Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; icon

Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
НазваПоложення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Сторінка5/5
Дата14.09.2012
Розмір0.5 Mb.
ТипПоложення
1   2   3   4   5

ПЕРЕЛІК


виробництв, робіт, професій, посад, працівникам яких надається

додаткова відпустка за шкідливі умови праці

№№

п/п

Професія, посада

Робоче місце


Тривалість додаткової відпустки

1.

Кухар

Їдальня

2 кал. днів

2.

Кондитер

Їдальня

3 кал. днів

3

Електрозварник ручного зварювання

Майстерня

7 кал. днів

4

Водій автомобіля вантажністю від

3 т. і вище

Гараж

4 кал. днів

5

Водій автомобіля вантажністю від

1.5 т. до 3 т.

Гараж

4 кал. днів

6

Водій автобуса

Гараж

4 кал. днів

7

Водій автомобіля легкового

Гараж

4 кал. днів

8

Столяр, ст.майстер, провідний фахівець, майстер майстерні

(працівник, який працює на

деревообробних верстатах)

Столярний відділ майстерні

3 кал. днів

9

Електорогазозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням

Майстерня

5 кал. днівДодаток №8

ПЕРЕЛІК


основних структурних підрозділів, які забезпечуються аптечками для надання першої медичної допомогиСтруктурні підрозділи

Кількість комплектів аптечок першої медичної допомоги

1

Гуртожитки

по 1 комплекту

2

Навчальні корпуси

по 1 комплекту

3

Майстерня

1 комплект

4

Автогараж (на кожний транспортний засіб)

по 1 комплекту

5

Господарський двір

1 комплект

6

Навчальна та науково-дослідна база « Лісове озеро»

1 комплект

7

Виробничо-видавничий відділ

1 комплект

8

Їдальня

1 комплект

9

Бібліотека:

- відділ комплектування та наукової обробки документів;

- відділ книгозберегання;

- відділ інформаційних технологій та коп’ютерного забезпечення

по 1 комплекту в кожний підрозділ

10

Читальні зали, абонементи, інформаційно-бібліографічний відділ

по 1 комплекту в кожний підрозділ

11

Секція ботаніки та екології кафедри біології

1 комплект

12

Секція зоології та анатомії кафедри біології

1 комплект

13

Кафедра географії

1 комплект

14

Кафедра хімії

1 комплект

15

Лабораторії хімії, зоології, анатомії

по 1 комплекту в кожний підрозділ

16

Навчально-дослідна агробіостанція

1 комплект

17

Кафедра фізики

1 комплект

18

Лабораторія ЕОМ кафедри прикладної математики та інформатики

1 комплект

19

Кафе “Юність”

1 комплект

20

Лабораторії фізики

1 комплект

21

Деканати факультетів

по 1 комплекту

22

Кафедра фізичного виховання та валеології

1 комплект

23

Лабораторія ТЗН факультету іноземних мов

1 комплект

24

Редакційно-інформаційний центр

1 комплект

25

Центр інформатизації

1 комплект

27

Відділ кадрів

1 комплект

28

Господарська частина

1 комплект

29

Бухгалтерія

1 комплект

30

НМЦентр

1 комплект

31

Підготовче відділення

1 комплект

32

АТС

1 комплект

33

Ремонтно-будівельна бригада

2 комплекти

34

Навчально-методичний кабінет природничо-географічного факультету

1 комплект

35

Спортивні зали

по 1 комплекту в кожнийДодаток №9

ПЕРЕЛІК


робочих місць, виробництв, робіт, професій та посад, працівникам яких встановлюється доплата за шкідливі умови праці

№№

п/п

Професія, посада

Робоче місце


Розмір доплати

1

Електрозварник ручного зварювання

Майстерня

12 %

2

Кондитер

Їдальня

8 %

3

Електрогазозварник, зайнятий різанням та ручним зварюванням

Майстерня

8 %

4

Прибиральниця

Прибирання туалетів

10%

5

Двірники, зайняті на прибиранні сміттєсховищ

Територія університету

10%Додаток №10

ПОЛОЖЕННЯ

про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

1. Фонд преміювання для заохочення працівників із числа професорсько-викладацького, учбово-допоміжного, обслуговуючого та адміністративно-управлінського персоналу та фонд матеріальної допомоги співробітникам є складовою частиною загального фонду оплати праці, які створюються за рахунок його економії в результаті покращення організації праці, підвищення ефективності праці тощо.

2. Розмір фонду преміювання та матеріальної допомоги встановлюється у розмірах не менше 2 відсотків планового фонду заробітної плати.

3. Преміювання працівників із числа професорсько-викладацького складу проводиться:

- за активну навчально-методичну і наукову діяльність; розробку нових методик викладання, видання підручників, навчальних посібників, монографій та іншої методичної літератури;

- забезпечення високої якості наукових досліджень у відповідності з тематичними планами; організацію позааудиторної роботи, виховання у студентів пізнавальної активності, формування навичок застосування на практиці отриманих знань;

- за активну участь в організації роботи зі студентами в позанавчальний час, розвиток технічної та художньої творчості, культурно-масової, спортивно-оздоровчої, туристично-краєзнавчої роботи тощо;

- за роботу із залучення студентів до наукової роботи, участь в олімпіадах;

- за вагомий внесок у роботу щодо оснащення кабінетів, аудиторій, лабораторій технічними засобами навчання, навчальними посібниками та наочністю, естетичному їх оформленню;

- за вдосконалення педагогічної майстерності, методики роботи зі студентами, систематичне підвищення свого професійного рівня, активну участь у громадському житті колективу.

4. Преміювання працівників із числа адміністративно-управлінського, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу проводиться:

- за своєчасне, чітке і сумлінне виконання своїх обов'язків, умілу організацію роботи підлеглих, утримання в належному експлуатаційному стані закріплених за працівниками приміщень, кабінетів, лабораторій, споруд, обладнання, інвентарю, територій університету;

- за матеріально-технічне забезпечення процесу навчання, господарської діяльності; дотримання правил і норм з техніки безпеки, пожежної безпеки, правил внутрішнього розпорядку та дисципліни праці;

- за активну участь у створенні належних умов для праці, побуту, відпочинку, розвитку фізкультурно-масової роботи і медичного обслуговування працівників та студентів;

- за ефективну організацію виховної роботи серед студентів, забезпечення скорочення порушень дисципліни і високу культуру поведінки студентів, а також виконання планів і програм з виховної роботи;

- за створення житлово-побутових умов у гуртожитках, які відповідають діючим санітарним нормам;

- за зразкову організацію бухгалтерського обліку, якісне складання і своєчасне подання кошторисної документації, періодичної фінансової і статистичної звітності;

- за дотримання штатної та фінансової дисципліни;

- за бережливе ставлення до власності університету, економію всіх ви­дів ресурсів.

5. Преміювання працівників також може проводитися до:

  • Міжнародного жіночого дня 8 Березня;

  • Дня працівників освіти.

6. Розміри одноразових премій встановлюються від 100 грн. до розміру середньомісячної заробітної плати. Премії затверджуються наказом ректора за поданням керівників підрозділів та за погодженням із профкомом університету.

Преміювання проректорів, деканів, завідуючих загальноуніверситетськими кафедрами та керівників інших загальноуніверситетських підрозді­лів здійснюється за рішенням ректора та за погодженням з профкомом університету.

7. Преміювання професорсько-викладацького складу після опублікування підручника, навчально-методичного посібника з грифом Міністерства освіти і науки України, патенту, авторського свідоцтва в розмірі посадового окладу. У разі, коли авторів більше двох, два посадові оклади діляться на кількість авторів.

8. Преміювання працівників університету за результатами захисту кандидатської, докторської дисертації в розмірі посадового окладу.

9. При досягненні співробітниками 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80-літнього віку при стажі роботи в університеті до 10 років преміювання здійснюється в розмірі 250 грн., від 10 до 15 років – 350 грн., від 15 до 20 років – 450 грн., більше 20 років – у розмірі посадового окладу (за поданням керівників структурних підрозділів). Премії затверджуються наказом ректора.

10. Преміювання працівників у відповідності з пп. 3 і 4 цього Положення може здійснюватися щоквартально, щосеместрово, за результатами навчального та календарного року.

11. Не здійснюється преміювання тих працівників, на яких було накладено дисциплінарне стягнення протягом терміну його дії.

12. Надавати працівникам університету матеріальну допомогу у розмірі до 1000 грн. але не більше посадового окладу:

а) у разі смерті членів сім’ї працівника (чоловіка, дружини, дітей, батька чи матері);

б) у разі смерті працівника - особі, яка взяла на себе організацію похорону.

Підставою є заява працівника або особи, яка взяла на себе організацію похорону та доданої до неї копії свідоцтва про смерть.

13. При довготривалому стаціонарному лікуванні працівника університету чи його неповнолітніх дітей, а також у разі інших обставин, які обтяжують матеріальне становище працівника та його сім’ю (стихійне лихо, нещасний випадок тощо), матеріальну допомогу надавати в кожному окремому випадку, але не більше одного посадового окладу на рік, за заявою працівника та доданих до неї відповідних документів (довідок, листів непрацездатності тощо).

14. Надавати навчально-допоміжному, адміністративно-управлінському та обслуговуючому персоналу університету перед черговою відпусткою матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі 50 відсотків посадового окладу на рік у межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі доходів і видатків, але з урахуванням наданої матеріальної допомоги відповідно до п.13 (залежно від фінансових можливостей університету).

15. Надавати працівникам бібліотеки допомогу на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставка заробітної плати). Матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань за рішенням адміністрації у розмірі одного посадового окладу (ставка заробітної плати) на рік (Закон України Про бібліотеки та бібліотечну справу”).

16. Здійснювати щорічне присудження звання “Заслужений працівник Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя” згідно Положення “Про присудження звання “Заслужений працівник Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя”. Щорічну премію встановити в розмірі посадового окладу.

^ Додаток №11

ПОЛОЖЕННЯ

щодо витрат коштів, перерахованих адміністрацією університету первинній профспілковій організації працівників на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

1. Кошти, які відраховуються адміністрацією університету первинній профспілковій організації працівників на культурно-масову, фізкультурно-спортивну та оздоровчу роботу (далі - кошти), витрачаються відповідно до ст. 250 КЗпП України, ст. 44 Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Статуту Профспілки працівників освіти і науки України, планів роботи первинної профспілкової організації працівників.

2. Первинна профспілкова організація працівників може кооперувати кошти.

3. Витрати коштів здійснюються як у безготівковій, так і в готівковій формі.

4. Первинна профспілкова організація працівників може витрачати кошти на культурно-масову роботу, зокрема на:

- купівлю для членів профспілки квитків на колективне відвідування музеїв, виставок, театрів, кінотеатрів, цирку, планетаріїв, стадіонів, інших закладів культури;

- купівлю для членів профспілки абонементів на відвідування музично-літературних, тематичних лекторіїв та інших заходів;

- придбання художньо-публіцистичної літератури для таборів відпочинку і організації дозвілля членів профспілки;

- проведення свята новорічної ялинки для членів профспілки, їх дітей та членів сімей, закупівлю новорічних подарунків для членів профспілки та їх дітей;

- оплату путівок на міські та заміські екскурсії, маршрути вихідного дня для членів профспілки, їх дітей, їх дружин (чоловіків);

- оплату для членів профспілки концертів, вистав, кіносеансів, які проводяться після урочистих засідань, присвячених пам’ятним датам, професійним і державним святам.

5. Первинна профспілкова організація може витрачати кошти на фізкультурно-масову роботу, зокрема, на організацію спортивно-масових заходів для членів профспілки та членів їх сімей.

6. Первинна профспілкова організація може витрачати кошти на оздоровчу роботу, зокрема на:

- закупівлю путівок для оздоровлення членів профспілки, їх дружин (чоловіків) та дітей до 18 років на базах відпочинку, в пансіонатах, санаторіях з оплатою згідно з рішенням профспілкового комітету;

- закупівлю путівок для оздоровлення дітей членів профспілки в міських та заміських оздоровчих таборах з оплатою згідно з рішенням профспілкового комітету;

- часткової оплати путівок для дітей членів профспілки в міські та заміські табори відпочинку.

1   2   3   4   5

Схожі:

Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconПоложення цей колективний договір укладено відповідно до: Закону України "Про колективні договори І угоди"; "Кодексу законів про працю України";
Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,...
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconКолективний договір
Колективний Договір укладається на основі Кодексу законів про працю України, Закону України про Колективні договори й угоди, та Статуту...
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconШановні учасники конференції!
Договір укладено відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди», Закону України про освіту, Закону України про вищу...
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconКолективний договір між ректором внту та профспілковим комітетом на 2012-2014 роки
Закону України «Про колективні договори І угоди», Генеральної, галузевої угод, Закону України про освіту, Закону України про вищу...
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconКодекс законів про працю України ( Затверджується Законом n 322-viii ( 322а-08 )
Завдання Кодексу законів про працю України Кодекс законів про працю України регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи...
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconЗатверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. №20
Законом України “Про зайнятість населення” і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconЗакон України "Про колективні договори І угоди", Трудовий договір. Розробка, укладення та виконання колективного договору (угоди)
Сот “Буревісник”, видавництва, бібліотеки, навчально-тренувального та навчально-інформаційного центрів, агробіостанції-ботанічного...
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconТипова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях
Законом України “Про зайнятість населення” і Кодексом законів про працю України, уклали цей договір про нижченаведене
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconЗакон України „Про охорону праці. 2 Кодекс законів про працю України. 3 Трудовий договір. 4 Колективний договір. Номенклатурні заходи з охорони праці. 5 Фонди охорони праці, їх формування
Причини виробничого травматизму та професійних захворювань. Заходи щодо їх усунення
Положення цей Колективний договір укладено відповідно до: Закону України \"Про колективні договори І угоди\"; \"Кодексу законів про працю України\"; iconЗакон україни про колективні договори І угоди

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи