Характеристика навчальних дисциплін кафедри (складова Інформаційного пакету) icon

Характеристика навчальних дисциплін кафедри (складова Інформаційного пакету)
Скачати 389.79 Kb.
НазваХарактеристика навчальних дисциплін кафедри (складова Інформаційного пакету)
Сторінка1/3
Дата14.09.2012
Розмір389.79 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ
(складова Інформаційного пакету)


Назва дисципліни

Математичний аналіз

Галузь знань

0403 Системні науки та кібернетика

Напрям підготовки

6.040302 Інформатика

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Тип дисципліни

Нормативна дисципліна циклу математичної, природничо-наукової підготовки

Анотація

Навчальна дисципліна «Математичний аналіз» займає одне із центральних місць у системі математичної, природничо-наукової підготовки фахівця з інформатики. Зміст дисципліни розкривається через такі змістові модулі: «Границя і неперервність функції однієї змінної», «Диференціальне числення функції однієї змінної», «Інтегральне числення функції однієї змінної», «Ряди», «Диференціальне числення функції кількох змінних», «інтегральне числення функції кількох змінних», «Елементи теорії поля», «Ряди і перетворення Фур’є»

Термін вивчення

3 семестри (І,ІІ,ІІІ)

Кількість кредитів ECTS

12

Лектор

Астаф’єва Марія Миколаївна, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Мета навчальної дисципліни, результати навчання

Сформувати знання фундаментальних розділів математичного аналізу в обсязі, необхідному для володіння його апаратом та методами в процесі розв’язування прикладних задач, побудови та аналізу моделей природних, техногенних, економічних та соціальних об’єктів і процесів інформатизації, а також для наступного вивчення навчальних дисциплін, зокрема: диференціальні рівняння, теорія ймовірностей та математична статистика, методи оптимізації та дослідження операцій.

Передумови вивчення

Шкільні курси математики, алгебри, геометрії, тригонометрії, початків аналізу.

Методи викладання

Лекції, практичні заняття, консультації

Методи оцінювання

Поточний та підсумковий контроль. Система оцінювання – накопичувальна. Шкала оцінювання – 100-бальна

Мова викладання

Українська

^ ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ

(складова Інформаційного пакету)

Назва дисципліни


Математичний аналіз

Галузь знань

0402 Фізико-математичні науки

Напрям підготовки

6.040204 Прикладна фізика

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Тип дисципліни

Нормативна дисципліна циклу математичної, природничо-наукової підготовки

Анотація

Програма визначає обсяг знань з математичного аналізу для підготовки бакалаврів з напряму “Прикладна фізика”. До програми ввійшли теми з усіх базових розділів математичного аналізу. Зокрема, “Границя і неперервність функції однієї змінної”, “Диференціальне числення функції однієї змінної”, “Інтегральне числення функції однієї змінної”, “Ряди”, “Диференціальне та інтегральне числення функції багатьох змінних”. Крім того, введено змістовий модуль “Елементи теорії поля”, необхідний для студентів напряму “Прикладна фізика”

Термін вивчення

2 семестри (I,II)

Кількість кредитів ECTS

13

Лектор

Віра Марина Борисівна

Мета навчальної дисципліни, результати навчання

Оволодіти знаннями фундаментальних розділів математичного аналізу, в обсязі, необхідному для розв’язування задач фізики, а також для вивчення в подальшому математичних дисциплін, зокрема: диференціальні рівняння, теорія ймовірностей

Передумови вивчення

Курс елементарної математики, тригонометрії, початків аналізу

Методи викладання

Лекції, практичні заняття, консультації

Методи оцінювання

Поточний та підсумковий контроль. Система оцінювання – накопичувальна. Шкала оцінювання – 100-бальна

Мова викладання

Українська^ ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ
(складова Інформаційного пакету)


Назва дисципліни

Лінійна алгебра

Галузь знань

0402 Фізико-математичні науки

Напрям підготовки

6.040201 Математика

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Тип дисципліни

Нормативна дисципліна циклу професійної науково-предметної підготовки

Анотація

Навчальна дисципліна «Лінійна алгебра» займає одне із центральних місць у системі професійної науково-предметної підготовки фахівця з математики. Зміст дисципліни розкривається через такі змістові модулі: «Числові системи», «Комплексні числа», «Матриці», «Системи лінійних рівнянь», «Визначники», «Векторний простір», «Лінійні оператори», «Квадратичні форми»

Термін вивчення

2 семестри (І,ІІ)

Кількість кредитів ECTS

6

Лектор

Курниш Алла Василівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Мета навчальної дисципліни, результати навчання

Сформувати знання фундаментальних розділів лінійної алгебри в обсязі, необхідному для володіння її апаратом та методами в процесі розв’язування прикладних задач, а також для наступного вивчення навчальних дисциплін, зокрема: аналітичної геометрії, алгебри та теорії чисел, математичного аналізу.

Передумови вивчення

Шкільні курси математики, алгебри, геометрії, тригонометрії.

Методи викладання

Лекції, практичні заняття, консультації

Методи оцінювання

Поточний та підсумковий контроль. Система оцінювання – накопичувальна. Шкала оцінювання – 100-бальна

Мова викладання

Українська
^ Назва дисципліни

Алгебра і теорія чисел

Галузь знань

0402 Фізико-математичні науки

Напрям підготовки

6.040201 Математика

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Тип дисципліни

Нормативна дисципліна циклу професійної науково-предметної підготовки

Анотація

Навчальна дисципліна «Алгебра і теорія чисел» займає одне із центральних місць у системі професійної науково-предметної підготовки фахівця з математики. Зміст дисципліни розкривається через такі змістові модулі: «Алгебраїчні структури», «Теорія подільності», «Числові функції», «Порівняння», «Кільце многочленів від однієї змінної», «Многочлени від кількох змінних», «Многочлени над числовими полями».

Термін вивчення

2 семестри (IIІ,ІV)

Кількість кредитів ECTS

6

Лектор

Курниш Алла Василівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Мета навчальної дисципліни, результати навчання

Сформувати знання фундаментальних розділів алгебри і теорії чисел в обсязі, необхідному для володіння її апаратом та методами в процесі розв’язування прикладних задач, а також для наступного вивчення навчальних дисциплін.

Передумови вивчення

Шкільні курси математики, алгебри, геометрії, основи лінійної алгебри.

Методи викладання

Лекції, практичні заняття, консультації

Методи оцінювання

Поточний та підсумковий контроль. Система оцінювання – накопичувальна. Шкала оцінювання – 100-бальна

Мова викладання

Українська
^ Назва дисципліни

Алгебра та геометрія

Галузь знань

0403 Системні науки та кібернетика

Напрям підготовки

6.040302 Інформатика

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Тип дисципліни

Нормативна дисципліна циклу математичної, природничо-наукової підготовки

Анотація

Навчальна дисципліна «Алгебра та геометрія» займає одне із центральних місць у системі математичної, природничо-наукової підготовки фахівця з інформатики. Зміст дисципліни розкривається через такі змістові модулі: «Елементи векторної алгебри», «Метод координат», «Лінії першого та другого порядку на площині», «Площина та пряма в просторі», «Поверхні другого порядку», «Матриці», «Алгебраїчні структури», «Системи лінійних рівнянь», «Векторні простори», «Комплексні числа», «Квадратичні форми», «Многочлени від однієї та кількох змінних».

Термін вивчення

2 семестри (I, IІ)

Кількість кредитів ECTS

8

Лектор

Циганок Лариса Василівна, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Тарасенко Оксана Володимирівна, асистент

Мета навчальної дисципліни, результати навчання

Сформувати знання фундаментальних розділів алгебри та геометрії в обсязі, необхідному для володіння її апаратом та методами в процесі розв’язування прикладних задач, побудови та аналізу моделей природних, техногенних, економічних та соціальних об’єктів і процесів інформатизації, а також для наступного вивчення навчальних дисциплін, зокрема: дискретної математики, математичної логіки.

Передумови вивчення

Шкільні курси математики, алгебри, геометрії, тригонометрії.

Методи викладання

Лекції, практичні заняття, консультації

Методи оцінювання

Поточний та підсумковий контроль. Система оцінювання – накопичувальна. Шкала оцінювання – 100-бальна

Мова викладання

Українська^ Назва дисципліни

Аналітична геометрія та лінійна алгебра

Галузь знань

0402 Фізико-математичні науки

Напрям підготовки

6.040204 Прикладна фізика

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Тип дисципліни

Нормативна дисципліна циклу природничо-наукової підготовки

Анотація

Навчальна дисципліна «Аналітична геометрія та лінійна алгебра» займає одне із центральних місць у системі природничо-наукової підготовки фахівця з прикладної фізики. Зміст дисципліни розкривається через такі змістові модулі: «Елементи векторної алгебри», «Метод координат», «Лінії першого та другого порядку на площині», «Площина та пряма в просторі», «Поверхні другого порядку», «Матриці», «Визначники», «Системи лінійних рівнянь», «Векторні простори», «Лінійні оператори», «Порівняння».

Термін вивчення

2 семестри (I, IІ)

Кількість кредитів ECTS

5

Лектор

Ваврикович Любов Василівна, старший викладач

Тарасенко Оксана Володимирівна, асистент

Мета навчальної дисципліни, результати навчання

Розширити знання з фундаментальних розділів аналітичної геометрії та лінійної алгебри в обсязі, необхідному для володіння їх апаратом та методами в процесі розв’язування прикладних задач, побудови та аналізу моделей природних, техногенних, фізичних процесів, а також для наступного вивчення навчальних дисциплін, зокрема: загальної фізики.

Передумови вивчення

Шкільні курси математики, алгебри, геометрії.

Методи викладання

Лекції, практичні заняття, консультації

Методи оцінювання

Поточний та підсумковий контроль. Система оцінювання – накопичувальна. Шкала оцінювання – 100-бальна

Мова викладання

Українська
^ Назва дисципліни

Функціональний аналіз

Галузь знань

0403 Системні науки та кібернетика

Напрям підготовки

6.040302 Інформатика

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Тип дисципліни

Нормативна дисципліна циклу математичної, природничо-наукової підготовки

Анотація

Навчальна дисципліна «Функціональний аналіз» займає одне із центральних місць у системі математичної, природничо-наукової підготовки фахівця з інформатики. Зміст дисципліни розкривається через такі змістові модулі: «Елементи теорії множин», «Вимірні функції, інтеграл Лебега», «Функціональні простори. Лінійні оператори та функціонали», «Інтегральні рівняння»

Термін вивчення

1 семестр (ІV)

Кількість кредитів ECTS

3

Лектор

Ваврикович Любов Василівна, старший викладач кафедри вищої математики

Мета навчальної дисципліни, результати навчання

Розглянути основні поняття теорії множин, метричних та лінійних нормованих просторів, теорії операторів і навчити використанню класичних методів лінійного та нелінійного аналізу для дослідження властивостей операторних рівнянь і розв’язування деяких екстремальних задач у лінійних нормованих просторах, ознайомити студентів з деякими методами розв’язування інтегральних рівнянь.

Передумови вивчення

Алгебра та геометрія, математичний аналіз

Методи викладання

Лекції, практичні заняття, консультації

Методи оцінювання

Поточний та підсумковий контроль. Система оцінювання – накопичувальна. Шкала оцінювання – 100-бальна

Мова викладання

Українська^ ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН КАФЕДРИ
(складова Інформаційного пакету)


Назва дисципліни

Основи геометрії

Галузь знань

0402 Фізико-математичні науки

Напрям підготовки

6.040201 Математика*

Освітньо-кваліфікаційний рівень

Бакалавр

Тип дисципліни

Нормативна дисципліна професійної науково-предметної підготовки

Анотація

Навчальна дисципліна «Основи геометрії» займає важливе місце в системі професійної науково-предметної підготовки фахівця з математики. Зміст дисципліни розкривається через такі змістові модулі: «Історичний огляд обґрунтування геометрії», «Дослідження аксіом евклідової геометрії», «Неевклідові геометрії»

Термін вивчення

1 семестр (V)

Кількість кредитів ECTS

3

Лектор

Ваврикович Любов Василівна, старший викладач кафедри вищої математики

Мета навчальної дисципліни, результати навчання

Сформувати загальні уявлення про сучасний аксіоматичний метод, знати вимоги до системи аксіом; історичний огляд обґрунтування геометрії від стародавніх до сучасних поглядів, значення «Початків» Евкліда в обґрунтуванні геометрії і, зокрема, роль п’ятого постулату Евкліда у виникненні неевклідової геометрії; роботи з основ геометрії у другій половині XІX століття; обґрунтування системи аксіом шкільного курсу геометрії; ознайомитися з основними фактами геометрії Лобачевского; мати уявлення про сферичну геометрію Рімана та геометрію Рімана в широкому розумінні.

Передумови вивчення

Шкільний курс геометрії, аналітична геометрія

Методи викладання

Лекції, практичні заняття, консультації

Методи оцінювання

Поточний та підсумковий контроль. Система оцінювання – накопичувальна. Шкала оцінювання – 100-бальна

Мова викладання

Українська


  1   2   3

Схожі:

Характеристика навчальних дисциплін кафедри (складова Інформаційного пакету) iconІндивідуальні навчально-дослідні завдання (проекти): Формування «Інформаційного пакету»
Формування «Інформаційного пакету» (внз, факультету, спеціальності) – (за вибором)
Характеристика навчальних дисциплін кафедри (складова Інформаційного пакету) iconОрганізація обслуговування користувачів Культурно просвітницька робота
Формування та облік єдиного інформаційного ресурсу бібліотеки. Стан книгозабезпеченості навчальних дисциплін
Характеристика навчальних дисциплін кафедри (складова Інформаційного пакету) iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки
Сертифікати зно : історія України; українська мова та література; географія або іноземна мова
Характеристика навчальних дисциплін кафедри (складова Інформаційного пакету) iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки інформація про напрям підготовки
Сертифікат незалежного тестування з хімії, математики, української мови та літератури
Характеристика навчальних дисциплін кафедри (складова Інформаційного пакету) iconІнформація про напрям підготовки Галузь знань (код) 0305 Напрям підготовки (код) 030510 Спеціалізація
Структура інформаційного пакету для напряму підготовки 030510 «Товарознавство І торговельне підприємництво»
Характеристика навчальних дисциплін кафедри (складова Інформаційного пакету) iconПерелік навчальних дисциплін кафедри політичних наук

Характеристика навчальних дисциплін кафедри (складова Інформаційного пакету) iconПерелік навчальних дисциплін кафедри політичних наук
move to 0-16258903
Характеристика навчальних дисциплін кафедри (складова Інформаційного пакету) iconВибіркових навчальних дисциплін
Спецкурси кафедри педагогіки та інноваційних технологій
Характеристика навчальних дисциплін кафедри (складова Інформаційного пакету) iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво (художній метал)»
України (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) малюнок з натури (натюрморт) з предметів близьких до геометричних тіл (40\50,...
Характеристика навчальних дисциплін кафедри (складова Інформаційного пакету) iconСтруктура інформаційного пакету для окремого напряму підготовки спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво. Художня кераміка»
України, українська мова І література (сертифікати), творчий конкурс з 2 турів: 1) рисунок натюрморту з гіпсових геометричних тіл...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи