Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ icon

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
НазваЩодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Сторінка2/20
Дата23.11.2012
Розмір3.42 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

^ Волинський національний університет імені Лесі Українки

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.1.9. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка

4.1.9.1. Теоретичні й науково-практичні дослідження соціально-економічного розвитку продуктивних сил країни та регіонів. Підприємництво як соціально-економічне явище; організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності

Ф

Прогнозування розвитку товарів підприємства на засадах вивчення поведінки покупців.

Ліпич Л.Г., д.е.н., проф.


Фінансово-економічні проблеми розвитку країн із транзитив-ною економікою.

Карлін М.І., д.е.н., проф.

4.2.7. Історія України

4.2.7.2. Історія України. Історія культури українського народу. Історія української еміграції. Етнічні меншини у складі української політичної нації. Релігія і церква в історії України. Міжнародні зв’язки України. Джерела з історії України. Історіографія історії України

Ф

Новітня історія України,

Баран В.К., д.і.н., проф.


Історичне пам’яткознавство західних етнічних українських земель ХІХ–ХХ ст.

Гаврилюк С.В., д.і.н., проф.


Українсько-польські відносини у ХХ ст.

Кучерепа М.М., к.і.н., проф.


Волинське краєзнавство.

Колесник В.П., д.і.н., проф.

4.6.5. Науки про людину (гуманітарний блок)

4.6.5.3. Теоретико-методологічні засади реформування системи освіти, теорія соціально-правового виховання, технології соціально-психологічного супроводу процесів модернізації освіти і суспільства. Літературознавство: вивчення життя і творчості українських письменників


Ф

Науково-дослідний інститут Лесі Українки Волинського національного університету.

Жулинський М.Г., д.філ.н., проф.


Світоглядна освіта молоді в умовах переходу до інформаційного суспільства./

Арцишевський Р.А., д.філос.н., проф.


Технологічна грамотність і культура майбутнього вчителя початкових класів і вихователя дошкільних закладів.

Смолюк І.О., д.пед.н., проф.

Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах за умов упровадження кредитно-модульного навчання.

Гусак П.М., д.пед.н., проф.


Життєвий та професійний шлях особистості.

Вірна Ж.П., д.психолог.н., проф.


Історико-педагогічні та медико-біологічні основи фізичного виховання і здоров’я різних груп населення.

Цьось А.В., д. н. фіз. вих. і спорту, проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Природно-ресурсний потенціал території; раціональне використання природних ресурсів; заповідні території в системі раціонального природокористування

П

Біомінералогія. Природа Західного Полісся та прилеглих 

територій.

Зузук Ф.В., д.г.-м.н., проф.


Розробка фундаментальних принципів цифрової РЕМ-фотограмметрії та оперативних супутниково-навігаційних технологій.

Мельник В.М., д.т.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.2. Дослідження механізмів і закономірностей організації біологічних систем. Вивчення функції нервової системи, з’ясування основних принципів кодування й передачі сигналів від рецепторів до центральної нервової системи та загальних закономірностей перебігу нервових процесів

П

Нейрофізіологічні механізми і вегетативне забезпечення когнітивної діяльності людини (віковий, екологічний та індивідуально-типологічний аспект).

Коцан І.Я., д.б.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.3. Дослідження синтезу, будови та властивостей неорганічних сполук, кристалохімія. Розроблення науково-технологічних процесів одержання не-органічних сполук з комплексом різно-функціональних властивостей. Технологія створен-ня нових аналітичних систем, зокрема сенсорів; спеціальні види аналізу.

Напівпровідникове матеріалознавство та сенсорні системи

П

Функціональні халькогенідні та галогенідні матеріали для нелінійної оптики, оптоелектроніки та електронної техніки.

Олексеюк І.Д., д.х.н., проф.


Фізика структурних дефектів у напівпровідниках.

Давидюк Г.Є., д.ф.-м.н., проф.^ Національна металургійна академія

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.2. Дослідження складних систем різної природи, теорія та методи системного аналізу


1.2.2.2.Розробка методологічних і теоретичних основ формалізації предметних галузей з позиції системного підходу


1.2.2.4. Розробка обчислювальних алгоритмів і процедур з метою вирішення практичних задач міждисциплінарного характеру для застосувань, що відносяться до науково-технічної та соціально-економічної сфер діяльності людини

Ф

Теорія і технологія оброб­ки металів тиском.

Данченко В. М., проф., д.т.н.


Теорія та технологія електрометалургійного виробництва.

Гасик М.І., проф., д.т.н., академік Національної академії наук України

1.6.3. Керамічні, композиційні, монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення (високотемпературного, інструментального, електронного, оптичного, біомедичного тощо)

1.6.3. Керамічні, композиційні, монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення (високотемпературного, інструментального, електронного, оптичного, біомедичного тощо)


Ф

Металознавство та теоретичне і прикладне мате­ріалознавство.

Куцова В. З. проф., д.т.н.

1.7.4. Інформаційні технології та системи в енергетиці


1.7.4.2. Моніторинг, діагностика та управління енергетичними процесами та обладнанням

Ф

Промислова теплоенергетика.

Губинський М.В., проф., д.т.н.,

Металургійна теплотехніка та теплофізика.

Губинський В.Й., проф., д.т.н.


4.1.5. Економіка підприємства та управління виробництвом

4.1.5. Економіка під­приємства та управління виробництвом


Ф

Дослідження ефек­тивності про­мислового ви­робництва.

Бень Т.Г., проф., д.е.н.,

Довбня С.Б., проф., д.е.н


4.3.2. Основні напрями соціального розвитку


4.3.2. Основні напрями соціального розвитку.


Ф

Дослідження соціально-полі­тич­них аспектів функціонування та розвитку сучасного українського суспільства.

Побочий І.А., проф., д.політ.н.

3.3. Енергетика та енергоефективність.

3.3.1.Науково-тех­ніч­ні проблеми створення новітніх та удоско­налення існуючих технологій виробництва чорних та кольо­рових металів, сплавів, абразивних, вуглецьграфітових та інших неорганічних матеріалів


3.3.3. Металургійна теплотехніка та теплофізика, промислова теплоенергетика.П

Фундаментальна теорія і практика металургії сталі.

Величко О.Г., проф., д.т.н., член-кор. Національної академії наук України

Теоретичні концепції сучасних технологій виробництва чавуну та окускування металургійної сировини.

Тараканов А. К., проф., д.т.н.


Теорії та технології електрометалургійного виробництва.

Гасик М.І., проф., д.т.н., академік Національної академії наук України


Теорія і практики ливарного виробництва.

Хричиков В.Є. проф., д.т.н.


Промислова теплоенергетика.

Губинський М.В., проф., д.т.н.

3.6. Нові речовини і матеріали.

3.6.1. Нові металеві конструкційні матеріали, нові пористі анізотропні матеріали, нові вогнетривкі матеріали, нові металокерамічні матеріали


3.6.2.Термічна та деформаційно-тер­міч­на обробка металів


3.6.3. Механіка композитних матеріалів, включаючи нанокомпозити


3.6.4. Високоефективні процеси порош­кової металургії та протикорозійний захист металів.


П

Дніпропетровська наукова школа металознавства та теоретичного і при­кладного матеріалознавства.

Куцова В. З. проф., д.т.н.


Теорія і технологія обробки металів тиском.

Данченко В. М., проф., д.т.н.


Термічна та деформаційно-термічна обробки сталей академіка.

Дейнеко Л. М. проф., д. т. н..


Технологія машинобудування.

Проволоцький О. Є., проф., д. т. н.


Високоефективні процеси порошкової металургії та протикорозійний захист металів.

Пінчук С. Й., проф., д. т. н.
^ ДВНЗ «Національний гірничий університет»

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1.2.3. Інтелектуальні інформаційні технології та системи


1.2.3.4. Розробка перспективних засобів переробки інформації та кібернетичних систем для вирішення складних задач, що використовують поряд з обчислювальними технологіями, технологій моделювання образного сприйняття світу, логічного та образного мислення у виборі та прийнятті рішень


Ф

Гео Інформаційні системи і технології.

Бусигін Б.С., д.т.н., проф.


1.3.4. Механіка грунтів і гірських порід


1.3.4.1. Природа і механізми формування напружено-деформованого стану масиву гірських порід навколо порожнин

Ф

Геомеханіка, геотехнології, будівництво.

Шашенко О.М., д.т.н., проф.

1.5.7. Наукові основи збереження і поліпшення навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів і морів. Комплексні проблеми

1.5.7. Наукові основи збереження і поліпшення навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів і морів. Комплексні проблеми

Ф

Збагачення корисних копалин,

Пілов П.І., д.т.н., проф.

1.7.5. Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці

1.7.5.3. Енергетична ефективність та енергозбереження

Ф

Гірнича і металургійна електроенергетика.

Півняк Г.Г., д.т.н., проф., академік Національної академії наук України

4.1.10. Прогнозування та моделювання розвитку економічних, технологічних, інноваційних і соціально-демографічних процесів


4.1.10. Прогнозування та моделювання розвитку економічних, технологічних, інноваційних і соціально-демографічних процесів


Ф

Економіко-правові та соціально-екологічні проблеми

Шаров О.І., к.г.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Розробка перспективних технологій і засобів захисту інформації

П

Інформаційні технології, безпека, управління, телекомунікації

Кузнецов Г.В., д.т.н., проф.

3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Проблеми виробництва, генерації, акумуляції, передачі та використання енергетичних джерел, оптимізація керованих енергетичних та електромеханічних систем

П

Геотехнологічні системи і енергомоніторінг,

Бешта О.С., д.т.н., проф.

4. Раціональне природокористування

3.4.1. Традиційні та радикальні геотехнології відпрацювання корисних копалин різної геометричної форми, геологія, видобуток, транспортування, охорона праці та екологічна безпека

П

Традиційні та радикальні геотехнології

Бузило В.І., д.т.н., проф.


6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Механіка, машинобудування, зміцнення поверхневих шарів конструкційних і інструментальних матеріалів, використання та утилізація низькопотенційної теплової енергії, наноматеріали та технології

П

Механіка, машинобудувань-ня, новітні технології,

Блохін С.Є., д.т.н., проф.


^ Криворізький технічний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.5. Науки про Землю

1.5.7. Наукові основи збереження і поліпшення навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів і морів. Комплексні проблеми

Ф

Наукове обгрунтування та визначення параметрів гірничих підприємств на основі оптимізації екологоекономічних показників.

Вілкул Ю.Г., д. т. н., проф.

1.5.2. Геофізика

1.5.2.2. Розробка теорії, методики, апаратури для забезпечення геофізичних досліджень

Ф

Розробка волоконно-оптичних методів та засобів для дослідження геомеханічних процесів у гірничовидобувних регіонах.

Сидоренко В.Д., д. т. н. проф.

1.2.8. Спеціальні комп’ютерні системи, засоби, приладобудування

1.2.8.3. Розробка нових інформаційних технологій на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів та їх просторово-часовий аналіз

Ф

Теоретичне обгрунтування, методи та комп’ютерні системи адаптивного керування технологічними процесами збагачення корисних копалин на базі ультразвукових, магнітних та радіометричних вимірювань характеристик рудних матеріалів.

Моркун В.С., д. т. н. проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Розроблення енерго- та ресурсозберігаючих технологій видобутку і переробки гірничої сировини

П

Наукове обгрунтування та визначення параметрів гірничих підприємств на основі оптимізації екологоекономічних показників.

Вілкул Ю.Г., д. т. н., проф.


3.4.2. Збереження навколишнього середовища та охорона праці

П

Підвищення безпеки та поліпшення умов праці на гірничих підприємствах.

Гурін А.О., д. т. н., проф.

3.4.3. Контроль та управління якістю продукції гірничих підприємств, механізація і автоматизація технологічних процесів

П

Радіоізотопні методи та засоби контролю фізико-механічних та хіміко-мінеральних характеристик корисних копалин.

Азарян А.А., д. т. н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Філософсько-метологічні засади інноваційного суспільства

П

Соціетальні та культурогенні передумови інноваційного індустріального розвитку.

Капіца В.Ф., д. філ. н., проф.


^ ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.3 Механіка


1.3.1.6. Некласичні проблеми механіки тонкостінних систем (пластини та оболонки)

Ф

Будівельна механіка та механіка деформованого твердого тіла.

Красовський В.Л., д.т.н., проф.


4.1.Економічні науки


4.1.11. Інноваційна та інвестиційна політика

Ф

Управління підприємствами на основі фінансового планування та контролінгу.

Тян Р.Б., д.т.н., д.е.н., проф.


4.1.Економічні науки


4.1.6. Економіка видів діяльності та регуляторна політика

Ф

Економіка та управління діяльністю підприємства, соціально-економічним розвитком регіонів.

Верхоглядова Н.І., д.т.н., проф.


3.3. Енергетика та енергоефективність


3.3.1. Матеріалознавство сталевих будівельних конструкцій

П

Матеріалознавство, нові матеріали для сталевих будівельних конструкцій.

Большаков В.І., д.т.н., проф.


3.3. Енергетика та енергоефективність


3.3.2. Розробка високоефективних робочих органів будівельних і землерийних машин

П

Ефективність робочих процесів будівельних та дорожніх машин.

Хмара Л.А., д.т.н., проф.3.3. Енергетика та енергоефективність


3.3.3. Високоефективні конструкції малоповерхових будівель для будівництва доступного соціального житла

П

Ефективні залізобетонні конструкції, конструктивні системи, будинки і споруди із заданими техніко-економічними показниками.

Савицький М.В., д.т.н., проф.


3.6. Нові речовини і матеріали


3.6.1. Розробка прогресивних матеріалів та виробів з використанням вторинних продуктів виробництва

П

Будівельні матеріали та вироби.

Приходько А.П., д.т.н., проф.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 від 07 червня 2011 року Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПерелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки Луцький національний технічний університет
Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №312 від 01 березня 2013 року Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ Міністерства №315 від 20. 03. 2012 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році»
Наказ Міністерства №313 від 01. 03. 2013 "Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи