Наказ №2 Про порядок затвердження програм навчальних дисциплін, практик, державних екзаменів icon

Наказ №2 Про порядок затвердження програм навчальних дисциплін, практик, державних екзаменів
Скачати 117.44 Kb.
НазваНаказ №2 Про порядок затвердження програм навчальних дисциплін, практик, державних екзаменів
Дата14.09.2012
Розмір117.44 Kb.
ТипНаказ

Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

НАКАЗ

2 січня 2008 р. м. Ніжин №2

Про порядок затвердження програм навчальних дисциплін, практик, державних екзаменів


За останній рік деканатами, кафедрами, науково-методичним відділом університету проведено значну роботу щодо впорядкування навчально-методичного забезпечення навчального процесу (видано Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу; затверджено Рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт; розроблено, погоджено і затверджено в установленому порядку варіативні частини освітньо-професійних програм (ОПП) й освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ) для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) бакалавра, ОПП і ОКХ для підготовки професіоналів ОКР “спеціаліст”, навчальні плани, ОПП й ОКХ для підготовки професіоналів освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр” на базі ОКР “бакалавр”; розроблено і затверджено програми державних екзаменів; переглянуто і поповнено навчально-методичні комплекси дисциплін для напрямів підготовки Прилуцького та Новгород-Сіверського навчально-методичних центрів із заочного навчання; більшість навчальних та робочих програм приведено у відповідність з вимогами чинних нормативно-правових актів щодо змісту, структури та затвердження).

Однак перевірками науково-методичного відділу університету виявлено низку недоліків у питаннях навчально-методичного забезпечення навчального процесу, зокрема:

мають місце факти використання навчальних та робочих програм навчальних дисциплін без належного затвердження;

робочі програми навчальних дисциплін не завжди адаптовані до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу, особливо в частині визначення системи поточного та підсумкового контролю;

для деяких напрямів підготовки відсутні наскрізні програми практик;

наповнення навчально-методичних комплексів дисциплін не завжди відповідає встановленим вимогам.

З метою усунення перерахованих недоліків

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити ^ Порядок розробки та затвердження програм навчальних дисциплін, практик, державної атестації (далі Порядок) (додається).

2. При розробці та затвердженні програм (робочих програм) навчальних дисциплін, наскрізних та робочих програм практик, програм державних екзаменів керуватися Порядком, затвердженим цим наказом, Методичними рекомендаціями щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу, рекомендованими Вченою радою НДУ імені Миколи Гоголя (протокол від 29.06.07 р. №10) та іншими інструктивно-методичними й нормативними документами, затвердженими в установленому порядку.

3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр:

у місячний термін здійснити самоаналіз стану навчально-методичного забезпечення навчального процесу та привести його у відповідність з вимогами цього наказу, інших нормативно-правових актів з питань організації навчального процесу;

починаючи з 2008-2009 навчального року запровадити обов'язкове розміщення навчально-методичних комплексів дисциплін в електронному навчальному середовищі університету.

4. Науково-методичному (Лісова Т.В.) та навчально-організаційному (Костенко А.Я.) відділам до 3 лютого 2008 року здійснити повторну перевірку стану навчально-методичного забезпечення навчального процесу та перевірку стану ведення документації деканатами і кафедрами університету.

5. Наказ довести до відома деканів факультетів, завідувачів кафедр, завідувачів науково-методичного й навчально-організаційного відділів університету.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної та методичної роботи Кладиногу В.С.


Ректор університету О. Д. Бойко


Відповідальний: Кладинога В. С.

Тел. 2-42-71

ЗАТВЕДЖЕНО

Наказ ректора НДУ імені Миколи Гоголя

від 2 січня 2008 р. №2


ПОРЯДОК

розробки та затвердження програм

навчальних дисциплін, практик, державних екзаменів


1. Загальні положення


1.1. Порядок розробки та затвердження програм навчальних дисциплін, практик, державних екзаменів (далі Порядок) ґрунтується на законах України Про освіту, Про вищу освіту, на Положенні про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (наказ МО України від 2 червня 1993 р. №161) та інших нормативно-правових актах з питань вищої освіти.

1.2. Цей Порядок визначає процедуру, терміни та відповідальних за розробку і затвердження програм (робочих програм) навчальних дисциплін, наскрізних та робочих програм практик, програм державних екзаменів у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, а також деякі питання використання цих програм у навчальному процесі.

Вимоги до структури та змісту програм визначаються відповідними документами МОН України, нормативними актами університету та інструктивно-методичними матеріалами, рекомендованими Вченою радою університету.

1.3. У навчальному процесі університету мають право використовуватися лише програми навчальних дисциплін, практик, державних екзаменів, що затверджені відповідно до цього Порядку.


2. Програми навчальних дисциплін

2.1. Програма навчальної дисципліни є складовою стандарту вищої освіти навчального закладу. Це основний нормативно-методичний документ, який визначає місце і значення навчальної дисципліни в реалізації освітньо-професійної програми підготовки фахівця за даним напрямом (спеціальністю), її інформаційний обсяг, рівень сформованості знань та вмінь відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, послідовність і організаційні форми вивчення дисципліни, форми та засоби діагностики успішності, інформаційні ресурси тощо.

2.1.1. Програму навчальної дисципліни розробляє та рекомендує до затвердження відповідна кафедра, погоджує її з науково-методичним відділом університету, і разом з двома рецензіями (одна з яких від науково-педагогічного працівника іншого ВНЗ, який має досвід викладання цієї або спорідненої дисципліни) подає на розгляд Вченої ради факультету або Вченої ради університету. При цьому програма навчальної дисципліни для напряму підготовки (спеціальності) певного факультету, що забезпечується кафедрою цього ж факультету, розглядається Вченою радою факультету. В іншому випадку програма навчальної дисципліни розглядається Вченою радою університету.

Після схвалення відповідною вченою радою програма навчальної дисципліни подається для затвердження ректору університету.

2.1.2. Кафедри університету мають право використовувати у навчальному процесі програми навчальних дисциплін сторонніх розробників з дотриманням норм чинного законодавства щодо прав інтелектуальної власності. Дозвіл на таке використання дає ректор університету на підставі відповідного подання кафедри за умови позитивного висновку науково-методичного відділу.

2.1.3. Програма навчальної дисципліни підлягає обов'язковому перегляду та перезатвердженню не пізніше, ніж через 5 років після останнього затвердження, а також у випадках внесення змін до неї, затвердження нової редакції галузевого стандарту вищої освіти, запровадження нового навчального плану або внесення змін до чинного навчального плану, які безпосередньо стосуються даної дисципліни.

2.1.4. Кафедри можуть використовувати одну програму навчальної дисципліни для кількох споріднених напрямів підготовки (спеціальностей) та форм навчання.

2.2. На підставі програми навчальної дисципліни та навчального плану кафедрою розробляється робоча програма навчальної дисципліни.

Робоча програма навчальної дисципліни є нормативно-методичним документом університету, що містить розгорнутий тематичний план за видами навчальної діяльності, їх зміст і обсяг, методику вивчення дисципліни, деталізований опис системи поточного і підсумкового контролю, перелік рекомендованої (основної та додаткової) навчальної літератури та інших джерел.

2.2.1. Робоча програма розробляється окремо для кожного напряму підготовки (спеціальності) та форми навчання.

Кафедри можуть використовувати одну робочу програму навчальної дисципліни на кількох споріднених напрямах підготовки (спеціальностях) однакової форми навчання за умови наявності однієї навчальної програми та близьких числових характеристик видів навчальної діяльності у навчальних планах.

Якщо відповідно до навчального плану дисципліна вивчається протягом кількох семестрів і має кілька підсумкових (семестрових) заходів контролю (залікових кредитів), то робоча програма такої дисципліни може розроблятися окремо для кожного залікового кредиту.

2.2.2. Розроблена робоча програма навчальної дисципліни розглядається і рекомендується до затвердження на засіданні кафедри, узгоджується з методичною комісією відповідного факультету і передається до науково-методичного відділу університету для затвердження проректором з науково-педагогічної та методичної роботи.

Затвердження робочої програми здійснюється до початку навчального семестру, в якому вивчається дисципліна.

2.2.3. Кафедра щорічно до початку навчального семестру, в якому вивчається дисципліна, переглядає робочу програму. Незначні зміни до програми із зазначенням протоколу засідання кафедри, на якому їх було розглянуто і затверджено, фіксуються на окремих аркушах, що додаються до робочої програми, і підписуються завідувачем кафедри.

2.2.4. Робоча програма навчальної дисципліни підлягає обов’язковому перезатвердженню у випадку внесення до неї суттєвих змін і доповнень, а також у випадку затвердження нової програми навчальної дисципліни.

2.2.5. Копію робочої програми або зміни до неї кафедра надає деканату відповідного факультету відразу після затвердження (перезатвердження) для формування розкладу занять, графіка індивідуальної роботи викладачів зі студентами, консультацій, модульного контролю тощо.

2.2.6. Викладач (як правило лектор потоку) має ознайомити студентів з робочою програмою дисципліни на одному з перших занять. При цьому кафедра повинна забезпечити кожну академічну групу студентів, які вивчають дану дисципліну, одним примірником робочої програми.

2.3. До розробки програм (робочих програм) навчальних дисциплін залучаються висококваліфіковані науково-педагогічні працівники кафедри (як правило з науковими ступенями та вченими званнями), які мають значний досвід викладання цих дисциплін.

2.4. Перезатвердження програми (робочої програми) навчальної дисципліни здійснюється у спосіб і терміни, визначені для її затвердження.

2.5. Для невеликих за обсягом дисциплін за вибором студента (спецкурсів, спецсемінарів, спецпрактикумів тощо) навчальна і робоча програма можуть поєднуватися в одному документі й затверджуватися (переглядатися) у порядку, визначеному для робочих програм навчальних дисциплін (при обов’язковому схваленні вченою радою факультету замість погодження з методичною комісією).

2.6. Персональну відповідальність за організацію своєчасної розробки, рецензування, розгляду та затвердження (перезатвердження) програм (робочих програм) навчальних дисциплін кафедри відповідно до встановленого порядку несе завідувач кафедри.


3. Програми практик

3.1. Наскрізна програма практик – це основний нормативний та навчально-методичний документ університету, який визначає концептуальні засади практичної підготовки фахівця даного напряму (спеціальності) відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики, регламентує послідовність, тривалість і терміни проведення різних видів практик відповідно до навчального плану, визначає цілі, завдання та місце кожного виду практики в структурно-логічній схемі підготовки фахівця.

3.1.1. Наскрізна програма практик розробляється та рекомендується до затвердження випусковими кафедрами напряму підготовки (спеціальності). При необхідності до розробки можуть залучатися кафедри, що беруть участь у методичному керівництві практиками на різних етапах, висококваліфіковані фахівці підприємств, установ і організацій, які можуть бути базами практик або роботодавцями.

Рекомендована до затвердження наскрізна програма практик погоджується з навчально-організаційним відділом (сектор практик) і подається на розгляд вченої ради факультету.

Після схвалення вченою радою наскрізна програма практик подається для затвердження ректору університету.

3.1.2. Наскрізна програма практик підлягає обов'язковому перегляду та перезатвердженню не пізніше, ніж через 5 років після останнього затвердження, а також у випадках внесення змін до неї, затвердження нової редакції галузевого стандарту вищої освіти, запровадження нового навчального плану або внесення змін до чинного навчального плану, які безпосередньо стосуються проведення практик.

3.1.3. Координацію робіт із розробки та затвердження (перезатвердження) наскрізних програм практик здійснює декан відповідного факультету.

3.2. На основі наскрізної програми окремо для кожного виду практики розробляються робочі програми.

Робоча програма практики містить її цілі і завдання, терміни проведення, вимоги до баз практики, зміст діяльності студента-практиканта, вимоги до звіту про практику, порядок підведення підсумків, критерії оцінювання тощо.

3.2.1. Робочі програми практик розробляються і рекомендуються до затвердження кафедрами, які здійснюють їх методичне керівництво, узгоджуються з методичною комісією відповідного факультету і подаються до навчально-організаційного відділу (сектор практик) для затвердження проректором з науково-педагогічної та методичної роботи.

Затвердження робочої програми практики здійснюється до початку навчального семестру, в якому вона відбувається.

3.2.2. Робоча програма практики підлягає обов’язковому перезатвердженню у випадку внесення до неї суттєвих змін і доповнень, а також у випадку затвердження нової наскрізної програми практик.

3.2.3. Робоча програма практики доводиться до відома студентів до початку практики.

3.3. Перезатвердження наскрізної (робочої) програми практики здійснюється у спосіб і терміни, визначені для її затвердження.

3.4. У разі, якщо навчальним планом напряму підготовки (спеціальності) передбачається проведення лише одного виду практики, то наскрізна і робоча програма можуть поєднуватися в одному документі й затверджуватися у порядку, визначеному для робочої програми практики (при обов’язковому схваленні вченою радою факультету замість погодження з методичною комісією).

3.5. Персональну відповідальність за організацію своєчасної розробки, розгляду та затвердження (перезатвердження) наскрізних (робочих) програм практик для даного напряму підготовки (спеціальності) відповідно до встановленого порядку несуть декан факультету та завідувачі кафедр, які здійснюють методичне керівництво практиками.

4. Програми державних екзаменів

4.1. Програма державного екзамену – це нормативно-методичний документ університету, який містить:

назву державного екзамену, напрям підготовки (спеціальність), освітньо-кваліфікаційний рівень, кваліфікацію;

перелік дисциплін навчального плану, що виносяться на державну атестацію;

вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь та навичок відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики;

критерії оцінювання;

форму проведення іспиту (усний, письмовий, тестовий, комбінований), структуру завдань тощо;

перелік засобів, які можуть використовувати студенти на екзамені;

короткий зміст навчального матеріалу, що виноситься на державну атестацію;

список рекомендованої літератури та інтернетресурсів.

4.2. Програми державних екзаменів розробляються і рекомендуються до затвердження фаховими кафедрами, погоджуються з науково-методичним відділом і схвалюються вченою радою відповідного факультету.

Програми державних екзаменів або їх компоненти, однакові для напрямів підготовки (спеціальностей) кількох факультетів, можуть схвалюватися Вченою радою університету.

Після схвалення вченою радою програми державних екзаменів подаються на затвердження ректору університету.

Програма державного екзамену затверджується не пізніше, як за рік до його проведення.

4.3. Програма державного екзамену підлягає обов'язковому перегляду та перезатвердженню не пізніше, ніж через 5 років після останнього затвердження, а також у випадках внесення змін до неї, затвердження нової редакції галузевого стандарту вищої освіти, запровадження нового навчального плану або внесення змін до чинного навчального плану, які безпосередньо стосуються дисциплін, що виносяться на державну атестацію.

Перезатвердження програми державного екзамену здійснюється у спосіб і терміни, визначені для її затвердження.

4.4. Персональну відповідальність за організацію своєчасної розробки, розгляду та затвердження (перезатвердження) програм державних екзаменів для даного напряму підготовки (спеціальності) відповідно до встановленого порядку несуть декан відповідного факультету та завідувачі кафедр, які забезпечують викладання навчальних дисциплін, винесених на державну атестацію.


Проректор з науково-педагогічної

та методичної роботи Кладинога В. С.

Схожі:

Наказ №2 Про порядок затвердження програм навчальних дисциплін, практик, державних екзаменів iconНаказ №77 Про затвердження " Положення про програму навчальної дисципліни" з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказу ю: Затвердити "Положення про програму навчальної дисципліни".
Вважати таким, що втратив чинність Додаток 1 до наказу №98 від 27. 03. 2008 р. “Про порядок підготовки до друку підручників, навчальних...
Наказ №2 Про порядок затвердження програм навчальних дисциплін, практик, державних екзаменів iconНаказ №128/100 Про затвердження державних екзаменаційних комісій та екзаменаторів на державні випускні іспити 2011 2012 навчального року
«Медицина» та згідно з «Інструкцією про порядок організації та роботу державних екзаменаційних комісій у вищих медичних І фармацевтичних...
Наказ №2 Про порядок затвердження програм навчальних дисциплін, практик, державних екзаменів iconНаказ №128/100 Про затвердження державних екзаменаційних комісій та екзаменаторів на державні випускні іспити 2011 2012 навчального року
«Медицина» та згідно з «Інструкцією про порядок організації та роботу державних екзаменаційних комісій у вищих медичних І фармацевтичних...
Наказ №2 Про порядок затвердження програм навчальних дисциплін, практик, державних екзаменів iconРішення щодо звіту про його виконання п. 4; затвердження загальнодержавних програм економічного, розвитку
України; порядок утворення І погашення державного внутрішнього І зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів,...
Наказ №2 Про порядок затвердження програм навчальних дисциплін, практик, державних екзаменів iconПоложення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання з метою належного проведення заліків та екзаменів, організації та підбиття підсумків заліково-екзаменаційних сесій наказую
Про затвердження Положення про порядок І методику проведення заліків та екзаменів на заочній формі навчання
Наказ №2 Про порядок затвердження програм навчальних дисциплін, практик, державних екзаменів iconНаказ №109-10 Про порядок організації вивчення студентами вдруге модулів (навчальних дисциплін)`
Положення про надання платних освітніх послуг з вивчення студентами модулів (навчальних дисциплін) понад обсяги, встановлені навчальними...
Наказ №2 Про порядок затвердження програм навчальних дисциплін, практик, державних екзаменів iconРозпорядження №16 від 04. 10. 2011 Про корегування робочих програм навчальних І виробничих практик
З метою підвищення результативності навчальних І виробничих практик, удосконалення методичного забезпечення їх проведення, а також...
Наказ №2 Про порядок затвердження програм навчальних дисциплін, практик, державних екзаменів iconНаказ №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
З метою організованого переходу на нові Державні стандарти та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки...
Наказ №2 Про порядок затвердження програм навчальних дисциплін, практик, державних екзаменів iconНаказ №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
З метою організованого переходу на нові Державні стандарти та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки...
Наказ №2 Про порядок затвердження програм навчальних дисциплін, практик, державних екзаменів iconНаказ №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
З метою організованого переходу на нові Державні стандарти та з метою додержання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи