Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма icon

Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма
Скачати 272.7 Kb.
НазваЗатверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма
Дата14.09.2012
Розмір272.7 Kb.
ТипРобоча програма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя

Кафедра економічної теорії та соціально-економічної політики


ЗАТВЕРДЖУЮ

проректор з науково-педагогічної та методичної роботи_______________

«____»_______________2012


РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни за вибором студентів

« МЕНЕДЖМЕНТ»

(за вимогами кредитно-модульної системи)


Розроблено ст. викладачем Жуком А.В. на основі програми навчальної дисципліни, затвердженої ректором університету «___»_____________2012 року.


Рекомендовано кафедрою Погоджено з методичною комісією

економічної теорії та соціально-економічної факультету психології та соціальної

політики роботи

протокол № __ від __________ 2012р. протокол №___ від «___»_____2012 р.

Зав. кафедри_________________ Голова метод. комісії______________


Погоджено з методичною комісією

історико-правознавчого факультету

протокол №__від «___»______2012 р.

Голова метод.комісії______________


Погоджено з методичною комісією

філологічного факультету

протокол №__від «___»_______2012р.


Ніжин - 2012

І. Опис навчальної дисципліни

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020302 Історія

Напрям підготовки: 6.020302 Філологія

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Статус дисципліни: За вибором студентів.

Час вивчення: 6-й семестри.6-й семестр

Кількість кредитів

1,5

Кількість тижнів

15


Кількість годин

загальна

72

лекції

18

практичні

10

самостійна робота

37

індивідуальна робота

7

аудиторних на тиждень

2

Змістових модулів

3

Модулів

1

Форми контролю

тести, залік


2. Анотація

Робоча програма вивчення дисципліни за вибором студентів «Менеджмент» складена відповідно до навчальної програми.

Програма передбачає набуття студентами теоретичних та практичних навичок в управлінні організаціями різних форм власності та різної правової форми з урахуванням специфіки їх функціонування в умовах ринкових відносин.

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини.

Головною метою вивчення дисципліни «Менеджмент» є формування у майбутніх спеціалістів сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

У процесі вивчення дисципліни «Менеджмент» студент повинен знати:

- сутність основних понять і категорій менеджменту та управління;

- історію розвитку менеджменту;

- принципи та функції менеджменту;

- суть організації та взаємозв'язку, їх внутрішні елементи та зовнішнє середовище;

- систему методів управління;

- зміст процесів та технологію управління;

- основи планування, здійснення мотивування та контролювання;

- організацію взаємодії та повноважень;

- зміст та характеристику основних типів організаційних структур управління;

- прийняття рішень у менеджменті;

- інформаційне забезпечення процесу управління;

- керівництво та лідерство, стилі управління;

- теорію конфліктів;

- організаційну культуру;

- етику відповідальності у менеджменті;

- ефективність управління.

У результаті вивчення дисципліни «Менеджмент» студенти повинні вміти:

- аналізувати зовнішнє та внутрішнє середовище організації;

- формувати організаційну культуру;

- визначати місію та цілі організації;

- вибирати стратегію розвитку;

- здійснювати делегування;

- аналізувати та будувати різні типи організаційних структур управління організацією;

- застосовувати різні теорії мотивації;

- використовувати різні види контролю;

- використовувати різні методи управління;

- розробляти, приймати та реалізовувати управлінські рішення;

- налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління;

- використовувати різні форми влади та стилі керівництва;

- визначати причини конфліктів та управляти ними;

- долати опір організаційним змінам;

- визначати та оцінювати ефективність менеджменту.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття (лекція, семінарське заняття), індивідуальна робота, самостійна робота, консультації, контрольні заходи.

Організація поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни здійснюється в рамках кредитно-модульної системи підготовки фахівців, що регламентується відповідними нормативно-правовими документами та інструкціями МОНмолодьспрот України та університету. Протягом семестру контроль знань студентів здійснюється за результатами тестування. За результатами модульного контролю студенти отримує залік.


^ 3. Тематичний план

п/пТемиВсього годин


Лекції (год.)

Семінарські заняття

(год.)

Індивідуальна робота

(год.)

Самостійна робота

(год.)

Змістовий модуль І

Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту

1.

Сутність, роль та методологічні

основи менеджменту

7

2

-

1


4

2.

Організації як об’єкт управління

9

2

2

1

4

^ Разом за змістовий модуль І

16

4

2

2

8

Змістовий модуль II

Загальні функції та методи менеджменту

3.

Функції менеджменту

11

6

-

1

4

4

Методи менеджменту

7

-

2

-

5

^ Разом за змістовий модуль II

18

6

2

1

9

Змістовий модуль III

Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту


5.

Управлінські рішення

7

2

-

1

4

6.

Інформація і комунікації в менеджменті

7

-

2

1

4

7.

Керівництво та лідерство в організації

11

4

2

1

4

^ Разом за змістовий модуль III

25

6

4

3

12

Змістовий модуль IV

Соціально-психологічні та економічні аспекти менеджменту

8.

Відповідальність та етика у менеджменті

7

2

-

1

4

9.

Організаційні зміни та ефективність менеджменту

6

-

2

-

4

^ Разом за змістовий модуль IV

13

2

2

1

8

Всього

72

18

10

7

37


^ 4. Теми лекційних занять

Змістовий модуль І. Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

План

(2 год.)

1. Сутність менеджменту. Менеджери та підприємці. Рівні управління.

2. Наукові школи та концепції менеджменту.

3. Предмет, об’єкт і суб’єкт менеджменту. Методи досліджень у менеджменті.


Тема 2. Організації як об’єкт управління

План

(2 год.)

1. Поняття організації її ознаки та види. Загальні риси організацій.

2. Фактори впливу на організацію та їх класифікація.


Змістовий модуль II. Загальні функції та методи менеджменту

Тема 3. Функції менеджменту

План

(6 год.)

1. Планування як загальна функція менеджменту.

2. Організаційна діяльність як загальна функція менеджменту.

3. Мотивування як загальна функція менеджменту.

4. Контроль як загальна функція менеджменту.


Змістовий модуль III. Забезпечення результатів управлінської діяльності

Тема 5. Управлінські рішення

План

(2 год.)

1. Сутність та класифікація управлінських рішень.

2. Моделі та методи прийняття рішень.


Тема 7. Керівництво та лідерство в організації

План

(4 год.)

1. Сутність, основні засади керівництва та лідерства.

2. Влади, її форми та джерела.

3. Підходи до керівництва та стилі керівництва.

4. Поняття, типи, причини, наслідки та управління конфліктами.

5. Природа стресів та управління ними.


Змістовий модуль IV. Соціально-психологічні та економічні аспекти менеджменту

Тема 8. Відповідальність та етика у менеджменті

План

(2 год.)

1. Сутність відповідальності у менеджменті.

2. Етика в менеджменті.


  1. Теми семінарських занять

Змістовий модуль І. Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту


Тема 2. Організації як об’єкт управління

План:

(2 год.)

1. Поняття організації та їх види.

2. Загальна характеристика організації.

3. Фактори впливу на організацію.


ЛІТЕРАТУРА

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. Львів.: Світ. 1995.

2. Вершигора Е. Е. Менеджмент: Уч.пособ. М.: Инфра, 2000.

3. Виноградський М. Д. Менеджмент в організації: Навчальний посібник. Київський економічний інститут менеджменту – «Екомен». – 2-е вид., перероб. і доп. -К.: Кондор, 2002.

4. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навчальні посібник. – К.: МАУП, 1998.

5. Гречикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: ЮНИТА, 2000.

6. Гірняк О. М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум : Навчальний посібник. – К.: Магнолія плюс, – Львів: Новий світ, 2000, 2003.

7. Жук А.В. Основи менеджменту: конспект лекцій. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010.

8. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмет для керівників. – К.: Т-ов «Знання», КОО, 1999.

9. Мартыненко Н. М. Основы менеджмента: Учебник для студ. Вузов. – К.: Каравелла, 2003.

10. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с анг. – М.: Дело, 1992.

11. Менеджмент: Учебник /Под ред. М.М.Максимова. – М.: Банки й биржа, 1999.

12. Мурашко МЛ. Менеджмент персоналу: Навч.прак.посібник. – К.:3нання. 2002.

13. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003.

14. Подсолонко О. А. Менеджмент: Теорія та практика: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003.

15. Стадник В. В. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003.

16. Сухарський В. С. Менеджмент-2-е вид., доп., перероб. – Тернопіль: Астон, 2004.

17. Управление персоналом: Учебник /Под ред. Базарова Т.Ю.. – М.; ЮНИТА, 2000.

18. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента: Учебн.практ.пос. – М.: ЗАО «Бизнес школа», 1997.

19. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003.


Змістовий модуль II. Загальні функції та методи менеджменту

Тема 4. Методи менеджменту

Плпн

(2 год)

1. Суть та класифікація методів менеджменту.

2. Система економічних методів менеджменту та їх характеристика.

3. Організаційно-розпорядчі методи менеджменту.

4. Соціально-психологічні методи менеджменту.


ЛІТЕРАТУРА

  1. Баєва О.В., Ковальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О. Основи менеджменту: практикум: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 525 с.

  2. Гірник О.М., Лазановський П.П. Менеджмент: Підручник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – Львів: «Магнолія плюс», 2004. – 352 с.

  3. Кузьмін О, Мельник О.Г. Основи менеджменту: Підручник. – К.: «Академвидав», 2003. – 416 с.

  4. Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 581 с.


Змістовий модуль III

Забезпечення результатів управлінської діяльності


Тема 6. Інформація і комунікації в менеджменті

План

(2 год.)

1. Сутність комунікацій та їх інформаційне забезпечення.

2. Комунікаційний процес, його елементи та етапи.

3. Комунікаційні перешкоди і засоби їх подолання.


ЛІТЕРАТУРА

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. Львів.: Світ. 1995.

2. Вершигора Е. Е. Менеджмент: Уч.пособ. М.: Инфра, 2000.

3. Виноградський М. Д. Менеджмент в організації: Навчальний посібник. Київський економічний інститут менеджменту – «Екомен». – 2-е вид., перероб. і доп. -К.: Кондор, 2002.

4. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навчальні посібник. – К.: МАУП, 1998.

5. Гречикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: ЮНИТА, 2000.

6. Гірняк О. М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник. – К.: Магнолія плюс, – Львів: Новий світ, 2000, 2003.

7. Жук А.В. Основи менеджменту: конспект лекцій. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010.

8. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2003.

9. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмет для керівників. – К.: Т-ов «Знання», КОО, 1999.

10. Мартыненко Н. М. Основы менеджмента: Учебник для студ. Вузов. – К.: Каравелла, 2003.

11. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с анг. – М.: Дело, 1992.

12. Менеджмент: Учебник /Под ред. М.М.Максимова. – М.: Банки й биржа, 1999.

13. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003.

14. Осовська Г. В.Комунікації в менеджменті: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003.

15. Подсолонко О. А. Менеджмент: Теорія та практика: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003.

16. Стадник В. В. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003.

17. Сухарський В. С. Менеджмент-2-е вид., доп., перероб. – Тернопіль: Астон, 2004.

18. Управление персоналом: Учебник /Под ред. Базарова Т.Ю.. – М.; ЮНИТА, 2000.

19.Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента: Учебн.практ.пос. – М.: ЗАО «Бизнес школа», 1997.

20. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : Підручник. – К.: Академвидав, 2003.

21. Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 442 с.


Тема 7. Керівництво та лідерство в організації

План

(2 год.)

1. Керівництво як об’єднувальна функція менеджменту.

2. Влади, її форми та джерела.

3. Підходи до керівництва та стилі керівництва.

4. Конфлікти: типи, причини та управління.

5. Стреси та управління ними.


ЛІТЕРАТУРА

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. Львів.: Світ. 1995.

2.Вершигора Е. Е. Менеджмент: Уч.пособ. М.: Инфра, 2000.

3.Виноградський М. Д. Менеджмент в організації: Навчальний посібник. Київський економічний інститут менеджменту – «Екомен». – 2-е вид., перероб. і доп. -К.: Кондор, 2002.

4. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навчальні посібник. – К.: МАУП, 1998.

5. Гречикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: ЮНИТА, 2000.

6. Гірняк О. М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум : Навчальний посібник. – К.: Магнолія плюс, – Львів: Новий світ, 2000, 2003.

7. Жук А.В. Основи менеджменту: конспект лекцій. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010.

8.Карпов А.В. Психология менеджмента: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2003.

9. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмет для керівників. – К.: Т-ов «Знання», КОО, 1999.

10. Мартыненко Н. М. Основы менеджмента: Учебник для студ. Вузов. – К.: Каравелла, 2003.

11. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с анг. – М.: Дело, 1992.

12. Менеджмент: Учебник /Под ред. М.М.Максимова. – М.: Банки й биржа, 1999.

13. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003.

14. Подсолонко О. А. Менеджмент: Теорія та практика: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003.

15. Стадник В. В. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003.

16. Сухарський В. С. Менеджмент-2-е вид., доп., перероб. – Тернопіль: Астон, 2004.

17. Управление персоналом: Учебник /Под ред. Базарова Т.Ю.. – М.; ЮНИТА, 2000.

18. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента: Учебн.практ.пос. – М.: ЗАО «Бизнес школа», 1997.

19. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003.

20. Черкасов В.В., Платонов С.В., Третяк В.Й. Управленческа; деятельность менеджера: Основы менеджмента. – К.: Ваклер Атлант, 1998.


Змістовий модуль IV. Соціально-психологічні та економічні аспекти менеджменту

Тема 9. Організаційні зміни та ефективність менеджменту

План

(2 год.)

1. Природа організаційних змін та управління ними.

2. Ефективності менеджменту.


ЛІТЕРАТУРА

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. Львів.: Світ. 1995.

2. Вершигора Е. Е. Менеджмент: Уч.пособ. М.: Инфра, 2000.

3. Виноградський М. Д. Менеджмент в організації: Навчальний посібник. Київський економічний інститут менеджменту – «Екомен». – 2-е вид., перероб. і доп. -К.: Кондор, 2002.

4. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навчальні посібник. – К.: МАУП, 1998.

5. Гречикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: ЮНИТА, 2000.

6. Гірняк О. М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум : Навчальний посібник. – К.: Магнолія плюс, – Львів: Новий світ, 2000, 2003.

7. Жук А.В. Основи менеджменту: конспект лекцій. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010.

8. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2003.

9. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмет для керівників. – К.: Т-ов «Знання», КОО, 1999.

10. Мартыненко Н. М. Основы менеджмента: Учебник для студ. Вузов. – К.: Каравелла, 2003.

11. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с анг. – М.: Дело, 1992.

12. Менеджмент: Учебник /Под ред. М.М.Максимова. – М.: Банки й биржа, 1999.

13. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003.

14. Подсолонко О. А. Менеджмент: Теорія та практика: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003.

15. Стадник В. В. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003.

16. Сухарський В. С. Менеджмент-2-е вид., доп., перероб. – Тернопіль: Астон, 2004.

17. Управление персоналом: Учебник /Под ред. Базарова Т.Ю.. – М.; ЮНИТА, 2000.

18. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента: Учебн.практ.пос. – М.: ЗАО «Бизнес школа», 1997.

19. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: Підручник. – К.: Академвидав, 2003.


^ 6. Завдання для самостійної роботи

Змістовий модуль І. Сутність, значення та особливості розвитку менеджменту

Тема 1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту

1. Закони та закономірності менеджменту.

2. Передумови виникнення науки управління.

3. Розвиток управлінської науки в Україні. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

Тема 2. Організації як об’єкт управління

1. Концепції життєвого циклу організації.


Змістовий модуль II. Загальні функції та методи менеджменту

Тема 3. Функції менеджменту

1. реалізація стратегічного плану. Тактика, політика, процедури.

2. Управління реалізацією стратегічного плану.

3. Поняття й типи організаційних структур управління.

4. Теорія мотивації гігієни 9двофакторна модель) Ф.герцберга, теорія «Х» та «Y» Д.Мак Грегора, теорія «Z» У.Оучі,теорія постановки цілей, модель Л.Портера і Е лоулера.

Тема 4. Методи менеджменту

1. Сутність та класифікація методів менеджменту.

2. Економічні методи менеджменту.

3. Адміністративні методи менеджменту.

4. Соціально-психологічні методи менеджменту.


Змістовий модуль III. Забезпечення результатів управлінської діяльності

Тема 5. Управлінські рішення

1. Фактори, що впливають на процес прийняття рішень.

2. Методи прийняття рішень.


Тема 6. Інформація і комунікації в менеджменті

1. Сутність комунікацій та їх інформаційне забезпечення.

2. Комунікаційний процес, його елементи та етапи.

3. Комунікаційні перешкоди і засоби їх подолання.


Тема 7. Керівництво та лідерство в організації

1.Комбіновані стилі керівництва.

2. Механізм управління стресом.

Змістовий модуль IV. Соціально-психологічні та економічні аспекти менеджменту

Тема 8. Відповідальність та етика у менеджменті

1.Моделі соціальної відповідальності.

2. Етика та її види в менеджменті.


Тема 9. Організаційні зміни та ефективність менеджменту

1. Сутність організаційні зміни та управління ними.

2. Опір змінам. Система подолання опору організаційних змін.

3. Сутність результативності та ефективності менеджменту.


^ 7. Модульний та підсумковий контроль

Організація контролю знань з дисципліни здійснюється в рамках кредитно-модульної системи. Протягом семестру контроль знань студентів здійснюється за результатами тестування за змістовими модулями. На самостійну роботу виносяться ті положення теми, які не розглядалися на лекції. Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється під час тестування за змістовими модулями.

Зразки тестових завдань:
^

Запитання одиничного вибору відповіді


1. В організації виділяють такі рівні управління:

а) інституційний, управлінський, технічний;

б) інституційний, середній, технологічний;

в) організаційний, функціональний, лінійний.

^ 2. Організація - це:

а) група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної мети;

б) об'єднання людей, яке відбувається в плановому порядку;

в) люди, на яких здійснюється управлінський вплив з метою формування та підтримки єдності соціально-економічної системи.

^ 3. Г.Міцберг класифікував ролі менеджера за такими категоріями:

а) головний керівник, лідер, сполучна ланка;

б) приймач інформації, підприємець, ліквідатор порушень;

в) міжособистісні ролі, інформаційні ролі, ролі, пов'язані з прийняттям рішень;

г) підприємець, розпорядник ресурсів, ведучий переговори.

^ 4. Термін «наукове управління» вперше застосував:

а) А. Файоль;

б) Д. Мак-Грегор;

в) Ф. Тейлор.

5. Фактори зовнішнього середовища організації поділяються на фактори:

а) макроекономічні та мікроекономічні;

б) прогресивного та регресивного впливу;

в) прямої і непрямої дії;

г) пропорційної та непропорційної дії.

^ 6. До факторів зовнішнього середовища організації непрямої дії належать:

а) конкуренти та постачальники;

б) партії та профспілкові організації:

в) соціально-культурні обставини;

г) державні органи влади.

^ 7. За способом та метою утворення організації поділяються на:

а) прості і складні;

б) механістичні і органі стичні;

в) підприємства, товариства, банки .тощо;

г) формальні і неформальні.

^ 8. Для того щоб організація досягла своєї мети, завдання повинні бути скоординовані за допомогою:

а) вертикального поділу праці;

б) горизонтального поділу плану;

в) всі відповіді вірні.

^ 9. У результаті вертикального поділу праці утворюються:

а) технічний, управлінський та інституційний рівні управління;

б) виробничі підрозділи;

в) неформальні групи.

^ 10.У чому полягає поняття «роль» для менеджера? Роль-це:

а) набір визначених правил поведінки

б) здатність впливати і керувати людьми

в) набір якостей людини, отриманих від природи

г) набір певних моральних правил

г) закон оптимального поєднання централізації і децентралізації управління.

^ 11. Кому належить вислів: «Менеджмент — це забезпечення виконання роботи за допомогою інших осіб» ?

а) Е. Мейо;

б) М. П. Фолет;

в) Ф.Тейлору;

г) Г. Форду.

^ 12. Менеджмент як вид діяльності виник:

а) в період другого великого поділу праці;

б) наприкінці XIX - на початку XX століття;

в) після другої світової війни.

13^ . У кожній організації існують такі формальні груп:

а) групи керівників (командні групи);

б) цільові виробничі (господарські) групи;

в) комітети;

г) всі відповіді вірні.

^ 14. Найбільш визначними представниками класичної школи менеджменту були:

а) А. Файоль, М. Вебер, Д. Муні;

б) М. Фолетт, Е. Мейо, А. Маслоу;

в) К. Арджиріс, Р. Лайнкерт, Д. Мак-Грегор.

^ 15. За способом та метою утворення організації поділяються на:

а) прості і складні;

б) формальні і неформальні;

в) підприємства, товариства, банки тощо;

г) механістичні і органістичні.

^ 16. Мотивація – це:

а) сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, що спонукають до діяльності і спрямовують цю діяльність на досягнення певних цілей;

б) вид управлінської діяльності, який забезпечує процес спонукання себе та інших працівників до діяльності, що спрямована на досягнення особистих цілей і цілей організації;

в) спонукальна причина дій і вчинків людей.

^ 17. Теорія надбаних потреб – це теорія:

а) М. Тугана-Барановського;

б) А. Маслоу;

в) В. Врума;

г) Д. С. Мак-Клелланда.

18. Цілі повинні відповідати таким основним вимогам:

а) бути конкретними і підлягати вимірюванню;

б) мати різню тривалість;

в) бути досяжними та зрозумілими;.

г) всі відповіді вірні.
^

Запитання множинного вибору відповіді


19. Менеджмент – це:

а) управління;

б) управління організацією;

в) управління людьми:

г) керівництво людьми.

^ 20. Чим відрізняються менеджери і підприємці?

а) освітою;

б) характером участі у підприємницькій діяльності;

в) керівними функціями;

г) оплатою праці.

^ 21. Менеджер – це:

а) засновник підприємства;

б) управлінець;

в) керівник служби;

г) начальник цеху.

22. Основними факторами внутрішнього середовища організації є:

а) цілі, структура, технологія;

б) профспілкові організації;

в) завдання та працівники.


Кожне тестове питання оцінюється 0,5 бала. Система заохочень до 20 балів (бонуси) за активність на семінарських заняттях, підготовка та захист реферату.


^ Розподіл балів за видами навчальної діяльності

Модуль І

Сума

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

Змістовий модуль IІІ

Змістовий

модуль IV

Теми 1 - 3

Теми 4 - 7

Теми 8 - 12

Тема 13 -14

25

30

30

15

100

Заходи додаткового діагностування рівня навчальних досягнень під час проведення підсумкового контролю не проводяться. Залік виставляється на підставі набраних балів під час тестування за змістовими модулями та додаткових балів (бонусів). Для отримання заліку студент повинен набрати не менше 60 балів


^ Шкала підсумкового оцінювання:


Підсумкова оцінка університету

(нормативний рейтинговий бал)

Оцінка

ECTS

Залік

90-100

AЗараховано

83-89

B

75-82

C

68-74

D

60-67

E

35-59

FX

Незараховано

0-34

F


^ 8. Методичне забезпечення:

- навчальна програма;

- конспект лекцій;

- тести.


9. Література

Основна література

1. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. Львів.: Світ. 1995.

2. Вершигора Е. Е. Менеджмент: Уч.пособ. М.: Инфра, 2000.

3. Виноградський М. Д. Менеджмент в організації: Навчальний посібник. Київський економічний інститут менеджменту – «Екомен». – 2-е вид., перероб. і доп. -К.: Кондор, 2002.

4. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навчальні посібник. – К.: МАУП, 1998.

5. Гречикова И.Н. Менеджмент: Учебник. – М.: ЮНИТА, 2000.

6. Гірняк О. М. Менеджмент: теоретичні основи і практикум : Навчальний посібник. – К.: Магнолія плюс; – Львів: Новий світ, 2000, 2003.

7. Жук А.В. Основи менеджменту: конспект лекцій. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010.

8. Карпов А.В. Психология менеджмента: Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2003.

9. Кравченко Л.И. История менеджмента: Учебное пособие. – М.: Академ. Проект, 2000.

10. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмет для керівників. – К.: Т-ов «Знання», КОО, 1999.

11. Мартыненко Н. М. Основы менеджмента: Учебник для студ. Вузов. – К.: Каравелла, 2003.

12. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основі менеджмента: Пер. с анг. – М.: Дело, 1992.

13. Менеджмент: Учебник /Под ред. М.М.Максимова. – М.: Банки й биржа, 1999.

14. Мурашко МЛ. Менеджмент персоналу: Навч.прак.посібник. – К.:3нання. 2002.

15. Осовська Г. В. Основи менеджменту: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003.

16. Осовська Г. В.Комунікації в менеджменті: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003.

17. Подсолонко О. А. Менеджмент: Теорія та практика: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2003.

18. Росовецкий С. К. Очерки истории отечественного менеджмента (Х-начало XVII в.) Межрегиональная Академия управления персоналом. – К.: МАУП, 2002.

19. Стадник В. В. Менеджмент: Посібник. – К.: Академвидав, 2003.

20. Сухарський В. С. Менеджмент-2-е вид., доп., перероб. – Тернопіль: Астон, 2004.

21. Уткин Э. А.Основы мотивационного менеджмента. Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». – М.: ЭКМОС, 2000.

22. Уткин ЭА Основы мотывацийного менеджмента. – М.:Изд-во ЭКСМОС. 2000.

23. Управление персоналом: Учебник /Под ред. Базарова Т.Ю.. – М.; ЮНИТА, 2000.

24. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 1999.

25. Фатхутдинов Р.А. Система менеджмента: Учебн.практ.пос. – М.: ЗАО «Бизнес школа», 1997.

26. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : Підручник. – К.: Академвидав, 2003.

27. Черкасов В.В., Платонов С.В., Третяк В.Й. Управленческа; деятельность менеджера: Основы менеджмента. – К.: Ваклер Атлант, 1998.

Додаткова література

1. Мистецтво управління персоналом . Кн. 1: Таланти і лідери /За ред. Ю. Наврузова, Н. Черепухіної. – К.: Видавництво Олексія Капусти, 2002.

2. Психология менеджмента /Под ред. Г. С. Никифорова. – Харьков: Гуманитарный центр, 2002.

3. Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 442 с.

Схожі:

Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма
Розроблено ст викладачем Жуком А. В. на основі програми навчальної дисципліни, затвердженої ректором університету 2012 року
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма
Розроблено ст викладачем Жуком А. В. на основі програми навчальної дисципліни, затвердженої ректором університету 2012 року
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconВ. Е. Абракітов Програма І робоча програма
Проректор з науково- заст декана ф-та ет педагогічної роботи з науково-методичної роботи
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconВ. Е. Абракітов Програма І робоча програма
Проректор з науково- заст декана ф-та ет педагогічної роботи з науково-методичної роботи
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconВ. Е. Абракітов Програма І робоча програма
Проректор з науково- заст декана ф-та ет педагогічної роботи з науково-методичної роботи
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconА. С. Макаренка Кафедра загальної та регіональної географії " затверджую " Проректор науково-педагогічної (навчальної) роботи М. М. Більченко " " 2012 р. Робоча програма
Географія*. Додаткова спеціальність: Біологія*. Спеціалізація: Краєзнавчо-туристична робота. 2012. – 9 с
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconА. С. Макаренка Кафедра загальної та регіональної географії " затверджую " Проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи М. М. Більченко " " 2012 р. Робоча програма
Географія*. Додаткова спеціальність: Біологія*. Спеціалізація: Краєзнавчо-туристична робота. 2012. – 10 с
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи доц. Мамчур З.І. “ ” 2012 р. Робоча програма навчальної дисципліни ботаніка
Робоча програма навчальної дисципліни «Ботаніка» для студентів напряму підготовки 040102 – Біологія. – Львів: Львівський національний...
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З. І. Мамчур ” “ 20 р робоча програма навчальної дисципліни

Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconСклад науково-методичної ради умо
Голова нмр – Є. Р. Чернишова, перший проректор – проректор з науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародних зв’язків, кандидат...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи