Виставки 20-а міжнародна виставка устаткування та технологій для харчової та переробної промисловостей «inprodmash\

Виставки 20-а міжнародна виставка устаткування та технологій для харчової та переробної промисловостей «inprodmash' 2011» ювілей
Скачати 62.14 Kb.
НазваВиставки 20-а міжнародна виставка устаткування та технологій для харчової та переробної промисловостей «inprodmash' 2011» ювілей
Дата12.08.2012
Розмір62.14 Kb.
ТипДокументи

ВИСТАВКИ

20-А МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА УСТАТКУВАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ ТА ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТЕЙ «INPRODMASH' 2011»


ЮВІЛЕЙ

100 РОКІВ ЯГОТИНСЬКОМУ ЦУКРОВОМУ ЗАВОДУ

ТЕХНОЛОГІЇ

УДК 664.1.037

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОЧИЩЕННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ З ПОВЕРНЕННЯМ ОСАДУ СаСО3 В РІЗНІ ЗОНИ РН ПРОГРЕСИВНОЇ ПЕРЕДДЕФЕКАЦІЇ

(укр., рос.)

Л.П. Рева, доктор технічних наук, професор кафедри цукру та підготовки води, Національний університет харчових технологій

О.О. Петруша, аспірант кафедри цукру та підготовки води, Національний університет харчових технологій

Р.В. Степаніщенко, магістрант кафедри технології цукру і підготовки води, Національний університет харчових технологій

Сучасна технологічна схема очищення дифузійного соку передбачає повернення осаду СаСО3 на попередню дефекацію. У роботі наведені результати експериментальних досліджень ефективності повернення частинок осаду карбонату кальцію у різні зони рН прогресивної переддефекації. За отриманими даними раціональною виявилась зона рН≈9,0-9,3 для введення осаду СаСО3 на прогресивну переддефекацію дифузійних соків різної якості.

Современная технологическая схема очистки диффузионного сока предусматривает возврат осадка СаСО3 на предварительную дефекацию. В работе приведены результаты экспериментальных исследований эффективности возврата осадка карбоната кальция в различные зоны рН прогрессивной преддефекации. По полученным данным рациональной оказалась зона рН≈9,0-9,3 для введения осадка СаСО3 на прогрессивную преддефекацию диффузионных соков разного качества.


УДК 664.1.038

КАРБОНАТНА СИРОВИНА ТА ПАЛИВО ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ВАПНА В ЦУКРОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ

(укр., рос.)


Л.М. Вєрченко, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Національний університет харчових технологій

Т.С. Кос, кандидат технічних наук, старший викладач, Національний університет харчових технологій

В.П. Василів, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, Національний Університет біоресурсів і природокористування

В статті наводяться дані про практичний досвід та наукові міркування щодо технічних характеристик карбонатної сировини та палива, які найбільш прийнятні для одержання вапна в цукровому виробництві.

В статье приводятся данные практического опыта и научные соображения относительно технических характеристик карбонатного сырья и топлива, которые более всего подходят для получения извести в сахарном производстве.


УДК 664.1.037:66.065.2.

ЗАСТОСУВАННЯ ФЛОКУЛЯНТУ MAGNАFLOK LT-27 ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ДИФУЗІЙНОГО СОКУ НА СТАДІЇ ПОПЕРЕДНЬОГО ВАПНУВАННЯ

О.В. Матиящук, асистент кафедри безпеки життєдіяльності, Національний університет харчових технологій

Л.М. Хомічак, доктор технічних наук, професор кафедри технології цукристих речовин та полісахаридів, Національний університет харчових технологій

^ А.М. Матиящук, кандидат технічних наук, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК, Національний університет біоресурсів та природокористування України

Досліджено доцільність використання флокулянту Magnаflok LT-27 для інтенсифікації процесів очищення дифузійного соку на стадії попереднього вапнування. Визначено ефективну кількість флокулянту та зону рН введення його на стадії попереднього вапнування.


Исследовано целесообразность использования флокулянта Magnаflok LT-27 для интенсификации процессов очистки диффузионного сока на стадии предварительного известкования. Определено эффективное количество флокулянта и зона рН для его введения на стадии предварительного известкования.


УДК 547.458.2:66.081.3

ДОСЛІДЖЕННЯ ВИБОРУ ОПТИМАЛЬНОГО МІСЦЯ ВВЕДЕННЯ ПРИРОДНИХ МІНЕРАЛЬНИХ СОРБЕНТІВ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ЦУКРУ

(укр., рос.)

Н.О. Стеценко, кандидат хімічних наук, доцент кафедри функціональних харчових продуктів, Національний університет харчових технологій

О.М. Мірошников, кандидат хімічних наук, професор кафедри фізичної і колоїдної хімії, Національний університет харчових технологій

О.В. Подобій, кандидат технічних наук, доцент кафедри фізичної і колоїдної хімії, Національний університет харчових технологій

О.О. Бабич, завідувач лабораторією розробки та виготовлення стандартних зразків, УкрНДІспиртбіопрод

Н.М. Райчук, студентка, Національний університет харчових технологій


Досліджено адсорбційну здатність природних дисперсних мінералів на модельних розчинах цукрози. Показано, що найефективніше знижують забарвленість розчинів з невеликою концентрацією цукрози монтморилоніт та глауконіт.

Исследовано адсорбционную способность природных дисперсных минералов на модельных растворах сахарозы. Доказано, что наиболее эффективно снижают цветность растворов с небольшим содержанием сахарозы – монтмориллонит и глауконит.


УДК 664.1.016:579

ПРО МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ОЦІНКИ ДЕЯКИХ ПОКАЗНИКІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

(укр., рос.)


А.Ф. Кравчук, технічний директор «Фірма «ТМА»

В статті приведені приклади математичних методів оперативної оцінки деяких показників виробництва цукру. На основі рівняння П.М. Сіліна за заводськими даними визначається вміст цукру в жомі при зміні відкачки соку з врахуванням температурного фактора в дифузійному апараті. Приведена формула розрахунку зміни втрат цукру при зниженні добової переробки буряків. Приведена формула розрахунку зміни споживання палива на основі питомої витрати пари при зміні відкачки соку на 1,0% і добової переробки буряків.

В статье приведены примеры математических методов для оперативной оценки некоторых показателей производства сахара. На основании уравнения П.М. Силина по заводским данным определяется содержание сахара в жоме при изменении откачки сока с учетом температурного фактора в диффузионном аппарате. Приведена формула расчета изменения потерь сахара при снижении суточной переработки свеклы. Приведена так же формула расчета изменения потребления топлива на основе удельного расхода пара при изменении откачки сока на 1,0 % и суточной переработки свеклы.


УДК66.011:663.52

МОДЕЛЮВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ АДСОРБЦІЇ АЛЬДЕГІДІВ ІЗ ВОДНО-СПИРТОВИХ РОЗЧИНІВ

(укр., рос.)


Н.А. Ткачук, кандидат технічних наук, доцент кафедри процесів і апаратів харчових виробництв,Національний університет харчових технологій, м. Київ

Л.М. Мельник, доктор технічних наук, професор кафедри процесів і апаратів харчових виробництв, Національний університет харчових технологій, м. Київ

В.М. Криворотько, кандидат технічних наук, доцент, проректор із навчально-методичної роботи, Національний університет харчових технологій, м. Київ

Розроблено математичну модель процесу адсорбції альдегідів із водно-спиртових розчинів глауконітом та перевірено її на адекватність. На її основі встановлено оптимальні параметри адсорбційного очищення водно-спиртових розчинів глауконітом.

Разработана математическая модель процесса адсорбции альдегидов из водно-спиртовых растворов глауконитом и проверено ее на адекватность. На ее основе установлены оптимальные параметры адсорбционной очистки водно-спиртовых растворов глауконитом.


УДК 664.1.03

БЕЗНАКИПНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ТЕПЛОВОЙ АППАРАТУРЫ САХАРНЫХ ЗАВОДОВ. УДАЛЕНИЕ СОЛЕЙ ЖЕСТКОСТИ ФИЛЬТРОПЕРЛИТОМ

Я.O. Кравец, Украинский научно-исследовательский институт сахарной промышленности, ОАО БМЗ «Прогресс»

Приведен краткий обзор методов и средств, применяемых для удаления солей жёсткости из соков и сиропа. Показаны технологические преимущества нового метода умягчения соков и сиропа с помощью перлита в сравнении с применяемыми в промышленности. Приведено объяснение возможного механизма удаления солей жёсткости этим способом.


ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ&ІННОВАЦІЇ

УДК 664.1.016:579

ТЕПЛОГІДРОДИНАМІЧНІ РЕЖИМИ ПАРОКОНТАКТНИХ ТЕПЛОМАСООБМІННИХ АПАРАТІВ З КОНІЧНИМИ РОЗПОДІЛЬНИКАМИ РІДИНИ


С.М. Василенко, доктор технічних наук, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості, Національний технічний університет України «КПІ»

К.О. Шумило, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості

В.О. Владіміров, Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості

В.В. Шутюк, кандидат технічних наук, Національний університет харчових технологій

С.М. Самійленко, Національний університет харчових технологій


ЕКОНОМІКА&УПРАВЛІННЯ


УДК 330.341.1

НАУКОВИЙ ПАРК ЯК ЯДРО ІННОВАЦІЙНИХ СТРУКТУР КЛАСТЕРНОГО ТИПУ

О.М. Пєтухова, кандитат економічних наук, доцент кафедри фінансів, Національний університет харчових технологій

Досліджено розвиток процесів кластеризації в Україні та обґрунтовано доцільність створення інноваційних структур кластерного типу на базі наукового парку.

Исследовано развитие процессов кластеризации в Украине и обоснована целесообразность создания инновационных структур кластерного типа на базе научного парка.

Схожі:

Виставки 20-а міжнародна виставка устаткування та технологій для харчової та переробної промисловостей «inprodmash\Виставки 20-а міжнародна виставка устаткування та технологій для харчової та переробної промисловостей «inprodmash' 2011» ювілей
Дослідження ефективності очищення дифузійного соку з поверненням осаду саСО3 в різні зони рн прогресивної переддефекації
Виставки 20-а міжнародна виставка устаткування та технологій для харчової та переробної промисловостей «inprodmash\Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання переробних І харчових виробництв»
...
Виставки 20-а міжнародна виставка устаткування та технологій для харчової та переробної промисловостей «inprodmash\Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»
...
Виставки 20-а міжнародна виставка устаткування та технологій для харчової та переробної промисловостей «inprodmash\Правила прийому до Львівського державного коледжу харчової І переробної промисловості Національного університету харчових технологій
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Львівського державного коледжу харчової і переробної...
Виставки 20-а міжнародна виставка устаткування та технологій для харчової та переробної промисловостей «inprodmash\Виставки VIII міжнародна агропромислова виставка «агрофорум» технології
Підвищення ефективності технологічних процесів очищення дифузійного соку у схемі з відділенням переддефекосатураційного осаду нецукрів...
Виставки 20-а міжнародна виставка устаткування та технологій для харчової та переробної промисловостей «inprodmash\Ювілей вітаємо віктора петровича іванчика з 55-річчям! Події форум «агробізнес україни 2011» міжнародна науково-технічна конференція цукровиків україни
Аналіз стану екологічної безпеки та сучасні положення екологічного оподаткування підприємств бурякоцукрової галузі
Виставки 20-а міжнародна виставка устаткування та технологій для харчової та переробної промисловостей «inprodmash\Конкурс 2010-2011 навчання та прийом на роботу ісфрада україна
Україні шукає молодого українського співробітника (22–28 років) з широкими можливостями та вищою освітою (спеціаліст або магістр)...
Виставки 20-а міжнародна виставка устаткування та технологій для харчової та переробної промисловостей «inprodmash\Конкурс 2010-2011 навчання та прийом на роботу ісфрада україна
Україні шукає молодого українського співробітника (22–28 років) з широкими можливостями та вищою освітою (спеціаліст або магістр)...
Виставки 20-а міжнародна виставка устаткування та технологій для харчової та переробної промисловостей «inprodmash\Конкурс 2010-2011 навчання та прийом на роботу ісфрада україна
Україні шукає молодого українського співробітника (22–28 років) з широкими можливостями та вищою освітою (спеціаліст або магістр)...
Виставки 20-а міжнародна виставка устаткування та технологій для харчової та переробної промисловостей «inprodmash\Паспорт спеціальності 05. 18. 12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв
Галузь науки І техніки, яка займається розробленням теоретичних основ І раціональним апаратурним втіленням технологічних процесів,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи