Програма навчальної дисципліни за виборолм студентів «соціальна політика» icon

Програма навчальної дисципліни за виборолм студентів «соціальна політика»
Скачати 132.36 Kb.
НазваПрограма навчальної дисципліни за виборолм студентів «соціальна політика»
Дата14.09.2012
Розмір132.36 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Кафедра економічної теорії та соціально-економічної політики


ЗАТВЕРДЖУЮ

ректор університету

_____________ О.Д.Бойко

"____" ____________2012 р.


ПРОГРАМА

навчальної дисципліни за виборолм студентів

«СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА»

(за вимогами кредитно-модульної системи)


Ніжин - 2012


Програма навчальної дисципліни за вибором студентів «Соціальна політика»

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020302 Історія

Напрям підготовки: 6.020302 Філологія

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка


Розробник – Жук А.В., ст. викладач кафедри економічної теорії та соціально- економічної політики


Рецензенти: Єфремов В.В., – кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії і політології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Туголуков С.І., – кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і кредиту Академії праці і соціальних відносин


Рекомендовано кафедрою

економічної теорії та соціально-економічної політики

протокол № ___

від «___» __________2012 р.

Схвалено вченою радою

історико-правознавчого факультету

протокол №___

від «___»__________2012 р.


Схвалено вченою радою

філологічного факультету

протокол №___

від «___»__________2012 р.


Схвалено вченою радою

факультету психології та соціальної роботи

протокол №___

від «___»__________2012 р.


І. Опис навчальної дисципліни

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020302 Історія

Напрям підготовки: 6.020302 Філологія

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Статус дисципліни: За вибором студентів.

Час вивчення: 6-й семестри.3-й семестр

Кількість кредитів

2

Кількість тижнів

16

Кількість годин

загальна

72

лекції

18

практичні

10

самостійна робота

37

індивідуальна робота

7

аудиторних на тиждень

2

Змістових модулів

2

Модулів

1

Форми контролю

тести, залік


ІІ. Передмова

Соціальна політика – важливий критерій розвиненості держави. Тому суспільна трансформація в Україні передбачає створення надійних підвалин для формування соціальної безпеки людини, докорінної зміни системи соціального розвитку, економічних відносин у державі. Досягненню цього сприятиме зважена соціальна політика. В основі соціальної політики має бути соціальна спрямованість, тобто політика на подолання бідності, зменшення майнового розшарування населення, посилення соціальної стабільності, перетворення соціальних чинників на важливий інструмент прискорення економічного розвитку.

Метою та завданням вивчення курсу “Соціальна політика” є:

Мета: сформувати та закріпити у студентів наукове розуміння сутності соціальної політики, привчити їх самостійно досліджувати і здійснювати аналіз досвіду функціонування існуючих моделей соціальної політики. Вивчення даного курсу сприятиме формуванню у студентів самостійного і критичного ставлення до соціальної політики держави.

Завдання: дати уявлення про основні моделі соціального захисту, передумови та чинники формування соціальної політики; інструменти, документальну базу соціальної політики; інституції, які займаються розробкою та впровадженням соціальної політики; ознайомити з джерелами та методами фінансування соціальної політики; розкрити особливості розвитку соціальної політики і соціального захисту в Україні.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: сутність соціальної політики, основні напрямки її здійснення, орієнтуватися в сучасних моделях соціальної політики, знати структуру та напрямки соціального захисту населення, розуміти сутність соціального страхування та орієнтуватися в його напрямках, розуміти джерела та напрямки фінансування соціальної політики.

вміти: визначати тип соціальної політики і фактори, що впливають на їх формування; визначати принципи і механізми реалізації соціальної політики і соціального захисту в Україні.

Організація поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни здійснюється в рамках кредитно-модульної системи підготовки фахівців, що регламентується відповідними нормативно-правовими документами та інструкціями МОНмолодьспорт України та університету. Протягом семестру контроль знань студентів здійснюється за результатами поточного тестування за змістовими модулями. За результатами поточного тестування студенту виставляється залік.


ІІІ. Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Теоретично-методологічні основи вивчення

соціальної політики
^

Тема 1. Сутність, принципи та основні напрями


соціальної політики

Соціальна політика та основні підходи до її визначення. Причини відсутності точного визначення соціальної політики. Типологія моделей соціальної політики. Мета та основні цілі соціальної політики. Об’єкт та предмет соціальної політики. Функції соціальної політики.

Принципи соціальної політики: принципи індивідуальної соціальної відповідальності, соціальної солідарності та соціального партнерства; принцип соціальної компенсації та соціальних гарантій.

Основні напрями соціальної політики в Україні.

^ Тема 2. Об’єкти, суб’єкти, інструменти соціальної політики, державні соціальні стандарти, нормативи та соціальні гарантії

Об’єкти і суб’єкти соціальної політики: люди, держава, державні відомства та установи, місцеві органи влади, політичні партії, громадські організації тощо.

Інструменти соціальної політики: оподаткування; фінансові трансферти; заборона, обмеження певних дій; права на приватні вимоги, захист; інформація; консультації, рекомендації, заохочення; прямі послуги або ваучери на оплату послуг; нефінансові винагороди; заходи стосовно взаємодії; права і правові титули; спеціальні стягнення; міжгалузеві консультації та угоди.

Державні соціальні стандарти та гарантії. Соціальні норми і нормативи. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів. Нормативи споживання, забезпечення, доходу. Нормативи раціонального та мінімального споживання, статистичні нормативи. Базовий державний соціальний стандарт – прожитковий мінімум. Застосування прожиткового мінімуму. Розмір прожиткового мінімуму.

^ Тема 3. Держава загального добробуту

Класифікація держав загального добробуту. Моделі держав загального добробуту. Шведська модель соціал-демократичної держави добробуту. Держава загального доброботу в соціально орієнтованій економіці Німечини. Держава загального доброботу США.

^ Змістовий модуль 2. Сутність та основні елементи соціального захисту населення

Тема 4. Сутність і напрямки соціального захисту

Поняття соціального захисту і соціальної безпеки. Мета соціального захисту. Активна і пасивна спрямованість соціального захисту. Соціальний захист і соціальне забезпечення.

Історія розвитку соціального захисту. Особиста доброчинність. Церква. Соціальний захист за часів козацтва. Запровадження державної системи соціального захисту.

Формування сучасних систем соціального захисту і роль МОП у цьому процесі. Колективна відповідальність за індивідуальний добробут. Формування систем соціального захисту в різних країнах. Роль МОП у формуванні сучасних систем соціального захисту.

Система соціального захисту в Україні. Соціальний захист як система. Напрямки соціального захисту.

Сучасні проблеми соціального захисту в розвинутих країнах світу і шляхи їх розв’язання. Обмеження ресурсів на соціальні цілі. Демографічні, економічні та соціальні проблеми. Здійснення необхідних реформ у сфері соціального захисту. Глобалізація соціального захисту.

^ Тема 5. Соціальні допомоги: види і форми

Система державних соціальних допомог в Україні.

Державна допомога сім’ям з дітьми: допомога у зв’язку з вагітністю та пологами; одноразова допомога при народженні дитини; допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку; допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням; допомога на дітей одиноким матерям.

Державна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам, надбавки за догляд. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям. Призначення та виплата соціальних допомог.

Програми житлових субсідій.
^
Тема 6. Соціальне страхування та його види

Загальна характеристика соціального страхування. Страхова солідарність. Характеристика ризику. Страхові тарифи. Соціальний ризик і соціальне страхування. Кошти і тарифи в соціальному страхуванні.

Соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням. Страхування на випадок безробіття. Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Пенсійне страхування. Медичне страхування.


^ IV. Орієнтовний тематичний планп/п

Теми

Всього годин

Лекцій (год.)

Семінарські заняття

(год.)

Індивідуальна робота

(год.)

Самостійна робота

(год.)

^ Змістовий модуль 1. Теоретично-методологічні основи вивчення соціальної політики

1

Сутність, принципи та основні напрями соціальної політики

13

4

2

1

6

2

Об’єкти, суб’єкти, інструменти соціальної політики, державні соціальні стандарти, нормативи та соціальні гарантії

10

2

-

1

7

3

Держава загального добробуту

11

2

2

1

6

^ Разом за змістовим модулем 1

34

8

4

3

19

Змістовий модуль 2. Сутність та основні елементи соціального захисту населення

4

Сутність і напрямки соціального захисту

11

2

2

1

6

5

Соціальні допомоги: види і форми

14

4

2

2

6

6

Соціальне страхування та його види

13

4

2

1

6

^ Разом за змістовим модулем 2

38

10

6

4

18

Всього

72

18

10

7

37


^ V. Методи навчання та оцінювання

Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття (лекція, семінарське заняття), індивідуальна робота, самостійна робота, консультації, контрольні заходи.

Самостійна робота передбачає опрацювання тих питань, які не розглядалися на лекції, підготовку тез доповідей на семінарські заняття, написання рефератів, есе та здійснення самоконтролю своїх знань. Вона передбачає вивчення навчального матеріалу підручників, посібників, що наведені в списку літератури.

Організація контролю знань з дисципліни здійснюється в рамках кредитно-модульної системи. Протягом семестру контроль знань студентів здійснюється за результатами тестування на семінарських заняттях за змістовими модулями. На самостійну роботу виносяться ті положення теми, які не розглядалися на лекції. Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється під час поточного тестування за змістовими модулями.

Заходи додаткового діагностування рівня навчальних досягнень під час проведення підсумкового контролю не проводяться. Залік виставляється на підставі набраних балів під час тестування за змістовими модулями та додаткових балів (бонусів). Для отримання заліку студент повинен набрати не менше 60 балів.


^ Розподіл балів за видами навчальної діяльності

Модуль І

Сума

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ100

Теми 1 - 3

Теми 4 - 6

50

50

Література


Основна література

1. Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/tt1001y2001/page5

2. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/49-15

3. Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1768-14

4. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань надання допомоги малозабезпеченим сім’ям” //Офіційний вісник України. – 2002. – № 46.

5. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2240-14

6. Закон України “Про прожитковий мінімум” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-14

7. Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2017-14

8. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1533-14

 1. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1105-14

 2. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15

 3. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення“ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057-15

 4. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні //Закони України. – Т. 20. – К., 2001.

 5. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту //Закони України. – Т.6. – К., 1996.

 6. Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” //Закони України. – Т.6. – К., 1996.

 7. Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” //Закони України. – Т.1. – К., 1996.

 8. Указ Президента України “Про основні напрями соціальної політики на період до 2004 року” //Уряд. кур’єр. – 2000. – № 97.

 9. Указ Президента України “Про стратегію подолання бідності” //Офіційний вісник України. – 2001. – № 33.

 10. Сімейний кодекс України //Урядовий кур’єр. – 2002. – 6 бер.

 11. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF

 12. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002.

21. Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000.

Додаткова література


 1. Білецький С., Хахлюк А., Мірошниченко Т. Соціальне партнерство у розв’язанні проблем зайнятості ( приклад ЄС для України) // Україна: аспекти праці. – 2003 - № 3.

 2. Мандибура В.О. Соціальна політика держави та її структурні складові // Україна: аспекти праці. – 2000. – № 7.

3. Сергієчко О. Соціальна політика в сучасному світі та в Україні // Україна: аспекти праці. – 2002. – № 1.

4. Хара В., Новиков В. Побудова соціальної держави національне завдання // Україна: аспекти праці. – 2003. – № 3.

5. Якуненко Н., Крищенко Н. Заміна пільг населенню на адресну грошову допомогу //Україна: аспекти праці. – 2003. – № 1.

Схожі:

Програма навчальної дисципліни за виборолм студентів «соціальна політика» iconС. Б. Програма навчальної дисципліни та робоча программа навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни „Соціальна економіка ” для студентів 2 курсу заочної форми...
Програма навчальної дисципліни за виборолм студентів «соціальна політика» iconВ. М. Тюріна Карпушенко М. Ю. Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Облікова політика підприємства» (для студентів 3 курсу денної...
Програма навчальної дисципліни за виборолм студентів «соціальна політика» iconЗавдання для самостійної роботи з предмету «Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
«Соціальна молодіжна політика» для студентів напряму 010106 «Соціальна педагогіка»
Програма навчальної дисципліни за виборолм студентів «соціальна політика» iconНавчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Муніціпальна соціально-економічна політика” для студентів 4 курсу денної та заочної форми...
Програма навчальної дисципліни за виборолм студентів «соціальна політика» iconЗ навчальної дисципліни ”податки І податкова політика”
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки І податкова політика” для студентів заочної...
Програма навчальної дисципліни за виборолм студентів «соціальна політика» iconН. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Науково-дослідницька робота студентів» для студентів 4 курсу...
Програма навчальної дисципліни за виборолм студентів «соціальна політика» iconРобоча програма навчальної дисципліни “облікова політика підприємтсва”
Облікова політика підприємства” для студентів 3 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр галузі знань...
Програма навчальної дисципліни за виборолм студентів «соціальна політика» iconМ. І. Шпіка програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни “Системи керування електроприводами” для студентів для студентів...
Програма навчальної дисципліни за виборолм студентів «соціальна політика» iconД. В. програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна діагностика» для студентів 3 курсу денної форми...
Програма навчальної дисципліни за виборолм студентів «соціальна політика» iconМіського господарства тараруєв Ю. О. Програма навчальноі дисципліни та робоча програма навчальноі дисципліни
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Фінансування будівництва» для студентів 5 курсу денної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи