Положення про державну атестацію студентів в університеті\", затвердженого наказом по університету від 10 квітня 2007р. №51. У п 2 перше речення другого абзацу вилучити. Після другого абзацу п 2 вставити текст: \" icon

Положення про державну атестацію студентів в університеті", затвердженого наказом по університету від 10 квітня 2007р. №51. У п 2 перше речення другого абзацу вилучити. Після другого абзацу п 2 вставити текст: "
Скачати 228.01 Kb.
НазваПоложення про державну атестацію студентів в університеті", затвердженого наказом по університету від 10 квітня 2007р. №51. У п 2 перше речення другого абзацу вилучити. Після другого абзацу п 2 вставити текст: "
Дата14.09.2012
Розмір228.01 Kb.
ТипПоложення

Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя


Наказ


7 листопада 2007 р. м. Ніжин № 146


Про зміни в нормативних документах університету щодо державної атестації студентів


З метою вдосконалення нормативного регулювання державної атестації студентів університету відповідно до рекомендацій комісій Державної інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і науки України від 12.06.2007р. та 14.09.2007р.

н а к а з у ю:

1. Внести зміни до “Положення про державну атестацію студентів в університеті”, затвердженого наказом по університету від 10 квітня 2007р. №51.

1.1. У п.3.2 перше речення другого абзацу вилучити.

1.2. Після другого абзацу п.3.2 вставити текст:

Персональний склад ДЕК і секретаря комісії затверджує ректор університету не пізніше, як за місяць до початку роботи комісії. Кандидатури до складу ДЕК вносить декан факультету після консультацій з завідувачами профільних кафедр.

До складу ДЕК входять: ректор або проректор з навчальної чи наукової роботи, декан факультету або його заступник, завідувачі кафедр, професори, доценти профільних кафедр, провідні спеціалісти виробництва та працівники науково-дослідних інститутів.

До участі у роботі ДЕК як екзаменатори можуть залучатися професори і доценти відповідних кафедр, якщо в складі комісії немає представників цих кафедр. У цьому випадку вони користуються правами членів комісії”.

1.3. У передостанньому абзаці п.3.2 слова “викладач фахової методики” замінити словами “представник кафедри фахової методики”.

1.4. Останній абзац п.3.2 доповнити текстом: “та висококваліфікованих фахівців профільних підприємств, установ і організацій”.

1.5. У п.4 замість другого речення записати: “Списки студентів, допущених до державної атестації, підписуються деканом факультету і затверджуються ректором університету”.

2. Внести зміни до “Положення про магістерську роботу в університеті”, затвердженого наказом по університету від 10 квітня 2007р. №51.

У першому реченні п.3.4 після слів “розпорядженням декана факультету” перед словами “з числа найбільш кваліфікованих викладачів” записати “за поданням відповідної кафедри”.

3. Участь у роботі державної екзаменаційної комісії викладачів кафедр університету, які працюють на постійній основі, включати в річний обсяг навчальної роботи кафедри і планувати в їх основне навчальне навантаження.

4. Планування навчального навантаження викладачеві за участь у роботі державної екзаменаційної комісії здійснювати лише з дозволу декана факультету.

5. Деканам факультетів довести цей наказ до відома завідувачів кафедр факультету.

6. Наказ довести до відома деканів факультетів, завідувачів загальноуніверситетських кафедр, завідувачів науково-методичного та навчально-організаційного відділів.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної та методичної роботи В. С. Кладиногу.


^ Ректор університету О. Д. Бойко


Відповідальний В.С.Кладинога

Тел. 2-42-71


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора університету

від 10 квітня 2007 р. № 51

ЗМІНЕНО

Наказ ректора університету

від 7 листопада 2007 р. №146

ПОЛОЖЕННЯ

про державну атестацію в університеті

1. Державна атестація студентів університету проводиться державною екзаменаційною комісією після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні з метою встановлення фактичного рівня компетентностей майбутніх фахівців та його відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.

2. Формами державної атестації в університеті є державний екзамен та захист випускної роботи. Конкретні форми та терміни проведення державної атестації фахівців певного напряму (спеціальності) для здобуття того чи іншого освітньо-кваліфікаційного рівня визначаються навчальним планом згідно з вимогами відповідної освітньо-професійної програми.

2.1. На завершальному етапі здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста) проводиться державний екзамен з однієї або кількох базових дисциплін циклів природничо-наукової і професійної та практичної підготовки основної (додаткової) спеціальності.

2.2. У кінці останнього навчального семестру підготовки фахівців за спеціальностями „Педагогіка і методика середньої освіти” освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” проводиться державний екзамен з теорії і практики навчання й виховання та методики викладання фахового предмету основної спеціальності.

2.3. У окремих випадках відповідно до „Положення про дипломну роботу” державний екзамен може бути замінений захистом випускної (дипломної) роботи, якщо така можливість передбачена навчальним планом.

3. Державна атестація проводиться державними екзаменаційними комісіями (ДЕК). ДЕК створюється як єдина для денної, заочної (дистанційної) та екстернатної форм навчання з кожної спеціальності. При наявності великої кількості випускників створюється кілька комісій з однієї і тієї ж спеціальності. При малій кількості випускників може бути створена об'єднана комісія для споріднених спеціальностей.

3.1. ДЕК перевіряє науково-теоретичну та практичну підготовку випускників, вирішує питання щодо присвоєння їм відповідної кваліфікації, видання диплома державного зразка про здобуття освіти за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, в тому числі диплома з відзнакою, опрацьовує пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу і поліпшення якості освітньо-професійної підготовки фахівців в університеті, а також вносить пропозиції з питань надання рекомендацій окремим випускникам для вступу до аспірантури.

3.2. Державна екзаменаційна комісія організовується щорічно і діє протягом календарного року.

Голова комісії призначається Міністерством освіти і науки України за пропозицією ректора університету з числа провідних фахівців освіти і науки.

Персональний склад ДЕК і секретаря комісії затверджує ректор університету не пізніше, як за місяць до початку роботи комісії. Кандидатури до складу ДЕК вносить декан факультету після консультацій з завідувачами профільних кафедр.

До складу ДЕК входять: ректор або проректор з навчальної чи наукової роботи, декан факультету або його заступник, завідувачі кафедр, професори, доценти профільних кафедр, провідні спеціалісти виробництва та працівники науково-дослідних інститутів.

До участі у роботі ДЕК як екзаменатори можуть залучатися професори і доценти відповідних кафедр, якщо в складі комісії немає представників цих кафедр. У цьому випадку вони користуються правами членів комісії.

Кількість членів комісії при проведенні державної атестації студентів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра та спеціаліста становить не більше 4-х осіб: голова комісії, декан факультету або його заступник, представники фахових кафедр.

До складу державної екзаменаційної комісії з теорії і практики навчання і виховання та методики викладання фахової дисципліни входять 4 особи: голова комісії, декан факультету або його заступник, представник кафедри фахової методики, а також викладач педагогіки.

Кількість членів ДЕК при проведенні державної атестації на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» становить 5 осіб: голова, декан факультету або його заступник, а також 3 інші члени комісії з числа завідувачів фахових кафедр, провідних викладачів цих кафедр та висококваліфікованих фахівців профільних підприємств, установ і організацій.

3.3. Графік роботи державних екзаменаційних комісій затверджується ректором університету.

Розклад роботи державної комісії, узгоджений з головою комісії, затверджується проректором, відповідальним за навчальну та методичну роботу, на підставі подання декана факультету і доводиться до загального відома не пізніше, як за місяць до початку державної атестації.

4. До державної атестації допускаються студенти, які повністю виконали навчальний план даного напряму підготовки (спеціальності). Списки студентів, допущених до державної атестації, підписуються деканом факультету і затверджуються ректором університету.

5. Не пізніше, як за 5 днів до початку державної атестації деканом факультету для подання до ДЕК мають бути підготовлені такі документи:

- програма державного екзамену;

- списки студентів, допущених до державного екзамену, їх розподіл на підгрупи;

- списки студентів, допущених до захисту випускних робіт;

- зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані ними оцінки з дисциплін навчального плану, курсових робіт, практик тощо;

- випускні роботи, оформлені відповідно до прийнятих вимог, з висновками кафедри, відгуками керівника та рецензіями. До ДЕК можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної роботи – друковані статті за темою дослідження, документи, які вказують на практичне застосування результатів тощо.

6. Програма та методика проведення державного екзамену з фахових дисциплін (структура екзамену, послідовність і терміни проведення окремих частин екзамену, порядок та форма перевірки знань, критерії оцінювання тощо) розробляються фаховими кафедрами і схвалюються Вченою радою факультету.

На державному екзамені з теорії і практики навчання й виховання та методики викладання фахового предмету основної спеціальності студентові пропонуються теоретичне й практичне завдання з теорії та практики навчання і виховання відповідно до програми державного екзамену з теорії та практики навчання і виховання, схваленою Вченою радою університету, та завдання з методики викладання основного фахового предмету за програмою, схваленою Вченою радою відповідного факультету.

Усі програми державних екзаменів затверджуються ректором університету.

6.1. Програми державних екзаменів містять:

 • назву державного екзамену, напрям підготовки (спеціальність), освітньо-кваліфікаційний рівень, кваліфікацію;

 • перелік дисциплін навчального плану, що виносяться на державну атестацію;

 • вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь та навичок відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики;

 • критерії оцінювання;

 • форму проведення іспиту (усний, письмовий, тестовий, комбінований), структуру завдань тощо;

 • перелік засобів, які можуть використовувати студенти на екзамені;

 • короткий зміст навчального матеріалу, що виноситься на державну атестацію;

 • список рекомендованої літератури та інтернетресурсів.

6.2. Кафедри готують екзаменаційні матеріали (завдання, білети, тести тощо), які відповідають програмі державного екзамену та прийнятій методиці його проведення, і подають до навчальної частини університету не пізніше, як за 10 днів до початку екзамену.

Готовність екзаменаційних матеріалів перевіряє проректор, відповідальний за навчальну і методичну роботу.

7. Державна атестація проводиться на відкритому засіданні ДЕК за участю не менше половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії.

7.1. Усі рішення ДЕК приймаються на її закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, які брали участь у засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови ДЕК є вирішальним.

7.2. Тривалість проведення державних екзаменів і захисту випускних робіт не повинна перевищувати 6 академічних годин на день.

У разі необхідності студенту можуть бути поставлені додаткові запитання після завершення ним відповіді. Тривалість опитування студента разом з його відповіддю не повинна перевищувати 0,5 академічної години.

7.3. Усі засідання ДЕК протоколюються. Протокол підписують голова та члени державної комісії, які брали участь у засіданні. Книги протоколів ДЕК зберігаються в архиві університету.

До протоколу заносяться:

 • прізвище, ім’я та по батькові студента,

 • екзаменаційні завдання чи тема випускної роботи,

 • додаткові запитання,

 • короткі характеристики відповідей студента,

 • одержані оцінки,

 • особливі думки членів комісії,

 • присвоєна кваліфікація, а також який державний документ (з відзнакою чи без відзнаки) видається студенту-випускнику,

 • пропозиції щодо надання рекомендації для вступу до аспірантури,

 • список студентів, що не з’явились на засідання ДЕК і вважаються не атестованими.

7.4. Після закінчення роботи ДЕК голова комісії складає звіт і подає його ректору університету.

У звіті голови ДЕК дається аналіз рівня підготовки випускників і якості виконання випускних робіт; відповідність тематики цих робіт сучасним вимогам; характеристика знань студентів, виявлених на державному екзамені; вказуються недоліки в підготовці з окремих дисциплін; даються рекомендації щодо поліпшення навчального процесу.

Звіти голів ДЕК обговорюються на засіданнях вчених рад факультетів і вченої ради університету, приймаються рішення щодо удосконалення навчального процесу і якості підготовки фахівців.

8. Результати складання державного екзамену та захисту випускної роботи визначаються оцінками „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно” за національною шкалою, а також при потребі − оцінками за шкалами університету чи ECTS.

Критерії оцінювання розробляються відповідними кафедрами, затверджуються вченою радою факультету і включаються до програми державного екзамену.

Оцінки за результатами державної атестації оголошуються в день її проведення після оформлення протоколу засідання ДЕК.

Оцінки „відмінно”, „добре” та „задовільно” вважаються позитивними.

8.1. Повторне складання державного екзамену та захисту випускної роботи з метою підвищення позитивної оцінки не дозволяється.

8.2. Студенту, який отримав позитивні оцінки з усіх передбачених навчальним планом випробувань державної атестації, рішенням ДЕК присвоюється відповідна кваліфікація і видається державний документ про освіту.

Студенту, який не отримав позитивної оцінки принаймні з одного передбаченого навчальним планом випробування державної атестації, видається академічна довідка встановленого зразка.

8.3. Студенту, який протя­гом усього періоду навчання за певною освітньо-професійною програмою склав усі екзамени та диференційовані заліки лише з оцінками "відмінно" та "добре" за національною шкалою, з яких не менше як 75 відсотків – оцінки "відмінно", а також склав з оцінкою "відмінно" усі випробування державної атестації та виявив себе в науковій (творчій) роботі, видається диплом з відзнакою.

Диплом спеціаліста з відзнакою видається випускникам, які, при виконанні зазначених у попередньому абзаці умов, мають також диплом бакалавра з відзнакою за відповідним напрямом підготовки. Диплом магістра з відзнакою видається випускникам, які, при виконанні зазначених у попередньому абзаці умов, мають також диплом бакалавра або спеціаліста з відзнакою за відповідним напрямом підготовки.

8.4. Студент, який не з'явився на засідання ДЕК у встановлений розкладом час, вважається неатестованим. Це відзначається у протоколі засідання комісії.

У випадку, якщо студент не з'явився на засідання ДЕК з поважних (документально підтверджених) причин, деканом факультету з дозволу ректора університету призначається інший час для проведення державної атестації на одному з засідань ДЕК відповідно до затвердженого розкладу роботи комісії.

8.5. Студент, який не отримав позитивної оцінки на одному з випробувань державної атестації, не позбавляється права брати участь у наступних її випробуваннях.

8.6. Студент, який не склав державного екзамену або не захистив випускної роботи з позитивною оцінкою у термін, відведений графіком роботи державної екзаменаційної комісії, допускається до повторного складання державного екзамену чи захисту випускної роботи в наступний термін роботи ДЕК протягом трьох років після закінчення навчання за відповідною освітньо-професійною програмою.

8.7. У випадку, коли захист випускної роботи визнається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою.

8.8. Студентам, які не проходили державну атестацію з поважних причин (документально підтверджених), ректором університету (за поданням декана факультету) може бути продовжений термін навчання до наступного терміну роботи ДЕК і дозволено складання державного екзамену чи захист випускної роботи, але не більше, ніж на один рік.

8.9. Перелік дисциплін, що виносяться на державну атестацію, для осіб, які не склали або не складали державних екзаменів, визначається навчальним планом, який діяв у рік закінчення студентом навчання.

^ Схвалено Вченою радою університету

05 квітня 2007 р. Протокол №08


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора університету

від 10 квітня 2007 р. № 51


ПОЛОЖЕННЯ

про дипломну роботу в університеті


І. Загальні визначення

1.1. Дипломна робота – це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр” та „спеціаліст”. Захист дипломної роботи є однією з форм державної атестації.

1.2. Дипломна робота виконується студентами випускних курсів і передбачає:

- систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних фахових знань та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, технологічних, освітньо-виховних та методичних завдань;

- розвиток навичок самостійної пошукової роботи в галузі обраного фаху, оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов'язаних з темою роботи.

1.3. За своїм основним змістом дипломні роботи можуть бути історичними (базуватися на ретроспективному осмисленні проблем науки та практики), теоретико-експериментальними або методичними.

У дипломній роботі має бути витримане органічне співвідношення теоретичної та практичної частин, які разом мають скласти цілісну структуру науково-пізнавального процесу.

1.4. Дипломні роботи можуть виконуватися в межах базових дисциплін основної спеціальності (освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”) та другої спеціальності (освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”), а також загальної педагогіки, психології або фахової методики основної спеціальності (освітньо-кваліфікаційний рівень „спеціаліст”).

1.5. На основі цього Положення вчені ради факультетів за поданням кафедр затверджують критерії оцінювання та відповідні методичні рекомендації з урахуванням специфіки спеціальностей та зумовлених цим особливостей виконання і захисту дипломних робіт.

ІІ. Визначення тематики та організація виконання дипломних робіт

2.1. Теми дипломних робіт та їх керівники визначаються фаховими кафедрами та кафедрами педагогіки і психології й доводяться до відома студентів на початку останнього року навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні.

2.2. Керівниками дипломних робіт призначаються провідні викладачі кафедр, які, як правило, мають наукові ступені і вчені звання.

До керівництва дипломними роботами можуть залучатися також фахівці з інших вищих навчальних та спеціальних закладів і наукових установ (доктори і кандидати наук, висококваліфіковані фахівці у своїй галузі).

2.3. Студенту надається право обрати тему дипломної роботи, визначену кафедрою, або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки.

2.4. Список студентів-дипломників із зазначенням тем виконуваних ними робіт і наукових керівників затверджується деканом факультету на підставі письмової заяви студента, рекомендації кафедри та рішення ради факультету протягом трьох перших тижнів навчального року.

Зміни та уточнення теми дипломної роботи можуть бути затверджені розпорядженням декана факультету за вмотивованим поданням відповідних кафедр та схвалення ради факультету не пізніше, як за два місяці до початку державної атестації.

2.5. У тому випадку, якщо навчальним планом передбачається можливість проведення державної атестації або у формі державного екзамена, або у формі захисту дипломної роботи, то до виконання дипломної роботи допускаються студенти, які повністю виконали навчальний план, виявили схильність до науково-дослідної роботи і навчаються, як правило, на „відмінно” та „добре”.

2.6. Студенти, які виконують дипломні роботи, та їх наукові керівники періодично звітують про їх виконання на засіданнях відповідних кафедр та вченої ради факультету.

ІІІ. Захист дипломних робіт

3.1. Захист дипломних робіт проводиться на засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

3.2. Рішення про допуск дипломної роботи до захисту приймає декан факультету не пізніше, ніж за 5 днів до початку проведення державної атестації, на підставі висновку відповідної кафедри, відгуку наукового керівника та рецензії.

У державну екзаменаційну комісію разом з дипломною роботою подаються: висновок відповідної кафедри, відгук наукового керівника, рецензія. До комісії можуть бути надані також інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної роботи – друковані статті за темою дослідження, документи, які вказують на практичне застосування результатів тощо.

3.3. Рецензенти дипломних робіт призначаються розпорядженням декана факультету за поданням відповідних кафедр з числа найбільш ква­ліфікованих викладачів кафедр факультету або інших кафедр університету, які, як правило, повинні мати наукові ступені і вчені звання. До рецензування дипломних робіт можуть також залучатися висококваліфіковані фахівці з інших вищих навчальних закладів та наукових установ.

3.4. Результати захисту дипломних робіт визначаються оцінками „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно” за національною шкалою, а також при потребі − оцінками за шкалами університету чи ECTS. За такою ж системою оцінюється дипломна робота у відгуку наукового керівника та висновках рецензента.

"Відмінно" виставляється за ґрунтовно виконану роботу, відповідно до стандартних вимог у випадку, коли студент вільно володіє матеріалом обраної теми, оперує науковою термінологією, використовує і дає критичну оцінку широкого кола наукових джерел, здійснює самостійний аналіз опрацьованого матеріалу, використовує сучасні теорії та методи наукових досліджень, вміло поєднує теоретичні надбання з практикою, а його робота виконана з дотриманням усіх необхідних вимог.

"Добре" виставляється за ґрунтовно виконану роботу, сумлінну підготовку до захисту і вмілий виклад і знання матеріалу. Однак на захисті студент допускає певні неточності в трактуванні окремих проблем, відчуває труднощі в їх теоретичному узагальненні чи практичному аналізі або не використав достатньої кількості наукових джерел.

"Задовільно" виставляється, якщо студент виконав роботу відповідно до вимог, в основному, орієнтується в даній темі, але не може достатньо аргументовано сформулювати висновки, вміло пов’язати теоретичні узагальнення з практикою, відчуває значні труднощі в логічному викладі досліджуваних проблем, не достатньо переконливо і впевнено захищає дипломну роботу.

"Незадовільно" виставляється у випадку, коли робота має суттєві недоліки, виконана з відступом від встановлених вимог, а її автор не орієнтується в питаннях теми, не володіє необхідним понятійним апаратом, не опанував мінімумом наукових джерел, не володіє матеріалом обраної теми.

3.5. У випадку, коли захист дипломної роботи визнається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою.

3.6. Якщо дипломна робота, виконання якої за навчальним планом не є обов’язковим, не допущена до захисту, студент складає відповідний державний екзамен.

3.7. Усі питання, пов’язані з розглядом дипломних робіт державними екзаменаційними комісіями, вирішуються ”Положенням про державну атестацію в університеті” та нормативними документами МОН України, що регламентують порядок організації та проведення державної атестації у вищих навчальних закладах.

IV. Оформлення, зберігання та використання дипломних робіт

4.1. Дипломна робота подається до захисту у вигляді друкованого тексту, набраного на комп’ютері (кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5) орієнтовним обсягом 40-50 сторінок основного тексту. Робота виконується державною мовою, за можливим винятком для спеціальностей „Мова і література (іноземна)” напряму „філологія”.

4.2. Дипломна робота має включати: вступну частину, розділи з викладом результатів дослідження, висновки, список використаної літератури і джерел.

Посилання в тексті роботи на використані джерела і публікації оформляються згідно з діючими стандартами.

4.3. Захищені дипломні роботи зберігаються на відповідних кафедрах або у навчально-методичних кабінетах протягом трьох років, після чого списуються в установленому порядку.

4.4. Результати досліджень, виконаних авторами дипломних робіт, можуть використовуватися в навчальному процесі та науковій роботі з обов'язковим дотриманням авторського права.


^ Схвалено Вченою радою університету

05 квітня 2007 р. Протокол №08


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ректора університету

від 10 квітня 2007 р. № 51

ЗМІНЕНО

Наказ ректора університету

від 7 листопада 2007 р. №146


ПОЛОЖЕННЯ

про магістерску роботу в університеті


І. Загальні визначення

1.1. Магістерська робота є кваліфікаційним науково-практичним дослідженням, що виконується на завершальному етапі навчання студента за освітньо-професійною програмою підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”. Захист магістерської роботи є формою державної атестації.

1.2. Магістерська робота має містити науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати, наукові положення і свідчити про спроможність студента самостійно проводити наукові дослідження в обраній галузі знань.

У магістерській роботі має бути витримане органічне співвідношення теоретичної та практичної частин, які разом мають скласти цілісну структуру науково-пізнавального процесу.

Узагальнені в магістерській роботі результати досліджень, проведених автором, повинні задовольняти такі вимоги:

- відповідати сучасному стану певної наукової галузі та перспективам її розвитку;

- містити науково обґрунтовані теоретичні або експериментальні результати;

- аргументовано вирішувати конкретну науково-практичну чи професійну проблему.

Результати досліджень повинні бути апробованими у вигляді публікацій в періодичних виданнях та наукових збірниках, доповідей на наукових або науково-практичних конференціях тощо.

1.3. За своїм основним змістом магістерські роботи можуть бути історичними (базуватися на ретроспективному осмисленні проблем науки та практики), теоретико-експериментальними або методичними.

Визначальними орієнтирами магістерських робіт є цілісна єдність загально-наукової та професійної підготовки майбутнього фахівця.

1.4. На основі цього Положення фахові кафедри розробляють відповідні методичні рекомендації з урахуванням специфіки проведення наукових досліджень в певних наукових галузях та зумовлених цим особливостей виконання магістерських робіт.

ІІ. Визначення тематики та організація виконання

магістерських робіт

2.1. Теми магістерських робіт та їх керівники визначаються фаховими кафедрами і доводяться до відома студентів на початку навчального року.

2.2. Керівниками магістерських робіт призначаються професори, доценти, старші викладачі (кандидати наук) університету.

До керівництва магістерськими роботами можуть залучатися також висококваліфіковані фахівці (доктори і кандидати наук) з інших вищих навчальних закладів та наукових установ.

2.3. Студенту-магістранту надається право обрати тему, визначену кафедрою, або запропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки.

2.4. Теми магістерських робіт мають бути пов'язані, як правило, з напрямами основних науково-дослідних робіт відповідних кафедр або продовжувати (узагальнювати) результати дослідницької роботи їх авторів, проведених на попередніх етапах навчання в університеті (участь в студентському науковому товаристві, виконання курсових і дипломних робіт тощо).

2.5. Персональний розподіл тем магістерських робіт з одночасним призначенням наукових керівників схвалюється Вченою радою факультету протягом перших трьох тижнів навчального року і затверджується наказом ректора університету.

Зміни та уточнення тем магістерських робіт можуть бути затверджені наказом ректора за вмотивованим поданням декана факультету не пізніше як за три місяці до захисту роботи в державній екзаменаційній комісії.

2.6. Студенти-магістранти та їх наукові керівники періодично звітують про виконання індивідуальних планів на засіданнях кафедр та вченої ради факультету.

ІІІ. Захист магістерських робіт

3.1. Захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні Державної атестаційної комісії.

3.2. Рішення про допуск магістерської роботи до захисту приймає декан факультету не пізніше, ніж за 5 днів до початку проведення державної атестації, на підставі висновку відповідної кафедри, відгуку наукового керівника та рецензій.

У державну екзаменаційну комісію разом з магістерською роботою подаються: висновок відповідної кафедри, відгук наукового керівника, рецензії. До комісії можуть бути надані також інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної роботи – друковані статті за темою дослідження, документи, які вказують на практичне застосування результатів тощо.

3.3. Після прийняття рішення про допуск магістерських робіт до захисту вивішується оголошення з повідомленням про дату проведення відкритого засідання ДЕК із зазначенням прізвищ студентів-магістрантів, їх наукових керівників та тем магістерських робіт, які захищатимуться.

Протягом тижня перед захистом магістерських робіт з ними можуть ознайомитися на відповідних кафедрах усі бажаючі.

3.4. Рецензенти магістерських робіт призначаються розпорядженням декана факультету за поданням відповідної кафедри з числа найбільш кваліфікованих викладачів факультету, як правило, докторів та кандидатів наук. До рецензування магістерських робіт можуть також залучатися висококваліфіковані фахівці з інших вищих навчальних закладів і наукових установ.

Кожна магістерська робота аналізується двома рецензентами, один з яких призначається із числа фахівців іншої кафедри або іншого вищого навчального закладу чи наукової установи.

3.5. Результати захисту магістерських робіт визначаються оцінками „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно” за національною шкалою, а також при потребі − оцінками за шкалами університету чи ECTS. За такою ж системою оцінюється дипломна робота у відгуку наукового керівника та висновках рецензента.

"Відмінно" виставляється за ґрунтовно виконану роботу, відповідно до стандартних вимог у випадку , коли магістрант вільно володіє матеріалом обраної теми, оперує науковою термінологією, використовує і дає критичну оцінку широкого кола наукових джерел, здійснює самостійний аналіз опрацьованого матеріалу, використовує сучасні теорії та методи наукових досліджень, вміло поєднує теоретичні надбання з практикою, а його робота виконана з дотриманням усіх необхідних вимог.

"Добре" виставляється за ґрунтовно виконану роботу, сумлінну підготовку до захисту і вмілий виклад і знання матеріалу. Однак на захисті магістрант допускає певні неточності в трактуванні окремих проблем, відчуває труднощі в їх теоретичному узагальненні чи практичному аналізі або не використав достатньої кількості наукових джерел.

"Задовільно" виставляється, якщо магістрант виконав роботу відповідно до вимог, в основному, орієнтується в даній темі, але не може достатньо аргументовано сформулювати висновки, вміло пов’язати теоретичні узагальнення з практикою, відчуває значні труднощі в логічному викладі досліджуваних проблем, не достатньо переконливо і впевнено захищає магістерську роботу.

"Незадовільно" виставляється у випадку, коли робота має суттєві недоліки, виконана з відступом від встановлених вимог, а її автор не орієнтується в питаннях теми, не володіє необхідним понятійним апаратом, не опанував мінімумом наукових джерел, не володіє матеріалом обраної у магістерському дослідженні теми.

3.6. У випадку, коли захист магістерської роботи визнається незадовільним, ДЕК встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену відповідною кафедрою.

3.7. Усі питання, пов’язані з розглядом магістерських робіт державними екзаменаційними комісіями, вирішуються ”Положенням про державну атестацію в університеті” та нормативними документами МОН України, що регламентують порядок організації та проведення державної атестації у вищих навчальних закладах.

IV. Оформлення, зберігання та використання магістерських робіт

4.1. Магістерська робота подається до захисту у вигляді друкованого тексту, набраного на комп’ютері (кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5, орієнтованим обсягом 50-70 сторінок основного тексту). Робота виконується державною мовою, за можливим винятком для спеціальностей „Мова і література (іноземна)” напряму „філологія”.

4.2. Магістерська робота має включати: вступну частину, розділи з викладом результатів дослідження, обґрунтовані висновки, список використаної літератури та джерел, додатки.

Посилання в тексті роботи на використані публікації та джерела оформляються згідно з діючими стандартами.

4.3. Захищені магістерські роботи зберігаються на кафедрах (в деканаті) або навчально-методичному кабінеті факультету протягом п'яти років, після чого списуються в установленому порядку.

4.4. Результати досліджень, виконаних авторами магістерських робіт, можуть використовуватися в навчальному процесі та науковій роботі з обов'язковим дотриманням авторського права.

Схвалено Вченою радою університету

05 квітня 2007 р. Протокол №08

Схожі:

Положення про державну атестацію студентів в університеті\", затвердженого наказом по університету від 10 квітня 2007р. №51. У п 2 перше речення другого абзацу вилучити. Після другого абзацу п 2 вставити текст: \" iconПротокол №18/12 від 16. 02. 2012 положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів
Положення про державну атестацію студентів у Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту, далі Положення, розроблено...
Положення про державну атестацію студентів в університеті\", затвердженого наказом по університету від 10 квітня 2007р. №51. У п 2 перше речення другого абзацу вилучити. Після другого абзацу п 2 вставити текст: \" iconЛабораторна робота №75: " Верстка та художнє оформлення документів "
Це означає, що, наприклад, заголовки одного рівня набираються шрифтом того самого типорозміру, а оформлення основного тексту не змінюється...
Положення про державну атестацію студентів в університеті\", затвердженого наказом по університету від 10 квітня 2007р. №51. У п 2 перше речення другого абзацу вилучити. Після другого абзацу п 2 вставити текст: \" iconЛабораторна робота №7: " Верстка та художнє оформлення документів "
Це означає, що, наприклад, заголовки одного рівня набираються шрифтом того самого типорозміру, а оформлення основного тексту не змінюється...
Положення про державну атестацію студентів в університеті\", затвердженого наказом по університету від 10 квітня 2007р. №51. У п 2 перше речення другого абзацу вилучити. Після другого абзацу п 2 вставити текст: \" iconНаказ №174-5-05 Про допуск до складання кандидатських іспитів на комерційній основі у 2011 р
Кабінету Міністрів України від 01. 03. 99 р. №309, Положення про цільову підготовку І атестацію наукових та науково-педагогічних...
Положення про державну атестацію студентів в університеті\", затвердженого наказом по університету від 10 квітня 2007р. №51. У п 2 перше речення другого абзацу вилучити. Після другого абзацу п 2 вставити текст: \" iconНаказ №390 Про затвердження Порядку надання одноразової адресної грошової допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами І спеціальностями медичного та фармацевтичного профілів
Відповідно до абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року №524 «Питання оплати праці працівників...
Положення про державну атестацію студентів в університеті\", затвердженого наказом по університету від 10 квітня 2007р. №51. У п 2 перше речення другого абзацу вилучити. Після другого абзацу п 2 вставити текст: \" iconПоложення про магістратуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01....
Положення про державну атестацію студентів в університеті\", затвердженого наказом по університету від 10 квітня 2007р. №51. У п 2 перше речення другого абзацу вилучити. Після другого абзацу п 2 вставити текст: \" iconЛ и с т 10. 01. 2003 n 2-222/150 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист та повідомляє наступне. Відповідно до абзацу 2 частини 24 статті 11 Закон
Відповідно до абзацу 2 частини 24 статті 11 Закону України від 20. 12. 90 N 565-xii ( 565-12 ) "Про міліцію" міліції для виконання...
Положення про державну атестацію студентів в університеті\", затвердженого наказом по університету від 10 квітня 2007р. №51. У п 2 перше речення другого абзацу вилучити. Після другого абзацу п 2 вставити текст: \" iconЗаявка учасника науково-технічної конференції “Стан, досягнення І перспективи інформаційних систем І технологій”
Текст тез не більше двох повних сторінок (через інтервал після прізвища авторів, з абзацу)
Положення про державну атестацію студентів в університеті\", затвердженого наказом по університету від 10 квітня 2007р. №51. У п 2 перше речення другого абзацу вилучити. Після другого абзацу п 2 вставити текст: \" iconПоложення "Про військовий облік військовозобов'язаних І призовників", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №377 від 09. 06. 1994 р. Проект наказу вносить: Начальник другого відділу наказую
Про звірку військово-облікових даних військовозобов'язаних І призовників університету
Положення про державну атестацію студентів в університеті\", затвердженого наказом по університету від 10 квітня 2007р. №51. У п 2 перше речення другого абзацу вилучити. Після другого абзацу п 2 вставити текст: \" iconПоложення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 15. 07. 1996 року
Статуту Херсонського державного університету; п. XIII «Тимчасового Положення про організацію навчального процесу в хду (у редакції...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи