Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «Менеджмент» icon

Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «Менеджмент»
Скачати 183.31 Kb.
НазваПрограма навчальної дисципліни за вибором студентів «Менеджмент»
Дата14.09.2012
Розмір183.31 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Кафедра економічної теорії та соціально-економічної політики


ЗАТВЕРДЖУЮ

ректор університету

_____________ О.Д.Бойко

"____" ____________2012 р.


ПРОГРАМА

навчальної дисципліни за вибором студентів

«Менеджмент»

(за вимогами кредитно-модульної системи)


Ніжин - 2012


Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «Менеджмент»

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020302 Історія

Напрям підготовки: 6.020302 Філологія

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка


Розробник – Жук А.В., ст. викладач кафедри економічної теорії та соціально- економічної політики


Рецензенти: Єфремов В.В., – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії і політології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Туголуков С.І., – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Академії праці і соціальних відносин


Рекомендовано кафедрою

економічної теорії та соціально-економічної політики

протокол № ___

від «___» __________2012 р.

Схвалено вченою радою

історико-правознавчого факультету

протокол №___

від «___»__________2012 р.


Схвалено вченою радою

філологічного факультету

протокол №___

від «___»__________2012 р.


Схвалено вченою радою

факультету психології та соціальної роботи

протокол №___

від «___»__________2012 р.


І. Опис навчальної дисципліни

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020302 Історія

Напрям підготовки: 6.020302 Філологія

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Статус дисципліни: За вибором студентів.

Час вивчення: 6-й семестри.
6-й семестр

Кількість кредитів

2

Кількість тижнів

16

Кількість годин

загальна

72

лекції

18

практичні

10

самостійна робота

37

індивідуальна робота

7

аудиторних на тиждень

2

Змістових модулів

4

Модулів

1

Форми контролю

тести, залік


2. Передмова

Програма передбачає набуття студентами теоретичних та практичних навичок в управлінні організаціями різних форм власності та різної правової форми з урахуванням специфіки їх функціонування в умовах ринкових відносин.

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини.

Головною метою викладання дисципліни «Менеджмент» є формування у майбутніх спеціалістів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

У процесі вивчення дисципліни «Менеджмент» студент повинен знати:

- сутність основних понять і категорій менеджменту та управління;

- історію розвитку менеджменту;

- принципи та функції менеджменту;

- суть організації та взаємозв'язку, їх внутрішні елементи та зовнішнє середовище;

- систему методів управління;

- зміст процесів та технологію управління;

- основи планування, здійснення мотивування та контролювання;

- організацію взаємодії та повноважень;

- зміст та характеристику основних типів організаційних структур управління;

- прийняття рішень у менеджменті;

- інформаційне забезпечення процесу управління;

- керівництво та лідерство, стилі управління;

- теорію конфліктів;

- організаційну культуру;

- етику відповідальності у менеджменті;

- ефективність управління.

У результаті вивчення дисципліни «Менеджмент» студенти повині вміти:

- аналізувати зовнішнє та внутрішнє середовище організації;

- формувати організаційну культуру;

- визначати місію та цілі організації;

- вибирати стратегію розвитку;

- здійснювати делегування;

- аналізувати та будувати різні типи організаційних структур управління організацією;

- застосовувати різні теорії мотивації;

- використовувати різні види контролю;

- використовувати різні методи управління;

- розробляти, приймати та реалізовувати управлінські рішеня;

- налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;

- використовувати різні форми влади та стилі керівництва;

- визначати причини конфліктів та управляти ними;

- долати опір організаційним змінам;

- визначати та оцінювати ефективність менеджменту.

Організація поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни здійснюється в рамках кредитно-модульної системи підготовки фахівців, що регламентується відповідними нормативно-правовими документами та інструкціями МОНмолодьспорт України та університету. Протягом семестру контроль знань студентів здійснюється за результатами тестування. За результатами модульного контролю студенти отримує залік.


^ 3. Зміст навчальної дисципліни «Менеджмент»

Змістовий модуль І

Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій «управління» та «менеджмент». Менеджери та підприємці – ключові фігури ринкової економіки. Спільне та відмінне між менеджером та підприємцем. Роль менеджера за Мінцбергом, рівні управління, групи менеджерів.

Передумови виникнення науки управління. Класичні теорії менеджменту: школа наукового управління; класична (адміністративна) школа управління; школа людських відносин; школа поведінських наук. Характеристика інтегрованих підходів до управління: процесний підхід; системний підхід; ситуаційний підхід.

Розвиток управлінської науки в Україні. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

Предмет, об'єкт і суб'єкт менеджменту. Методи досліджень: діалектичний, конкретно-історичний, системний підхід; моделювання: вербальне, фізичне, аналогічне, математичне; науковий, експертний, соціологічні методи: анкетування, інтерв'ювання, тестування.

Закони та закономірності менеджменту: закон спеціалізації управління, закон інтеграції управління, закон оптимального поєднання централізації і децентралізації, закон демократизації управління, закон економії часу в управлінні, закон пропорційного розвитку системи управління.

^ Тема 2. Організації як об'єкти управління

Поняття організації її ознаки та види. Загальні риси організацій: ресурси, вертикальний та горизонтальний поділ праці, залежність від зовнішнього оточення, об'єктивність управління.

Організація як відкрита динамічна система: керуюча та керована підсистеми. Модель організації як відкритої системи: параметри «входу», процес перетворення, параметри «виходу». Концепції життєвого циклу організації.

Фактории впливу на організацію та їх класифікація: за рівнем впливу, за середовищем впливу. Внутрішнє середовище організації. Зовнішнє середовище організації: фактори прямої та непрямої дії.

Змістовий модуль II

Загальні функції та методи менеджменту

^ Тема 3. Функції менеджменту

Планування як загальна функція менеджменту. Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв'язок.

Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування: визначення місій та цілей; оцінка та аналіз середовища організації, оцінка сильних і слабких сторін організації; розроблення стратегії. Базові стратегії.

Реалізація стратегічного плану. Тактика, політика, процедури, правила. Управління реалізацією стратегічного плану.

Основні поняття організації як функції управління: організація, делегування, відповідальність, повноваження. Процес делегування повноважень і відповідальності. Типи повноважень: лінійні, функціональні.

Організаційні структури управління: лінійна структура управління; функціональна структура управління; лінійно-функціональна структура управління; дивізіональна організаційна структура управління; дивізіонально-продуктова структура управління; матрична організаційна структура управління.

Сутність і роль мотивування. Основні поняття мотивації. Ранні теорії мотивації. Сучасні теорії мотивації. Змістовні теорії мотивації: класифікація потреб М. Туган-Барановського, теорія ієрархії потреб Маслоу, теорія Девіда Мак Клелланда; Теорія мотивації гігієни Фредріка Герцберга; теорія „X" та „Y" Д. Мак Грегера, теорія Z. Прецесійні теорії мотивації: теорія очікувань Врума, теорія справедливості Стайсі Адамса, теорія постановки цілей, модель мотивації Л. Портера і Е. Лоулера, теорія підтримки бажаної поведінки. Проблеми формування ефективного мотиваційного механізму на підприємстві. Стимулювання праці: цілі, принципи, види, форми.

Поняття контролю та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання. Види контролю. Етапи процесу контролювання: формування стандартів вимірювання, порівняння фактичного виконання зі стандартами, оцінка та регулювання. Модель процесу контролювання. Психологічні аспекти контролю.

^ Тема 4. Методи менеджменту

Сутність та класифікація методів менеджменту. Методи менеджменту як сукупність способів впливу керуючої системи управління на керовану. Економічні методи менеджменту. Адміністративні методи менеджменту. Соціально-психологічні методи менеджменту. Методи менеджменту як результат виконання функцій менеджменту.

^ Змістовий модуль III

Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту

Тема 5. Управлінські рішення

Сутність управлінських рішень. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Класифікація управлінських рішень. Умови прийняття управлінських рішень: право, повноваження, відповідальність, обов'язковість, компетентність. Фактори, що впливають на процес прийняття управлінських рішень.

Моделі та методи прийняття рішень. Наука управління. Моделювання. Типи моделей. Процес побудови моделі. Загальні проблеми моделювання. Методи прийняття управлінських рішень

^ Тема 6. Інформація і комунікації в менеджменті

Інформація, її види та роль в менеджменті. Носії інформації. Класифікація інформації. Вимоги, які пред'являються до інформації.

Сутність комунікацій і їх роль у системі управління. Комунікаційний процес, його елементи та етапи. Способи комунікацій. Комунікаційні канали. Міжособистісні комунікації. Комунікаційні перешкоди і засоби їх подолання. Види організаційних комунікацій. Удосконалення міжособистісних та організаційних комунікацій.

^ Тема 7. Керівництво та лідерство в організації

Поняття та загальна характеристика керівництва. Керівництво як об'єднувальна функція менеджменту. Основні фактори та визначальні аспекти керівництва. Основи керівництва: вплив, лідерство, влада. Влади, її форми та джерела.

Теорія лідерства. Стилі керівництва: авторитарний, демократичний /ліберальний/, колегіальний комбінований. Системи комбінованих стилів керівництва: система стилів керівництва Р.Лайкерта, стиль керівництва через структуру та увагу до підлеглих, стиль керівництва на засадах управлінської ґратки Р.Блейка і Дж.Моутон, ситуаційний стиль керівництва «Шля–ціль» Т.Мітчела і Р.Хауса, підходи до керівництва на засадах вертикальних попарних зв'язків Д.Гріна, трансформаційне керівництво, узгоджене керівництво.

Конфлікт як об’єкт керівництва.Природа конфлікту та управління конфліктною ситуацією в організації. Типи конфлікту: внутрішньоособистісний, міжособистісний, між особою та групою, міжгруповий. Причини, управління та методи розв'язання конфліктів.

Стреси як об’єкт керівництва. Природа стресів та управління ними. Причини та фактори, які впливають на стреси. Механізм управління стресами.

Змістовий модуль IV

Соціально-психологічні та економічні аспекти менеджменту

^ Тема 8. Відповідальність та етика у менеджменті

Сутність відповідальності та етики у менеджменті.

Роль бізнесу в суспільстві. Зміст юридичної відповідальності: дотримання конкретних державних законодавчих актів, інструкцій, норм тощо. Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації.

Етика в менеджменті. Взаємозв’язок відповідальності й етики у менеджменті Перевага та недоліки соціальної відповідальності. Сутність та значення соціальної поведінки. Етична поведінка як сукупність вчинків та дій людей.

Причини неетичної поведінки.

^ Тема 9. Організаційні зміни та ефективність менеджменту

Сутність та основні параметри організаційних перетворень. Організаційні зміни та управління ними. Опір змінам. Система подолання опору організаційних змін.

Сутність результативності та ефективності менеджменту. Економічна, організаційна та соціальна ефективність управління.

Показники економічної, організаційної та соціальної ефективності управління, їх склад і методи визначення.


^ 4. Орієнтовний тематичний план

п/пТемиВсього годин


Лекції (год.)

Семінарські заняття

(год.)

Індивідуальна робота

(год.)

Самостійна робота

(год.)

Змістовий модуль І

Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту

1.

Сутність, роль та методологічні

основи менеджменту

7

2

-

1


4

2.

Організації як об'єкти управління

9

2

2

1

4

^ Разом за змістовий модуль І

16

4

2

2

8

Змістовий модуль II

Загальні функції та методи менеджменту

3.

Функції менеджменту

11

6

-

1

4


4

Методи менеджменту

7

-

2

-

5

^ Разом за змістовий модуль II

18

6

2

1

9

Змістовий модуль III

Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту


5.

Управлінські рішення

7

2

-

1

4

6.

Інформація і комунікації в менеджменті

7

-

2

1

4

7.

Керівництво та лідерство в організації

11

4

2

1

4

^ Разом за змістовий модуль III

25

6

4

3

12

Змістовий модуль IV

Соціально-психологічні та економічні аспекти менеджменту

8.

Відповідальність та етика у менеджменті

7

2

-

1

4

9.

Організаційні зміни та ефективність менеджменту

6

-

2

-

4

^ Разом за змістовий модуль IV

13

2

2

1

8

Всього

72

18

10

7

37


^ 5. Методи навчання та оцінювання

Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття (лекція, семінарське заняття), індивідуальна робота, самостійна робота, консультації, контрольні заходи.

Організація контролю знань з дисципліни здійснюється в рамках кредитно-модульної системи. Протягом семестру контроль знань студентів здійснюється за результатами тестування на семінарських заняттях за змістовими модулями. На самостійну роботу виносяться ті положення теми, які не розглядалися на лекції. Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється під час поточного тестування за змістовими модулями.

Заходи додаткового діагностування рівня навчальних досягнень під час проведення підсумкового контролю не проводяться. Залік виставляється на підставі набраних балів під час тестування за змістовими модулями та додаткових балів (бонусів). Для отримання заліку студент повинен набрати не менше 60 балів.


^ Розподіл балів за видами навчальної діяльності

Модуль І

Сума

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Змістовий модуль IІІ

Змістовий

модуль IV

Теми 1 - 3

Теми 4 - 7

Теми 8 - 12

Тема 13 -14

25

30

30

15

100

6. Література

Основна література

 1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. – Львів.: Світ. 1995.

 2. Вершигора Е. Е. Менеджмент: Уч.пособ. – М.: Инфра, 2000.

 3. Виноградський М. Д. Менеджмент в організації: Навчальний посібник. Київський економічний інститут менеджменту – «Екомен». – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Кондор, 2002.

 4. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навчальні посібник. – К.: МАУП, 1998.

 5. Гречикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: ЮНИТА, 2000.

 6. Гірняк О. М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум : Навчальний посібник. – К.: Магнолія плюс; – Львів: Новий світ, 2000, 2003.

 7. Жук А.В. Основи менеджменту: конспект лекцій. – Ніжин: Видавництво НДУ ім.. М. Гоголя, 2010. – 215 с.

 8. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2003.

 9. Кравченко Л.И. История менеджмента: Учебное пособие. – М.: Академ. Проект, 2000.

 10. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмет для керівників. – К.: Т-ов "Знання", КОО, 1999.

 11. Мартыненко Н. М. Основы менеджмента: Учебник для студ. Вузов. – К.: Каравелла, 2003.

 12. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основі менеджмента: Пер. с анг. – М.: Дело, 1992.

 13. Менеджмент: Учебник /Под ред. М.М.Максимова. – М.: Банки й биржа, 1999.

 14. Мурашко МЛ. Менеджмент персоналу: Навч.прак.посібник. – К.:3нання. 2002.

 15. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003.

 16. Осовська Г. В.Комунікації в менеджменті: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003.

 17. Подсолонко О. А. Менеджмент: Теорія та практика : Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003.

 18. Росовецкий С. К. Очерки истории отечественного менеджмента (Х-начало XVII в.) Межрегиональная Академия управления персоналом. – К.: МАУП, 2002.

 19. Стадник В. В. Менеджмент : Посібник. – К.: Академвидав, 2003.

 20. Сухарський В. С. Менеджмент-2-е вид., доп., перероб. – Тернопіль: Астон, 2004.

 21. Сухарський В. С. Менеджмент (загальний з основами спеціального). – Тернопіль: Астон, 2004.

 22. Стадник В. В. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003.

 23. Уткин Э. А.Основы мотивационного менеджмента. Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». – М.: ЭКМОС, 2000.

 24. Уткин Э.А. Основы мотывацийного менеджмента. – М.: Изд-во ЭКСМОС. 2000.

 25. Управление персоналом: Учебник /Под ред. Базарова Т.Ю.. – М.; ЮНИТА, 2000.

 26. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 1999.

 27. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента: Учебн.практ.пос. – М.: ЗАО «Бизнес школа», 1997.

 28. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : Підручник. – К.: Академвидав, 2003.

 29. Черкасов В.В., Платонов С.В., Третяк В.Й. Управленческа; деятельность менеджера: Основы менеджмента. – К.: Ваклер Атлант, 1998.

Додаткова література

1. Мистецтво управління персоналом. Кн. 1: Таланти і лідери /За ред. Ю. Наврузова, Н. Черепухіної. – К.: Видавництво Олексія Капусти, 2002.

2. Психология менеджмента /Под ред. Г. С. Никифорова. – Харьков: Гуманитарный центр, 2002.

Схожі:

Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «Менеджмент» iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «Менеджмент» iconМ. М. Новікова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Регіональний менеджмент» для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «Менеджмент» iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Віноградська програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «Менеджмент» iconХарківська національна академія міського господарства о. М. Віноградська програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент» для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «Менеджмент» iconХарківська національна академія міського господарства І. Т. Карпалюк Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "геоінформаційні системи" (для студентів 4 курсу напряму...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «Менеджмент» iconО. А. Карлова програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент мг» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання за...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «Менеджмент» iconС. В. Сніжко програма І робоча програма навчальної дисципліни
Програма І робоча програма навчальної дисципліни «Менеджмент в енергетиці» для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «Менеджмент» iconХарківська національна академія міського господарства козир О. Ф. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Муніципальний бюджет І фінанси” (для студентів 4 курсу денної...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «Менеджмент» iconХарківська національна академія міського господарства шутенко А. Л. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Комерційна діяльність» для студентів 2 курсу денної форми...
Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «Менеджмент» iconХарківська національна академія міського господарства дворкін С. В. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Інноваційний менеджмент” для студентів 6 курсу заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи