Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма icon

Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма
Скачати 243.17 Kb.
НазваЗатверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма
Дата14.09.2012
Розмір243.17 Kb.
ТипРобоча програма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя

Кафедра економічної теорії та соціально-економічної політики


ЗАТВЕРДЖУЮ

проректор з науково-педагогічної та методичної роботи_______________

«____»_______________2012


РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни за вибором студентів

« МАРКЕТИНГ»

(за вимогами кредитно-модульної системи)


Розроблено ст. викладачем Жуком А.В. на основі програми навчальної дисципліни, затвердженої ректором університету «___»_____________2012 року.


Рекомендовано кафедрою Погоджено з методичною комісією

економічної теорії та соціально-економічної факультету психології та соціальної

політики роботи

протокол № __ від __________ 2012р. протокол №___ від «___»_____2012 р.

Зав. кафедри_________________ Голова метод. комісії______________


Погоджено з методичною комісією

історико-правознавчого факультету

протокол №__від «___»______2012 р.

Голова метод.комісії______________


Погоджено з методичною комісією

філологічного факультету

протокол №__від «___»_______2012р.


Ніжин - 2012

І. Опис навчальної дисципліни

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020302 Історія

Напрям підготовки: 6.020302 Філологія

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Статус дисципліни: За вибором студентів.

Час вивчення: 6-й семестри.6-й семестр

Кількість кредитів

1,5

Кількість тижнів

15

Кількість

годин

загальна

72

лекції

18

практичні

10

самостійна робота

37

індивідуальна робота

7

аудиторних на тиждень

2

Змістових модулів

3

Модулів

1

Форми контролю

тести, залік


2. Анотація

Робоча програма вивчення дисципліни «Маркетинг» за вибором студентів складена відповідно до навчальної програма.

Робочою програма дисципліни передбачає набуття студентами системних знань з теоретичних засад та організаційно-методичних основ формування та функціонування системи маркетингу на підприємстві.

Метою вивчення дисципліни «Маркетинг» є формування у майбутніх спеціалістів сучасної системи поглядів та спеціальних знань у галузі маркетингу, набуття практичних навичок щодо просування товарів на ринок з урахуванням задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства.

Завданням вивчення дисципліни «Маркетинг» є надання знань з питань:

- теоретичних та методологічних основ маркетингу;

- системного підходу до маркетингу підприємства;

- вивчення впливу макро- та мікросередовиша маркетингу на організацію;

- організації та здійснення маркетингових досліджень;

- сегментування ринку та вибору цільових сегментів;

- розроблення комплексу маркетингових заходів з товарної, цінової, комунікаційної політики;

- стратегічного планування, впровадження та контролю програм маркетингу.

Предметом вивчення дисципліни є теорія і практика маркетингу, основні поняття та концепції маркетингу, загальні закономірності розвитку маркетингу, системи маркетингу підприємства, процеси оперативного та стратегічного управління маркетингом.

Вивчивши курс «Маркетинг», студент повинен знати:

- суть і зміст маркетингу; концепції та види маркетингу; принципи та функції маркетингу; маркетингові дослідження; розробку стратегій маркетингу; маркетингову товарну політику; маркетингову цінову політику; маркетингову політику розподілу; маркетингову політику комунікацій; організацію та контроль маркетингової діяльності.

Студент повинен вміти:

- визначати основні елементи комплексу маркетингу; визначати, які фактори макросередовища впливають на діяльність підприємств, охарактеризувати основні маркетингові функції; охарактеризувати концепції та види маркетингу; визначати маркетингові проблеми і цілі маркетингового дослідження; обґрунтувати вибір методу маркетингового дослідження; прогнозувати результати маркетингових досліджень; сегментувати ринок за групами споживачів; вибирати стратегію позиціювання та репозиціювання товару на ринку; формувати місію та цілі фірми; визначати маркетингові цілі; визначати та обирати маркетингові стратегії; розробити концепцію нового товару; визначати стратегії маркетингу на різних етапах життєвого циклу товару; визначати цілі ціноутворення; визначати фактори, які впливають на встановлення цін; вибирати методи та стратегію ціноутворення; визначати доцільність прямого або опосередкованого збуту; обґрунтовувати вибір структури каналу розподілу; визначати цілі просування; визначати складові комплексу просування товару; визначати цільові аудиторії та цілі реклами; вибирати організаційну маркетингову структуру; визначати завдання, об’єкти контролю маркетингу; аналізувати результати маркетингової діяльності.

Організація навчального процесу здійснюється у таких формах: навчальні заняття (лекція, семінарське заняття), консультації, самостійна робота, індивідуальна робота, контрольні заходи.

Організація поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни здійснюється в рамках кредитно-модульної системи підготовки фахівців, що регламентується відповідними нормативно-правовими документами та інструкціями МОНмолодьспрот України та університету. Протягом семестру контроль знань студентів здійснюється за результатами тестування за змістовими модулями. За результатами тестування за змістовими модулями студент отримує залік.


^ 3. Тематичний план

п/пТемиВсього годин


Лекції (год.)

Семінарські заняття

(год.)

Індивідуальна робота

(год.)

Самостійна робота

(год.)

Змістовий модуль 1.

Характеристика сутності та система маркетингу

1.

Суть і зміст маркетингу

7

2

-

-

5

2.

Маркетингові дослідження

10

4

-

1

5

3.

Розробка стратегії маркетингу

10

2

2

1

5

^ Всього за змістовим модулем І

27

8

2

2

15

Змістовий модуль 2.

Маркетингова товарна та цінова політика

4

Маркетингова товарна політика.

9

2

2

1

4

5

Маркетингова цінова політика

9

2

2

1

4

^ Всього за змістовим модулем ІІ

18

4

4

2

8

Змістовий модуль 3.

Політика розподілу, комунікацій, організація та контроль маркетингової діяльності

6

Маркетингова політика розподілу

9

2

2

1

4

7

Маркетингова комунікаційна політика

9

2

-

1

6

8

Організація та контроль маркетингової діяльності

9

2

2

1

4

^ Всього за змістовим модулем ІІІ

27

6

4

3

14

Всього

72

18

10

7

37


^ 4. Теми лекційних занять

Змістовий модуль 1. Характеристика сутності та система маркетингу

Тема 1. Суть і зміст маркетингу

(2 год.)

План

1. Суть основні поняття та принципи маркетингу.

2. Основні елементи та комплекс маркетингу.

3. Концепції та види маркетингу.

4. Функції маркетингу.


Тема 2. Маркетингові дослідження

(4 год.)

План

1. Напрями комплексного дослідження ринку.

2. Процес маркетингових досліджень.

3. Сигментування ринку та позиціювання товару.


Тема 3. Розробка стратегії маркетингу

(2 год.)

План

1. Сутність та основні етапи процесу стратегічного маркетингового планування.

2. Методи прийняття стратегічних рішень.

3. Види маркетингових стратегій.


Змістовий модуль 2. Маркетингова товарна та цінова політика

Тема 4. Маркетингова товарна політика

(2 год.)

План

1. Суть цілі та завдання товарної політики

2. Процес розробки нових товарів.

3. Життєвий цикл товару.

4. Торгова марка та їх складові.


Тема 5. Маркетингова цінова політика

(2 год.)

План

1. Суть і завдання цінової політики в системі маркетингу.

2. Види цінових стратегій.

3. Методи ціноутворення.


Змістовий модуль 3. Політика розподілу, комунікацій, організація та контроль маркетингової діяльності

Тема 6. Маркетингова політика розподілу

(2 год.)

План

1. Сутність маркетингової політики розподілу. Функції і типи каналів розподілу товарів.

2. Вибір каналів розподілу.

3. Процес товароруху.


Тема 7. Маркетингова комунікативна політика

(2 год.)

План

1. Цілі та засоби комунікативної політики.

2. Процес вибору комплексу просування.

3. Планування реклами.

4. Стимулювання збуту.

5. Персональний продаж, паблік рилейшнз та інші засоби комплексу маркетингових комунікацій.


Тема 8. Організація та контроль маркетингової діяльності

(2 год.)

План

1. Організація маркетингу на підприємстві.

2. Контроль маркетингової діяльності.


^ 5. Теми семінарських занять

Змістовий модул 1. Характеристика сутності та система маркетингу


Тема 3. Розробка стратегії маркетингу

(2 год.)

План

1. Сутність та основні етапи процесу стратегічного маркетингового планування.

2. Методи прийняття стратегічних рішень.

3. Види маркетингових стратегій.

Література

1. Алешина И.В. Поведение потребителей: учеб. пособие для вузов / И. В. Алешина. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 384 с.

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник для студ. екон. спец. вузів / С. С. Гаркавенко. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

3. Гінгстон, Пітер. Найкраща книжка про збут і маркетинг: научно-популярна литература / П. Гінгстон; Пер з англ. І. Смольянінова, О. Дєдика. – Львів.: Сейбр-Світло, 1995. – 208 с.

4. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: учебное пособие / В. И. Дорошев . – М. : ИНФРА-М, 2000; , 2001. – 285 с.

5. Баркан, Д. И. Маркетинг для всех: беседы для начинающих / Д. И. Баркан. – Л.: Культ-информ-пресс, 1991. – 256 с.

6. Бровкова Е. Г. Основы маркетинга: научное издание / Е. Г. Бровкова. – К.: Сирин, 1999. – 118 с.

7. Котлер Ф. Основы маркетингу / Пер. с анг. В,В.Боброва. – М.: Бизнес-книга, 1995. – 700 с.

8. Маркетинг: бакалаврський курс: навч. посіб. / За ред. С. М. Ілляшенка. – Суми.: Університетська книга, 2004. – 976 с.

9. Панкрухын А.П. Маркетинг. Для вузов по курсу «Маркетинг». – М.: ИМП. – 1999. – 358 с.

10. Хлусов В.П. Основы маркетинга. – М.: ПРИОР. – 2000. – 160 с.


Змістовий модуль 2. Маркетингова товарна та цінова політика

Тема 4. Маркетингова товарна політика

(2 год.)

План

1. Суть цілі та завдання товарної політики

2. Процес розробки нових товарів.

3. Життєвий цикл товару.

4. Торгова марка та їх складові.

Література

1. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник для студ. екон. спец. вузів / С. С. Гаркавенко. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

2. Гінгстон, Пітер. Найкраща книжка про збут і маркетинг: научно-популярна литература / П. Гінгстон ; Пер з англ. І. Смольянінова, О. Дєдика. – Львів.: Сейбр-Світло, 1995. – 208 с.

3. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: учебное пособие / В. И. Дорошев . – М. : ИНФРА-М, 2000; , 2001. – 285 с.

4. Баркан Д. И. Маркетинг для всех: беседы для начинающих / Д. И. Баркан. – Л.: Культ-информ-пресс, 1991. – 256 с.

5. Бровкова Е. Г. Основы маркетинга: научное издание / Е. Г. Бровкова. – К.: Сирин, 1999. – 118 с.

6. Котлер Ф. Основы маркетингу / Пер. с анг. В,В.Боброва. – М.: Бизнес-книга, 1995. – 700 с.

7. Маркетинг: бакалаврський курс: навч. посіб. / За ред. С. М. Ілляшенка. – Суми.: Університетська книга, 2004. – 976 с.

8. Панкрухын А.П. Маркетинг. Для вузов по курсу «Маркетинг». – М.: ИМП. – 1999. – 358 с.

9. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: навчальний посібник / В. Ю. Святненко; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2001. – 264 с.

10. Хлусов В.П. Основы маркетинга. – М.: ПРИОР. – 2000. – 160 с.


Тема 5. Маркетингова цінова політика

(2 год.)

План

1. Суть і завдання цінової політики в системі маркетингу.

2. Види цінових стратегій.

3. Методи ціноутворення.

Література

1. Алешина И.В. Поведение потребителей: учеб. пособие для вузов / И. В. Алешина. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 384 с.

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник для студ. екон. спец. вузів / С. С. Гаркавенко. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

4. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: учебное пособие / В. И. Дорошев . – М. : ИНФРА-М, 2000; , 2001. – 285 с.

5. Баркан Д. И. Маркетинг для всех: беседы для начинающих / Д. И. Баркан. – Л.: Культ-информ-пресс, 1991. – 256 с.

6. Бровкова Е. Г. Основы маркетинга: научное издание / Е. Г. Бровкова. – К.: Сирин, 1999. – 118 с.

7. Котлер Ф. Основы маркетингу / Пер. с анг. В,В.Боброва. – М.: Бизнес-книга, 1995. – 700 с.

8. Кудлай В. Г. Маркетинговий підхід у ціноутворенні / В. Г. Кудлай // Економіка. Фінанси. Право: Інформаційно-аналітичний журнал. – 2006. – N4.

9. Маркетинг: бакалаврський курс: навч. посіб. / За ред. С. М. Ілляшенка. – Суми.: Університетська книга, 2004. – 976 с.

10. Павленко А.Ф. Маркетингова політика ціноутворення: монографія / А. Ф. Павленко, В. Л. Корінєв; Міністерство освіти і науки України, Київський Національний економічний університет. – К.: КНЕУ, 2004. – 332 с.

11. Панкрухын А.П. Маркетинг. Для вузов по курсу «Маркетинг». – М.: ИМП. – 1999. – 358 с.

12. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: навчальний посібник / В. Ю. Святненко; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2001. – 264 с.

13. Хлусов В.П. Основы маркетинга. – М.: ПРИОР. – 2000. – 160 с.


Змістовий модуль 3. Політика розподілу, комунікацій, організація та контроль маркетингової діяльності

Тема 6. Маркетингова політика розподілу

(2 год.)

План

1. Сутність маркетингової політики розподілу. Функції і типи каналів розподілу товарів.

2. Вибір каналів розподілу.

3. Процес товароруу.

Література

1. Алешина И.В. Поведение потребителей: учеб. пособие для вузов / И. В. Алешина. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 384 с.

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник для студ. екон. спец. вузів / С. С. Гаркавенко. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

3. Гінгстон, Пітер. Найкраща книжка про збут і маркетинг: научно-популярна литература / П. Гінгстон ; Пер з англ. І. Смольянінова, О. Дєдика. – Львів.: Сейбр-Світло, 1995. – 208 с.

4. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: учебное пособие / В. И. Дорошев . – М. : ИНФРА-М, 2000; , 2001. – 285 с.

5. Баркан Д. И. Маркетинг для всех: беседы для начинающих / Д. И. Баркан. – Л.: Культ-информ-пресс, 1991. – 256 с.

6. Бровкова Е. Г. Основы маркетинга: научное издание / Е. Г. Бровкова. – К.: Сирин, 1999. – 118 с.

7. Котлер Ф. Основы маркетингу / Пер. с анг. В,В.Боброва. – М.: Бизнес-книга, 1995. – 700 с.

8. Маркетинг: бакалаврський курс: навч. посіб. / За ред. С. М. Ілляшенка. – Суми.: Університетська книга, 2004. – 976 с.

9. Панкрухын А.П. Маркетинг. Для вузов по курсу «Маркетинг». – М.: ИМП. – 1999. – 358 с.

10. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: навчальний посібник / В. Ю. Святненко; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2001. – 264 с.

11. Хлусов В.П. Основы маркетинга. – М.: ПРИОР. – 2000. – 160 с.


Тема 8. Організація та контроль маркетингової діяльності

(2 год.)

План

1. Організація маркетингу на підприємстві.

2. Контроль маркетингової діяльності.


6. Література

Основна

1. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник для студ. екон. спец. вузів / С. С. Гаркавенко. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

2. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: учебное пособие / В. И. Дорошев . – М. : ИНФРА-М, 2000; , 2001. – 285 с.

3. Бровкова Е. Г. Основы маркетинга: научное издание / Е. Г. Бровкова. – К.: Сирин, 1999. – 118 с.

4. Котлер Ф. Основы маркетингу / Пер. с анг. В,В.Боброва. – М.: Бизнес-книга, 1995. – 700 с.

5. Маркетинг: бакалаврський курс: навч. посіб. / За ред. С. М. Ілляшенка. – Суми.: Університетська книга, 2004. – 976 с.

6. Панкрухын А.П. Маркетинг. Для вузов по курсу «Маркетинг». – М.: ИМП. – 1999. – 358 с.

7. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: навчальний посібник / В. Ю. Святненко; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2001. – 264 с.

8. Хлусов В.П. Основы маркетинга. – М.: ПРИОР. – 2000. – 160 с.


^ 6. Завдання для самостійної роботи

Змістовий модуль 1. Характеристика сутності та система маркетингу

Тема 1. Суть і зміст маркетингу


1. Основні поняття маркетингу: нестаток, потреба, запит, попит, товар, обмін та ринок.

2. Принципи маркетингу.

3. Зовнішнє середовище маркетингу.

4. Еволюція концепції та види маркетингу.


Тема 2. Маркетингові дослідження

1. Основні напрями маркетингових досліджень.

2. Об’єкти маркетингових досліджень.

3. Проблеми та цілі досліджень.

4. Класифікація маркетингової інформації.

5. Методи маркетингових досліджень.


Тема 3. Розробка стратегії маркетингу

1. Основні етапи процесу стратегічного маркетингового планування.

2. Методи прийняття стратегічних рішень.

3. Моделі прийняття стратегічних рішень.


Змістовий модуль 2. Маркетингова товарна та цінова політика

Тема 4. Маркетингова товарна політика.

1. Структура маркетингової товарної політики.

2. Поняття асортименту товарів.

3. Основні підходи до визначення поняття «новий товар».

4. Процес розробки нових товарів та його етапи.

5. Характеристика маркетингових стратегій на окремих етапах життєвого циклу товару.

6. Товарна марка та її складові.


Тема 5. Маркетингова цінова політика

1. Цілі ціноутворення.

2. Види цін.

3. Фактори ціноутворення.

4. Види знижок, націнок, надбавок.


Змістовий модуль 3. Політика розподілу, комунікацій, організація та контроль маркетингової діяльності

Тема 6. Маркетингова політика розподілу

1. Функції і типи каналів розподілу.

2. Види маркетингових систем розподілу (традиційні вертикальні, горизонтальні, багатоканальні).

3. Управління товарорухом.


Тема 7. Маркетингова комунікаційна політика

1. Процес вибору комплексу просування.

2. Реклами її види та цілі.

3. Стимулювання збуту.

4. Персональний продаж, паблік рилейшнз та інші засоби комплексу маркетингових комунікацій.


Тема 8. Організація та контроль маркетингової діяльності

1. Організаційні маркетингові структури, їх види, переваги і недоліки.

2. Контроль маркетингової діяльності: суть, напрями.


^ 7. Модульний та підсумковий контроль

Організація контролю знань з дисципліни здійснюється в рамках кредитно-модульної системи. Протягом семестру контроль знань студентів здійснюється за результатами тестування за змістовими модулями. На самостійну роботу виносяться ті положення теми, які не розглядалися на лекції. Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється під час тестування за змістовими модулями.


Зразки тестових завдань

^ 1. Що таке маркетинг?

а) активний контроль за ринком і цінами у відповідності до попиту та пропозиції;

б) заходи проти економічних криз і забезпечення відповідності попиту та пропозиції;

в) комплексний системний підхід до вирішення проблем ринку, який охоплює всі стадії руху товару.

^ 2. Маркетингова система „4Р” включає:

а) товар, ціну, розподіл, просування;

б) ринок, товар, ціну, збут;

в) товар, ціну, місце, просування.

^ 3. Що можна назвати товарною одиницею:

а) зубну пасту;

б) тюбик зубної пасти «М’ятна» (50 мл) за ціною 5грн.65 коп.;

в) усі відповіді правильні.

^ 4. До основних функцій маркетингу не належить:

а) маркетингові дослідження;

б) товарна політика;

в) розробка нових товарів.

5. Мета конверсійного маркетингу:

а) створити попиту;

б) відновити попит;

в) звести попит нанівець.

^ 6. Який маркетинг називається розвиваючим?

а) той, що робить потенційний попит реальним;

б) той, що забезпечує продовження ЖЦТ;

в) той, що стабілізує попит, відповідно до можливостей підприємства.

^ 7. Ремаркетинг – це вид маркетингу, метою якого є:

а) відновлення попиту;

б) пошук нових можливостей пожвавлення попиту та продовження ЖЦТ;

в) стабілізація попиту при його циклічності.

^ 8. До товарів повсякденного попиту відносять ті, які:

а) купують часто, витрачаючи мінімум часу на покупки;

б) купують для власного споживання і використовують щодня;

в) споживач вважає незмінними.

^ 9. Елімінування – це:

а) розширення товарного асортименту підприємства;

б) зняття застарілого продукту з ринку;

в) модифікація (поліпшення) наявних властивостей товару.

^ 10. Класичний вид життєвого циклу товару:

а) чітко включає чотири етапів життєвого циклу;

б) характерний для товару, який має швидкий злет та швидке падіння популярності;

в) описує досить популярний продукт зі стабільним збутом упродовж тривалого періоду.

^ 11. Політика розподілу – це:

а) сукупність фірм чи окремих осіб, які беруть на себе право власності на товар чи послугу або сприяють передачі цього права іншим фірмам чи особам на шляху руху товарів від виробника до споживача;

б) діяльність фірми щодо планування, реалізації та контролю руху товарів від виробника до кінцевого споживача з метою задоволення потреб споживачів та отримання фірмою прибутку;

в) будь-який посередник, який виконує ту чи іншу роботу щодо наближення товару і права власності на нього до кінцевого споживача.

^ 12. Канал розподілу – це:

а) сукупність фірм чи окремих осіб, які беруть на себе право власності на товар чи послугу або сприяють передачі цього права іншим фірмам чи особам на шляху руху товарів від виробника до споживача;

б) діяльність фірми щодо планування, реалізації та контролю руху товарів від виробника до кінцевого споживача з метою задоволення потреб споживачів та отримання фірмою прибутку;

в) будь-який посередник, який виконує ту чи іншу роботу щодо наближення товару і права власності на нього до кінцевого споживача.

^ 13. Канал першого рівня збуту включає:

а) одного посередника (роздрібний торговець);

б) двох посередників (оптовий та роздрібний торговець);

в) виробника, який свій товар безпосередньо споживачам.

^ 14. Контроль маркетингу включає:

а) контроль результатів;

б) маркетинговий аудит;

в) усі відповіді вірні.

15. До маркетингових організаційних структур належать:

а) регіональна структура маркетингу;

б) функціональна структура маркетингу;

в) продуктова (товарна) структура маркетингу;

г) матрична структура маркетингу;

д) сегментна структура маркетингу;

е) усі відповіді вірні;

є) вірні відповіді а, в, г.


Кожне тестове питання оцінюється 0,5 бала. Система заохочень – до 20 балів (бонусів) за активність на семінарських заняттях, підготовка та захист реферату.


^ Розподіл балів за видами навчальної діяльності

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Змістовий модуль ІІІ

Всього

Тема 1 - 3

Тема 4 - 5

Тема 6 - 8

38

25

37

100

Заходи додаткового діагностування рівня навчальних досягнень під час проведення підсумкового контролю не проводяться. Залік виставляється на підставі набраних балів під час тестування за змістовими модулями та додаткових балів (бонусів). Для отримання заліку студент повинен набрати не менше 60 балів.


^ Шкала підсумкового оцінювання:

Підсумкова оцінка університету

(нормативний рейтинговий бал)

Оцінка

ECTS

Залік

90-100

AЗараховано

83-89

B

75-82

C

68-74

D

60-67

E

35-59

FX

Незараховано

0-34

F


^ 8. Методичне забезпечення

- навчальна програма;

- тексти лекцій (електронний варіант);

- тести.


6. Література

Основна

1. Алешина И.В. Поведение потребителей: учеб. пособие для вузов / И. В. Алешина. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000. – 384 с.

2. Гаркавенко С.С. Маркетинг: підручник для студ. екон. спец. вузів / С. С. Гаркавенко. – К.: Лібра, 2002. – 712 с.

3. Гінгстон, Пітер. Найкраща книжка про збут і маркетинг: научно-популярна литература / П. Гінгстон ; Пер з англ. І. Смольянінова, О. Дєдика. – Львів.: Сейбр-Світло, 1995. – 208 с.

4. Дорошев В.И. Введение в теорию маркетинга: учебное пособие / В. И. Дорошев . – М. : ИНФРА-М, 2000; , 2001. – 285 с.

5. Баркан, Д. И. Маркетинг для всех: беседы для начинающих / Д. И. Баркан. – Л.: Культ-информ-пресс, 1991. – 256 с.

6. Бровкова, Е. Г. Основы маркетинга: научное издание / Е. Г. Бровкова. – К.: Сирин, 1999. – 118 с.

7. Котлер Ф. Основы маркетингу / Пер. с анг. В,В.Боброва. – М.: Бизнес-книга, 1995. – 700 с.

8. Маркетинг: бакалаврський курс: навч. посіб. / За ред. С. М. Ілляшенка. – Суми.: Університетська книга, 2004. – 976 с.

9. Панкрухын А.П. Маркетинг. Для вузов по курсу «Маркетинг». – М.: ИМП. – 1999. – 358 с.

10. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: навчальний посібник / В. Ю. Святненко; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2001. – 264 с.

11. Хлусов В.П. Основы маркетинга. – М.: ПРИОР. – 2000. – 160 с.

Додаткова

 1. Балабанова Л.В. Паблік рилейшнз: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л. В. Балабанова, К. В. Савельєва; Міністерство освіти і науки України, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. – К.: Професіонал, 2008. – 528 с.

2. Краско Т.И. Психология рекламы: научное издание / Т. И. Краско; Ред. Е. В. Ромат. – Х.: Студцентр, 2002. – 216 с. :

3. Кудлай, В. Г. Маркетинговий підхід у ціноутворенні / В. Г. Кудлай // Економіка. Фінанси. Право: Інформаційно-аналітичний журнал. – 2006. – N4.

4. Куценко В.М. Маркетинговий менеджмент: навчальний посібник / В. М. Куценко; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – К.: МАУП, 2003. – 184 с

5. Зюкова, І. О. Потенціал маркетингових досліджень / І. О. Зюкова // Економіка. Фінанси. Право.: Інформаційно-аналітичний журнал. – 2007. – N4.

6. Мельникова О.Т. Фокус-группы в маркетинговом исследовании: Методология и техника качественных исследований в социальной психологии: учебное пособие для студ., обуч. по спец. психологии / О. Т. Мельникова. – М.: Академия, 2003. – 272 с.

7. Павленко А.Ф. Маркетингова політика ціноутворення: монографія / А. Ф. Павленко, В. Л. Корінєв; Міністерство освіти і науки України, Київський Національний економічний університет. – К.: КНЕУ, 2004. – 332 с.

Схожі:

Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма
Розроблено ст викладачем Жуком А. В. на основі програми навчальної дисципліни, затвердженої ректором університету 2012 року
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма
Розроблено ст викладачем Жуком А. В. на основі програми навчальної дисципліни, затвердженої ректором університету 2012 року
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconВ. Е. Абракітов Програма І робоча програма
Проректор з науково- заст декана ф-та ет педагогічної роботи з науково-методичної роботи
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconВ. Е. Абракітов Програма І робоча програма
Проректор з науково- заст декана ф-та ет педагогічної роботи з науково-методичної роботи
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconВ. Е. Абракітов Програма І робоча програма
Проректор з науково- заст декана ф-та ет педагогічної роботи з науково-методичної роботи
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconА. С. Макаренка Кафедра загальної та регіональної географії " затверджую " Проректор науково-педагогічної (навчальної) роботи М. М. Більченко " " 2012 р. Робоча програма
Географія*. Додаткова спеціальність: Біологія*. Спеціалізація: Краєзнавчо-туристична робота. 2012. – 9 с
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconА. С. Макаренка Кафедра загальної та регіональної географії " затверджую " Проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи М. М. Більченко " " 2012 р. Робоча програма
Географія*. Додаткова спеціальність: Біологія*. Спеціалізація: Краєзнавчо-туристична робота. 2012. – 10 с
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи доц. Мамчур З.І. “ ” 2012 р. Робоча програма навчальної дисципліни ботаніка
Робоча програма навчальної дисципліни «Ботаніка» для студентів напряму підготовки 040102 – Біологія. – Львів: Львівський національний...
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З. І. Мамчур ” “ 20 р робоча програма навчальної дисципліни

Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconСклад науково-методичної ради умо
Голова нмр – Є. Р. Чернишова, перший проректор – проректор з науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародних зв’язків, кандидат...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи