Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «маркетинг» icon

Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «маркетинг»
Скачати 144.25 Kb.
НазваПрограма навчальної дисципліни за вибором студентів «маркетинг»
Дата14.09.2012
Розмір144.25 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Кафедра економічної теорії та соціально-економічної політики


ЗАТВЕРДЖУЮ:

ректор університету

_____________ О.Д.Бойко

"____" ____________2012 р.


ПРОГРАМА

навчальної дисципліни за вибором студентів

«МАРКЕТИНГ»

(за вимогами кредитно-модульної системи)


Ніжин - 2012


Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «МАРКЕТИНГ»

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020302 Історія

Напрям підготовки: 6.020302 Філологія

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка


Розробник – Жук А.В., ст. викладач кафедри економічної теорії та соціально-економічної політики


Рецензенти:

Туголуков С.І., – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Академії праці і соціальних відносин

Пахомова Т.М. – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії і політології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя


Рекомендовано кафедрою

економічної теорії та соціально-економічної політики

протокол № ___

від «___» __________2012 р.

Схвалено вченою радою

історико-правознавчого факультету

протокол №___

від «___»__________2012 р.


Схвалено вченою радою

філологічного факультету

протокол №___

від «___»__________2012 р.


Схвалено вченою радою

факультету психології та соціальної роботи

протокол №___

від «___»__________2012 р.


І. Опис навчальної дисципліни

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020302 Історія

Напрям підготовки: 6.020302 Філологія

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Статус дисципліни: За вибором студентів.

Час вивчення: 6-й семестри.6-й семестр

Кількість кредитів

1,5

Кількість тижнів

15

Кількість годин

загальна

72

лекції

18

практичні

10

самостійна робота

37

індивідуальна робота

7

аудиторних на тиждень

2

Змістових модулів

3

Модулів

1

Форми контролю

тести, залік^ II. ПЕРЕДМОВА

Програма дисципліни передбачає набуття студентами системних знань з теоретичних засад та організаційно-методичних основ формування та функціонування системи маркетингу на підприємстві.

Метою викладання дисципліни «Маркетинг» є формування у майбутніх спеціалістів сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів на ринок з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань:

- теоретичних та методологічних основ маркетингу;

- системного підходу до маркетингу підприємства;

- вивчення впливу макро- та мікросередовиша маркетингу на організацію;

- організації та здійснення маркетингових досліджень;

- сегментування ринку та вибору цільових сегментів;

- розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політики;

- стратегічного планування, впровадження та контролю програм маркетингу.

Предметом вивчення дисципліни є теорія і практика маркетингу, основні поняття та концепції маркетингу, загальні закономірності розвитку маркетингу, системи маркетингу підприємства, процеси оперативного та стратегічного управління маркетингом.

Вивчивши курс «Маркетинг», студент повинен знати:

- суть і зміст маркетингу; концепції та види маркетингу; принципи та функції маркетингу; маркетингові дослідження; розробку стратегій маркетингу; маркетингову товарну політику; маркетингову цінову політику; маркетингову політику розподілу; маркетингову політику комунікацій; організацію та контроль маркетингової діяльності.

Студент повинен вміти:

- визначати основні елементи комплексу маркетингу; визначати, які фактори макросередовища впливають на діяльність підприємств, охарактеризувати основні маркетингові функції; охарактеризувати концепції та види маркетингу; визначати маркетингові проблеми і цілі маркетингового дослідження; обґрунтувати вибір методу маркетингового дослідження; прогнозувати результати маркетингових досліджень; сегментувати ринок за групами споживачів; вибирати стратегію позиціювання та репозиціювання товару на ринку; формувати місію та цілі фірми; визначати маркетингові цілі; визначати та обирати маркетингові стратегії; розробити концепцію нового товару; визначати стратегії маркетингу на різних етапах життєвого циклу товару; визначати цілі ціноутворення; визначати фактори, які впливають на встановлення цін; вибирати методи та стратегію ціноутворення; визначати доцільність прямого або опосередкованого збуту; обґрунтовувати вибір структури каналу розподілу; визначати цілі просування; визначати складові комплексу просування товару; визначати цільові аудиторії та цілі реклами; вибирати організаційну маркетингову структуру; визначати завдання, об’єкти контролю маркетингу; аналізувати результати маркетингової діяльності.

Організація навчального процесу здійснюється у таких формах: навчальні заняття (лекція, семінарське заняття), консультації, самостійна робота, індивідуальна робота, контрольні заходи.

Організація поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни здійснюється в рамках кредитно-модульної системи підготовки фахівців, що регламентується відповідними нормативно-правовими документами та інструкціями МОНмолодьспорт України та університету. Протягом семестру контроль знань студентів здійснюється за результатами тестування за змістовими модулями. За результатами тестування за змістовими модулями студент отримує залік.


^ III. Зміст навчальної дисципліни «Маркетинг»

Змістовий модуль 1.

Характеристика сутності та система маркетингу

Тема 1. Суть і зміст маркетингу

Суть маркетингу. Основні підходи до визначення маркетингу. Основні поняття маркетингу: нестаток, потреба, запит, попит, товар, обмін та ринок. Принципи маркетингу. Основні елементи та комплекс маркетингу. Зовнішнє середовище маркетингу. Еволюція концепції та види маркетингу. Функції маркетингу.

^ Тема 2. Маркетингові дослідження

Сутність маркетингових досліджень. Основні напрями маркетингових досліджень. Об’єкти маркетингових досліджень.

Процес маркетингового дослідження. Проблеми та цілі досліджень. Класифікація маркетингової інформації. Методи маркетингових досліджень.

Сегментування ринку. Позиціювання товару.

^ Тема 3. Розробка стратегії маркетингу

Сутність та основні етапи процесу стратегічного маркетингового планування. Методи прийняття стратегічних рішень.

Моделі прийняття стратегічних рішень. Види маркетингових стратегій.

Змістовий модуль 2.

Маркетингова товарна та цінова політика

^ Тема 4. Маркетингова товарна політика.

Суть, цілі та завдання товарної політики. Структура маркетингової товарної політики. Три рівні товару. Класифікація товарів. Поняття асортименту товарів.

Основні підходи до визначення поняття «новий товар». Процес розробки нових товарів та його етапи.

Життєвий цикл товару. Характеристика маркетингових стратегій на окремих етапах життєвого циклу товару.

Товарна марка та її складові. Упаковка товару.

^ Тема 5. Маркетингова цінова політика

Сутність і завдання цінової політики в системі маркетингу. Цілі ціноутворення. Види цін. Фактори ціноутворення.

Види цінових стратегій. Методи ціноутворення. Види знижок, націнок, надбавок.

Змістовий модуль 3.

Політика розподілу, комунікацій, організація та контроль маркетингової діяльності

^ Тема 6. Маркетингова політика розподілу

Сутність та мета політики розподілу. Функції і типи каналів розподілу.

Планування системи розподілу. Види маркетингових систем розподілу (традиційні вертикальні, горизонтальні, багатоканальні). Управління товарорухом.

^ Тема 7. Маркетингова комунікаційна політика

Цілі та засоби комунікаційної політики. Процес вибору комплексу просування. Реклами її види та цілі. Рекламне звернення: зміст, форма, структура.

Стимулювання збуту. Персональний продаж, паблік рилейшнз та інші засоби комплексу маркетингових комунікацій.

^ Тема 8. Організація та контроль маркетингової діяльності

Організація маркетингу на підприємстві. Організаційні маркетингові структури, їх види, переваги і недоліки.

Характеристика, особливості та умови застосування функціональної товарної, регіональної, сегментної та матричної організаційної структури, їх спільні риси та відмінності.

Контроль маркетингової діяльності: суть, напрями.


ІУ. Орієнтовний тематичний план

п/пТемиВсього годин


Лекції (год.)

Семінарські заняття

(год.)

Індивідуальна робота

(год.)

Самостійна робота

(год.)

Змістовий модуль 1.

Характеристика сутності та система маркетингу

1.

Суть і зміст маркетингу

7

2

-

-

5

2.

Маркетингові дослідження

10

4

-

1

5

3.

Розробка стратегії маркетингу

10

2

2

1

5

^ Всього за змістовим модулем І

27

8

2

2

15

Змістовий модуль 2.

Маркетингова товарна та цінова політика

4

Маркетингова товарна політика.

9

2

2

1

4

5

Маркетингова цінова політика

9

2

2

1

4

^ Всього за змістовим модулем ІІ

18

4

4

2

8

Змістовий модуль 3.

Політика розподілу, комунікацій, організація та контроль маркетингової діяльності

6

Маркетингова політика розподілу

9

2

2

1

4

7

Маркетингова комунікаційна політика

9

2

-

1

6

8

Організація та контроль маркетингової діяльності

9

2

2

1

4

^ Всього за змістовим модулем ІІІ

27

6

4

3

14

Всього

72

18

10

7

37


5. Методи навчання та оцінювання

Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття (лекція, семінарське заняття), індивідуальна робота, самостійна робота, консультації, контрольні заходи.

Самостійна робота передбачає опрацювання тих питань, які не розглядалися на лекції, підготовку тез доповідей на семінарські заняття, написання рефератів та здійснення самоконтролю своїх знань. Вона передбачає вивчення навчального матеріалу підручників, посібників, що наведені в списку літератури.

Організація контролю знань з дисципліни здійснюється в рамках кредитно-модульної системи. Протягом семестру контроль знань студентів здійснюється за результатами тестування на семінарських заняттях за змістовими модулями. На самостійну роботу виносяться ті положення теми, які не розглядалися на лекції. Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється під час тестування за змістовими модулями.

Заходи додаткового діагностування рівня навчальних досягнень під час проведення підсумкового контролю не проводяться. Залік виставляється на підставі набраних балів під час тестування за змістовими модулями та додаткових балів (бонусів). Для отримання заліку студент повинен набрати не менше 60 балів.


^ Розподіл балів за видами навчальної діяльності


Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Змістовий модуль ІІІ

Всього

Тема 1 - 3

Тема 4 - 5

Тема 6 - 8

38

25

37

100


6. Література

Основна

1. Алешина И.В. Поведение потребителей: учеб. пособие для вузов / И. В. Алешина. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 384 с.

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник для студ. екон. спец. вузів / С. С. Гаркавенко. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

3. Гінгстон, Пітер. Найкраща книжка про збут і маркетинг: научно-популярна литература / П. Гінгстон ; Пер з англ. І. Смольянінова, О. Дєдика. – Львів.: Сейбр-Світло, 1995. – 208 с.

4. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: учебное пособие / В. И. Дорошев . – М. : ИНФРА-М, 2000; , 2001. – 285 с.

5. Баркан, Д. И. Маркетинг для всех: беседы для начинающих / Д. И. Баркан. – Л.: Культ-информ-пресс, 1991. – 256 с.

6. Бровкова, Е. Г. Основы маркетинга: научное издание / Е. Г. Бровкова. – К.: Сирин, 1999. – 118 с.

7. Котлер Ф. Основы маркетингу / Пер. с анг. В,В.Боброва. – М.: Бизнес-книга, 1995. – 700 с.

8. Маркетинг: бакалаврський курс: навч. посіб. / За ред. С. М. Ілляшенка. – Суми.: Університетська книга, 2004. – 976 с.

9. Панкрухын А.П. Маркетинг. Для вузов по курсу «Маркетинг». – М.: ИМП. – 1999. – 358 с.

10. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: навчальний посібник / В. Ю. Святненко; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2001. – 264 с.

11. Хлусов В.П. Основы маркетинга. – М.: ПРИОР. – 2000. – 160 с.

Додаткова

 1. Балабанова Л.В. Паблік рилейшнз: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва; Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – К.: Професіонал, 2008. – 528 с.

2. Краско Т.И. Психология рекламы: научное издание / Т. И. Краско; Ред. Е. В. Ромат. – Х.: Студцентр, 2002. – 216 с. :

3. Кудлай, В. Г. Маркетинговий підхід у ціноутворенні / В. Г. Кудлай // Економіка. Фінанси. Право: Інформаційно-аналітичний журнал. – 2006. – N4.

4. Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник / В. М. Куценко; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2003. – 184 с

5. Зюкова, І. О. Потенціал маркетингових досліджень / І. О. Зюкова // Економіка. Фінанси. Право.: Інформаційно-аналітичний журнал. – 2007. – N4.

6. Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании: Методология и техника качественных исследований в социальной психологии: учебное пособие для студ., обуч. по спец. психологии / О. Т. Мельникова. – М.: Академия, 2003. – 272 с.

7. Павленко А.Ф. Маркетингова політика ціноутворення: монографія / А. Ф. Павленко, В. Л. Корінєв; Міністерство освіти і науки України, Київський Національний економічний університет. – К.: КНЕУ, 2004. – 332 с.

Схожі:

Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «маркетинг» iconХарківська національна академія міського господарства фісун К. А. Жовтяк Г. А. Програма та Робоча програма навчальної дисципліни "Маркетинг"
Робоча програма навчальної дисципліни "Маркетинг" (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «маркетинг» iconО. О. Парасюк програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг послуг» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «маркетинг» iconМ. К. Гнатенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання напряму...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «маркетинг» iconН. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів» для студентів 4 курсу...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «маркетинг» iconНавчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг у будівництві” для студентів 4 курсу денної та заочної форми навчання за напрямом...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «маркетинг» iconВ. М. Андрєєва М. К. Гнатенко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Маркетинг» для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «маркетинг» iconМ. І. Шпіка програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Системи керування електроприводами” для студентів для студентів...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «маркетинг» iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «маркетинг» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка бізнесу» для студентів 5 курсу денної форми навчання...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «маркетинг» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи