сахарной промышленности и представлены ключевые участники рынка. Дана оценка прогнозных уровней производства и потребления 2010/11 МГ, охарактеризованы особенности Бразилии, как влиятельного участника мирового рынка сахара.


ІННОВАЦІЇ &ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ


УДК 536.242

ПРО ТЕПЛООБМІН В ПІДІГРІВАЧАХ ПРИ КОНДЕНСАЦІЇ ПАРИ З НЕЗНАЧНИМ ВМІСТОМ ГАЗІВ


В.П. Петренко, кандидат технічних наук, доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки, Національний університет харчових технологій

М.О. Прядко, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки, Національний університет харчових технологій

В.О. Бойко, асистент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки, Національний університет харчових технологій


Наведені результати інтервально-ітераційних розрахунків теплообміну при конденсації низькопотенціальної пари з незначним вмістом газів з врахуванням термодифузійних процесів в пристінному шарі. Надано інженерне співвідношення для врахування впливу інертного компонента в парі на теплообмін в підігрівачах секційного типу.

Приведенные результаты интервально-итерационных расчетов теплообмена при конденсации низкопотенциального пара с незначительным содержимым газов с учетом термодиффузионных процессов в пристенном слое. Предоставлено инженерное соотношение для учета влияния инертного компонента в паре на теплообмен в подогревателях секционного типа.


^ ПОДІЇ

ВАТ «ВОЛОДИМИР ЦУКОР» - 50 РОКІВ НАТХНЕННОЇ ПРАЦІ


ТЕХНОЛОГІЇ


ОТРИМАННЯ ХАРЧОВОГО СИРОПУ ІЗ ЦУКРОВОГО СОРГО

Н.О. Григоренко, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ

У статті розглянуто перспективи використання високопродуктивних сортів і гібридів цукрового сорго в якості сировини для цукрової промисловості та представлена розроблена технологія харчового сиропу, застосування якої забезпечить отримання натурального цукрозамінника високої та біологічної цінності.

В статье рассмотрены перспективы использования высокопроизводительных сортов и гибридов сахарного сорго в качестве сырья для сахарной промышленности и представленна разработанная технология пищевого сиропа, применение которой обеспечит получение натурального сахарозаменителя высокой и биологической ценности.


^ ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ НВЧ-ХВИЛЬ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ РОЗЧИНІВ САХАРОЗИ

А.Ф. Кравчук, технічний директор ТОВ «Фірма «ТМА»

В.В. Олійник, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії квантової радіофізики Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка

В.Л. Ланунець, старший науковий співробітник лабораторії квантової радіофізики Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка


Виконані дослідження спектру діелектричної проникності розчину сахарози. Досліджено вплив характеристик НВЧ-хвиль на основні параметри модельного цукрового розчину. Досліджено вплив величини перенасичення розчину сахарози на коефіцієнт поглинання НВЧ випромінювання.

Выполнены исследования спектра диэлектрической проницаемости раствора сахарозы. Исследовано влияние характеристик СВЧ-волн на основные параметры модельного сахарного раствора. Исследовано влияние величины перенасыщения раствора сахарозы на коэффициент поглощения СВЧ излучения.


УДК 621.7.044.4: 666.924

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОГІДРАВЛІЧНОГО ЕФЕКТУ НА ІНТЕНСИФІКАЦІЮ
ПРОЦЕСУ АКТИВАЦІЇ ВОДНО-ВАПНЯНОЇ СУСПЕНЗІЇ


В БУРЯКОЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ


В.П. Василів, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, проблемна науково-дослідної лабораторії Національний університет харчових технологій

^ Ю.О. Дашковський, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії, Національний університет харчових технологій

^ В.В. Олішевський, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри технологічного обладнання харчових виробництв, Національний університет харчових технологій

А.І. Маринін, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, проблемна науково-дослідна лабораторія, Національний університет харчових технологій

О.В. Ардинський, аспірант, проблемна науково-дослідна лабораторія, Національний університет харчових технологій


У статті наведено результати досліджень впливу електрогідравлічного ефекту на властивості водно-вапняної суспензії. Встановлено, що електрогідравлічне оброблення сприяє підвищенню активності водно-вапняної суспензії.

В статье приведены результаты исследований влияния электрогидравлического эффекта на свойства водно-известняковой суспензии. Установлено, что электрогидравлическая обработка способствует повышению активности водно-известковой суспензии.


^ ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД

УДК 664.1.033

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ОШПАРЮВАННЯ КОЛОННОЇ ДИФФЗІЙНОЇ УСТАНОВКИ ШАМРАЇВСЬКОГО ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ

Л.А. Верхола, кандидат технічних наук, незалежний експерт

П.В. Яцюк, технічний директор, ТДВ «Шамраєвський цукровий завод»

А.В. Шутенко, головний механік, ТДВ «Шамраєвський цукровий завод»

П.С. Куманський, головний енергетик, ТДВ «Шамраєвський цукровий завод»

Т.П. Малик, головний технолог, ТДВ «Шамраєвський цукровий завод»

В статье рассмотрен вопрос рекуперации тепла в ошпаривателях колонных диффузионных установок, приведены теплотехнические характеристики существующих ошпаривателей. Приводится описание комплекса мероприятий которые были выполнены на Шамраевском сахарном заводе с целью модернизации ошпаривателя. Освещены вопросы компоновки технологической схемы, регулировки температурного режима ошпаривания, определение расхода пара на подогреватели циркуляционного контура. Обоснованы преимущества модернизированной колонной диффузионной установки перед двухшнековой.

У статті розглянуто питання рекуперації тепла у ошпарювачах колонних дифузійних установок, наведено теплотехнічні характеристики існуючих ошпарювачів. Наводиться опис комплексу заходів які було виконано на Шамраєвському цукровому заводі з метою модернізації ошпарювача. Висвітлено питання компоновки технологічної схеми, регулювання температурного режиму ошпарювання, визначення витрат пари на підігрівачі циркуляційного контуру. Обґрунтовано переваги модернізованої колонної установки перед двошнековою.


^ ТЕХНІКА

УДК 664.1.038/669-1

ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ДІАГНОСТИКИ
ТА РЕМОНТУ ПРОМИСЛОВИХ ЕКСТРАКТОРІВО.О. Серьогін, доктор технічних наук, професор, кафедра технологічного обладнання харчових виробництв, Національний університет харчових технологій

Д.М. Люлька, кандидат технічних наук, доцент, кафедра технологічного обладнання харчових виробництв, Національний університет харчових технологій

В.В. Пономаренко, асистент, кафедра технологічного обладнання харчових виробництв, Національний університет харчових технологій


В статті розглянуті практичні аспекти роботи, діагностики та модернізації дифузійних апаратів. Авторами використовується сучасна методика ультразвукової діагностики визначення товщини металу. Також запропоноване нове технічне рішення по центровці валів транспортної системи на основі лазерного нівеліру. Крім того, приділяється увага модернізації транспортних систем дифузійних апаратів та вдосконаленню конструкцій ошпарювачів.

В статье рассмотрены практические аспекты работы, диагностики и модернизации диффузионных аппаратов. Авторами используется современная методика ультразвуковой диагностики определения толщины металла. Также предложено новое техническое решение по центровке валов транспортной системы на основе лазерного нивелира. Кроме того, уделяется внимание модернизации транспортных систем диффузионных аппаратов и совершенствованию конструкций ошпаривателей.

Схожі:

Ринки & стратегії iconРинки&стратегії тенденції світового ринку цукру. Інтерв’ю з с. Л. Гудошніковим (моц)
Біологічна цінність та функціональна дія компонентів кріопорошків цукрових буряків
Ринки & стратегії iconЛекція 6 форми виходу підприємств на зовнішні ринки класифікація І характеристика форм виходу на зовнішні ринки Міжнародні торги Міжнародні біржі
З'явились торги на види продукції, які раніше монопольно реалізовувались державними зовнішньо­економічними об'єднаннями
Ринки & стратегії iconУдк 657. 62(073) Поняття стратегії в стратегічному управлінні О. В. Кравченко К. е н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту двнз «уабс нбу»
В статті розглянуті підходи до визначення сутності поняття стратегії, виділені її основні складові, визначено особливості та проблеми...
Ринки & стратегії iconПитання програми за напрямками
Поняття стратегії, характеристика стратегічних альтернатив. Чинники, що впливають на вибір стратегії
Ринки & стратегії iconПитання програми за напрямками
Поняття стратегії, характеристика стратегічних альтернатив. Чинники, що впливають на вибір стратегії
Ринки & стратегії iconХарактерні особливості розроблення інноваційної стратегії
Тому формування економічної стратегії для суб’єктів господарювання є одним з основних чинників, що забезпечує їхнє ефективне функціонування...
Ринки & стратегії iconРозділ 2 Інноваційні процеси в економіці
У статті аналізується необхідність управління вибором стратегії просування нової продукції, а також розглядається приклад вибору...
Ринки & стратегії iconВибір вітчизняним підприємством стратегії при виході на зарубіжний ринок
За допомогою стратегічного менеджменту підприємства реалізують свої міжнародні цілі, тобто стратегічний менеджмент дозволяє створити...
Ринки & стратегії iconВибір вітчизняним підприємством стратегії при виході на зарубіжний ринок
За допомогою стратегічного менеджменту підприємства реалізують свої міжнародні цілі, тобто стратегічний менеджмент дозволяє створити...
Ринки & стратегії iconЯкій стратегії психологічного захисту при конфлікті ви віддаєте перевагу?
Для визначення властивої вам стратегії психологічного захисту в спілкуванні з партнерами важливо вибрати відповідь, яка найбільше...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи