Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ icon

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
НазваЩодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Сторінка9/20
Дата23.11.2012
Розмір3.42 Mb.
ТипДокументи
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

^ Східноукраїнський національний університет імені ВолодимираДаля

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.3.3. Загальна механіка

1.3.3.1. Динаміка, стійкість і оптимізація взаємодіючих дискретно-континуальних механічних систем

Ф

Розробка наукових основ і теорії створення високоефективних засобів залізничного транспорту.

Голубенко О.Л., д.т.н., проф.


Багатокритеріальна оптимізація машинобудівних конструкцій.

Шишов В.П., д.т.н., проф.

4. Соціальні і гуманітарні науки

4.1. Економічні науки

4.1.16. Регіональний розвиток

Ф

Проблеми і перспективи вдосконалення управління економічним ризиком: держава, регіон, підприємство.

Бузько І.Р., д.е.н., проф.

Адаптація національного обліку до міжнародної інтеграційної системи.

Житна І.П., д.е.н., проф.

4.2. Історичні науки

4.2.12. Соціальна історія; людина в історії та історія повсякдення

Ф

Повсякденне життя людини у контексті соціальної історії України.

Михайлюк В.П., д.і.н., проф.

Археологічна спадщина.

Санжаров С.М., д.і.н., проф.

4.4. Політико-правові науки

4.4.15. Проблеми державотворення, розвитку вітчизняного законодавства, імплементації в Україні норм міжнародного і європейського права

Ф

Правове регулювання праці і соціального забезпечення за сучасних умов.

Лазор Л.І., д.ю.н., проф.

Компаративна та практична політологія.

Щедрова Г.П., д.пол.н., проф.

4.5. Філософські науки

4.5.9. Філософія культури та сучасні стратегії гуманітарного знання (Методологія. Політика. Етика. Естетика).

Ф

Проблеми філософії культури та філософії музики.

Суханцева В.К., д.філос.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1.Соціологічні та психологічні проблеми суспільства та духовного розвитку особистості

П

Соціологічні проблеми сучасного суспільства.

Нагорний Б.Г., д.соц.н., проф.

Духовний розвиток особистості: методологія, теорія і практика.

Шевченко Г.П., д.пед.н., проф.


Психологічні проблеми сучасного суспільства.

Третьяченко В.В. д.психолог.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Промислова та екологічна безпека в промисловості та машинобудуванні

П

Підвищення експлуатаційної ефективності і безпеки підіймальних машин.

Будіков Л.Я., д.т.н., проф.


Система управління охороною праці у машинобудуванні.

Касьянов М.А., д.т.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Технології оптимального керування та інформаційної безпеки

П

Теорія автоматизованого керування складними технологічними процесами та виробництвами.

Ульшин В.О., д.т.н., проф.


3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Нано-, ресурсо-,енергозберігаючі технології та підвищення техніко-експлуатаційних показників енергетичних і транспортних машин

П

Розробка наукових основ і теорії створення високоефективних засобів залізничного транспорту.

Голубенко О.Л., д.т.н., проф.


Енергетичні системи транспортних машин.

Куліков Ю.А., д.т.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Нові високоефективні хімічні процеси і матеріали

П

Теорія і практика озонних синтезів кисневмісних гетаренів у ряді азинів і азолів.

Тюпало М.Ф., д.х.н., проф.


Багатокомпонентний синтез халькогенвмісних гідрованих піридинів.

Кривоколиско С.Г., д.х.н., проф.

Озон і його реакції з органічними сполуками.

Галстян Г.А., д.х.н., проф.


^ ДВНЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

4.8. Літературознавство


4.8.4. Духовні та естетичні цінності вітчизняної і світової літератури

Ф

Документалістика на порозі ХХІ століття.

Галич О.А., д.філ.н., проф.


4.2. Історичні науки

4.2.8. Всесвітня історія

Ф

Схід-Захід: теорія та історія міжцивілізаційних взаємостосунків.

Бурьян М.С., д.і.н., проф.


1.4.2. Фізика твердого тіла

1.4.2.5. Кристалічний і аморфний стани

Ф

Фізика твердого тіла.

Жихарєв І.В., к.ф.-м.н., доц., с.н.с.

2.3. Загальна біологія

2.3.1. Молекулярно-біологічні, клітинні та фізіологічні основи функціонування живих систем

Ф

Актуальні питання біології та медицини.

Виноградов О.А., д.м.н., проф.


4.3. Соціологічні науки

4.3.5 Соціальні трансформації в сучасному українському суспільстві

Ф

Просторовий аналіз суспільства та соціологія регіонів.

Кононов І.Ф., д.соц.н., проф.


3.4. Раціональне природокористування

3.4.1 Створення сортів озимої пшениці напівінтенсивного та інтенсивного типів

П

Селекція та насінництво польових культур.

Шевченко А.М., д.с.-г.н., проф., академік Національної академії аграрних наук України


3.6. Нові речовини та матеріали

3.6.1 Біологічно активні речовини та субстанції

П

Синтез нових функціоналізованих шестичленних нітрогенвмісних гетероциклів методом багатокомпонентної конденсації.

Дяченко В.Д., д.х.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1 Нові комп’ютерні засоби та технології інформатизації суспільства

П

Емоційні машини та системи зі штучним інтелектом.

Меняйленко О.С., д.т.н., проф.


^ Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут «Іскра»

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.2.8. Спеціальні комп’ютерні системи, засоби, приладобудування

1.2.8.3. Розробка нових інформаційних технологій на основі вимірювань електричних магнітних і оптичних сигналів та їх просторово-часовий аналіз

Ф

Теорія та практика приладів контролю.

Мирошников В.В., д.т.н., проф.

1.2.8. Спеціальні комп’ютерні системи, засоби, приладобудування

1.2.8.4. Розробка комп’ютерних засобів та систем експерес-діагностики стану біологічних об’єктів

Ф

Теорія та практика приладів контролю.

Мирошников В.В., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Моніторинг навколишнього середовища

П

Теорія автоматичного управління складними технологічними процесами.

Ульшин В.О., д.т.н., проф.


Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4


1.6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

1.6.1. Металеві конструкційні матеріали

1.6.3.Керамічні,

композиційні, монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення

Ф

Спеціальні способи зварювання та споріднені технології.

Квасницький В.Ф., д.т.н., проф.

Дубовий О.М., д.т.н., проф.

1.7.5 Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці

1.7.5.3. Енергетична ефективність та енергозбереження

Ф

Плазмохімічні техно-логії використання органічних палив в енергоустановках та методи їх математичного моделювання.

Сербін С.І., д.т.н., проф.,

Шевцов А.П., д.т.н., проф.,

Ткач М.Р., д.т.н., проф.

1.7.Фізико-технічні проблеми енергетики


1.7.12. Екологічні проблеми в енергетиці

Ф

Інтенсифікація переносу у багато фазних середовищах для екологічних та ресурсозберігаючих технологій.

Рижков С.С., д.т.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Управління проектами та програмами

П

Управління проектами та програмами у суднобудуванні і суміжних галузях.

Кошкін К.В., д.т.н., проф.,

Чернов С.К., д.т.н., проф.,

Зайцев В.В., д.т.н., проф.,

Бугаєнко Б.А. д.т.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології


3.2.2. Аналіз і синтез систем керування технічними та екологічними процесами, зокрема з невизначеністю

П

Підводна техніка.

Блінцов В.С., д.т.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Енергоефективні перетворювачі електроенергії


П

Енергоефективні перетворювачі електроенергії.

Павлов Г.В., д.т.н., проф.,

Рябенький В.М., д.т.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.2. Дослідження морехідних якостей, умов та методів їх забезпечення на етапі проектування суден та інших плавучих споруд

П

Морехідність суден.

Некрасов В.О., д.т.н., проф.,^ Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.3.1. Механіка деформівного твердого тіла

1.3.2. Механіка рідини, газу та плазми


1.3.1.7. Коливання механічних систем та хвильові процеси

Ф

Механіка деформівного твердого тіла.

Будак В.Д., д.т.н., проф.

4.2. Історичні науки

4.2.6. Археологія та давня історія

Ф

Історико-археологічні дослідження.

Шитюк М.М., д.і.н., проф.


4.6.1. Психологія


4.6.1.3. Соціально-психологічні проблеми трансформаційних процесів у суспільстві та освіті

Ф

Психологічний супровід навчального процесу.

Євдокимова Н.О., к.психолог.н., проф.


4.6.2. Педагогіка

4.6.2.16. Теорія і методика професійної освіти

Ф

Теорія і методика професійної освіти.

Пєхота О.М., д.пед.н., проф.


3.2. Інформаційні та комунікаційні технології


3.2.1. Методи та системи підтримки прийняття рішень


П

Методи та системи підтримки прийняття рішень.

Передерій В.І., к.т.н., доцент

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Розробка екологічно чистих технологій і установок

П

Альтернативні джерела енергії.

Гуйтур В.І., к.т.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Молекулярно-біологічні, клітинні та фізіологічні основи функціонування живих систем

П

Фізіологія людини і тварин.

Цебржинський О.І., д.б.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.2. Фізіологічні основи розвитку хвороб людини і розробки методів їх лікування

П

Збереження фізичного та психічного здоров’я в навчальному процесі.

Хилько Ю.К., д. м.н., проф


^ Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

4.6. Науки про людину (гуманітарний блок)

4.6.2.8. Освітнє середовище. Інформатизація освіти

Ф

Сталий розвиток університетської системи освіти.

Мещанінов О.П., д.пед.н, проф.

1.6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

1.6.3. Керамічні, композиційні, монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення (високотемпературного, інструментального, електронного, оптичного, біомедичного тощо)


Ф

Пористі матеріали для високо-температурних середовищ.

Клименко Л.П., д.т.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Енергозабезпечення закладів освіти півдня України з використанням альтернативної енергетики

П

Енерго-ефективнй університет.

Клименко Л.П., д.т.н., проф.3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Інформаційно-вимірювальні системи передачі інформації

П

Полісенсорні інформаційно-вимірювальні системи на базі гетерогенних мереж передачі інформації.

Мусієнко М.П., д.т.н., проф.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.2. Дослідження економічних, політичних, соціальних, демографічних, етнонаціональних і культурних процесів та систем в Україні і світі.


П

Дослідження динаміки та моделювання економічних, політичних, соціальних, демографічних, етно-національних і культурних процесів в Україні і світі.

Багмет М.О., д.і.н, проф.


^ Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.4. Фізика і астрономія

1.4.2. Фізика твердого тіла

Ф

Проблеми напівпровідників.

Сминтина В.А., д.ф.-м.н., проф.

1.4. Фізика і астрономія

1.4.5. Нанофізика і нанотехнології

Ф

Теорія класичних і квантових рідин.

Адамян В.М., д.ф.-м.н., проф.

Актуальні проблеми фотоніки.

Тюрін О.В., д.ф.-м.н., проф.


1.4. Фізика і астрономія

1.4.9. Астрофізика, астрономія, радіоастрономія

Ф

Одеська наукова астрономічна школа.

Андрієвський С.М., д.ф.-м.н., проф.

2.1. Хімічні науки

2.1.4. Біологічно активні сполуки і матеріали

Ф

Біологічно активні сполуки.

Андронаті С.А., д.х.н., проф., акад. Національної академії наук України


Координаційна хімія металів з органічними молекулами.

Сейфулліна І.Й., д.х.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України

2.3. Загальна біологія


2.3.1. Молекулярно-біологічні, клітинні та фізіологічні основи функціонування живих систем


Ф

Генетичні механізми адаптації рослин і тварин.

Тоцький В.М., д.б.н., проф., Заслужений діяч науки і техніки України


Морська мікробіологія і екологічна біотехнологія.

Іваниця В.О., д.б.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України


3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Утилізація та знешкодження небезпечних викидів і скидів

П

Металокомплексні сполуки в каталізі.

Ракитська Т.Л., д.х.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України


3.4. Раціональне природокористування

3.4.2. Біоресурси: стале використання, збереження, збагачення

П

Грунтоутворювальні процеси в черноземах степової зони.

Красеха Є.Н., д.б.н., проф.


3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань


3.5.1. Новітні біотехнології

П

Мікробіологія і біотехнологія.

Іваниця В.О., д.б.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Нові функціональні та інтелектуальні матеріали

П

Актуальні проблеми фотоніки.

Тюрін О.В., д.ф.-м.н., проф.


Фізична електроніка, фізика напівпровідникових датчиків-сенсорів.

Курмашев Ш.Д., д.ф.-м.н., проф., лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки


^ Одеський національний політехнічний університет

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.1.7. Математичні проблеми механіки

1.2.1. Математичне моделювання та методи комп’ютерної математики

Ф

Механіка деформованого твердого тіла.

Дащенко О.Ф., д.т.н., проф.


Математичні методи в механіці руйнування.

Усов А.В., д.т.н., проф.

Дослідження математичних моделей, оптимізації, оцінювання.

Положаєнко С.А., д.т.н., проф.,

Антощук С.Г., д.т.н., проф.


Управляєме прийняття статистичних рішень.

Баранов П.Ю., д.т.н., проф.


Математичне моделювання для напівпровідникового матеріалознавства.

Казаков А.І., д.т.н., проф.

1.7.5. Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці

1.7.5. Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці

Ф

Енергозберігаючі системи на базі поновлюваних вторинних енергоресурсів та когенерації.

Мазуренко А.С., д.т.н., проф.


Термодинамічний аналіз та оптимізація енерготехнологічних систем.

Нікульшин В.Р., д.т.н., проф.


Енергетична ефективність та енергозбереження.

Андрющенко О.А., д.т.н, проф.

1.8.2. Ядерна енергетика

1.8.2. Ядерна енергетика

Ф

Ядерно-фізичні основи управління ресурсом тепловиділяючої збірки ядерного реактора ВВЕР-1000.

Максимов М.В., д.т.н., проф.


Теоретична та експериментальна ядерна фізика та енергетика.

Русов В.Д., д.ф.-м.н., проф.

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

2.1.1. Розвиток хімічних знань про речовини та процеси

Ф

Фізіко-хімічні основи одержання нових матеріалів для переплавних процесів.

Кожухар В.Я., д.т.н., проф.

4.1.11 Інноваційна та інвестиційна політика


4.1.11. Інноваційна та інвестиційна політика


Ф

Методологія та механізми інноваційної трансформації промислового сектору економіки України.

Філиппова С.В., д.е.н., проф.


Регіональні центри фундаментальних досліджень та освіти як складова національного інноваційного потенціалу.

Шаповал С.С., к.е.н., доц.

3.2. Інформаційні та комунікаційні технології

3.2.1. Розробка інтелектуальних інформаційних та телекомунікаційних систем реального часу


П

Дослідження складних систем.

Крісілов В.А., д.т.н, проф.,

Ямпольський Ю.С., к.т.н., проф.


Комп’ютерні системи збору та обробки інформації.

Малахов В.П., д.т.н., проф.


Інформаційні технології проектування для підвищення енергоефективних складних технічних систем.

Тонконогий В.М., д.т.н., проф.

3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1. Ресурсозберігаючі технології виробництва механічних та електромеханічних машин і агрегатів

П

Засоби автоматизованого проектування високоефективних електромеханотронних перетворювачів.

Петрушин В.С., д.т.н., проф.


Підвищення терміну експлуатації ядерних енергоустановок та . діагностика обладнання енергетичних установок.

Кравченко В.П., д.т.н., проф.,

Корольов О.В., д.т.н., проф.


Водно-хімічні режими циклів оборотних систем теплових електростанцій і атомних електростанцій.

Кишневський В.О., к.т.н., проф.

Системні методи, програмні комплекси для аналізу і синтезу енергонезалежних засобів вітрозахисту та віброізоляції технічних і біологічних об’єктів.

Сидоренко І.І., д.т.н., проф.


Ресурсо- і енергозберігаючі технології у машинобудуванні.

Лінчевський П.А., д.т.н., проф.


Ресурсозберігаючі технології виготовлення магнієвих сплавів для лиття під тиском.

Лисенко Т.В., д.т.н., проф.


Методи і пристрої для захисту машин від перевантаження.

Семенюк В.Ф., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Новітні екологічно чисті та ресурсозберегаючі технології

П

Гідрогазодинаміка та тепло- і масоперенос в циркулюючих потоках гомогенних і гетерогенних середовищ.

Буров О.І., д.т.н., проф.


Прикладна екологія та гідрогазодинаміка.

Цабієв О.М., к.т.н., проф.


Системи безпеки життєдіяльності.

Гогунський В.Д., д.т.н., проф.

3.5. Науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань

3.5.1. Прогнозування та моделювання розвітку економіних, технологічних, інноваційних і соціальних процесів

П

Технології мікрокапсулювання екстрактів біологічно активних речовин.

Куншенко Б.В., д.х.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Керамічні, композиційні, монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення

П

Дослідження властивостей та розробка методів одержання нових матеріалів для нано- та оптоелектроніки.

Мокрицький В.А., д.т.н., проф.

Сучасні склокерамічні композиційні діелектрики.

Єрімічой І.М., к.т.н., проф.


Технології конструкційних матеріалів та матеріалознавства.

Дерев’янченко О.Г., д.т.н., проф.


Визначення енергетичних характеристик полів гамма-випромінювання детекторами на основі високоомних напівпровідників.

Маслов О.В., д.т.н., проф.


Фізіко-хімічні основи одержання нових матеріалів для переплавних процесів.

Кожухар В.Я., д.т.н., проф.


^ Одеська державна академія будівництва та архітектури

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

1.6.7. Комп’ютерне матеріалознавство

Ф

Експериментально-статистичне моделювання у комп’ютерному матеріалознавстві.

Вознесенський В.А., д.т.н., проф.

1.6. Фізико-технічні проблеми матеріалознавства

1.6.7.2. Теоретичне прогнозування структури та властивостей нових неорганічних речовин та матеріалів

Ф

Структуроутворення, міцність та руйнування композиційних будівельних матеріалів і конструкцій.

Вировой В.М., д.т.н., проф.


3.3. Енергетика та енергоефективність

3.3.1 Розробка методів розрахунку і норм проектування конструкцій різноманітного призначення і умов їх експлуатації на основі оптимізації моделювання, спрямованих на зниження матеріалоємності і збереження ресурсів

П

Напружено-деформований стан і розрахунок елементів пошкоджених залізобетонних конструкцій.

Дорофєєв В.С., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Експериментально-статистичне моделювання з метою оптимізації композиційних матеріалів та конструкцій

П

Міцність та деформативність конструкції з металу, деревини та пластмас при постійнім та циклічнім навантаженні.

Стоянов В.В., д.т.н., проф.

3.6. Нові речовини і матеріали

3.6.1. Створення ефективних будівельних матеріалів та технологій з підвищеними властивостями, зниження матеріалоємності і економії енергоресурсів

П

Структуроутворення та руйнування легких бетонів та конструкцій з них при різних видах навантажень.

Столевич А.С., к.т.н., проф.

^ Одеська державна академія холоду

Назва пріоритетного напряму та код

Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи

Код наукового дослідження/розробки

Назва наукової школи, прізвище та ініціали керівника, науковий ступінь, вчене звання

1

2

3

4

1.7.5. Міжгалузеві проблеми і системи дослідження в енергетиці


1.7.5.3. Енергетична ефективність та енергозбереження

Ф

Теплообмін в холодильних установках агропромислового комплексу та рефрижераторному транспорті.

Лагутін А.Ю., д.т.н., проф.

1.6.5. Наноструктурні (нанодисперсні матеріали).

Проблеми синтезу матеріалів при екстремальних параметрах температури і тиску

1.6.5.Наноструктурні (нанодисперсні, нанокристалічні) матеріали. Проблеми синтезу матеріалів при екстремальних параметрах температури і тиску

Ф

Моделювання та прогнозування теплофізичних властивостей речовин і матеріалів.

Мазур В.О., д.т.н., проф.,

Железний В.П., д.т.н., проф.

3.4. Раціональне природокористування

3.4.1. Науково-технічні проблеми дослідження, розроблення, проектування, та експлуатації вакуумної, компресорної, холодильної та кріогенної техніки, систем кондиціювання

П

Розробка холодильних та низькотемпературних систем у т.ч. мікроохолоджувачів, кріогенних машин і установок,тепломасообмінної апаратури для енергетичних холодильних і кріогенних систем.

Хмельнюк М.Г., д.т.н., проф.,

Бондаренко В.Л.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   20

Схожі:

Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №535 від 07 червня 2011 року Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
Міністерстві юстиції України 19. 05. 2010 за №337/17632, та оптимізації тематики проектів наукових досліджень І розробок вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПерелік пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень І розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки Луцький національний технічний університет
Назва та код пріоритетного тематичного напряму вищого навчального закладу або наукової установи
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2013 році
Відповідно до пункту 5 Положення про навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №293 Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково технічної діяльності вищих навчальних закладів та наукових установ за 2011 рік
З метою підведення підсумків звітної кампанії за 2011 рік щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconПро затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування
Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ №312 від 01 березня 2013 року Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів та стажування наукових і науково-педагогічних працівників у 2013 році
Про затвердження переліку провідних вищих навчальних закладів та наукових установ за кордоном для навчання студентів і аспірантів...
Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ iconНаказ Міністерства №315 від 20. 03. 2012 «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів освіти і науки щодо навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном у 2012 році»
Наказ Міністерства №313 від 01. 03. 2013 "Щодо оголошення конкурсу з відбору на навчання студентів і аспірантів та стажування наукових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи