Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ icon

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
НазваЩодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Сторінка7/20
Дата23.11.2012
Розмір3.42 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

^ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.4.2. Фізика твердого тіла

1.4.2.1. Напівпровідникове матеріалознавство та сенсорні системи

Ф

Тонкоплівкове напівпровідникове матеріалознавство.

Фреїк Д.М., д.х.н., проф.


1.4.5. Нанофізика і нанотехнології

1.4.5.1.Фізика поверхні та багатошарових структур, спінтроніка

Ф

Фізика нанорозмірних структур.

Остафійчук Б.К., д.ф.-м.н., проф.


4.2.7. Історія України

4.2.7.1. Історія України

Ф

Українці Карпат: етнокультурна спадщина в процесі становлення національної ідентичності.

Кугутяк М.В., д.і.н., проф.

4.6.2. Педагогіка


4.6.2.1. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка

Ф

Історія шкільництва на західноукраїнських землях.

Завгородня Т.К., д.пед.н., проф.

4.7.2. Мовознавство

4.7.2.1. Мовознавство

Ф

Словотвір слов’янських мов.

Грещук В.В., д.філ.н., проф.


3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань


3.5.1. Соціальні пріоритети економічного розвитку регіону

П

Соціальна економіка регіону.

Романюк М.Д., д.е.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Дослідження біорізноманітності флори і фауни Українських Карпат і прилеглих територій

П

Гірське лісознавство.

Парпан В.І., д.б.н., проф.


3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.2. Вивчення зв’язку вільнорадикального окислення білків з функціональним станом організму

П

Біохімія адаптації.

Лущак В.І., д.б.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Адаптивні системи дистанційного навчання та контролю знань з використанням Інтернет-технологій

П

Адаптивні системи дистанційного навчання.

Федорук П.І., д.т.н., проф

.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Наноматеріали для джерел енергії

П

Функціональні наноматеріали.

Миронюк І.Ф., д.х.н., проф.


ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.8.5. Українська література в колі літератур європейських та слов’янських народів

4.8.5.1.Діалогічне прочитання української літератури: аксіологічний аспект

Ф

Екзистенціально-діалогічне прочитання художнього тексту.

Токмань Г.Л., д. пед. н., проф.

2.3.2. Фауністичні, флористичні та мікологічні дослідження. Екологія збереження біорізноманіття та проблеми раціонального використання біоресурсі


2.3.2.1. Еколого-хорологічні особливості видів Середнього Придніпров’я

Ф

Синантропізація природних флористичних комплексів.

Джуран В. М., к.б.н., проф.

4.1.3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

4.1.3.1. Механізм фінансового забезпечення вищої освіти і науки в умовах формування інноваційної економіки

Ф
4.5.3. Соціальна філософія, філософія історії і філософія етносу

4.5.3.1. Філософія освіти у глобалізованому суспільстві

Ф

Філософія ноосфери.

Базалук О. О., д.філос.н, проф.

4.5.4. Філософські проблеми культури, етики та естетики

4.5.4.1. Сучасний етико-правовий дискурс: концепти, цінності, норми

Ф
3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Сучасні технології формування спортивного стилю життя

П

Сучасні технології фізичного виховання та спортивної підготовки дітей і молоді України.

Волков Л. В., д.пед.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань3.5.2. Суспільно-політичні процеси ХХ – ХХІ ст. в Україні

П

Соціальні зміни і політичні процеси в Україні ХХ – початку ХХІ ст.

Коцур В. П., д.і.н., проф., чл.-кор. Національної академії педагогічних наук України

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.3. Філософія підготовки нового вчителя для Об’єднаної Європи ХХІ століття

П

Соціально-філософські проблеми розвитку людини, її освіти і культури.

Андрущенко В.П., д. філос. н., проф., академік Національної академії педагогічних наук України


^ Кіровоградський національний технічний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

3.5. Механіко-технологічні проблеми сільського господарства


3.5.3. Дія механізмів на властивості рослин та продуктів їх походження в процесі збирання та первинної і послідуючої обробки

Ф

Технічне забезпечення раціонального земле використання.

Сало В.М., д.т.н., проф.

1.3.3. Загальна механіка


1.3.3.1. Динаміка, стійкість і оптимізація взаємодіючих дискретно-континуальних механічних систем

1.3.3.2. Динаміка руху космічних механічних системФ

Зрівноваження і віброзахист обертових тіл.

Філімоніхін Г.Б., д.т. н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Розробка методів досягнення потрібних триботехнічних властивостей поверхонь тертя завдяки зміцнюючому впливу та нанесенню покриттів та дослідженням їх трибологічних характеристик

3.6.2. Дослідження процесів, які самоорганізуються при фрикційній взаємодії в трибологічній системі


П

Підвищення надійності сільськогосподарської та автомобільної техніки технічними та фізико-технічними методами.

Черновол М.І., д.т.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Аналіз і синтез систем керування технічними, технологічними, економіч-ними, екологічними та соціальними процесами, зокрема з невизначенністю

3.2.2.Методи створення автоматизованих систем керування процесами та комплексами різного призначення

П

Автоматичний контроль та керування технологічними процесами у промисловості та сільськогосподарському виробництві.

Осадчий С.І., к.т.н., доц.


^ Державна льотна академія України

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.1.Математичне модулювання та методи комп’ютерної математики1.2.1.1.Розробка математичних методів та систем моделювання об’єктів та процесів


Ф

Науково-педагогічні основи процесу формування професійної надійності операторів особливо складних систем керування у екстремальних умовах діяльності.


Макаров Р.М., д.пед.н., проф.

1.2.5.Телекомунікаційні та комп’ютерні технології, засоби і системи високої продуктивності: суперком’ютери, Grid-системи

1.2.5.9.Розробка теоретичних основ і прикладних методів створення комп’ютерних інформаційно-аналітичних систем, дослідження та розробка методів захисту інформації в комп’ютерних системах і мережах. Методи та системи підтримки рішень

Ф

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1.Розробка та впровадження програмно-технічних засобів і технологій професійної підготовки авіаційних фахівців як операторів особливо складних систем керування, в тому числі з застосуванням інтелектуальних тренажерних засобів

П

Гарантійні методи та технології професійної підготовки авіаційних фахівців.


Неділько С.М., к.т.н., проф.

3.2.2.Вдосконалення методів, розробка та впровадження автоматизованої системи керування якістю підтримки фахівців у ДЛАУ

П


Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.6. Науки про людину (гуманітарний блок)

4.6.2. Педагогіка

Ф

Соціальний та професійний розвиток вчителя.

Радул В.В., д.пед.н., проф.


1.3. Механіка

1.3.2. Механіка рідини, газу та плазми

Ф

Моделювання хвильових процесів у шаруватих гідродинамічних системах.

Авраменко О.В., д.ф.-м.н., проф.


3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Дослідження з проблем природничих наук

3.4.2. Теоретичні, експериментальні, регіональні, прикладні проблеми фізичної географії, геофізики та геохімії ландшафтів


П

Галогеохімія ландшафтів.

Кривульченко А.І., д.г.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1.Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

3.6.2. Науково-технічні проблеми дослідження процесів і закономірностей структуроутворення у поверхневих шарах конструкційних, інструментальних та функціональних матеріалів під час синтезування поверхневих шарів методами інженерії поверхні

П

Дослідження процесів у фотоелектричних перетворювачах на основі тонких напівпровідникових плівок.

Філер З.Ю., д.т.н, проф.,

Царенко О.М., к.т.н., доц.

^ Львівський національний університет імені Івана Франка

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.1. Математика

1.1.1. Теорія функцій і функціональний аналіз

Ф

Комплексний та функціональний аналіз.

Шеремета М.М., д. ф.-м. н., проф.,

Кондратюк А.А., д. ф.-м. н., проф.,

Скасків О.Б., д. ф.-м. н., проф.

1.1.2. Диференціальні рівняння

Ф

Диференціальні рівняння.

Іванчов М.І., д. ф.-м. н., проф.,

Кирилич В.М., д. ф.-м. н., доц.

1.1.4. Геометрія і топологія

Ф

Топологія.

Зарічний М.М., д. ф.-м. н., проф.,

Банах Т.О., д. ф.-м. н., проф.

1.4. Фізика і астрономія

1.4.1. Фундаментальні взаємодії та мікроскопічна будова речовини: Теорія ядерних систем, квантова теорія поля, теорія симетрій

Ф

Теоретична фізика.

Вакарчук І.О., д. ф.-м. н., проф., засл. діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України (2000 р.)


1.4.2. Фізика твердого тіла

Ф

Фізика твердого тіла.

Стахіра Й. М., д. ф.-м. н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2001 р.)

Луців Р.В., проф., Лауреат Державної премії Української РСР (1984 р.), Пашковський М.В. проф., Лауреат Державної премії Української РСР (1986 р.)


1.4.9. Астрономія, астрофізика, радіастрономія

Ф

Астрономія і астрофізика.

Ваврух М.В., д. ф.-м. н., проф.,

Новосядлий Б.С., д. ф.-м. н., с. н. с.


1.5. Науки про Землю

1.5.1. Геологічні науки

Ф

Термобарогеохімічна школа проф. М.Єрмакова.

Павлунь М.М., д. г.-м. н., проф.

Мінералогічна школа академіка Євгена Лазаренка.

Матковський О.І. д. г.-м. н., проф., лауреат Державної премії Української РСР (1983 р.)


1.5.5. Географія

Ф

Територіальна організація суспільства.

Шаблій О.І., д. г. н., проф.

Інженерна, екологічна та регіональна геоморфологія.

Кравчук Я.С., к. г. н., проф.


2.1. Хімічні науки

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Ф

Кристалохімія.

Гладишевський Р.Є., д. х. н., проф., лауреат Державної премії України (2008 р.),


Котур Б.Я., д. х. н., проф., лауреат Державної премії України (2008 р.),

Каличак Я.М., д. х. н., проф., лауреат Державної премії України (2008 р.),

Павлюк В.В., д. х. н., проф., лауреат Державної премії України (2008 р.),

Заремба В.І., доц., лауреат Державної премії України (2008 р.)

Фізико-хімія полімерів.

Ковальчук Є.П., д. х. н., проф.


Хімія гетероциклів.

Обушак М.Д., д. х. н., проф..

2.3. Загальна біологія

2.3.1. Молекулярно-біологічні, клітинні та фізіологічні основи функціонування живих систем

Ф

Біохімія і молекулярна біологія.

Стойка Р.С., чл.-кор. НАН України, д. біол. н., проф.,

Сибірна Н.О., д. біол. н., проф

Біоенергетика і електрофізіологія секреторних клітин.

Клевець М.Ю., д. б. н., проф.

2.3.2. Фауністичні, флористичні та мікологічні дослідження. Екологія збереження біорізноманіття та проблеми раціонального використання природних біоресурсів

Ф

Регуляція росту і адаптації рослин за участі фізіологічно активних речовин і еколого-фауністичний напрям дослідження.

Царик Й.В., д. біол.н., проф.

4.1. Економічні науки

4.1.3. Фінанси, грошовий обіг і кредит

Ф

Фінанси, грошовий обіг і кредит.

Крупка М.І., д. е. н., проф., засл. діяч науки і техніки України,

Реверчук С.К., д. е. н., проф.

4.1.10. Прогнозування та моделювання розвитку економічних, технологічних, інноваційних і соціально-демографічних процесів

Ф

Економіко-математичне моделювання в управлінні економіко-виробничими системами.

Вовк В.М., д. е. н., проф.

Макроекономічний аналіз господарських систем.

Панчишин С.М., д. е. н., проф.

4.4. Політико-правові науки

4.4.5. Юридичні науки

Ф

Загальна теорія прав людини.

Рабінович П.М., д. ю. н., проф., заслужений юрист України, академік Академії правничих наук

4.7. Мовознавство

4.7.1. Закономірності функціону­вання та розвитку мов

Ф

Міжкультурна комунікація.

Бацевич Ф.С., д. філ. н., проф.,

Помірко Р.С., д. філ. н., проф.

4.8. Літературознавство

4.8.3. Літературознавство

Ф

Франкознавство.

Ільницький М.М., д. філ. н., проф., чл.-кор. НАН України


Слов’янознавство.

Чорній В.П., к. філ. н., проф.,

Моторний В.А., к. філ. н., проф.

3.2. Інформаційніта комунікаційні технології

3.2.1. Інформаційні та комунікаційні технології

П

Чисельне моделювання і оптимізація фізико-механічних полів.

Савула Я.Г., д. ф.-м. н., проф.


3.2.2. Інформаційні технології та соціальні комунікації

П

Соціальні комунікації.

Лизанчук В.В., д. філ. н., проф.,

Потятиник Б.В., д. філ. н., проф.


3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці

П

Механіка деформівного твердого тіла.

Сулим Г.Т., д. ф.-м. н., проф., засл. працівник освіти України (2002 р.),

Андрейків О.Є., д. т. н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України, засл. діяч науки і техніки, лауреат Державної премії України (1995 р., 2002 р.)


3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Адаптація організмів, їхня індикаційна цінність, збереження біотичного та едафічного різноманіття

П

Регуляція росту і адаптації рослин за участі фізіологічно активних речовин і еколого-фауністичний напрям дослідження.

Царик Й.В., д. б. н., проф.


3.4.2. Дослідження земної кори та природних ресурсів для їх раціонального користування

П

Школа геології та металогенії докембрію.

Сіворонов А.О., д. г.-м. н., проф.

3.4.3. Раціональне використання природних ресурсів

П

Генетичного ґрунтознавства.

Позняк С.П., д. г. н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Молекулярні, біохімічні і фізіологічні основи розвитку хвороб людини, розробка методів їхнього діагностування та лікування

П

Біохімія і молекулярна біологія.

Стойка Р.С., д. б. н., проф., чл.-кор. Національної академії наук України,

Сибірна Н.О. д. б. н., проф.

Біоенергетика і електрофізіологія секреторних клітин.

Клевець М.Ю. д. б. н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1 Синтез, структура, властивості – основа розробки нових функціональних метеріалів

П

Фізика твердого тіла.

Стахіра Й.М., д. ф.-м. н., проф., лауреат Державної премії України (2001 р.)


Кристалохімія.

Гладишевський Р.Є., д. х. н., проф., лауреат Державної премії України (2008 р.),

Миськів М.Г., проф., лауреат Державної премії України (2007 р.),

Стадник Ю.В., с. н. с., лауреат Державної премії України (2008 р.)


3.6.2. Наноструктуровані матеріали для органічної оптоелектроніки, біо-, хемосенсорики та електрохімічної енергетики

П

Фізико-хімія полімерів.

Ковальчук Є.П., д. х. н., проф.,

Аксіментьєва О.І., д. х. н., проф.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Схожі:

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 від 07 червня 2011 року Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПерелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки Луцький національний технічний університет
Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №312 від 01 березня 2013 року Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ Міністерства №315 від 20. 03. 2012 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році»
Наказ Міністерства №313 від 01. 03. 2013 "Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи