Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; icon

Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
НазваПоложення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Сторінка2/5
Дата14.09.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5
^

Розділ IV. ОПЛАТА ПРАЦІ


Адміністрація зобов'язується:

1. Заробітну плату виплачувати в робочі дні двічі на місяць:

- аванс 16-18 числа;

- остаточну виплату - до 1 числа наступного за звітним місяця.

У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітну плату виплачувати напередодні.

Заробітну плату за весь час щорічної відпустки виплачувати не пізніше, ніж за три дні до початку відпустки.

2. Здійснювати перегляд і введення нових умов оплати праці за погодженням з профспілковим комітетом.

3. Встановлювати, за погодженням з профспілковим комітетом, доплати та надбавки до тарифних ставок, посадових окладів працівників у відповідності до додатка № 2.

4. Погодинну оплату праці проводити за ставками погодинної оплати праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять не нижче, ніж передбачено відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.

5. Про введення нових або зміну діючих умов оплати праці в бік погіршення повідомляти працівників не пізніше, як за два місяці до їх запровадження чи змін.

6. Здійснювати оплату надурочних робіт у подвійному розмірі.

7. Здійснювати додаткову оплату за роботу в нічний час (з 22.00 год. до 6.00 год.) працівникам, які за графіками роботи працюють у цей час, у розмірі 40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати).

8. Проводити компенсацію втрати частини заробітної плати у зв'язку з порушенням термінів її виплат, а також індексацію заробітної плати у відповідності до чинного законодавства.

9. Здійснювати оплату праці у вихідні, святкові та неробочі дні у порядку та з дотриманням вимог, передбачених законодавством, відповідно до ст. 107 КЗпП.

10. При виплаті заробітної плати письмово повідомляти працівника про дані, що належать до періоду, за який провадиться оплата праці:

  • загальна сума заробітної плати з розшифровкою за даними виплат;

  • розміри і підстави відрахувань та утримань із заробітної плати;

  • сума заробітної плати, що належить до виплати (ст.110, п.п. “а”, “б”, “в” КЗпП України, ст. 30 Закону України “Про оплату праці”).

11. Здійснювати оплату праці працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутніх працівників у розмірі до 50% посадового окладу відсутнього працівника (КЗпП України ст. 105; постанова КМ № 1298 від 30.08.2002 р. та постанова КМ № 790 від 23.08.2005 р.)

12. У разі простою не з вини працівника оплату праці здійснювати в розмірах не менше посадового окладу (тарифної ставки).

13. При припиненні трудового договору внаслідок порушення адміністрацією університету законодавства про працю, умов Колективного договору чи трудового договору, працівникові виплачувати вихідну допомогу в розмірі тримісячного середнього заробітку.

14. Питання щодо змін в оплаті праці, стягнень та інших дій за ініціативою адміністрації, що призводять до пониження оплати праці, здійснювати за наказом ректора, погодженого з профкомом.


Профком зобов'язується:

1. Здійснювати контроль за:

- правильністю встановлення посадових окладів і тарифних ставок;

- правильністю нарахування заробітної плати, у т.ч. за період відпустки, виплат заохочувального та компенсаційного характеру, за умови звернення працівника;

- своєчасною виплатою заробітної плати.

2. У разі виникнення заборгованості із заробітної плати здійснювати контроль за станом погашення заборгованості.


Спільні зобов’язання адміністрації та профкому:

1. Забезпечити дотримання законодавства про працю і зарплату, принципів соціальної справедливості і гласності в цих питаннях.

2. Створювати режим роботи в НДУ, який забезпечував би зацікавленість у дотриманні технологічної і трудової дисципліни, а також був зручним для працівників.

3. Постійно контролювати трудову дисципліну, вживати заходи з метою запобігання її порушень, у т.ч. притягати до відповідальності винних по кожному випадку порушень дисципліни.

^

Розділ V. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я


Адміністрація зобов'язується:

1. Забезпечити своєчасне виконання комплексних заходів у відповідності до додатка № 3.

2. Виділяти кошти для забезпечення виконання заходів з охорони праці не менше 0,2% від фонду оплати праці.

3. Відповідно до вимог чинного законодавства проводити чергові атестації робочих місць зі шкідливими і небезпечними умовами праці з метою підтвердження категорії працівників, які мають право на пільги, компенсації та доплати за роботу в несприятливих умовах , у т.ч. на додаткову відпустку.

4. Зберігати середню заробітну плату працівнику, який відмовився від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров'я або життя чи здоров’я людей, які його оточують.

5. Виплачувати вихідну допомогу в розмірі тримісячного середнього заробітку, якщо працівник розірвав трудовий договір за власним бажанням через те, що адміністрація не виконує законодавства про охорону праці, умов Колективного договору.

6. Щорічно проводити спеціальне навчання та перевірку знань із питань охорони праці працівників, робота яких пов'язана з підвищеною небезпекою, а також один раз на три роки – посадових осіб згідно із затвердженими навчальними планами та програмами.

7. Працівникам, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, безкоштовно видавати молоко або рівноцінні харчові продукти в дні фактичної зайнятості їх у зазначених умовах на підставі службової записки керівника підрозділу у відповідності до додатка № 4 за результатами атестації робочих місць.

8. На роботах зі шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов'язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видавати безкоштовно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту, а також миючі та знешкоджуючі засоби у відповідності до додатка № 5.

9. Один раз на 36 місяців видавати безкоштовно водіям на зимовий період куртки бавовняні на утепленій підкладці.

10. Видавати безкоштовно двірникам спецвзуття: черевики шкіряні щорічно; додатково взимку – напівчоботи утеплені (терміном на 48 місяців).

11. Надавати додаткові відпустки за особливий характер праці згідно з додатком № 6.

12. Надавати додаткові відпустки працівникам, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, згідно з додатком № 7.

13. У разі тимчасової втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або профзахворювання потерпілому виплачувати одноразову допомогу за рахунок коштів державного бюджету:

а) при втраті працездатності до 10 днів у розмірі 1/3 заробітної плати (посадового окладу);

б) при втраті працездатності до 20 днів у розмірі 2/3 заробітної плати (посадового окладу);

в) при втраті працездатності більше 20 днів у розмірі місячної заробітної плати (посадового окладу);

Якщо комісією з розслідування нещасного випадку буде встановлено, що ушкодження здоров’я настало не тільки з вини адміністрації, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більше як на 50%.

14. Проводити своєчасне розслідування нещасних випадків на виробництві з працівниками зі складанням відповідного акту.

15. Забезпечити проведення медичних оглядів працівників університету, роботи яких пов’язані зі шкідливими та несприятливими умовами праці, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

16. Забезпечити основні структурні підрозділи університету аптечками для надання першої медичної допомоги у відповідності із додатком № 8.

17. Здійснювати доплати працівникам університету, які зайняті на робочих місцях зі шкідливими умовами праці, згідно з додатком № 9.

18. Надавати додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати членам добровільної пожежної дружини, які беруть активну участь у забезпеченні пожежної безпеки в університеті та у гасінні пожеж, тривалістю до 10 робочих днів на рік з урахуванням фактично відпрацьованого робочого часу, а також грошові премії.

19. Вживати заходи щодо підготовки приміщень університету до роботи в осінньо-зимовий період. Забезпечувати протягом цього періоду стійкий температурний режим у приміщеннях згідно зі встановленими нормами.

20. Забезпечувати відповідно до санітарно-гігієнічних норм повітряний і світловий режим у приміщеннях університету.

21. При укладанні трудового договору знайомити кожного працівника з умовами його праці, можливими наслідками їх для його здоров'я і з нормативними документами по охороні праці тощо під розписку. Не укладати трудові договори з громадянами, у яких є медичні протипоказання до даної роботи.


Спільні зобов'язання адміністрації і профкому:

1. Забезпечити контроль за виконанням вимог щодо створення здорових і безпечних умов праці, передбачених чинним законодавством.

2. При здійсненні заходів щодо підготовки університету до нового навчального року максимально враховувати пропозиції працівників щодо поліпшення умов праці, побуту, внесених при проведенні огляду-конкурсу з охорони праці.

3. Забезпечувати проведення адміністративно-громадського контролю за охороною праці.

4. Здійснювати перевірку стану охорони праці і підготовки університету до нового навчального року з обов'язковим складанням акту готовності.


Профком зобов'язується:

1. Відповідно до ст. 41 Закону України "Про охорону праці" та ст. 30 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" здійснювати контроль за додержанням законодавчих і нормативних актів з питань охорони праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці і належного виробничого побуту та забезпечення працівників засобами колективного й індивідуального захисту.

2. Вживати заходи щодо посилення громадського контролю за виконанням чинного законодавства і нормативних актів з охорони праці та виробничого середовища, підвищення ефективності роботи комісій та представників профспілки з питань охорони праці.

3. Домагатися своєчасної виплати одноразової допомоги в разі тимчасової втрати працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.

4. Забезпечити участь представників профспілки в роботі комісій із розслідування причин нещасних випадків, опрацьовувати заходи щодо їх запобігання, а також у вирішенні соціальних питань, пов'язаних із профілактикою ушкодження здоров’я працюючих.

5. Організовувати навчання профспілкового активу, представників профспілки з питань охорони праці та здійснення громадського контролю за забезпеченням прав і соціальних гарантій співробітників, передбачених законодавством з охорони праці.

6. Здійснити аналіз даних щодо втрат через тимчасову непрацездатність, розробити заходи щодо зміцнення здоров'я працівників.

7. Здійснювати контроль за дотриманням працівниками нормативних актів з охорони праці.

8. Сприяти організації відпочинку працівників і їх дітей в оздоровчих установах.


Розділ VI. СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ПІЛЬГИ, ГАРАНТІЇ, КОМПЕНСАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Адміністрація зобов'язується:

1. Преміювати та надавати матеріальну допомогу працівникам університету у відповідності до положення (Додаток № 10) та ст. 144 КЗпП України.

2. Згідно зі ст. 24 закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” науково-педагогічним працівникам, які виходять на пенсію, виплачувати грошову допомогу в розмірі шести місячних посадових окладів.

3. Своєчасно оформляти документи та представлення працівників до призначення пенсії.

4. До 30 травня готувати навчальну та науково-дослідну базу "Лісове озеро" до роботи в літній період зі складанням відповідного акту.

5. Надавати профспілковій організації університету приміщення, споруди, призначені для ведення культурно-освітньої, оздоровчої, фізкультурної та спортивної роботи серед працівників університету та членів їх сімей.

6. Передачу в оренду землі, споруд, приміщень, обладнання проводити за погодженням з профспілковим комітетом як представником трудового колективу.

7. Для співробітників університету виділяти транспорт та надавати допомогу у вирішенні побутових питань за відповідну плату.

8. Сприяти роботі медичних працівників у медпункті (терапевта та стоматолога). Виділяти необхідні кошти для придбання інвентаря та медикаментів для надання першої медичної допомоги.

9. Опублікування за рахунок коштів університету монографій викладачів, які завершують написання докторських дисертацій.

10. Опублікування за рахунок коштів університету після захисту докторської дисертації монографій докторів наук, які працюють на постійній основі в університеті за напрямком їх наукових досліджень.


Спільні зобов'язання профкому та адміністрації:

1. Організовувати оздоровлення співробітників та членів їх сімей на навчальній та науково-дослідній базі "Лісове озеро" за відповідну плату.

2. Організовувати вітання працівників з ювілейними датами.

3. Забезпечувати соціально-культурне обслуговування пенсіонерів, що пропрацювали в НДУ понад 15 років, надавати їм матеріальну та іншу допомогу.


Зобов'язання профкому:

1. Здійснювати контроль за забезпеченням адміністрацією необхідних житлово-побутових умов і санітарно-гігієнічних норм та дотримання мешканцями житлових приміщень правил проживання, пожежної безпеки.

2. Сприяти організації роз’яснювальної роботи щодо пенсійного забезпечення працівників та їхнього соціального страхування.

3. У межах фінансових можливостей надавати допомогу в разі захворювання членів профспілки та в інших випадках.

4. Брати безпосередню участь в реалізації житлово-побутових та соціально-культурних проектів шляхом залучення громадськості, посильної участі в фінансуванні тощо.

5. Забезпечувати своєчасний розгляд скарг і заяв громадян із житлово-побутових питань. Публікувати списки квартирного обліку.

6. Організувати постійний громадський контроль за роботою закладів громадського харчування та побутового обслуговування, торгівлі. Заслуховувати керівництво цих закладів з питань їх діяльності.

7. Давати принципову оцінку порушенням моральних норм та трудової дисципліни членами профспілки, враховувати такі факти при розподілі соціальних пільг.

1   2   3   4   5

Схожі:

Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconПоложення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconКолективний договір
Колективний Договір укладається на основі Кодексу законів про працю України, Закону України про Колективні договори й угоди, та Статуту...
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconШановні учасники конференції!
Договір укладено відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України про освіту, Закону України про вищу...
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconКолективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки
Закону України «Про колективні договори І угоди», Генеральної, галузевої угод, Закону України про освіту, Закону України про вищу...
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconКодекс законів про працю України ( Затверджується Законом n 322-viii ( 322а-08 )
Завдання Кодексу законів про працю України Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи...
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20
Законом України “Про зайнятість населення” і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconЗакон України "Про колективні договори І угоди", Трудовий договір. Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди)
Сот “Буревісник”, видавництва, бібліотеки, навчально-тренувального та навчально-інформаційного центрів, агробіостанції-ботанічного...
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconТипова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях
Законом України “Про зайнятість населення” і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconЗакон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування
Причини виробничого травматизму та професійних захворювань. Заходи щодо їх усунення
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconЗакон україни про колективні договори І угоди

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи