Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи icon

Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи
НазваМетодичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи
Сторінка1/3
Дата14.09.2012
Розмір0.49 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Ніжинський державний університет ім. М.Гоголя


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодо підготовки

навчально-методичних комплексів дисциплін

в умовах кредитно-модульної системи

організації навчального процесу


Ніжин - 2007


Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу / Укладачі: Кладинога В.С., Лісова Т.В. - Ніжин: НДУ, 2007. - 25 с.


Рецензенти: П.М. Никоненко, перший проректор, канд.філ.наук, доцент


Рекомендовано до друку Вченою радою НДУ ім. М.Гоголя, протокол № 10

від 29 червня 2007 р.


З М І С Т


  З а г а л ь н і п о л о ж е н н я ……………………………………………. 4

  В и м о г и д о о к р е м и х д о к у м е н т і в:

  1. Програма навчальної дисципліни ...……………………... 5

  2. Робоча програма навчальної дисципліни ………………. 9

  ^ 3. Методична документація для організації самостійної

  роботи студентів …………………………………………... 14

  4. Засоби діагностики якості освіти ……………………..…. 14

З а г а л ь н і п о л о ж е н н я


1. Методичні рекомендації підготовлені на основі Закону України "Про вищу освіту" від 17.01.2002 р., Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, за­т­ве­р­­дженого наказом Міністра освіти України від 02.06.1993 р., №161, Тимчасового положення про організацію навчального процесу в кредитно-моду­ль­ній системі підготовки фахівців, затвердженого наказом Міністра освіти і науки Украї­ни від 23.01. 2004 р., №48, інших матеріалів Міністерства освіти і науки Ук­раїни щодо запровадження кредитно-модульної системи органі­за­ції навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів ак­редитації, рішень Вченої ради університету та наказів і розпоряджень ректора університету щодо ор­­га­­нізації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи.


2. Навчально-методичні комплекси дисциплін розробляються і зберігаються на кафедрах і включають:

 • Програму навчальної дисципліни.

 • Робочу програму навчальної дисципліни.

 • Опорний конспект лекцій відповідального за викладання дисципліни науково-педагогічного працівника (можливо – тези або анотації лекцій).

 • Підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, інструктивно-методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять.

 • Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів, індивідуальні навчально-дослідні завдання та методичні рекомендації до їх виконання (у т.ч. з використанням інформаційних технологій).

 • Засоби діагностики якості освіти.

 • Методичні вказівки і тематику курсових робіт з дисциплін, де передбачено їх виконання.

 • Програму навчальної практики (якщо така передбачена навчальним планом).

 • Методичні вказівки і завдання для студентів заочної форми навчання (якщо така форма є).

Наявність та якість цієї документації є базою для оцінки роботи кафедри та окремих викладачів.


3. Навчально-методичні комплекси формуються для кожної дисципліни в паперовому та електронному вигляді.

Для дисциплін, які викладаються кілька років за кредитно-модульною системою, мають відпрацьовані і апробовані навчально-методичні комплекси, можливе видання брошури "Навчально-методичний комплекс дисципліни".

Брошура повинна містити такі обов’язкові компоненти: програму навчальної дисципліни; робочу програму навчальної дисципліни з тематичним планом для денної та заочної форм навчання; плани лекційних, практичних, семінарських, лабораторних занять; індивідуальні завдання та завдання для самостійної роботи; перелік рекомендованої літератури; критерії оцінювання знань студентів; питання для підсумкового контролю та підсумковий тест з орієнтовною довжиною 30 завдань на 1 кредит (36 годин), відведений на вивчення дисципліни.

Електронні версії згаданих документів є основою для створення інтерактивного комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни, який може видаватись студенту в електронному варіанті і обов’язково розміщується у віртуальному навчальному середовищі університету.  В и м о г и д о о к р е м и х д о к у м е н т і в


^ 1. Програма навчальної дисципліни


1.1. Програми навчальних дисциплін є складовою стандартів вищої освіти. "Програми навчальних дисциплін визначають їх інформаційний обсяг, рівень сформованості вмінь та знань, перелік рекомендованих підручників, інших методичних та дидактичних матеріалів, критерії успішності навчання та засоби діагностики успішності навчання. Програми навчальних дисциплін розробляються вищим навчальним закладом відповідно до освітньо-професійних програм підготовки і затверджуються керівником вищого навчального закладу" (Закон України "Про вищу освіту", ст. 11, 14).

1.2. Програми з нормативних дисциплін можуть розроблятися для кожної спеціальності провідним ВНЗ і затверджуватися науково-методичною комісією з напряму підготовки як типові. Для тих дисциплін, з яких відсутня типова програма за вимогами кредитно-модульної системи, затверджена після 2002 року, а також для всіх вибіркових дисциплін програми розробляються кафедрами на основі відповідних освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ), освітньо-професійних програм (ОПП) та навчальних планів.

1.3. У програмі навчальної дисципліни відображається мета і завдання дисципліни; перелік знань та умінь, якими повинні володіти студенти після вивчення дисципліни; міжпредметні зв’язки (опис місця дисципліни за структурно-логічною схемою); зміст дисципліни (назви розділів, тем та їх стислий зміст); список рекомендованої літератури.

1.4. Розроблена програма навчальної дисципліни обговорюється на засіданні кафедри і подаються разом з двома рецензіями (одна – зовнішня, бажано з провідного ВНЗ) на розгляд вченої ради факультету. Загальноуніверситетські кафедри та кафедри, які забезпечують викладання дисциплін на інших факультетах, подають програму з аналогічними рецензіями на розгляд Вченої ради університету. Схвалену вченою радою програму затверджує ректор університету.


1.5. Програма навчальної дисципліни підлягає обов’язковому перезатвердженню у випадку внесення суттєвих змін до неї, наприклад, після затвердження нової редакції ОПП чи нового навчального плану.Зразок титульної сторінки


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя

Кафедра ________________


ЗАТВЕРДЖУЮ

ректор університету

_____________ О.Д.Бойко

"____" ____________200_ р.


Програма

навчальної дисципліни

"______________________________"

(за вимогами кредитно-модульної системи)


Ніжин-200_
Зразок наступної сторінки


Програма навчальної дисципліни "________________________"

для спеціальності ____________ напряму _________________, спеціалізація ____________. – НДУ ім. М.Гоголя, 200­_. – __ с.


Розробники (автори): ____________________________


Рецензенти: ____________________________________

____________________________________


Рекомендовано кафедрою

протокол № __ від ________


Схвалено Вченою радою факультету

(університету) протокол № __ від ______


Ніжинський державний університет

ім. М.Гоголя, 200_ р.1.6. Структура програми навчальної дисципліни:


1.6.1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ містить загальні відомості про дисципліну (на якому курсі і в якому семестрі вона вивчається, за яким напрямом підготовки та освітньо-кваліфікаційним рівнем, нормативна чи вибіркова, кількість кредитів, модулів та змістових модулів, кількість годин: загальна, лекційних, семінарських, практичних, лабораторних, самостійної та індивідуальної роботи), форма контролю (див. Таблицю 1).


1.6.2. ПЕРЕДМОВА. Зазначаються: мета вивчення дисципліни, актуальність, місце і значення дисципліни для підготовки фахівця відповідної спеціальності, міжпредметні зв’язки, анотація змісту навчального курсу, вимоги до знань та умінь студентів, види, форми і засоби навчання та поточного і підсумкового контролів.


1.6.3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ за змістовими модулями містить коротку анотацію кожної теми курсу з висвітленням основних понять, характеристик, ознак та інших навчальних елементів, які розкривають зміст навчального матеріалу.

Таблиця 1

^ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ _____________________________________________

(назва дисципліни згідно з навчальним планом)

^ Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Загальна характеристика навчальної дисципліни

Структура навчальної дисципліни

^ Шифр та назва напряму (наприклад, 0101- «Педагогічна освіта»)


Шифр та назва спеціальності: (наприклад, 6.010100 Педагогіка і методика середньої освіти. Історія)


^ Освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавр, магістр, викладач)

Нормативна чи за вибором університету або студента


Семестр:


^ Кількість кредитів ECTS:

(к-ть кредитів)


Змістових модулів:

(к-ть модулів)


Загальна кількість годин:

(к-ть годин за навчальним планом)


Лекції: (теоретична підготовка): (к-ть годин)


Семінари: (к-ть годин)


Практичні: (к-ть годин)


Лабораторні: (к-ть годин)


Самостійна робота: (к-ть годин)

Індивідуальна робота:

(к-ть годин)


Вид контролю: (екзамен або залік)Для прикладу наведено частину змісту дисципліни "Вища освіта України та Болонський процес".

ЗМІСТОВИЙ Модуль I

Європейська освітня інтеграція

ТЕМА 1. Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами.

Європейський вибір України — невід'ємна складова її подальшого розвитку. Хронологія та коротка характеристика подій з налагодження співробітництва України і ЄС. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС – один із важливих інструментів створення в Україні нової правової системи та громадянського суспільства. Науково-технічне співробітництво України та ЄС. Входження освіти і науки України у європейське інформаційне та освітнє поле як вагомий чинник економічного, соціального, інтелектуального, інноваційно-технологічного та культурного розвитку.

 ТЕМА 2. Назва. Зміст.

(Далі - перелік усіх тем змістового модуля І)


ЗМІСТОВИЙ Модуль II

Адаптація вищої освіти України до вимог Болонського процесу

ТЕМА 5. Європейська кредитно-трансферна система та система накопичення - ECTS.

ТЕМА 6. Назва. Зміст.

(Далі - перелік усіх тем змістового модуля ІІ)


1.6.4. ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН містить інформацію про розподіл навчального часу за розділами та видами занять (можливо – за весь період вивчення дисципліни) і наводиться у вигляді таблиці 2 :

Таблиця 2

п/п


Теми

Всього годин

З них:

Лекції (год)

Практичні, сем., лаборант.

(год)

Індивідуальна робота (год)

Самостійна робота (год)

ЗМІСТОВИЙ Модуль I. Назва

1.

Назва теми
2.

Назва теми
^ Разом на змістовий модуль І
ЗМІСТОВИЙ Модуль ІI. Назва

3.

Назва теми
^ Разом на змістовий модуль ІІ
^ ВСЬОГО ГОДИН

1.6.5. МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ. Вказуються: форми проведення навчальних занять; орієнтовна тематика практичних, семінарських, лабораторних занять (не обов’язково); види індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ) з коротким описом характеру та вимог до їх виконання; типи завдань для самостійної роботи та методи її контролю; форми підсумкового контролю та орієнтовний розподіл балів, що присвоюються студентам за темами та модулями у вигляді таблиці 3. Інформація даного розділу подається у стислому описовому вигляді і в розгорнутому – в робочій програмі навчальної дисципліни.

Таблиця 3

Поточне оцінювання

ІНДЗ

Підсумковий контроль

Сума

Змістовий модуль І

Змістовий модуль ІІ

40

30

100

15

15

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

2

7

2

4

5

5

5


1.6.6. ЛІТЕРАТУРА. Список літератури складається з основної і додаткової літератури. До основної літератури включають нормативні документи, підручники та навчальні посібники (в тому числі з грифом Міністерства освіти і науки України з урахуванням їх наявності в бібліотеці університету).

У список додаткової літератури включають довідкові, періодичні видання, монографії, статті, методичні рекомендації, Інтернет-ресурси тощо.


^ 2. Робоча програма навчальної дисципліни


2.1. Робоча програма навчальної дисципліни є нормативним документом вищо­го навчального закладу і розробляється науково-педагогічними працівниками кафедри для кож­ної навчальної дисципліни окремо для денної та заочної форми навчання на підставі програми навчальної дисципліни та навчального плану. Робоча програма навчальної дисципліни "містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю. Структурні складові робочої навчальної програми дисципліни:

- тематичний план;

- засоби для проведення поточного та підсумкового контролю;

- перелік навчально-методичної літератури." (Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, наказ МО України від 02.06. 1993р., № 161).


2.2. Розроблена робоча програма навчальної дисципліни розглядається на засіданні кафедри, узгоджується з методичною комісією відповідного факультету і затверджується проректором з науково-педагогічної та методичної роботи.


2.3. Кафедра щорічно переглядає робочу програ­му навчальної дисципліни з урахуванням змін ОПП, нових тенденцій в науці, економіці, управлінні, законодавстві, суспільній практиці, нових підходів до організації навчального процесу, регламентованих нормативними документами МОН України, наказами ректора університету. Незначні зміни до програми фіксуються на окремих аркушах, що додаються до робочої програми із зазначенням протоколу засідання кафедри, на якому було затверджено зміни.


2.4. Робоча програма навчальної дисципліни підлягає обов’язковому перезатвердженню у випадку затвердження нової програми навчальної дисципліни, але не пізніше п’яти років з часу її останнього затвердження.


2.5. Копію затвердженої робочої програми кафедра надає деканату відповідного факультету для формування розкладу занять, графіка індивідуальної роботи викладачів зі студентами, консультацій, модульного контролю тощо.

2.6. З робочою навчальною програмою мають бути ознайомлені студенти на одному з перших занять з даної дисципліни.

Зразок титульної сторінки


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя

Кафедра ________________


ЗАТВЕРДЖУЮ

проректор з науково-педагогічної та

методичної роботи ­­­­_______________

"____" ____________200_ р.


Робоча програма

навчальної дисципліни

"______________________________"

для студентів спеціальності ____________

напряму ________, спеціалізація ____________.

(за вимогами кредитно-модульної системи)


Розроблена викладачем __________________ на основі програми навчальної дисципліни, затвердженої ректором університету "___ " _________ 200 _ року (або на основі ОПП чи типової програми, затвердженої ____________ ).Рекомендовано кафедрою

__________ ______________,

протокол № __ від

"___ " _____________ 200 _ ,

Зав. кафедри ____________


Узгоджено з методичною комісією

факультету ___ ______________,

протокол № __

від "___ " _____________ 200 _ ,

Голова метод.комісії ___________
Ніжин-200_
2.7. Структура робочої програми навчальної дисципліни:


2.7.1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ містить загальні відомості про дисципліну по кожному заліковому кредиту окремо. Якщо залікових кредитів кілька, доцільно опис дисципліни робити у вигляді таблиці 4 на прикладі дисципліни "Методи оптимізації та дослідження операцій".

2.7.2. АНОТАЦІЯ. Коротко зазначається мета вивчення дисципліни, вимоги до знань та умінь студентів, види, форми і засоби навчання та поточного і підсумкового контролю.

2.7.3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН вивчення дисципліни складається на основі орієнтовного тематичного плану і вказує розподіл часу за розділами та видами занять для кожного залікового кредиту окремо у вигляді таблиці 2 з урахуванням структури та форми індивідуального завдання, самостійної роботи.

2.7.4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ. Зазначається перелік лекційних занять з коротким планом лекцій та кількість годин на їх проведення.

2.7.5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (семінарських, лабораторних) ЗАНЯТЬ. Подається перелік питань до семінарських занять, список рекомендованої літератури, зміст практичних, лабораторних занять, кількість годин на кожне заняття тощо.

Таблиця 4.

^ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Напрям підготовки: 0802 – Прикладна математика.

Спеціальність: 6.080200 – Соціальна інформатика.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр.

Статус дисципліни: нормативна, цикл професійної підготовки.

Час вивчення: 5-й, 6-й семестри.

^ 5-й семестр

(1-й заліковий

кредит)

6-й семестр

(2-й заліковий

кредит)

Разом

Кількість кредитів ECTS

3

3

6

Кількість тижнів

17

16

33

Кількість годин

загальна

108

108

216

лекції

24

26

50

практичні

24

24

48

індивідуальна робота

3

4

7

самостійна робота

57

54

111

аудиторних на тиждень

3

3
Змістових модулів

4

5

9

Модулів

2

2

4

Форми контролю

тести,

контрольні роботи – 2,

індивідуальне контрольно-розрахункове завдання,

залік

тести,

контрольні роботи – 2,

індивідуальне контрольно-розрахункове завдання,

іспит

2.7.6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ. Формулюються завдання для самостійної роботи студентів з урахуванням реального часу на їх виконання, передбаченого навчальним планом. Це може бути перелік тем, які виносяться на самостійне опрацювання кожним студентом, із зазначенням форми контролю (наприклад: комп’ютерне тестування, модульна контрольна робота, опитування на семінарі, індивідуальна усна спів­бесіда тощо) та термінів виконання. Кількість балів за даний вид роботи може враховуватись під час поточного оцінювання.

При необхідності, формулюються індивідуальні навчально-дослідні завдан­ня, вказується їх тип (див. п.3), вимоги та методичні рекомен­дації щодо виконання, терміни виконання, критерії оцінювання. ІНДЗ оцінюється окремою кількістю балів.

2.7.7. МОДУЛЬНИЙ ТА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ. Описується система поточного та підсумкового контролю, система заохочень, подаються зразки завдань, запитань, тестів для модульного контролю, наводиться орієн­товний перелік питань та завдань, що виносяться на іспит. Вказуються критерії оцінювання знань та умінь студентів та схема переведення академічної успішності, вираженої у 100-бальній шкалі, у національну 4-бальну шкалу та шкалу ECTS відповідно до Положення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності в умовах кредитно-модульної системи організації навчального про­цесу.

Обов’язковою в даному розділі є схема, яка містить перелік усіх видів робіт, що підлягають оцінюванню, з розподілом балів за кожен вид роботи по кожному змістовому модулю (темі). До схеми можуть додаватись пояснення, щоб вона однозначно сприймалась студентами. Для прикладу наведено схеми розподілу балів, що присвоюються студенту при вивченні дисципліни "Математична логіка і теорія алгоритмів" (Таблиця 5) та "Термодинаміка і статистична фізика" (^ Таблиця 6).

Таблиця 5

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, що ПРИСВОЮються СТУДЕНТАМ


^ Модулі

Види

контролю

Поточне оцінювання

Індивід. розрах.-граф. робота

ЗМ І

ЗМ ІІ

ЗМ ІІІ

ЗМ IV

ЗМ V

Математичний диктант

5

-

-

5

-

10

Експрес-контрольна

10

5

5

-

5

Домашнє завдання

3

2

Колоквіум

10

10

Тестове опитування

17

13

Разом

50

40

100


1. Математичний диктант проводиться протягом 10 хв. на початку пари, містить 10 запитань, правильна відповідь оцінюється в 0,5 балів.

2. Всі експрес-контрольні роботи розраховані на 25 хв., оцінюються по 5 балів кожна.

3. Вибірково перевіряється виконання домашніх завдань, 1 бал за кожне завдання.

4. Колоквіум проводиться в позаурочний час в письмовій формі.

5. Тестовий контроль можливий з використанням паперових чи електронних носіїв, пропонується з бази 17 (13) питань і оцінюється 1 балом за кожну правильну відповідь

6. Екзамен не обов’язковий (варіант 3). Студенти можуть підвищити свій бал на екзамені, який проходить у вигляді підсумкового тесту і оцінюється 30-а балами. Підсумкова оцінка у цьому випадку обчислюється за формулою:

0.7*(сума балів, набраних протягом семестру) +(сума балів, отриманих на екзамені)


2.7.8. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вказуються наявні навчально-ме­то­дичні матеріали, в тому числі й на електронних носіях (навчальна про­грама, навчально-методичний комплекс, навчальні посібники, прак­тикуми, тести, індивідуальні завдання, дидактичні матеріали тощо).

2.7.9. ЛІТЕРАТУРА. Список літератури оформляється за вимогами до відповідного розділу навчальної програми. В переліку обов’язкової літератури повинен бути хоча б один підручник з грифом МОН, наявність якого в бібліотеці університету відповідає ліцензійним вимогам (1 підручник на 3-х студентів).

Таблиця 6.

Тиждень

Тематика лекцій

Тематика практичних занять

^ Вид контролю на практичному занятті

К - сть балів

Позааудиторний контроль

к - сть балів

І модуль ^ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ПРИНЦИПИ ТЕРМОДИНАМІКИ (4,5 тижні)

1

1. Предмет і методи термодинамки. Термодинамічні системи

1. Рівняння стану

 

 

 

 

2. Постулати термодинаміки. Температура

2. Рівняння стану. Температура

 

 

 

 

2

3. Внутрішня енергія системи. Рівняння стану.

3. Робота. Теплота. Внутрішня енергія

Самостійна робота №1

3

Конспект 1

1

4. І принцип термодинаміки. Загальна теорія теплоємностей.

4. Теплоємність.

 

 

 

 

3

5. Основні термодинамічні процеси.

5. І принцип термодинаміки

 

 

Конспект 2

1

6. Загальна характеристика ІІ принципу термодинаміки

6. Основні термодинамічні процеси.

Самостійна робота №2

3

Фізичний диктант №1

3

4

7. Ентропія. Аналітичне формування ІІ принципу термодинаміки.

7. Політропний процес

 

 

 

 

8. ІІ принцип термодинаміки для нерівноважних процесів

8. ІІ принцип термодинаміки

Самостійна робота №3

3

РГР №1

3

5

9. ІІІІ принцип термодинаміки. Абсолютна ентропія

9. Контрольна робота №1

Контрольна робота №1

5

Конспект 3

2

5

ІІ Модуль. ^ МЕТОД ТЕРМОДИНАМІКИ (3 тижні)

10. Ентропія

 

 

Тест

4

10. Методи термодинаміки. Метод циклів

За І модуль

28

6

11. Термодинамічні потенціали.

11. Холодильні машини і теплові насоси.

 

 

 

 

12. Метод термодинамічних потенціалів.

12. Цикл двигунів внутрішнього згорання.

Самостійна робота №4

3

 

 

7

13. Рівновага і стійкість термодинамічних систем.

13. Метод термодинамічних потенціалів.

 

 

Конспект 4

2

14. Фазові переходи і критичні явища

14. Контрольна робота №2

Контрольна робота №2

5

РГР №2

3

8

ІІІ Модуль. Основні поняття і принципи статистичної фізики. (3,5 тижні )

15. Фазові переходи

Самостійна робота №5

3

Підсумковий тест

6

15. Основні поняття і принципи статистичної фізики

16. Розподіл Максвела

16. Основні поняття і принципи статистичної фізики

 

 

Колоквіум

 

За ІІ модуль

30

9

17. Розподіл Больцмана

17. Розподіл Максвелла

 

 

Конспект 5

2

18. Мікроскопічний опис макроскопічних систем

18. Розподіл Больцмана

Самостійна робота №6

3

 

 

10

19. Мікроканонічний і канонічний розподіли

19. Обчислення статистичних інтегралів і термодинамічних потенціалів ідельних та реальних газів

Фізичний диктант №2

3

 

 

20. принцип Больцмана. Зв'язок термодинамічних і статистичних величин.

20. Розподіл Гіббса

 

 

Опорний конспект

5

11

21. Великий канонічний розподіл. Квантові статистики

21. Флуктуації броунівський рух

 

 

Конспект 6

2

22. Статистична теорія ідеальних систем

22. Підсумкове заняття

Контрольна гра

3

Тест №3

4

 

 

 

 

 

^ За III модуль

22

 

Екзаменаційна сесія

ЕКЗАМЕН

20

  ^ 3. Методична документація для організації

  самостійної роботи студентів

3.1. Методична документація для організації самостійної роботи студентів повинна включати чітко сформульовані завдання з використанням форми ін­фіні­тива (наприклад: ознайомитися, порівняти, проаналізувати, закон­спек­тувати, розв’язати, зробити схему тощо) для самостійної роботи (окремо за формами навчання), зміст навчального матеріалу, що є предметом самостійного опрацювання, рекомендовану літературу, форми подання звіту та контролю за виконанням (наприклад: комп’ютерне тестування, модульна контрольна робота, опитування на семінарі, презентація реферату, перевірка розрахункової роботи, індивідуальна спів­бесіда тощо). Ця інформація відображається також в робочій програмі дисципліни.

Методичні матеріали та завдання до тем, що виносяться на самостійне вивчення, повинні містити засоби самоконтролю, наприклад, відповіді до задач, правильні відповіді на тести тощо.

Однією з форм позааудиторної самостійної роботи студента є індивідуальне навчально-дослідне завдання. Оцінка за ІНДЗ враховується при виведенні підсумкової оцінки і її вага може становити від 30% до 50% в залежності від складності та змісту завдання. Рекомендовані види ІНДЗ:

– конспект або реферат із теми (для студентів заочної форми та, як виняток, для студентів денної форми навчання з невеликих за обсягом навчальних курсів);

– розв’язування та складання розрахункових або практичних задач різного рівня з теми або дисципліни в цілому;

– розроблення теоретичних або прикладних функціональних моделей явищ, процесів, конструкцій тощо;

– комплексний опис будови, властивостей, функцій, явищ, об’єктів, конструкцій тощо;

– анотація прочитаної додаткової літератури, бібліографічний опис, історичні розвідки тощо;

– розроблення навчальних та діагностичних тестових завдань із шкільних навчальних курсів;

– розроблення тематики та поурочних планів шкільних курсів та конспектів уроків.

Зміст та види ІНДЗ з кожної дисципліни визначає, розробляє і затверджує відповідна кафедра. Мета та зміст ІНДЗ коротко описуються в робочій навчальній програмі.


^ 4. Засоби діагностики якості освіти

4.1. Засоби діагностики якості освіти включають питання до іспитів, тестові завдання, задачі, пакети контрольних завдань для комплексної перевірки знань з дисципліни та інше.

Розробляються викладачами кафедри з урахуванням ОКХ фахівця, ОПП, робочих програм навчальних дисциплін.

Склад цього методичного забезпечення залежить від виду контролю:

 • вхідний (визначає початковий рівень та ступінь диференційованості знань у групі з метою забезпечення максимальної індивідуалізації викладання);

 • поточний контроль як аудиторної, так і самостійної роботи студентів;

 • підсумковий контроль;

 • контроль залишкових знань.

  Кількість варіантів завдань для поточного та підсумкового контролю повинна забезпечувати необхідну самостійність кожного студента при одночасному контролі однієї академічної групи (тобто не менше половини кількості студентів групи).

  Тестові завдання повинні забезпечувати відповідну точність. "Для забезпечення точності вимірювання, за якою помилка не перевищує 5%, довжина тесту повинна становити від 380 до 420 тестових завдань, для точності у 10% – від 80 до 120 і для точності у 20% – від 25 до 30 тестових завдань. При державному кваліфікаційному іспиті помилка вимірювання не може перевищувати 5%." (Про порядок розробки складових нормативного та навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з вищою освітою, наказ МО України від 31.07.1998 р., № 285).

До засобів діагностики якості вищої освіти відносяться комплексні контрольні роботи (ККР) з гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін. Відповідно до ліцензійних умов пакети комплексних контрольних робіт для перевірки знань повинні бути розроблені для кожної дисципліни навчального плану.

Рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт в університеті затверджено наказом ректора від 12 квітня 2007 року, № 52 (див. додаток 1).

  Додаток 1

  до наказу ректора НДУ ім. М. Гоголя

  від 12 квітня 2007 р., № 52

  РЕКОМЕНДАЦІЇ

  ^ ЩОДО РОЗРОБКИ, ПРОВЕДЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

  1. Рекомендації щодо розробки пакету ККР


Комплексні контрольні роботи (ККР) з гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін відносяться до засобів діагностики якості вищої освіти. ККР розробляються кафедрою з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця та робочих програм навчальних дисциплін і використовуються:

 • при проведенні самоаналізу вищого навчального закладу з метою корекції робочих навчальних програм, удосконалення організації навчального процесу;

 • при проведенні акредитаційної або атестаційної експертизи з метою державної оцінки рівня підготовки студентів.

Для розробки пакету ККР кафедра створює робочу групу, до складу якої залучаються найбільш кваліфіковані професорсько-викладацькі кадри.


До пакету ККР включаються:

  1. Навчальна програма дисципліни.

  2. Анотація до комплексної контрольної роботи.

  3. Комплексна контрольна робота з дисципліни.

  4. Критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи.

  5. Рецензія на комплексну контрольну роботу.

  6. Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи.


В анотації зазначається мета завдань, зв’язок з кваліфікаційною характеристикою, структура завдань, технологія контролю (письмова робота чи тест) та тривалість виконання.

Якщо комплексна контрольна робота проводиться у письмовому вигляді,

її зміст та оформлення повинні задовольняти наступні вимоги:

 1. ККР з кожної дисципліни повинна мати не менше 30 варіантів формалізованих завдань рівнозначної складності, вирішення яких потребує уміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни, термін виконання яких знаходиться в межах 2 академічних годин.

 2. Усі завдання ККР повинні мати професійні спрямування і їх вирішення повинно вимагати від студентів не розрізнених знань окремих тем і розділів, а їх інтегрованого застосування.

 3. Кожне завдання ККР повинно розпочинатися словами: Визначити…, Обґрунтувати…, Проаналізувати…, Дати оцінку…і т. п. При їх вирішенні студент повинен продемонструвати не лише репродуктивну, а творчу, розумову діяльність.

 4. Кожен варіант оформляється за зразком 1:

Зразок 1


комплексна контрольна робота

з дисципліни « назва дисципліни »

для студентів спеціальності шифр назва спеціальності

напряму підготовки шифр назва напряму


Варіант 1.

1.

2.

…..


Розглянуто на засіданні кафедри _________________

пр. № ­­­­­___ від "____" _________ 200_ р.


Завідувач кафедри ___________________
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи iconПлан роботи методичного відділу на 2010-2011 навчальний рік
Надання методичної допомоги кафедрам, навчально-методичним кабінетам щодо розробки навчально-методичних комплексів дисциплін
Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи iconПоложення про програму навчальної дисципліни з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказу ю
Вважати таким, що втратив чинність Додаток 1 до наказу №98 від 27. 03. 2008 р. “Про порядок підготовки до друку підручників, навчальних...
Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи iconМетодичні рекомендації щодо вивчення історії та суспільно-гуманітарних дисциплін у 2012-2013 навчальному році
Методичні рекомендації базуються на підставі листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01. 06. 2012 №1/9-426...
Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи iconВ. Г. Короленка Кафедра географії та краєзнавства вступ до географії плани практичних занять І методичні рекомендації
Разом з тим, дисципліна виконує організаційно-методичні функції стосовно студентів-першокурсників, які навчаються в умовах кредитно-модульної...
Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет відділ методичної роботи І практик затверджую
Надання методичної допомоги кафедрам, навчально-методичним кабінетам щодо розробки та удосконалення навчально-методичних комплексів...
Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи iconНаказ № ст Про включення дисциплін вільного вибору до індивідуального плану студентів Кредитно-економічний факультету
Відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи»...
Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи iconНаказ № ст Про включення дисциплін вільного вибору до індивідуального плану студентів Кредитно-економічний факультету
Відповідно до Положення «Про організацію навчального процесу в умовах його індивідуалізації та впровадження кредитно-модульної системи»...
Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи iconПідвищення кваліфікації вчителів інформатики в умовах кредитно-модульної системи навчання Львівська область
Підвищення кваліфікації вчителів інформатики в умовах кредитно-модульної системи навчання
Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи iconНаказ №77 Про затвердження " Положення про програму навчальної дисципліни" з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказу ю: Затвердити "Положення про програму навчальної дисципліни".
Вважати таким, що втратив чинність Додаток 1 до наказу №98 від 27. 03. 2008 р. “Про порядок підготовки до друку підручників, навчальних...
Методичні рекомендації щодо підготовки навчально-методичних комплексів дисциплін в умовах кредитно-модульної системи iconРозпорядження №12 від 18. 01. 2010 р. Про "Положення про навчально-методичний кабінет як структурний підрозділ хду" з метою організації роботи методичних кабінетів хду
З метою організації роботи методичних кабінетів хду відповідно до вимог впровадження кредитно-модульної системи навчання у внз
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи