Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма icon

Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма
Скачати 296.33 Kb.
НазваЗатверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма
Дата14.09.2012
Розмір296.33 Kb.
ТипРобоча програма

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя

Кафедра економічної теорії та соціально-економічної політики


ЗАТВЕРДЖУЮ

проректор з науково-педагогічної та методичної роботи_______________

«____»_______________2012


РОБОЧА ПРОГРАМА

навчальної дисципліни за вибором студентів

« МЕНЕДЖМЕНТ»

(за вимогами кредитно-модульної системи)


Розроблено ст. викладачем Жуком А.В. на основі програми навчальної дисципліни, затвердженої ректором університету «___»_____________2012 року.


Рекомендовано кафедрою Погоджено з методичною комісією

економічної теорії та соціально-економічної факультету психології та соціальної

політики роботи

протокол № __ від __________ 2012р. протокол №___ від «___»_____2012 р.

Зав. кафедри_________________ Голова метод. комісії______________


Погоджено з методичною комісією

історико-правознавчого факультету

протокол №__від «___»______2012 р.

Голова метод.комісії______________


Погоджено з методичною комісією

філологічного факультету

протокол №__від «___»_______2012р.


Ніжин - 2012

І. Опис навчальної дисципліни

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки: 6.020302 Історія

Напрям підготовки: 6.020302 Філологія

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010106 Соціальна педагогіка

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Статус дисципліни: За вибором студентів.

Час вивчення: 6-й семестри.6-й семестр

Кількість кредитів

1,5

Кількість тижнів

15

Кількість годин

загальна

72

лекції

18

практичні

10

самостійна робота

37

індивідуальна робота

7

аудиторних на тиждень

2

Змістових модулів

2

Модулів

1

Форми контролю

тести, залік


ІІ. Анотація

Одним із головних предметів вивчення та засобом реалізації процесів соціального буття є соціальна політика – як суспільний феномен, так і вид практичної діяльності.

Соціальна політика – важливий критерій розвиненості держави. Тому суспільна трансформація в Україні передбачає створення надійних підвалин для формування соціальної безпеки людини, докорінної зміни системи соціального розвитку, економічних відносин у державі. Досягненню цього сприятиме зважена соціальна політика. В основі соціальної політики має бути соціальна спрямованість, тобто політика на подолання бідності, зменшення майнового розшарування населення, посилення соціальної стабільності, перетворення соціальних чинників на важливий інструмент прискорення економічного розвитку.

Метою та завданням вивчення курсу «Соціальна політика» є розкриття сутності соціальної політики та основних напрямів її здійснення, зокрема предмету, мети та завдань соціальної політики, умов її реалізації. При вивчені курсу з’ясовуються основні принципи, напрями соціальної політики. Розглядаються об’єкт та суб’єкти соціальної політики, державні соціальні стандарти, нормативи та соціальні гарантії, питання соціального захисту, формування сучасних систем соціального захисту. При вивченні курсу значна увага приділяється основним видам соціального страхування, аналізуються кошти і тарифи в системі соціального страхування, види допомог та порядок їх надання. Розглядається соціальна політика по відношенню до ветеранів, людей похилого віку та інвалідів; сімейна політика держави; соціальна політика по відношенню до молоді.

У процесі вивчення курсу студенти повинні знати:

- предмет і завдання курсу «Соціальна політика»;

- основні категорії і поняття соціальної політики;

- сутність, принципи та основні напрями соціальної політики;

- об’єкти та суб’єкти соціальної політики;

- державні соціальні стандарти, нормативи та соціальні гарантії;

- соціальну політику в сфері регулювання соціальних відносин;

- сутність та напрями соціального захисту;

- соціальне страхування та його види;

- соціальні гарантії щодо ветеранів, людей похилого віку та інвалідів;

- соціальну політику щодо сім’ї та молоді.

Вивчення курсу «Соціальна політика» сприяє засвоєнню студентами необхідних знань та оволодіння такими уміннями як:

- характеризувати соціальну політику за різними ознаками;

- розрізняти типи соціальних держав;

- визначати мету та основні цілі соціальної політики;

- показати роль суб’єктів соціальної політики;

- пояснити з якою метою встановлюються соціальні стандарти, нормативи та соціальні гарантії;

- пояснювати які види соціального забезпечення надаються застрахованим особам та порядок їх надання;

- пояснювати, хто має право на державну допомогу з дітьми та порядок її надання;

- пояснювати порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

Навчальний процес здійснюється у таких формах: навчальні заняття (лекція, семінарське заняття), індивідуальна робота, самостійна робота, консультації, контрольні заходи.

Організація поточного та підсумкового контролю знань з дисципліни здійснюється в рамках кредитно-модульної системи підготовки фахівців, що регламентується відповідними нормативно-правовими документами та інструкціями МОНмолодьспрот України та університету. Протягом семестру контроль знань студентів здійснюється за результатами тестування. За результатами модульного контролю студенти отримує залік.

^

ІІІ. Тематичний план
п/п

Теми

Всього годин

Лекцій (год.)

Семінарські заняття

(год.)

Індивідуальна робота

(год.)

Самостійна робота

(год.)

^ Змістовий модуль 1. Теоретично-методологічні основи вивчення соціальної політики

1

Сутність, принципи та основні напрями соціальної політики

13

4

2

1

6

2

Об’єкти, суб’єкти, інструменти соціальної політики, державні соціальні стандарти, нормативи та соціальні гарантії

10

2

-

1

7

3

Держава загального добробуту

11

2

2

1

6

^ Разом за змістовим модулем 1

34

8

4

3

19

Змістовий модуль 2. Сутність та основні елементи соціального захисту населення

4

Сутність і напрямки соціального захисту

11

2

2

1

6

5

Соціальні допомоги: види і форми

14

4

2

2

6

6

Соціальне страхування та його види

13

4

2

1

6

^ Разом за змістовим модулем 2

38

10

6

4

18

Всього

72

18

10

7

37


^ IV. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль І

Теоретично-методологічні основи вивчення соціальної політики

Тема 1. Сутність, принципи та основні напрями соціальної політики

(4 год.)

План

1. Предмет і завдання курсу «Соціальна політика».

2. Характеристика соціальної політики за різними ознаками.

3. Основні категорії та поняття соціальної політики.

4. Принципи соціальної політики:

5. Основні напрями соціальної політики в Україні.


Тема 2. Об’єкти, суб’єкти, інструменти соціальної політики, державні соціальні стандарти, нормативи та соціальні гарантії

(2 год.)

План

1. Об’єкти і суб’єкти соціальної політики.

2. Інструменти соціальної політики:

3. Державні соціальні стандарти та гарантії. Соціальні норми і нормативи.


Тема 3. Держава загального добробуту

(2 год.)

План

1. Шведська модель соціал-демократичної держави добробуту

2. Держава загального добробуту в соціально орієнтованій ринковій економіці ФРН.

3. Держава загального добробуту в США.


Змістовий модуль ІІ

Сутність та основні елементи соціального захисту населення

Тема 4. Сутність і напрямки соціального захисту

(2 год)

План

1. Поняття соціального захисту і соціальної безпеки.

2. Історія розвитку соціального захисту.

3. Формування сучасних систем соціального захисту і роль МОП у цьому процесі.

4. Система соціального захисту в Україні


Тема 5. Соціальні допомоги: види і форми

(4 год.)

1. Державна допомога сім’ям з дітьми.

2. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.

3. Державна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам.

4. Програми житлових субсідій.


^
Тема 6. Соціальне страхування та його види

(4 год.)

План

1. Загальна характеристика соціального страхування.

2. Соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

3. Страхування на випадок безробіття.

4. Страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

5. Пенсійне страхування.

^

ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ


Змістовий модуль І

Теоретично-методологічні основи вивчення соціальної політики

Тема 1. Сутність, принципи та основні напрями соціальної політики

(2 год.)

План

1. Предмет і завдання курсу «Соціальна політика».

2. Характеристика соціальної політики за різними ознаками.

3. Основні категорії та поняття соціальної політики.

4. Принципи соціальної політики:

5. Основні напрями соціальної політики в Україні.


Теми рефератів, доповідей

1. Соціальне партнерство: історія та сучасність.

2. Державна політика у сфері соціального партнерства.


Запитання і завдання

1. Основна мета соціальної політики.

2. Основні завдання соціальної політики.

3. Умови реалізації соціальної політики.

4. Що означає активний характер соціальної політики?

5. Поняття «пасивна соціальна політика», «активна соціальна політика».

6. Сутність соціальної безпеки людини і суспільства.


Література

1. Білецький С., Хахлюк А, Мірошниченко Т. Соціальне партнерство у розв’язанні проблем зайнятості (приклад ЄС для України) //Україна: аспекти праці. – 2003. – № 3.

2. Гальчинський А. Формування ефективності стратегії соціальних перетворень / А. Гальчинський // Віче: – 2011. – № 13.

3. Іванова О. Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти: курс лекцій / О. Л. Іванова; Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Школа соціальної роботи. – К. : КМ Академія, 2003. – 107 с.

4. Полозенко Д. Основні напрями соціальної політики на сучасному етапі розвитку економіки України / Д. Полозенко // Економіка України. – 2011. – № 7.

5. Сергієчко О. Соціальна політика в сучасному світі та в Україні // Україна: аспекти праці. – 2002. – № 2.

6. Семигіна Т. В. Словник із соціальної політики / Т. В. Семигіна. – К.: Києво-Могилянська академія, 2005. – 256 с.

7. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002.

8. Хара В., Новиков В. Побудова соціальної держави загальне національне завдання // Україна: аспекти праці. – 2003. – № 3.

9. Холостова Е.И. Социальная политика: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001.

10. Якубенко О. Функції соціальної держави //Соціальний захист. – 2003. – № 3


Тема 3. Держава загального добробуту

(2 год.)

План

1. Шведська модель соціал-демократичної держави добробуту

2. Держава загального добробуту в соціально орієнтованій ринковій економіці ФРН.

3. Держава загального добробуту в США.


Теми рефератів, виступів

1. Соціальна система в Німеччині.

2. Система соціального захисту в Канаді.

3. Соціальний захист населення: досвід Японії.

4. Соціальний захист населення у Франції.


Запитання і завдання

1. Що означає термін «держава загального доброботу».

2. Що було підгрунттям ідеології держави загального доброботу.

3. Які кретерії застосовуються до класифікації держав загального добробуту.

4. Основні риси держав загального добробуту.

Література

1. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002.

2. Кошелев Г., Крютченко В. Пільги в країнах ЄС і система соціального забезпечення у США // Соціальний захист. – 2005. - № 5

3. Хома Н. М. Соціальна політика США: Здійснення в контексті функціонквання соціальної держави та глобалізаційних процесів / Держава і право: Юридичні і політичні науки: збірник наукових праць. Вип. 27 / Ред. І. О. Кресіна ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. - 713 с.


Змістовий модуль ІІ

Сутність та основні елементи соціального захисту населення

Тема 4. Сутність і напрями соціального захисту

План


1. Поняття соціального захисту.

2. Історія розвитку соціального захисту до кінця Х1Х ст..

3. Формування сучасних систем соціального захисту і роль МОП у цьому процесі.

4. Система соціального захисту в Україні.

5. Сучасні проблеми соціального захисту.


Теми рефератів, виступів

1. Особливості соціального захисту підростаючого покоління.

2. Вплив соціальної небезпеки на розвиток держави і людини.


Запитання і завдання

1. Як право на соціальний захист трактує Конституція України?

2. Мета соціального захисту. Чому вона має неоднозначне трактування?

3. Як співвідносяться соціальна політика і соціальна безпека?

4. Як співвідносяться соціальна політика і соціальний захист?

5. Наведіть приклади активної і пасивної спрямованості соціального захисту.

6. Чим соціальний захист відрізняється від соціального забезпечення?

7. Яку роль у розвитку соціального захисту відіграла церква?

8. На яких принципах грунтувалася система соціального захисту у ХVIII – XIX cт.?

9. Причини формування сучасної системи соціального захисту.

10. Принципи, на яких грунтується нова система соціального захисту.

11. Основні сучасні проблеми соціального захисту в розвинутих країнах світу.

12. Чому соціальний захист набирає глобального характеру?


Література

1. Бідак В. складові системи державного регулювання соціального розвитку і соціального захисту // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 1.

2. Іванова О.Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти: Курс лекцій. – К.: Вид.дім «КМ Академія». 2002. – 107 с.

3. Кошелев Г., Крютченко В. Пільги в країнах ЄС і система соціального забезпечення у США // Соціальний захист. – 2005. - № 5

4. Мандибура В.О. Соціальна політика держави та її структурні складові // Україна: аспекти праці. – 2000. – № 7.

5. Новіков В. Актуальні питання реформування соціального захисту населення // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 4.

6. Сергієчко О. Соціальна політика в сучасному світі та в Україні // Україна: аспекти праці. – 2002. – № 1.

7. Скуратівський В.А. Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002.

8. Якуненко Н., Крищенко Н. Зміна пільг населенню на адресну грошову допомогу // Україна: аспекти праці. – 2003.– № 1.


Тема 5. Соціальні допомоги: види і форми

План

1. Державна допомога сім’ям з дітьми.

2. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.

3. Державна допомога інвалідам з дитинства та дітям інвалідам.

4. Програми житлових субсідій.


Теми рефератів доповідей

1. Роль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств по соціальному захисту сімей з дітьми.


Запитання і завдання

1. Основні пріоритети соціальної політики по регулюванню сімейно-шлюбних відносин.

2. Які види державних допомог передбачені сім’ям з дітьми?

3. Порядок призначення державних допомог сім’ям з дітьми.

4. За яких умов призначаються і виплачуються державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.

5. У яких випадках може бути відмовлено у призначенні допомоги малозабезпеченим сім’ям?

Література

1. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” // Голос України. – 2001. – квіт.

2. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” // Голос України. - 2002. – 31 лип.

3. Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” // Голос України. – 2000. – 21 лип.

4. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань надання допомоги малозабезпеченим сім’ям” //Офіційний вісник України. – 2002. - № 46.

5. Вдосконалення механізму державної допомоги сім’ям з дітьми // Соціальний захист. – 2002. - № 3.

6. Іванова О. Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти : курс лекцій / О. Л. Іванова; Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Школа соціальної роботи. – К. : КМ Академія, 2003. – 107 с.

7. Сімейний кодекс України // Урядовий кур’єр. – 2002. – 6 бер.

 8. Стрельник О. Багатодітна сім’я в Україні: дискурси та суперечності соціальної політики / О. Стрельник // Соціологія: теорія, методи, маркетинг – 2011. – № 1.

9. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 // Офіційний вісник України. – 2001. – № 52.


Тема 6. Соціальне страхування та його види.

Перше заняття

План

1. Основні поняття соціального страхування.

2. Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням.

3. Страхування на випадок безробіття.


Теми рефератів, виступів

1. Соціальне страхування: історія і сучасність.

2. Медичне страхування в зарубіжних країнах.


Запитання і завдання

1. Функції соціального страхування.

2. Чому виникло страхування?

3. У чому полягає страхова солідарність?

4. Як характеризуються ризики у страхуванні?

5. Що означає соціальний ризик?

6. Чому соціальні ризики компенсуються не повністю?

7. Хто сплачує внески на соціальне страхування?

8. Об’єкти і суб’єкти соціального страхування.

9. Які види матеріального забезпечення та соціальних послуг надаються за соціальними страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

10. У яких випадках допомога по тимчасовій непрацездатності не надається?

11. Залежно від чого та в яких розмірах виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності?

12. Хто має право на допомогу при народженні дитини та догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку?

13. Що є підставою для призначення допомог по соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності?

14. Хто підлягає обов’язковому страхуванню на випадок безробіття?

15. Умови, тривалість та розміри допомог по безробіттю.

16. Особливості страхування на випадок безробіття..

17. За яких умов може надаватися одноразова матеріальна допомога безробітним, у яких закінчився строк виплати допомоги по безробіттю.


Література

1. Закон України “ Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням “ //Голос України. – 2001. – 6 бер.

2. Закон України “ Про загальнообв’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття “ // Закони України. – Т.20. – К., 2001.

3. Іванова О. Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти : курс лекцій / О. Л. Іванова; Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Школа соціальної роботи. – К. : КМ Академія, 2003. – 107 с.

4. Коцюба О., Резнікова Ю., Резніков С. Проблемні аспекти соціального страхування на випадок безробіття старших вікових груп населення // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 6.

5. Купрій О. Соціальне страхування на випадок безробіття в Україні: історія становлення, досягнення, проблеми та перспективи //Україна: аспекти праці. – 2003. – № 7.

6. Надточій Б. Соціальне страхування чи соціальне забезпечення // Урядовий кур’єр. – 2003. – 21 лют.

7. Надточій Б. Соціальне страхування чи соціальне забезпечення? Погляд з позицій системи прав, установ та принципів //Україна: аспекти праці. – 2003. – № 1.

8. Надточій Б. Соціальне страхування у контексті історії // Соціальний захист. – 2003. – № 2.

9. Надточій Б. Соціальне страхування у контексті історії // Соціальний захист. – 2003. – № 3.

10. Олефір О. Плюралізм соціального страхування як фактор розвитку економіки //Україна: аспекти праці. – 2002. – № 4.

11. Павленко Ю. Світовий досвід функціонування системи соціального страхування. Уроки для України //Україна: аспекти праці. – 2002. – № 6.

12. Переймивовк Т. Особливості сплати єдиного соціального внеску / Т. Переймивовк // Соціальна політика: проблеми, коментарі, відповіді. – 2010. – № 5/6.

13. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч. Посіб. – К.: МАУП, 2002.


Друге заняття

План

1. Страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань.

2. Пенсійне страхування.


Теми рефератів, доповідей

1. Організація і порядок здійснення управління в солідарній системі пенсійного забезпечення.

2. Кошти пенсійного фонду та суб’єкти накопичувальної системи пенсійного страхування.

3. Недержавне пенсійне забезпечення.


Запитання і завдання

1. Завдання страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.

2. Хто сплачує внески на страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань.

3. Що зобов’язаний здійснити Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у разі настання страхового випадку?

4. Страхові виплати: сутність та їх склад.

5. З яких рівнів складається система пенсійного забезпечення в Україні?

6. Які види пенсій призначаються за рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній пенсійній системі?

7. Які види довічних пенсій та інші виплати здійснюються за рахунок коштів Накопичувального фонду?

8. Специфічна особливість ризику в пенсійному страхуванні.

9. Цілі пенсійного страхування.

10. Умови призначення пенсій за віком.

11. Обчислення страхового стажу.

12. Коефіцієнт страхового стажу.

13. Мінімальний розмір пенсій за віком.

14. Вихід на пенсію у більш пізньому віці.

15. Головна необхідність для призначення пенсій по інвалідності.

16. Характерні риси солідарної та накопичувальної пенсійних систем.

17. Причини кризи солідарної системи в Україні та зарубіжних країнах.


Література

1. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування “ //Урядовий кур’єр. 2003. – 14 серп.

2. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” // Урядовий кур’єр. – 2003. – 11 вер.

3. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” //Закони України. – Т. 19. – К., 2000.

4. Бассараб Б. Демографічні ризики солідарної пенсійної системи // Україна: аспекти праці. – 2003. – № 5.

5. Бассараб Б. , Грушко Л. Оцінка заохочення застрахованих осіб до відстрочки виходу на пенсію //Україна: аспекти праці. – 2003. – № 2.

6. Білоусов В. Огляд зарубіжного досвіду в сфері реформування пенсійного забезпечення. Перспективи для України // Україна: аспекти праці. – 2004. – № 3.

7. Гнибіденко І. Недержавні пенсійні фонди та їх роль в іпотечному кредитувані //Соціальний захист. – 2003. – № 1.

8. Косенко О. Накочипувальна пенсійна система: перспективи розвитку // Соціальний захист. – 2005. – 12.

9. Левін П. Удосконалення соціального страхування від нещасних випадків – умова збереження трудового потенціалу // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 2.

10. Мактаггарт Г. Корпаративні та професійні програми добровільного пенсійного забезпечення //Україна: аспекти праці. – 2001. – № 2.

11. Папієв М. Міжнародний досвід реформування пенсійного забезпечення // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 1.

12. Стожок Л. Напрямки вдосконалення системи державного пенсійного страхування В Україні // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 1.

13. Федоренко А. Правові, економічні та організаційні передумови забезпечення ефективного управління пенсійними активами //Україна: аспекти праці. – 2003. – № 1.

14. Шаповал М., Лукович В. Фінансові аспекти пенсійної виплати за віком у солідарній системі // Україна: аспекти праці. – 2002. – № 2.

15. Шаповал М., коцюба О., Ніколаєнко В., резніков Ю дослідження впливу запровадження накопичувальної складової державної системи пенсійного страхування на підвищення рівня соціального захисту населення в України // Соціальний захист. – 2005. - № 12.

^ VI. Завдання для самостійної роботи

1. Предмет і завдання курсу “Соціальна політика”.

2. Характеристика соціальної політики за різними ознаками.

3. Основні категорії та поняття соціальної політики.

4. Основні напрями соціальної політики в Україні на сучасному етапі.

5. Соціальні відносини як об’єкт соціальної політики.

6. Соціальнв структура суспільства.

7. Соціально-класові відносини та соціально-класова структура сучасного українського суспільстваю.

8. Держави загального доброботу.

9. Моделі соціального захисту.

10. Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2rada.gov.ua/laws/main/tt1001y2001/page5

11. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/49-15

12. Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1768-14

13. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань надання допомоги малозабезпеченим сім’ям” //Офіційний вісник України. – 2002. – № 46.

14. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2240-14

15. Закон України “Про прожитковий мінімум” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-14

16. Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2017-14

17. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1533-14

18. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1105-14

19. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15

20. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення“ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057-15

21. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні //Закони України. – Т. 20. – К., 2001.

22. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту //Закони України. – Т.6. – К., 1996.

23. Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” //Закони України. – Т.6. – К., 1996.

24. Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” //Закони України. – Т.1. – К., 1996.

25. Указ Президента України “Про стратегію подолання бідності” //Офіційний вісник України. – 2001. – № 33.

26. Сімейний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-iii

27. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF

^ 7. Модульний та підсумковий контроль

Організація контролю знань з дисципліни здійснюється в рамках кредитно-модульної системи. Протягом семестру контроль знань студентів здійснюється за результатами тестування за змістовими модулями. На самостійну роботу виносяться ті положення теми, які не розглядалися на лекції. Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється під час тестування за змістовими модулями.

Зразки тестових завдань

^ 1. За якими ознаками можна харектизувати соціальну політику

а) рівень розрооки та реалізації соціальної політики;

б) зміст заходів, завдань соціальної політики;

в) період реалізації соціальної політики;

г) усі відповіді вірні

^ 2. Соціальні держави поділяються на такі типи:

а) ліберальна держава;

б) консервативна (або корпоративна) держава;

в) унітарна держава;

г) соціал-демократична держава.

^ 3. Соціальна держава повинна забезпечити:

а) досягнення в суспільстві соціальної справедливості;

б) послаблення соціальної нерівності;

в) формування сприятливого для людини життєвого середовища;

г) усі відповіді вірні.

^ 4. Основними принципами соціальної політики є:

а) соціальної справедливості;

б) індивідуальної соціальної відповідальності;

в) соціальної солідарності;

г) соціального партнерства.

^ 5. Об’єкти соціальної політики:

а) недієздатні, немічні, інваліди, діти і молодь;

б) непрацездатне населення, люди похилого віку;

в) пенсіонери;

г) держава.

^ 6. До головних суб’єктів соціальної політики належать:

а) люди, держава, політичні партії;

б) громадські організації, різноманітні фонди;

в) підприємці та роботодавці;

г) суспільство.

^ 7. Державні соціальні стандарти - це:

а) показник споживання продуктів харчування;

б) показники необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними соціально-культурними послугами.

в) встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій.

^ 8. Соціальні норми і нормативи - це:

а) встановлені законами, іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій;

б) показники необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними соціально-культурними послугами.

^ 9. За характером задоволення потреб соціальні нормативи поділяються на:

а) нормативи споживання;

б) нормативи раціонального споживання;

в) нормативи доходу;

г) нормативи забезпечення.

^ 10. За рівнем задоволення соціальних потреб нормативи поділяються на:

а) нормативи доходу.

б) нормативи мінімального споживання;

в) статистичні нормативи;

г) нормативи забезпечення;

д) нормативи раціонального споживання;

^ 11.Прожитковий мінімум - це:

а) половина вартості мінімального споживчого кошику;

б) глибина прірви бідності;

в) мінімум який визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення;

^ 12. Соціальний захист - це:

а) мінімум який визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення;

б) комплекс організаційно-правових, та економічних заходів, спрямованих на забезпечення життя, здоров'я та добробуту населення за конкретних економічних умов;

в) показники необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними соціально-культурними послугами.

^ 13. У перше пенсійне забезпечення на основі соціального страхування було запроваджено в:

а) Німеччині (1889);

б) Канаді (1895);

в) Росії (1916);

г) Великобританії (1889).

^ 14. Види соціального страхування в Україні:

а) у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності;

б) пенсійне;

в) від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань;

г) на випадок безробіття;

д) медичне страхування.

^ 15. Які види недержавних пенсійних фондів утворюються:

а) відкриті;

б) корпоративні;

в) професійні;

г) усі відповіді не вірні.

16. З скількох рівнів буде складатися система пенсійного забезпечення в Україні:

а) чотирьох;

б) трьох;

в) двох.

^ 17. За рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі призначаються такі пенсійні виплати:

а) пенсії за віком;

б) пенсії по інвалідності внаслідок загального захворювання;

в) пенсії у зв'язку з втратою годувальника.

^ 18. Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" передбачено такі види допомог:

а) малозабезпеченим сім'ям;

б) одноразова допомога при народженні дитини;

в) по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х річного віку;

г) на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням;

д) на дітей одиноким матерям.

ж) у зв'язку з вагітністю і пологами.

Кожне тестове питання оцінюється 0,5 бала. Система заохочень до 20 балів (бонуси) за активність на семінарських заняттях, підготовка та захист реферату.


^ Розподіл балів за видами навчальної діяльності

Модуль І

Сума

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ100

Теми 1 - 3

Теми 4 - 6

50

50


Заходи додаткового діагностування рівня навчальних досягнень під час проведення підсумкового контролю не проводяться. Залік виставляється на підставі набраних балів під час тестування за змістовими модулями та додаткових балів (бонусів). Для отримання заліку студент повинен набрати не менше 60 балів


^ Шкала підсумкового оцінювання:

Підсумкова оцінка університету

(нормативний рейтинговий бал)

Оцінка

ECTS

Залік

90-100

AЗараховано

83-89

B

75-82

C

68-74

D

60-67

E

35-59

FX

Незараховано

0-34

F


^ 8. Методичне забезпечення:

- навчальна програма;

- конспект лекцій;

- тести.

9. Література

Основна література

1. Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/tt1001y2001/page5

2. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/49-15

3. Закон України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/1768-14

4. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України з питань надання допомоги малозабезпеченим сім’ям” //Офіційний вісник України. – 2002. – № 46.

5. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2240-14

6. Закон України “Про прожитковий мінімум” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/966-14

7. Закон України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2017-14

8. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1533-14

9. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1105-14

10. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1058-15

11. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення“ [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1057-15

12. Закон України “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні //Закони України. – Т. 20. – К., 2001.

13. Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту //Закони України. – Т.6. – К., 1996.

14. Закон України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” //Закони України. – Т.6. – К., 1996.

15. Закон України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” //Закони України. – Т.1. – К., 1996.

16. Указ Президента України “Про стратегію подолання бідності” //Офіційний вісник України. – 2001. – № 33.

17. Сімейний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2947-iii

18. Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751. [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1751-2001-%D0%BF

19. Іванова О. Л. Соціальна політика: теоретичні аспекти : курс лекцій / О. Л. Іванова; Національний університет «Києво-Могилянська Академія», Школа соціальної роботи. – К. : КМ Академія, 2003. – 107 с.

20. Семигіна Т. В. Словник із соціальної політики / Т. В. Семигіна. – К.: Києво-Могилянська академія, 2005. – 256 с.

21. Скуратівський В.А., Палій О.М. Основи соціальної політики: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2002.

22. Ягодка А.Г. Соціальна інфраструктура і політика: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2000.

Додаткова література

1. Білецький С., Хахлюк А., Мірошниченко Т. Соціальне партнерство у розв’язанні проблем зайнятості ( приклад ЄС для України) // Україна: аспекти праці. – 2003 – № 3.

2. Гальчинський А. Формування ефективності стратегії соціальних перетворень / А. Гальчинський // Віче: – 2011. – № 13.

3. Мандибура В.О. Соціальна політика держави та її структурні складові // Україна: аспекти праці. – 2000. – № 7.

4. Сергієчко О. Соціальна політика в сучасному світі та в Україні // Україна: аспекти праці. – 2002. – № 1.

5. Стрельник О. Багатодітна сім’я в Україні: дискурси та суперечності соціальної політики / О. Стрельник // Соціологія: теорія, методи, маркетинг – 2011. – № 1.

6. Полозенко Д. Основні напрями соціальної політики на сучасному етапі розвитку економіки України / Д. Полозенко // Економіка України. – 2011. – № 7.

7. Хара В., Новиков В. Побудова соціальної держави національне завдання // Україна: аспекти праці. – 2003. – № 3.

8. Якуненко Н., Крищенко Н. Заміна пільг населенню на адресну грошову допомогу //Україна: аспекти праці. – 2003. – № 1.

Схожі:

Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма
Розроблено ст викладачем Жуком А. В. на основі програми навчальної дисципліни, затвердженої ректором університету 2012 року
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconЗатверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма
Розроблено ст викладачем Жуком А. В. на основі програми навчальної дисципліни, затвердженої ректором університету 2012 року
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconВ. Е. Абракітов Програма І робоча програма
Проректор з науково- заст декана ф-та ет педагогічної роботи з науково-методичної роботи
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconВ. Е. Абракітов Програма І робоча програма
Проректор з науково- заст декана ф-та ет педагогічної роботи з науково-методичної роботи
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconВ. Е. Абракітов Програма І робоча програма
Проректор з науково- заст декана ф-та ет педагогічної роботи з науково-методичної роботи
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconА. С. Макаренка Кафедра загальної та регіональної географії " затверджую " Проректор науково-педагогічної (навчальної) роботи М. М. Більченко " " 2012 р. Робоча програма
Географія*. Додаткова спеціальність: Біологія*. Спеціалізація: Краєзнавчо-туристична робота. 2012. – 9 с
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconА. С. Макаренка Кафедра загальної та регіональної географії " затверджую " Проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи М. М. Більченко " " 2012 р. Робоча програма
Географія*. Додаткова спеціальність: Біологія*. Спеціалізація: Краєзнавчо-туристична робота. 2012. – 10 с
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної роботи доц. Мамчур З.І. “ ” 2012 р. Робоча програма навчальної дисципліни ботаніка
Робоча програма навчальної дисципліни «Ботаніка» для студентів напряму підготовки 040102 – Біологія. – Львів: Львівський національний...
Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи З. І. Мамчур ” “ 20 р робоча програма навчальної дисципліни

Затверджую проректор з науково-педагогічної та методичної роботи 2012 робоча програма iconСклад науково-методичної ради умо
Голова нмр – Є. Р. Чернишова, перший проректор – проректор з науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародних зв’язків, кандидат...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи