Сировинна база удк 631. 95: 633. 63 Обґрунтування заходів належної сільськогосподарської практики для агроекосистем цукрових буряків icon

Сировинна база удк 631. 95: 633. 63 Обґрунтування заходів належної сільськогосподарської практики для агроекосистем цукрових буряків
Скачати 68.56 Kb.
НазваСировинна база удк 631. 95: 633. 63 Обґрунтування заходів належної сільськогосподарської практики для агроекосистем цукрових буряків
Дата12.08.2012
Розмір68.56 Kb.
ТипДокументи

СИРОВИННА БАЗА

УДК 631.95:633.63

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАХОДІВ НАЛЕЖНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ АГРОЕКОСИСТЕМ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ

С.В. Карлащук, кандидат сільськогосподарських наук, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Ю.В. Слива, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Представлені результати адаптації вимог Належних сільськогосподарських практик (GAPs) до агроекосистем цукрових буряків. Виділено ряд критеріїв, що стосуються планування, використання добрив і пестицидів, аналізу ризиків, вимоги до ґрунтів.

Предоставлены результаты адаптации требований Надлежащих сельскохозяйственных практик (GAPs) для агроэкосистем сахарной свеклы. Определено ряд критериев, которые касаются планирования, использования удобрений и пестицидов, анализа рисков, требований к почве.


ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 664.1.037


ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ ВАРІАНТІВ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕДДЕФЕКАЦІЇ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ

Л.П. Рева, доктор технічних наук, професор кафедри цукру та підготовки води, Національний університет харчових технологій

О.О. Петруша, аспірант кафедри цукру та підготовки води, Національний університет харчових технологій

Переддефекація дифузійного соку спрямована на максимальне видалення розчинних нецукрів із утворенням осаду, стійкого до умов високої лужності та температури основної дефекації та з нормальними седиментаційно-фільтрувальними властивостями. В роботі наведені дані порівняльних досліджень ефективності трьох способів попередньої дефекації: одноразової, прогресивної вапняної та прогресивної протитечійної, при чому за одержаними результатами кращою виявилась прогресивна протитечійна переддефекація, для реалізації якої розроблено удосконалений вертикальний прогресивний протитечійний переддефекатор.

Преддефекация диффузионного сока направлена на максимальное удаление растворимых несахаров с образованием осадка, устойчивого к условиям высокой щелочности и температуры основной дефекации и с нормальными седиментационно-фильтрованильными свойствами. В работе приведены данные сравнительных исследований эффективности трех способов предварительной дефекации: одноразовой, прогрессивной известковой и прогрессивной противоточной, причем по полученным результатам лучшей оказалась прогрессивная противоточная преддефекация, для реализации корой разработан усовершенствованный вертикальный прогрессивный противоточный преддефекатор.


УДК. 664.1.03

ЧОМУ СТАНЦІЯ СУЛЬФІТАЦІЇ ІНОДІ ПРАЦЮЄ НЕЗАДОВІЛЬНО

(укр., рос.)


В.Б. Вискребцов, кандидат технічних наук

В.В. Пономаренко, кандидат технічних наук, доцент кафедри Технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, Національний університет харчових технологій

В статті розглянута робота станції сульфітації цукрового заводу як взаємозв’язана робота кількох апаратів з загальним газовим колектором. Визначені основні недоліки роботи типових апаратів та показана можливість їх усунення за рахунок використання нових спеціально розроблених форсунок для ежекційних апаратів.


В статье рассмотренная работа станции сульфитации сахарного завода как взаимоувязанная работа нескольких аппаратов с общим газовым коллектором. Определены основные недостатки работы типовых аппаратов и показана возможность их устранения за счет использования новых специально разработанных форсунок для эжекционных аппаратов.


УДК. 664.1.03

ОЧИЩЕННЯ СИРОПУ БУРЯКОЦУКРОВОГО ВИРОБНИЦТВА З ЗАСТОСУВАННЯМ КАТІОННОГО ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТУ ТА ЦЕЛЮЛОЗИ

(укр., рос.)

Н.І. Штангеєва, доктор технічних наук, професор, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості

А.Н. Савич, кандидат технічних наук, доцент, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості

О.М. Молодницька, аспірант, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості

Н.А. Гусятинська, доктор технічних наук, Національний університет харчових технологій

Л.С. Клименко, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет харчових технологій

В статті розглянуто проблему очищення сиропу бурякоцукрового виробництва. Досліджено дію полігексаметиленгуанідину гідрохлориду (ПГМГХ) на ефективність очищення сиропу після ІІІ корпусу випарної установки. Показано ефективність розробленого способу очищення сиропу бурякоцукрового виробництва з використанням ПГМГХ та сорбційно-активної целюлози марки DIACEL 150-1. Розроблений спосіб дозволяє підвищити ефект знебарвлення до 47 % та чистоту сиропу при цьому на 0,9-1,8 од.

В статье рассмотрена проблема очистки сиропа свеклосахарного производства. Исследовано действие полигексаметиленгуанидина гидрохлорида (ПГМГХ) на эффективность очистки сиропа после ІІІ корпуса выпарной установки. Разработанный способ очистки сиропа свеклосахарного производства с использованием ПГМГХ и сорбционно-активной целлюлозы марки DIACEL 150-1, позволяет повысить эффект обесцвечения сиропа до 47 % и чистоту сиропа при этом на 0,9-1,8 ед.


УДК. 664.1

КРИСТАЛІЗАЦІЯ САХАРОЗИ: МОЛЕКУЛЯРНІ ВЗАЄМОДІЇ І МОЛЕКУЛЯРНІ КРИСТАЛИ

(укр., рос.)


А.Ф.Кравчук, фірма «ТМА», +38 (098) 400-42-75

Аналізується стан проблеми розчинності сахарози в воді. Розглядається пріоритетний розвиток теорії кристалізації сахарози на основі термодинамічних досліджень насичення сахарози і її активності в залежності від властивостей нецукрів, які оцінюються за електролітичними характеристиками, і впливають на розчинність сахарози. При випарювані води з розчину сахарози змінюється його енергетичний стан і відповідно, проявляють себе міжмолекулярні диполь-дипольні і диполь-індуковані енергії, а також міжатомні і внутрішні молекулярні енергії (водневі взаємодії і зв'язки та енергія дисперсії).

Приведена структура бімолекулярних і тримірних рідинних кристалів і структура кристалічного «зародку». Кристалоутворення, за концепцією автора, проходить через енергетичний стан розчину, який веде до зміни фізико-хімічних властивостей розчину в процесі випарювання води по схемі:«ненасичений розчин - насичений розчин – рідиннокристалічний стан – утворення колоїдної структури сахарози – твердий молекулярний кристал».

Рассмотрено состояние проблемы растворимости сахарозы в воде. Рассматривается приоритетное развитие теории кристаллизации сахара на основе термодинамического исследования насыщения сахарозы и активности сахарозы в зависимости от свойств несахаров, оцениваемых по электролитическим свойствам, влияющим на растворимость сахара. При выпаривании воды из раствора изменяется его энергетическое состояние и, соответственно, проявляют себя межмолекулярные диполь - дипольные и диполь - индукционные энергии и межатомные и внутримолекулярные энергии (водородные взаимодействия и энергия дисперсии).

Приведена условная структура жидких двумерных и тримерных кристаллов и структура кристаллического зародыша. Гипотеза кристаллообразования, по мнению автора, состоит из оценки энергетического состояния раствора и изменения физико-химических свойств раствора в процессе выпаривания воды по схеме: «ненасыщенный раствор - насыщенный раствор - жидкокристаллическое состояние раствора - образование коллоидной структуры кристалла сахарозы - кристалл».


УДК 628.161.2

УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ СХЕМИ КОНДИЦІЮВАННЯ ВОДИ

(укр., рос.)

Н.А. Ткачук, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Л.М. Мельник, доктор технічних наук, професор, Національний університет харчових технологій, м. Київ

З.П. Мельник, кандидат технічних наук, доцент, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Проведено удосконалення існуючої технологічної схеми кондиціювання води шляхом встановлення двох додаткових адсорберів із палигорськітом. Запропоновано конструкцію адсорбера.

Проведено усовершенствование существующей технологической схемы кондиционирования воды путем установления двух дополнительных адсорберов c палыгорскитом. Предложена конструкция адсорбера.


АВТОМАТИЗАЦІЯ&КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 664.12:658.011.56

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ПРОГНОЗУВАННЯ ТА БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ВИБОРУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ДИФУЗІЙНОЮ СТАНЦІЄЮ ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ


В.М. Сідлецький, кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій, Національний університет харчових технологій

І.В. Ельперін, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри автоматизації і комп'ютерно-інтегрованих технологій, Національний університет харчових технологій

Наводиться реалізація системи прогнозування параметрів роботи дифузійної станції цукрового заводу та вибору рекомендованого рішення направленого на усунення відхилень технологічного режиму та на покращення показників роботи дифузійного відділення що включає в себе моделі розрахунку.

Показана реализация системы прогнозирования параметров работы диффузионной станции сахарного завода и выбора рекомендуемого решения направленного на устранение отклонений технологического режима и на улучшение показателей работы диффузионного отделения


ЕКОНОМІКА&УПРАВЛІННЯ


УДК 330.341.1

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ДОБРОБУТУ КРАЇНИ


О.М. Пєтухова, кандитат економічних наук, доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій

Досліджено розвиток процесів кластеризації в Україні та представлено розвиток моделі Г. Ліндквіста з точки зору відповідності вітчизняним реаліям.


Исследовано развитие процессов кластеризации в Украине и представлено развитие модели Г. Линдквиста с точки зрения соответствия отечественным реалиям.


ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

ПУСК И НАЛАДКА ГОЛОВНЫХ ОБРАЗЦОВ ПАРОВЫХ

КОТЛОВ Е-50-3,9-440 ГМ

О.В. Арапов, председатель правления ПАО «Акционерная компания «САТЭР»

Ю.Г. Щеголев, директор филиала «ПП Укрсахтехэнергоремонт – котельный цех»

Схожі:

Сировинна база удк 631. 95: 633. 63 Обґрунтування заходів належної сільськогосподарської практики для агроекосистем цукрових буряків iconВиставки&конференції 10-й ювілейний міжнародний цукровий форум сировинна база
Н. М. Запольська, кандидат сільськогосподарських наук, Інститут цукрових буряків уаан
Сировинна база удк 631. 95: 633. 63 Обґрунтування заходів належної сільськогосподарської практики для агроекосистем цукрових буряків iconПлан захисту дисертаційних робіт на грудень 2011 року
Обґрунтування параметрів і режимів роботи доочищувача головок коренеплодів цукрових буряків
Сировинна база удк 631. 95: 633. 63 Обґрунтування заходів належної сільськогосподарської практики для агроекосистем цукрових буряків iconПлан захисту дисертаційних робіт на грудень 2011 року
Обґрунтування параметрів І режимів роботи доочищувача головок коренеплодів цукрових буряків
Сировинна база удк 631. 95: 633. 63 Обґрунтування заходів належної сільськогосподарської практики для агроекосистем цукрових буряків iconДані про молодих вчених
Удосконалення технології переробки бою та хвостиків цукрових буряків із застосуванням електроплозмолізу
Сировинна база удк 631. 95: 633. 63 Обґрунтування заходів належної сільськогосподарської практики для агроекосистем цукрових буряків iconОбґрунтування й здійснення заходів для поліпшення цієї обстановки
Визначення екологічної обстановки навколо атомних, теплових електростанцій, гірничовидобувних підприємств, інших небезпечних об’єктів;...
Сировинна база удк 631. 95: 633. 63 Обґрунтування заходів належної сільськогосподарської практики для агроекосистем цукрових буряків iconРинки&стратегії тенденції світового ринку цукру. Інтерв’ю з с. Л. Гудошніковим (моц)
Біологічна цінність та функціональна дія компонентів кріопорошків цукрових буряків
Сировинна база удк 631. 95: 633. 63 Обґрунтування заходів належної сільськогосподарської практики для агроекосистем цукрових буряків iconДержавний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет
Сировинна база аграрних підприємств з виробництва біопалива: стан та чинники підвищення ефективності
Сировинна база удк 631. 95: 633. 63 Обґрунтування заходів належної сільськогосподарської практики для агроекосистем цукрових буряків iconNbuv gov ua/e-journals/Nd/2010-5/10rgslfg pdf
Коломієць Ю. В., Буценко Л. М. Вплив бактеріаль-ного стресу на ізоферментний спектр перокси-дази пшениці І цукрових буряків // Науковий...
Сировинна база удк 631. 95: 633. 63 Обґрунтування заходів належної сільськогосподарської практики для агроекосистем цукрових буряків iconУдк 330. 45 Підтримка прийняття рішень щодо розподілу земельних угідь
України: від виробника сільськогосподарської продукції до вищих органів державної влади. Проте в умовах ринкової економіки ключовий...
Сировинна база удк 631. 95: 633. 63 Обґрунтування заходів належної сільськогосподарської практики для агроекосистем цукрових буряків icon1. Klyachenko O. L. Features microclonal reproduction of o-types of sugar beet (Beta vulgaris L.) // Biotechnolodgy, agriculture and the food industry. Nova Science Publishers, Inc., New York., 2005 P. 133-139
Кляченко О. Л. Адаптивні можливості цукрових буряків до затінення І загущення // Физиология и биохимия культ растений, т. 38 №3,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи