Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ icon

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
НазваЩодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Сторінка17/20
Дата23.11.2012
Розмір3.42 Mb.
ТипДокументи
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


^ Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.2. Дослідження складних систем різної природи, теорія та методи системного аналізу

1.2.2.1. Розвиток основ системного аналізу як прикладної наукової методології, призначеної для дослідження складних міждисциплінарних проблем різної природи

Ф

Системний аналіз і теорії прийняття рішень.

Згуровський М. З., д.т.н., проф., академік Національної академії наук України

1.2.2.4. Розробка обчислювальних алгоритмів і процедур з метою вирішення практичних задач міждисциплінарного характеру для застосувань, що належать до науково-технічної та соціально-економічної сфер діяльності людини.

Ф

Інформаційні технології і алгоритмізація в управлінні.

Павлов О.А., д.т.н., проф.

1.2.5.Телекомунікаційні та комп’ютерні технології, засоби і системи високої продуктивності: суперкомп’ютери, Grid-системи

1.2.5.3. Поширення ідеології мережних технологій на бездротовий доступ

Ф

Інформаційно- телекомунікаційні системи та технології.

Ільченко М.Ю., д.т.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України

1.2.5.5. Розробка архітектур сучасних суперкомп’ютерних систем, оптимізованих під класи задач, спеціалізованих обчислювальних засобів та інформаційних технологій, що їх підтримують, систем оптимального керування розподіленими обчислювальними ресурсами (оперативна пам’ять, файлова пам’ять)


Ф

Високопродуктивні комп’ютерні системи та мережі: теорія, методи і засоби апаратної та програмної реалізації.

Самофалов К.Г., д.т.н., проф., чл.- кор. Національної академії наук України

1.2.5.9.Розробка теоретичних основ і прикладних методів створення комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах. Методи та системи підтримки прийняття рішень

Ф

Функціонально-орієнтовані комп’ютерні засоби та системи з оптимізованими параметрами.

Тарасенко В.П., д.т.н., проф.

1.2.8.Спеціальні комп’ютерні системи, засоби, приладобудування

1.2.8.3. Розробка нових інформаційних технологій на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів та їх просторово-часовий аналіз

Ф
^
Лазерні інформаційно-вимірювальні системи.

Тимчик Г.С., д.т.н., проф.

Гравіметрія.

Безвесільна О.М., д.т.н., проф.

1.3.1. Механіка деформівного твердого тіла

1.3.1.1. Методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого стану, у тому числі при наявності дефектів різного походження


Ф

Школа міцності та довговічності матеріалів та елементів конструкцій.

Бобир М. І., д.т.н., проф.

1.3.3. Загальна механіка

1.3.3.1 Динаміка, стійкість і оптимізація взаємодіючих дискретно континуальних механічних систем

Ф

Теорія формоутворення при механічній обробці та теорія проектування різальних інструментів.

Равська Н.С., д.т.н., проф.


Математичне моделювання процесів та систем металорізальних верстатів, промислових роботів та інших технологічних машин.

Струтинський В.Б., д.т.н., проф.

Розробка навігаційних датчиків і систем на нових фізичних принципах.

Збруцький О.В., д.т.н., проф.

1.4.5. Нанофізика і нанотехнології

1.4.5. Нанофізика і нанотехнології

Ф

Мікро та наноелектроніка.

Якименко Ю.І., д.т.н., проф., академік Національної академії наук України

Ф

Теоретичні основи перетворення параметрів електричної енергії.

Жуйков В. Я., д.т.н., проф.

Проблеми напівпровідників карбіду кремнію та кремнію.

Гермаш Л.П., д.т.н., проф.

1.6.3. Керамічні, композиційні, монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення (високотемпературного, інструментального, електронного, оптичного, біомедичного тощо)


1.6.3. Керамічні, композиційні, монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення (високотемпературного, інструментального, електронного, оптичного, біомедичного тощо)

Ф

Нові матеріали на основі тугоплавких сполук.

Лобода П.І., д.т.н., проф.

1.6.5. Наноструктурні (нанодисперсні, нанокристалічні) матеріали. Проблеми синтезу матеріалів при екстремальних параметрах температури і тиску


1.6.5. Наноструктурні (нанодисперсні, нанокристалічні) матеріали. Проблеми синтезу матеріалів при екстремальних параметрах температури і тиску

Ф

Формування та дослідження структури і властивостей тонких металевих шарів, аморфних та нанокристалічних матеріалів.

Сидоренко С.І., д.ф.-м.н., проф., чл.- кор. Національної академії наук України

Розробка наноструктурних теплових перетворювачів.

Воронов С.О., д.т.н., проф.

1.7.1. Одержання і перетворення теплової енергії

1.7.1. Одержання і перетворення теплової енергії

Ф
^

Теплообміну та газодинаміки.

Письменний Є. М., д.т.н., проф.
Дослідження процесів переносу в двофазних паро- та газорідних системах.

Безродний М.К., д.т.н., проф

1.7.2. Використання та утилізація теплової енергії

1.7.2. Використання та утилізація теплової енергії


Ф
^

Фізика процесів горіння та підвищення енерго-екологічної ефективності енергетичних об’єктів і систем.


Любчик Г.М., д.т.н., проф.1.7.5. Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці

1.7.5.3. Енергетична ефективність та енергозбереження
^

Генетична і еволюційна електромеханіка.

Шинкаренко В. Ф., д.т.н., проф.

Управління ефективним електровикористанням.

Праховник А.В., д.т.н., проф.


2.1.5. Нові високоефективні хімічні процеси і матеріали

2.1.5. Нові високоефективні хімічні процеси і матеріали

Ф

Маловідходна хімічна переробка сировини.

Астрелін І. М., д.т.н., проф.

Електрохімічна кінетика.

Ленючева О.В., д.т.н., проф.

Хімія каркасних та споріднених сполук.

Фокін А.А., д.х.н., проф.


2.2.3. Сучасні біотехнології та нанобіотехнології для медицини, ветеринарії та фармації. Біобезпека


2.2.3. Сучасні біотехнології та нанобіотехнології для медицини, ветеринарії та фармації. Біобезпека

Ф

Промислова та єкологічна біотехнології.

Дуган О.М., д.б.н., проф.

2.2.4. Молекулярні, біохімічні, морфологічні і фізіологічні основи розвитку хвороб людини і розробки методів їх лікування


2.2.4. Молекулярні, біохімічні, морфологічні і фізіологічні основи розвитку хвороб людини і розробки методів їх лікування

Ф

Біомедична інженерія.

Максименко В.Б., д.м.н., проф.

4.3.2. Основні напрями соціального розвитку


4.3.2. Основні напрями соціального розвитку


Ф

Гуманістичні засади формування творчої особистості. Соціальне управління та сталий розвиток.

Новиков Б.В., д.філос.н., проф.


3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1.Теорія мережених інформаційних технологій, методи і засоби апаратної та програмної реалізації исокопродуктивнихкомп"ютерних систем та мереж, орієнтованих на розподілену обробку інформації в кластерних, GRID та Cloud середовищах

П

Високопродуктивні комп’ютерні системи та мережі: теорія, методи і засоби апаратної та програмної реалізації.

Самофалов К.Г., д.т.н., проф., чл.- кор. Національної академії наук України


3.2.2. Створення математичних основ проектування інформаційно-управляющих систем і технологій, моделювання та впровадження в різних галузях народного господарства

П

Інформаційні технології і алгоритмізація в управлінні.

Павлов О.А., д.т.н., проф

3.2.3. Системна інженерія проектів інформатизації організаційних систем

П

Функціонально-орієнтовані комп’ютерні засоби та системи з оптимізованими параметрами.

Тарасенко В.П., д.т.н., проф.

3.2.4. Створення перспективних інформаційних технологій, засобів інтелектуалізовної обробки інформації, проектування та управління в складних організаційно-технічних системах

П

Школа в галузімоделювання та управління складними технічними системами.

Костюк В.І., д.т.н., проф.

3.2.5. Системний аналіз та теорія оптимальних рішень

П

Системний аналіз і теорії прийняття рішень.

Згуровський М. З., д.т.н., проф., акад. Національної академії наук України

Комп’ютерне проектування в інформаційному середовищі Іnternet.

Петренко А. І., д.т.н., проф.

3.2.6. Інформаційно-телекомунікаційні системи і технології

П

Інформаційно- телекомунікаційні системи та технології.

Ільченко М.Ю., д.т.н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Методи та засоби економії первинних енергоресурсів та забезпечення екологічної безпеки енергогенеруючих технологій. Нові високоефективні типи ресурсозберігаючого теплоенергетичного обладнання

П
^

Теплообмін та газодинаміка.


Письменний Є. М., д.т.н., проф.

Фізика процесів горіння та підвищення енергоекологічної ефективності енергетичних об’єктів і систем.

Любчик Г.М., д.т.н., проф.

3.3.2. Науково-технічні засоби підвищення ефективності, стійкості та надійності роботи електроенергетичних систем

3.3.3. Теорія та практика складних, багатовимірних електромеханічних систем та структурний синтез електромеханічних перетворювачів

П

Теоретичні основи, методи та засоби управління електроенергетичними системами.

Яндульський О.С., д.т.н., проф.

3.3.4. Енергетика сталого розвитку

П

Управління ефективним електорвикористанням.

Праховник А.В., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокориствання

3.4.1. Методи моделювання, моніторингу та прогнозування процесів забруднення в екології.

П

Математичне та комп’ютерне моделювання хімічних і технологічних процесів та систем.

Статюха Г.О. д.т.н., проф.


Маловідходна хімічна переробка сировини.

Астрелін І. М., д.т.н.,проф.


3.5. Наука про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань


3.5.1. Гуманістичні засади формування творчої особистості. Соціальне управління та сталий розвиток. Актуальні проблеми економіки та управління


П

Актуальні проблеми економіки та управління.

Гавриш О.А., д.т.н., проф.

Гуманістичні засади формування творчої особистості. Соціальне управління та сталий розвиток.

Новиков Б.В., д.філос.н.,проф.

3.5.2. Науково-технічні основи створення медичних засобів

П

Плазмові та електронно-променеві прилади і системи.

Денбновецький С.В., д.т.н., проф.

Розробка наноструктурних теплових перетворювачів.

Воронов С.О., д.т.н., проф.

Школа прикладної акустики.

Дідковський В.С., д.т.н., проф.

3.5.3 Промислова та екологічна біотехнології

П

Промислова та єкологічна біотехнології.

Дуган О.М., д.б.н., проф.

3.5.4. Біомедична інженерія

П

Біомедична інженерія.

Максименко В.Б., д.м.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Перспективні наукові дослідження з метою створення високотехнологічної наукоємної продукції, передових базових технологій в машинобудуванні

П

Школа міцності та довговічності матеріалів та елементів конструкцій.

Бобир М. І., д.т.н., проф.

Теорія формоутворення при механічній обробці та теорія проектування різальних інструментів.

Равська Н.С., д.т.н., проф.

Високо продуктивні тапрецизійні верстати нового покоління.

Кузнєцов Ю.М., д.т.н., проф.

Математичне моделювання процесів та систем металорізальних верстатів, промислових роботів та інших технологічних машин.

Струтинський В.Б., д.т.н., проф.
^
Процеси взаємодії високоенергетичних потоків з речовиною та розробка висоефективних технологій обробки.

Коваленко В.С., д.т.н., проф.
^
Механічна обробка металів та складання виробів.
Петраков Ю.В., д.т.н., проф
Гідродинаміка в’язких та аномальнов’язких рідин в машинобудуванні.

Яхно О. М., д.т.н., проф.

3.6.2. Високоефективні, екологічно чисті, енерго- і ресурсозберігаючі технології та обладнання хімічної та споріднених промисловостей і створення нових конструкційних матеріалів та об’єктно-орієнтованих систем конструкційно-технологічного моделювання

П

Інтенсифікація технологічних процесів, енергозбереження, розробка об’єктно-орієнтованих систем конструкційно-ехнологічного комп’ютерного моделювання.

Федоткін І.М., д.т.н., проф.

Високотемпературні процеси та апарати хімічних виробництв.

Панов Є.М., д.т.н., проф.


3.6.3. Зварювання та споріднені процеси та технології

П

Високоефективні технології відновлення поверхоньвиробів зварюванням, наплавленням та напиленням.

Кузнецов В.Д., д.т.н., проф.


3.6.4. Інформаційно-вимірювальні технології та системи автоматизації експериментальних досліджень

П

Методи підвищення точності вимірювальних пристроїв.

Туз Ю. М., д.т.н., проф.

3.6.5. Прилади і системи та технології вимірювання та реєстрації фізичних і хімічних характери стик динамічних об’єктів, а також методи і засоби фізичного впливу та керування об’єктами

П
^
Лазерні інформаційно-вимірювальні системи.

Тимчик Г.С., д.т.н., проф.

3.6.7. Розробка методів побудови і дослідження навігаційних приладів і систем на нових фізичних принципах та технологій їх застосування

П

Розробка навігаційних датчиків і систем на нових фізичних принципах.

Збруцький О.В., д.т.н., проф.

3.6.8. Перетворювачі електричної енергії. Електроніка.

П

Мікро та наноелектроніка.

Якименко Ю.І., д.т.н., проф., акад. Національної академії наук України

3.6.9. Теорія та техніка новітніх антенних систем та пристроїв НВЧ подвійного призначення

П

Створення та впровадження радіоелектронних засобів на основі інтелектуальних антенних систем, наноелектроніки та складних сигнальних полів та радіотехнічних кіл.

Рибін О.І., д.т.н., проф.

3.6.10. Матеріалознавство, фізика твердого тіла та фізичні технології одержання металевих та композиційних матеріалів

П

Формування та дослідження структури і властивостей тонких металевих шарів, аморфних та мікрокристалічних матеріалів.

Сидоренко С.І., д.ф.-м.н., проф., член- кор. Національної академії наук України

Нові матеріали на основі тугоплавких сполук.

Лобода П.І., д.т.н., проф.


Проблеми напівпровідності в карбіді кремнію та кремнії.

Гермаш Л.П., д.т.н., проф.


3.6.11. Хімічні та хіміко-технологічні процеси при створенні на їх основі нових речовин, наноматеріалів, композицій, новітніх екологічно чистих, енергозберігаючих технологій для сталого розвитку України

П

Маловідходна хімічна переробка сировини.

Астрелін І. М., д.т.н., проф.


Електрохімічна кінетика.

Ленючева О.В., д.т.н., проф.


Композиційні матеріали.

Свідерський В.А., д.т.н., проф.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

Схожі:

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 від 07 червня 2011 року Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПерелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки Луцький національний технічний університет
Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №312 від 01 березня 2013 року Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ Міністерства №315 від 20. 03. 2012 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році»
Наказ Міністерства №313 від 01. 03. 2013 "Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи