Протокол №4 від 17 листопада 2009 р. Програма державного екзамену з фізики та методики її викладання для студентів 5-го курсу напряму підготовки icon

Протокол №4 від 17 листопада 2009 р. Програма державного екзамену з фізики та методики її викладання для студентів 5-го курсу напряму підготовки
Скачати 173.72 Kb.
НазваПротокол №4 від 17 листопада 2009 р. Програма державного екзамену з фізики та методики її викладання для студентів 5-го курсу напряму підготовки
Дата14.09.2012
Розмір173.72 Kb.
ТипПротокол

Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя


Затверджено на засіданні кафедри фізики:

Протокол №  4 від 17 листопада 2009 р.

ПРОГРАМА

державного екзамену з фізики та методики її викладання

для студентів 5-го курсу напряму підготовки 0101. Педагогічна освіта спеціальності

Математика і фізика” освітньо-кваліфікаційного рівня 7.010103 спеціаліст

кваліфікації вчитель математики та фізики


Ніжин – 2010


Пояснювальна записка

Головним завданням державного екзамену з фізики та методики її викладання є виявлення у випускників університету ступеня підготовки до практичної діяльності в якості вчителя фізики.

^ Екзамен має на меті перевірити рівень засвоєння студентами V курсу найважливіших положень фізичних наук, методичну підготовку зі “Шкільного курсу фізики та методики його викладання”, готовність до подальшої професійної діяльності в якості вчителя фізики.

^ Основою програми екзамену є чинні навчальні програми з дисциплін “Загальна і теоретична фізика” та “Шкільний курс фізики та методики його викладання”.

Рівень сформованості знань, умінь та навичок студентів відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики повинен задовольняти такі вимоги:

 • знати фактичний матеріал із курсу загальної та теоретичної фізики, передбачений програмою Міністерства освіти і науки України, що включає наукові поняття, експериментальні факти і закони як класичної теорії, так і сучасної фізики, зокрема, механіки Ньютона, молекулярно-кінетичної теорії будови речовини, термодинаміки, класичної електродинаміки та електронної теорії речовини, фотонної природи світла, спеціальної і загальної теорії відносності, квантової механіки, фізики атомної системи елементарних часток тощо;

 • мати знання діалектико-матеріалістичних основ фізичної науки та процесу її розвитку, нерозривного взаємозв’язку фізики і філософії;

 • розуміти значення теорії в розвитку фізики і роль теоретичних методів дослідження;

 • послуговуватися математичним апаратом фізики;

 • усвідомлювати роль експерименту у фізичній науці;

 • знати фундаментальні закони, що відіграли вирішальну роль в історії фізики;

 • мати знання методики сучасного фізичного експерименту, уміння самостійно проводити найпростіші лабораторні дослідження, включаючи роботу із сучасними приладами;

 • розуміти співвідношення теорії й експерименту, їхній нерозривний зв’язок і поперемінно домінуючу роль;

 • усвідомлювати межі застосування теорій;

 • уміти застосовувати теоретичні знання, практичні уміння та навички під час розв’язанні задач різних видів;

 • мати поглиблені знання з фізики або суміжної з нею науки, що забезпечують вивчення і засвоєння методики наукових досліджень;

 • розглядати всі отримані знання в їхній єдності та взаємозв’язку;

 • розуміти фізичну картину світу та виділяти й логічно обґрунтовувати у цій картині місце і значення будь-якого фізичного явища і поняття;

 • знати основні поняття, закони і принципи усіх розділів класичної та сучасної фізики;

 • організовувати навчальний процес фізики, зокрема уміння правильно побудувати урок;

 • активізувати пізнавальну діяльність учнів, поєднувати фронтальну роботу з індивідуальною;

 • знати основи програмованого навчання, мати уміння та навички раціонального використання технічних засобів навчання;

 • сформувати навички та уміння в галузі методики і техніки демонстраційного експерименту з фізики, проведення фронтальних лабораторних робіт і лабораторних дослідів;

 • уміти організувати і провести практикум із фізики, керувати домашніми експериментальними завданнями;

 • мати навички й уміння проведення занять щодо розв’язання фізичних задач, вміти самостійно скласти шкільну задачу середньої складності;

 • знати усі форми контролю навчальної роботи і вміти ними користуватися;

 • сформувати уміння й навички в організації та проведенні факультативних курсів із фізики;

 • сформувати уміння і навички проведення всіх форм позакласної роботи з фізики;

 • оформити кабінет фізики.

Результати складання державного екзамену визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Оцінка “відмінно” виставляється за ґрунтовну відповідь, яка засвідчує глибокі та усвідомлені знання студентом відповідного матеріалу з курсу фізики та дидактики фізики середньої школи, уміння вільно оперувати науковою термінологією, використовувати сучасні теорії для пояснення фізичних явищ та взаємозв’язку між ними, розуміння особливостей організації навчального процесу з фізики в середній школі, володіння сучасними методами навчання, а також уміння послуговуватися набутими знаннями на практиці.

Оцінка “добре” виставляється за відповідь, яка засвідчує знання студентом відповідного навчального матеріалу, уміння використовувати його на практиці, володіння методами навчання фізики, уміння планувати та використати в навчальному процесі демонстраційний експеримент, але під час відповіді студент відчуває ускладнення та допускає неточності в трактуванні певних фізичних проблем, їх теоретичному узагальненні та аналізі.

Оцінка “задовільно” виставляється за відповідь, яка засвідчує, що студент знає навчальний матеріал, формулювання основних теорій, законів, уміє пояснити фізичний зміст математичних виразів, що описують фізичні закономірності, у цілому володіє дидактикою фізики середньої школи, але не може достатньо аргументовано сформулювати висновки, уміло пов’язати теоретичні узагальнення з практикою, відчуває труднощі та допускає неточності під час розв’язування задач.

Оцінка “незадовільно” виставляється за відповідь, яка засвідчує незнання студентом відповідного матеріалу курсу фізики та її дидактики, основних фізичних законів та теорій, невміння пояснити взаємозв’язок та взаємообумовленість фізичних явищ, розв’язувати фізичні задачі та використовувати навчальний фізичний експеримент.

Екзамен відбувається в усній формі. На іспиті студентам пропонується комплект білетів такої структури: білет складається з двох теоретичних питань (по одному з кожного навчального курсу) та одного практичного завдання. Ознайомившись зі змістом білета, студент готує відповідь, яка демонструє рівень його загальної підготовки із вказаних вище курсів.

Під час підготовки до відповіді на питання екзаменаційного білета студент може користуватися програмою з фізики для середніх загальноосвітніх закладів, збірником задач (який не містить розв’язків та методичних вказівок щодо розв’язування задач) та приладами для проведення демонстраційного експерименту, використання якого передбачається в процесі відповіді на питання з методики викладання фізики.


Теоретичні питання для державного екзамену

з фізики та методики її викладання для студентів

5-го курсу спеціальності “Математика і фізика”


Механіка

 1. Кінематичні рівняння руху. Швидкість і прискорення матеріальної точки. Закони рівноприскореного руху. Класифікація механічних рухів. Принцип незалежності рухів.

 2. Кутове переміщення, кутова швидкість і кутове прискорення. Взаємозв’язок між лінійними і кутовими величинами. Рівняння руху точки по колу.

 3. Гармонічні коливання та їх кінематичні характеристики. Векторні діаграми. Додавання коливань: биття, фігури Ліссажу. Гармонічний аналіз складних коливань.

 4. Основні задачі динаміки. Сила і маса в класичній механіці. Закони Ньютона. Принцип незалежності дії сил. Перетворення Галілея та наслідки з них. Механічний принцип відносності. Межі застосування механіки Ньютона.

 5. Закон збереження імпульсу. Теорема про рух центра мас. Рух тіл змінної маси (з виведенням рівняння Мещерського, формула Ціолковського). Космічні швидкості(з виведенням для υ1 і υ2).

 6. Робота, потужність, енергія. Закон збереження повної механічної енергії у консервативній системі. Абсолютно пружний і абсолютно непружний удар. Коефіцієнт відновлення. Балістичний маятник.

 7. Сухе тертя: тертя спокою, ковзання і кочення. Метод граничного кута. В’язке тертя та його властивості.

 8. Становлення геліоцентричної системи. Закони Кеплера. Закон всесвітнього тяжіння. Гравітаційна стала та її вимірювання. Важка та інертна маси, їх еквівалентність. Гравітаційне поле, його характеристики.

 9. Тиск у рідинах і газах. Закон Паскаля. Закон Архімеда; умови плавання тіл. Стаціонарний рух рідини. Рівняння нерозривності. Рівняння Бернуллі. Ламінарна і турбулентна течії; число Рейнольдса.

 10. Момент імпульсу, момент сили та момент інерції матеріальної точки і твердого тіла. Закон збереження моменту імпульсу. Основне рівняння динаміки обертального руху. Кінетична енергія тіла, що обертається. Умови рівноваги твердого тіла. Центр ваги.


^ Молекулярна фізика та основи термодинаміки

 1. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ) ідеального газу. Основне рівняння МКТ (вив.). Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси.

 2. Основне рівняння явищ переносу (вив.). Дифузія. Внутрішнє тертя. Теплопровідність.

 3. Перше начало термодинаміки. Робота, виконана ідеальним газом в ізопроцесах. Рівняння Майєра. Адіабатичний процес. Рівняння Пуассона. Політропний процес.

 4. Оборотні і необоротні процеси. Цикли. Цикл Карно; ККД циклу Карно (вив.).

 5. Друге начало термодинаміки, його суть і статистичний характер. Поняття про ентропію. Зведена теплота. Теорема Нернста і наслідки з неї.

 6. Реальний газ. Рівняння Ван Дер Ваальса (вив.). Ізотерми реального газу. Дослід Ендрюса. Критична температура. Зрідження газів та одержання низьких температур.

 7. Швидкості газових молекул. Функція розподілу. Розподіл молекул за швидкостями (розподіл Максвелла). Експериментальна перевірка закону розподілу Максвелла. Барометрична формула (вив.). Розподіл Больцмана. Розподіл Максвелла-Больцмана.

 8. Середня довжина вільного пробігу молекул (вив.). Число зіткнень.


^ Електрика та магнетизм

 1. Електростатика. Електричний заряд та його властивості. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона. Електричне поле. Напруженість електричного поля. Принцип суперпозиції полів. Потенціальний характер та потенціал електростатичного поля. Зв'язок потенціала з напруженістю.

 2. Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора. Енергія електричного поля. Густина енергії.

 3. Постійний струм. Сила струму, густина струму. Закон Ома для неоднорідної ділянки кола. Закон Ома для однорідної ділянки кола та для повного кола. Робота і потужність електричного струму. ЕРС.

 4. Електричний струм у рідинах. Закони електролізу. Електричний струм у газах. Несамостійний і самостійний газові розряди. Електричний струм у вакуумі. Вакуумний діод та тріод.

 5. Електричний струм у власних напівпровідниках. Домішкова провідність. p-n-перехід та його вентильні властивості. Напівпровідникові прилади: діод, транзистор, фоторезистор, термістор та їх застосування.

 6. Взаємодія струмів. Дослід Ерстеда. Магнітне поле. Індукція та напруженість магнітного поля. Закон Ампера. Дія магнітного поля на рухомі заряди. Сила Лоренца. Закон Біо-Савара-Лапласа та його застосування для розрахунку магнітних полів.

 7. Явище електромагнітної індукції. Основний закон електромагнітної індукції. Самоіндукція, взаємоіндукція. Енергія магнітного поля струму. Енергія і густина енергії магнітного поля.

 8. Власні, затухаючі та вимушені електромагнітні коливання. Автоколивання. Генерація незатухаючих електромагнітних коливань.

 9. Змінний струм. Одержання змінної ЕРС. Квазістаціонарний струм. Опір, індуктивність і ємність у колі змінного струму. Векторні діаграми. Закон Ома для кола змінного струму. Резонанс напруг. Робота і потужність змінного струму. Діючі значення напруги і сили струму.

 10. Вихрове електричне поле. Струм зміщення. Рівняння Максвелла в інтегральній та диференціальній формі. Електромагнітне поле.

 11. Плоскі електромагнітні хвилі у вакуумі та швидкість їх розповсюдження. Досліди Герца. Електромагнітна природа світла. Об’ємна густина енергії електромагнітної хвилі. Потік енергії. Вектор Умова-Пойтінга.


Оптика

 1. Основи фотометрії, фотометричні величини та їх одиниці.

 2. Геометрична оптика. Принцип Ферма. Відбивання і заломлення світла. Повне внутрішнє відбивання. Тонка лінза. Побудова зображень у тонких лінзах.

 3. Хвильова оптика. Когерентні і некогерентні джерела. Інтерференція. Інтерференція світла у тонких плівках.

 4. Дифракція. Принцип Гюйгенса, Гюйгенса-Френеля. Зони Френеля. Дифракція Френеля від найпростіших перепон. Дифракція Фраунгофера на щілині. Дифракційна гратка. Поняття про голографію.

 5. Поляризація світла. Природне і поляризоване світло. Закон Малюса. Поляризація при відбиванні світла від поверхні діелектрика. Кут Брюстера. Подвійне променезаломлення. Оптична активність. Поляризаційні прилади та їх застосування.


^ Квантова фізика

 1. Поняття АЧТ. Характеристики теплового випромінювання АЧТ. Закони Віна, Стефана-Больцмана, Релея-Джінса, Кірхгофа теплового випромінювання АЧТ.

 2. Гіпотеза Планка про світлові кванти. Характеристики фотонів. Зовнішній фотоефект. Закони Столєтова. ВАХ зовнішнього фотоефекту. Теорія Ейнштейна зовнішнього фотоефекту. Дослід Боте. Ефект Комптона.

 3. Хвильові властивості мікрооб’єктів. Гіпотеза де Бройля. Досліди Девіссона-Джермера, Томсона-Тартаковського, уявний дослід Гейзенберга. Принцип неозначеностей Гейзенберга. Рівняння Шредінгера для стаціонарних станів.

 4. Склад атомного ядра. Нуклони. Заряд і маса ядра. Масове число. Ізотопи. Розмір ядра. Енергія зв’язку нуклонів у ядрі; питома енергія зв’язку та її залежність від масового числа.

 5. Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду. Природа альфа-, бета-, гама- випромінювання. Захист від опромінювання.

 6. Ядерні реакції. Переріз ядерної реакції. Поділ ядер урану. Ланцюгові ядерні реакції. Основи атомної енергетики. Перспективи розвитку атомної енергетики.^

Методика викладання фізики


 1. Методика формування понять: механічний рух, матеріальна точка, система відліку, відносність механічного руху.

 2. Представити структурно-логічну схему вивчення основних понять кінематики обертального руху. Запропонувати варіант вивчення теми "Рівномірний рух по колу. Доцентрове прискорення".

 3. Описати послідовність та методику вивчення законів Ньютона та формування понять маси і сили у 9 класі. Запропонувати варіант уроку на тему "Перший закон Ньютона”.

 4. Структурно-логічний аналіз змісту розділу "Основи динаміки" у курсі фізики 9 класу. Запропонувати варіант уроку на тему "Другий закон Ньютона".

 5. Методика вивчення питань "Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу" у 9 класі. Запропонувати поурочний план. Підібрати задачу, на прикладі якої з’ясувати загальний підхід (алгоритм) розв’язування задач на закон збереження імпульсу.

 6. Методика вивчення закону збереження повної механічної енергії. Підібрати систему задач та вправ до уроку "Розв'язування задач на закон збереження енергії" та проілюструвати ефективність енергетичного підходу до розв’язування задач з механіки.

 7. Основні поняття теми "Механічні коливання" та методика їх з’ясування. Запропонувати варіант уроку "Математичний маятник. Формула періоду коливань математичного маятника".

 8. Структурно-логічний аналіз змісту та особливості вивчення теми "Тиск твердих тіл, рідин і газів" у курсі фізики 7 класу. Спланувати систему уроків з даної теми.

 9. Структурно-логічний аналіз теми "Основи молекулярно-кінетичної теорії" з урахуванням рівневої та профільної диференціації курсу фізики. На прикладі структури, змісту та методики вивчення теми проілюструвати особливості реалізації принципу генералізації навчального матеріалу під час вивчення основ МКТ ідеального газу.

 10. Методика вивчення рівняння стану ідеального газу та газових законів у курсі фізики середньої школи.

 11. Контроль знань учнів з фізики. Роль і функції контролю знань. Види котролю знань з фізики та методика їх проведення. Підібрати та обґрунтувати варіант самостійної роботи (20 - 25 хв) до теми "Рівняння стану ідеального газу. Газові закони".

 12. Методика з’ясування поняття про внутрішню енергію та способи її зміни. Запропонувати варіант опорного конспекту до уроку на тему "Внутрішня енергія. Способи зміни внутрішньої енергії".

 13. Тема "Основи термодинаміки" у курсі фізики 10 класу. Структурно-логічний аналіз змісту теми з урахуванням рівня її вивчення.

 14. Запропонувати варіант вивчення питань "Перший закон термодинаміки", "Застосування першого закону термодинаміки до ізопроцесів. Адіабатний процес" (для рівня "В").

 15. Методика вивчення рівняння стану ідеального газу та газових законів у курсі фізики середньої школи. На прикладі вивчення рівняння Менделєєва-Клапейрона та його застосування до ізопроцесів розкрити суть використання дедуктивного підходу під час формування нових знань.

 16. Методика ознайомлення учнів з основними властивостями електромагнітних хвиль на основі демонстраційного експерименту.

 17. Методика вивчення вільних коливань у коливальному контурі та їх основних характеристик. Демонстраційний експеримент під час вивчення вільних коливань у коливальному контурі. Продемонструвати можливості теоретичного та експериментального підходів до встановлення рівняння коливань і визначення їх періоду.

 18. Система формування поняття електричного поля та його основних характеристик з урахуванням профільної диференціації. Скласти структурно-логічну схему з'ясування основних характеристик електричного поля.

 19. Запропонувати варіант вивчення питань теми "Напруженість. Лінії напруженості. Електричне поле точкових зарядів. Однорідне електричне поле". Обґрунтувати обрану методику.

 20. Запропонувати варіант вивчення закону Ома для повного кола на основі проблемного методу навчання.

 21. Запропонувати варіант уроку на тему "Електроємність. Конденсатори. Ємність плоского конденсатора". Оцінити і продемонструвати можливості використання індуктивного та дедуктивного підходів під час вивчення питання "Ємність плоского конденсатора" (враховуючи рівень диференціації).

 22. Запропонувати варіанти проведення лабораторної роботи "Визначення ЕРС та внутрішнього опору джерела струму".

 23. Методика вивчення електричного струму у напівпровідниках. Система демонстраційного експерименту при вивченні електричного струму у напівпровідниках.

 24. Методичні особливості введення поняття вектора індукції магнітного поля. На прикладі вивчення питання "Сила Ампера" з’ясувати можливості застосування демонстраційного експерименту як засобу формування знань.

 25. Запропонувати варіант вивчення залежності опору металевого провідника від температури на основі організації проблемного навчання.

 26. Структурно-логічний аналіз теми "Магнітне поле". Особливості вивчення змісту питань електромагнетизму в шкільному курсі фізики. Методика вивчення сили Лоренца у 10 класі.

 27. Запропонувати варіант методики вивчення явища електромагнітної індукції на уроці "Електромагнітна індукція. Правило Ленца". Обґрунтувати обраний підхід.

 28. Структурно-логічний аналіз змісту та особливості вивчення змінного стуму як виду вимушених електромагнітних коливань у курсі фізики 11 класу. Методика вивчення електричного резонансу.

 29. Запропонувати варіанти вивчення понять індуктивного та ємнісного опорів у колах змінного струму на основі використання експериментального та теоретичного методів.

 30. Питання геометричної оптики у сучасному курсі фізики середньої школи. Зміст, структура та особливості вивчення геометричної оптики на різних ступенях навчання та в умовах профільної диференціації.

 31. Запропонувати варіанти методики вивчення законів відбивання та заломлення світла на основі використання індуктивного та дедуктивного методів.

 32. Запропонувати варіанти побудови уроку та методики вивчення явища повного внутрішнього відбивання на уроці "Повне відбивання світла".

 33. Методика формування уявлень про ядерні сили, енергію зв’язку атомних ядер. Підібрати задачу на визначення енергії зв’язку атомних ядер та на прикладі цієї задачі з’ясувати методику ознайомлення учнів з розв’язуванням задач такого типу.

 34. Методика вивчення явища фотоефекту та його законів на уроці "Фотоелектричний ефект та його закони". Запропонувати варіант структури і змісту такого уроку.

 35. З'ясування квантових постулатів Бора та процесів поглинання і випромінювання світла атомом. Запропонувати тематичний план вивчення питань, що стосуються будови атома.

 36. Запропонувати варіант вивчення одного з питань програми курсу фізики на основі використання проблемних методів навчання.Література


Механіка

 1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка: Т. 1.   К.: Техніка, 1999.

 2. Дущенко В.П., Кучерук І.М. Загальна фізика: Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика та термодинаміка.   К.: Вища шк., 1987; 1993.

 3. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Курс общей физики: Механика.   М.: Просвещение, 1987.

 4. Савельев И.В. Курс общей физики: Механика. Молекулярная физика: Т. 1.   М.: Высш. шк., 1989.

 5. Архангельский М.М. Курс физики. Механика.   М.: Просвещение, 1978.

 6. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Милковська Л.Б. Курс фізики: Механіка. Основи молекулярної фізики та термодинаміки: Т. 1. - К.: Вища шк., 1970.

 7. Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Динаміка поступального і обертального рухів. – Ніжин: НДПУ, 2001.


Молекулярна фізика та основи термодинаміки

 1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Механіка. Молекулярна фізика і термодинаміка: Т. 1.   К.: Техніка, 1999.

 2. Дущенко В.П., Кучерук І.М. Загальна фізика: Фізичні основи механіки. Молекулярна фізика та термодинаміка.   К.: Вища шк., 1987; 1993.

 3. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Молекулярная физика.   М.: Просвещение, 1982

 4. Савельев И.В. Курс общей физики: Механика. Молекулярная физика: Т. 1.   М.: Высш. шк., 1989.

 5. Кикоин И.К., Кикоин А.К. Молекулярная физика.   М.: Наука, 1976.

 6. Яворський Б.М., Детлаф А.А., Милковська Л.Б. Курс фізики: Механіка. Основи молекулярної фізики та термодинаміки: Т. 1.   К.: Вища шк., 1970.


Електрика

 1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т., Луцик П.П. Загальний курс фізики: Електрика і магнетизм: Т. 2.   К.: Техніка, 2001.

 2. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальна фізика: Електрика і магнетизм.   К.: Вища шк., 1990.

 3. Головко Д.Г., Ментковський Ю.Л. Загальні основи фізики: Електродинаміка. Атомна та субатомна фізика.   К.: Либідь, 1998.

 4. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Електричество и магнетизм.   М.: Просвещение, 1990.

 5. Савельев И.В. Электричество и магнетизм. Оптика. Волны: Т. 2.   М.: Высш. шк., 1988.

 6. Меняйлов М.Є. Загальна фізика. Електрика і магнетизм.   К.: Вища шк.,1974.Оптика


 1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики. Оптика. Квантова фізика.   К.: Техніка, 1999.

 2. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фізики. Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і термодинаміка: Кн. 2.   К.: Либідь, 2001.

 3. Кучерук І.М., Дущенко В.П. Загальна фізика: Оптика. Квантова фізика.   К.: Вища шк., 1991.

 4. Білий М.І., Скубенко А.Ф. Загальна фізика: Оптика.   К.: Вища шк., 1987.

 5. Савельев И.В. Электричество и магнетизм. Оптика. Волны: Т. 2.   М.: Высш. шк., 1988.

 6. Гершензон Е.М., Малов Н.Н. Оптика и атомная физика.   М.: Просвещение, 1981.

 7. Лансберг Г.С. Оптика.   М.: Наука, 1976.^

Квантова фізика


 1. Кучерук І.М., Горбачук І.Т. Загальний курс фізики. Оптика. Квантова фізика.   К.: Техніка, 1999.

 2. Бушок Г.Ф., Венгер Є.Ф. Курс фізики: Оптика. Фізика атома і атомного ядра. Молекулярна фізика і термодинаміка: Кн. 2. – К.: Либідь, 2001.

 3. Савельев И.В. Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц: Т. 3.   М.: Высш. шк., 1987.

 4. Шпольский Э.В. Атомная физика: В 3-х т.   М.: Физматиз, 1984.^

Методика викладання фізики


 1. Бугаев А.И. Методика преподавания физики: Теоретические основы.   М.: Просвещение, 1981.

 2. Методика преподавания физики в средней школе: Частные вопросы / Под ред. С.Е. Каменецкого, Л.А. Ивановой.   М.: Просвещение, 1987.

 3. Методика преподавания физики в 6 – 7 классах / Под ред. В.П. Орехова, А.В. Усовуй.   М.: Просвещение, 1976.

 4. Савченко В.Ф., Коршак Є.В., Ляшенко О.І. Уроки фізики у 7 – 8 класах: Методичний посібник для вчителів.   К.; Ірпінь: Перун, 2002.

 5. Методика преподавания физики в 8 – 10 классах: Ч. І, ІІ / Под ред. В.П. Орехова, А.В. Усовуй.   М.: Просвещение, 1980.

 6. Малов Н.Н. Методические рекомендации по трудным вопросам курса общей физики.   М.: Наука, 1986.

 7. Махмутов М.И. Проблемное обучение: Основные вопросы теории.   М.: Педагогика, 1975; Современный урок. - М.: Педагогика, 1985.

 8. Бушок Г.Ф., Венгер Е.Ф. Методика преподавания общей физики в высшей школе.   К.: Такі справи, 2000.

 9. Каменецкий С.Е., Орехов В.П. Методика решения задач по физике в средней школе.   М.: Просвещение, 1987.

 10. Коршак Є.В. та ін. Методика розв’язування задач з фізики.   К.: Вища шк.,1976.

 11. Практикум по методике решения физических задач / В.И. Богдан, В.А. Бондарь, Д.И. Кульбицкий, В.А. Яковенко.   Мн.: Выш. шк., 1983.

 12. Балаш В.А. Задачи по физике и методы их решения.   М.: Просвещение, 1974.

 13. Задачі з фізики для вступників до вузів / Г.О. Бендриков, Б.Б. Буховцев, В.В. Керженцев, Г.Я. Мякишев.   К.: Вища шк., 1981.

 14. Задачі та вправи до державного екзамену з фізики та методики її викладання / В.О. Аніщенко, Л.Ю. Мельничук, О.В. Мельничук та ін. – Ніжин: Вид-во НДПУ, 2003.

 15. Римкевич А.А. Збірник задач з фізики для 8 – 10 класів середньої школи.   К.: Рад. шк.,1980.

 16. Демонстрационный эксперимент по физике в старших классах средней школы / Под ред. А.А. Покровского.   М.: Просвещение, 1972.

 17. Анциферов Л.И., Пищиков И.М. Практикум по методике и технике физического эксперимента.   М.: Просвещение, 1984.

 18. Коршак Є.В., Миргородський Б.Ю. Методика і техніка шкільного фізичного експерименту.   К.: Рад. шк., 1981.

 19. Шахмаев Н.М., Шилов В.Ф. Физический эксперимент в средней школе. – М.: Просвещение, 1989.

 20. Бойко М.П., Руденко М.П. Методика вивчення окремих питань шкільного курсу фізики. – Ніжин: НДПУ, 2002.

 21. Демонстраційний експеримент з фізики: Механіка / М.П. Бойко, В.М. Закалюжний, М.П. Руденко. – Ніжин: Вид-во НДПУ ім. М. Гоголя, 2004.

 22. Дягилев Ф.М. Из истории физики и жизни ее творцов.   М.: Просвещение, 1986.

 23. Шкільні підручники з фізики для 7 – 11 класів.

 24. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Фізика. Астрономія (7 – 11 класи) / О.І. Бугайов, Л.А. Закота, Д.Я. Костюкевич, М.Т. Мартинюк.   К.: Перун, 1996.Завідувач кафедри фізики,

доктор фізико-математичних наук,

проф. Мельничук О. В.

Схожі:

Протокол №4 від 17 листопада 2009 р. Програма державного екзамену з фізики та методики її викладання для студентів 5-го курсу напряму підготовки iconДержавного екзамену з математики та методики її викладання для окр
Схвалено на засіданні вченої ради фізико-математичного факультету від 19 листопада 2008 р., протокол №4
Протокол №4 від 17 листопада 2009 р. Програма державного екзамену з фізики та методики її викладання для студентів 5-го курсу напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики та методики її навчання затверджую
Програма комплексного державного екзамену складена на основі галузевого стандарту вищої освіти для напряму підготовки 040203. Фізика*...
Протокол №4 від 17 листопада 2009 р. Програма державного екзамену з фізики та методики її викладання для студентів 5-го курсу напряму підготовки iconПрограма державного екзамену з теорії та практики навчання І виховання та методики викладання математики Напрям підготовки
Кваліфікація: Вчитель математики І фізики; математики та основ економіки; математики та основ інформатики
Протокол №4 від 17 листопада 2009 р. Програма державного екзамену з фізики та методики її викладання для студентів 5-го курсу напряму підготовки iconПрограма державного екзамену з теорії та практики навчання І виховання та методики викладання математики Напрям підготовки
Кваліфікація: Вчитель математики І фізики; математики та основ економіки; математики та основ інформатики
Протокол №4 від 17 листопада 2009 р. Програма державного екзамену з фізики та методики її викладання для студентів 5-го курсу напряму підготовки iconДержавний екзамен з хореографії та методики її викладання
...
Протокол №4 від 17 листопада 2009 р. Програма державного екзамену з фізики та методики її викладання для студентів 5-го курсу напряму підготовки iconПрограма державного екзамену «українська література з методикою її викладання»
Планомірна самостійна робота студентів, особливо під час підготовки до державного екзамену, допомагає систематизувати, глибше осмислити...
Протокол №4 від 17 листопада 2009 р. Програма державного екзамену з фізики та методики її викладання для студентів 5-го курсу напряму підготовки iconДержавного екзамену з математики та методики її викладання для окр
Схвалено на засіданні вченої ради фізико-математичного факультету від 16 лютого 2011 р
Протокол №4 від 17 листопада 2009 р. Програма державного екзамену з фізики та методики її викладання для студентів 5-го курсу напряму підготовки iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет факультет фізики, математики та інформатики кафедра фізики та методики її навчання затверджую
Програма комплексного державного екзамену складена на основі галузевого стандарту вищої освіти для спеціальності 04020301. Фізика*...
Протокол №4 від 17 листопада 2009 р. Програма державного екзамену з фізики та методики її викладання для студентів 5-го курсу напряму підготовки iconМіністерство освіти і науки України Рівненський державний гуманітарний університет Кафедра методики викладання фізики і хімії Кафедра фізики
Магістр» за напрямом підготовки 0402 «Фізико-математичні науки» зі спеціальності 04020301 «Фізика*» на основі освітньо-кваліфікаційного...
Протокол №4 від 17 листопада 2009 р. Програма державного екзамену з фізики та методики її викладання для студентів 5-го курсу напряму підготовки iconПояснювальна записка до організації та проведення державного екзамену. Образотворче мистецтво. Методика викладання образотворчого мистецтва
Комплексний характер підготовки студентів вимагає комплексного підходу до Державного контролю знань, умінь та навичок. Тому зміст...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи