М. Ніжин №103 Про результати роботи в університеті комісії Міністерства освіти І науки України icon

М. Ніжин №103 Про результати роботи в університеті комісії Міністерства освіти І науки України
Скачати 123.99 Kb.
НазваМ. Ніжин №103 Про результати роботи в університеті комісії Міністерства освіти І науки України
Дата14.09.2012
Розмір123.99 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Наказ

29 червня 2007 р. м. Ніжин №103

Про результати роботи в університеті

комісії Міністерства освіти і науки

України


Відповідно до наказу Державної інспекції навчаль­них закладів МОН України від 7 червня 2007 р., №10/103 з метою перевірки фактів, наведених у листі завідувача кафедри вищої математики Яковця В.П. до Міністерства освіти і науки України, в уні­верситеті 11 та 12 червня 2007 р. працювала комісія у складі:

головного державного інспектора відділу інспектування вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Іванової С. В.;

начальника відділу вищих навчальних закладів, науки та кадрової роботи управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Петренка А. А.;

проректора Чернігівського державного інституту економіки і управління, кандидата економічних наук, доцента Кирилюка Ю. В.;

декана фізико-математичного факультету Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка, кандидата фізико-математичних наук, доцента Шморгуна А. В.;

декана механічного факультету Чернігівського державного технологічного університету, кандидата фізико-математичних наук, доцента Рогози В. В.

Висновки комісії відображені у «Довідці про підсумки перевірки звернення професора Яковця В.П. – завідувача кафедри вищої математики Ніжинського державного університету».

З метою забезпечення реалізації висловлених комісією зауважень та рекомендацій

наказую:

1. Довідку комісії Державної інспекції навчальних закладів Міністерства освіти і науки України про підсумки перевірки звернення професора Яковця В.П. – завідувача кафедри вищої математики довести до відома професорсько-викладацького складу і співробітників університету (довідка додається).

2. Затвердити заходи щодо усунення недоліків, виявлених комісією Державної інспекції навчальних закладів МОН України в процесі перевірки 11 – 12 червня 2007 р. (заходи додаються).

3. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам інших підрозділів провести обговорення на засіданнях вчених рад і кафедр, на зборах трудових колективів питання про стан трудової й виконавської дисципліни, а також морально-психологічної атмосфери в керованих підрозділах. Забезпечити уважне вивчення і врахування в роботі критичних зауважень та пропозицій щодо вдосконалення діяльності підрозділів і університету в цілому.

4. Проректору з науково-педагогічної та методичної роботи Кладинозі В.С. та робочій групі з підготовки проектів положень, що регулюють порядок проведення державної атестації в університеті, створеній розпорядженням по університету від 12.03.2007 р. № 19, до 01.10.2007 р. підготувати та подати на розгляд Вченої ради університету пропозиції щодо внесення змін у нормативні документи університету з питань державної атестації студентів випускних курсів.

5. Науково-методичному та навчально-організаційному відділам університету (Лісова Т.В., Костенко А.Я.) разом з Центром інформатизації (Овчинников Д.В.) до 01.01.2008 р. завершити виконання робіт щодо повномасштабного запровадження в систему управління навчальним процесом програмного комплексу «Деканат + університет». Узяти до уваги, що станом на 20 червня 2007 р. уведено в дію такі компоненти цього комплексу як «Навчальний план», «Навчальний процес», що дало можливість централізовано визначити прогнозований обсяг навчального навантаження кафедр університету на 2007-2008 навчальний рік та довести його до відома завідувачів кафедр.

6. Протягом 2007-2008 навчального року вирішити питання щодо включення загальноуніверситетських кафедр до складу відповідних факультетів. Для координації цієї роботи затвердити комісію у складі:

Мельничук О.В. – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків, голова комісії;

Конончук А.І. – декан факультету психології та соціальної роботи;

Сенченко Г.Г. – декан природничо-географічного факультету;

Коваленко Є.І. – завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки і соціальної роботи;

Городецька М.О. – завідувач кафедри економічної теорії та політології.

7. Для забезпечення прозорості у прийнятті управлінських рішень і своєчасності їх доведення до науково-педагогічних працівників та інших співробітників університету:

7.1. Запровадити практику обов’язкового розміщення проектів рішень ректорату і Вченої ради з проблемних питань діяльності університету на внутрішньому сайті університету в розділі «Вісник ректорату», а також їх прийняття після обов’язкового обговорення. Забезпечити публікування таких рішень в «Інформаційному бюлетені ректорату і Вченої ради університету», їх оперативне розміщення на внутрішньому сайті.

7.2. Запровадити практику регулярних зустрічей ректора університету та проректорів з трудовими колективами факультетів і кафедр.

7.3. Зобов’язати всіх посадових осіб оперативно реагувати на зауваження і пропозиції працівників і студентів університету, що надходять всіма каналами зворотного зв’язку, в тому числі розміщені у розділі «Форум» сайту університету.

8. Декану фізико-математичного факультету Аніщенку В. О.:

8.1. Разом із завідувачами кафедр вищої математики (Яковець В. П.), фізики (Мельничук О. В.), прикладної математики та інформатики (Ковальчук  Ю. О.) забезпечити умови для плідної співпраці колективів кафедр факультету, об’єднання їх зусиль для спільного вирішення важливих питань навчально-виховного процесу, наукової та громадської діяльності. Про вжиті заходи інформувати ректорат університету до 01.09.2007 р.

8.2. При плануванні складу Державних екзаменаційних комісій для проведення державної атестації студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста передбачити участь у ДЕК завідувача кафедри вищої математики Яковця В. П.

9. На засіданні Вченої ради університету (листопад 2007 р.) розглянути питання щодо перспектив подальшого розвитку фізико-математичного факультету та його кафедр.

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Ректор університету О.Д. БОЙКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ректора університету

від 29.06.2007 р. № 103


ЗАХОДИ

ректорату Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

щодо усунення недоліків, виявлених комісією Державної інспекції

навчальних закладів МОН України (11-12 червня 2007 р.)

№№

п/п

Недоліки та порушення

Заходи щодо їх усунення

Термін

виконання

Відповідальні

1

2

3

4

5

1.

Підтвердилися факти порушення термінів зарахування студентів за державним замовленням, що суперечить існуючим Правилам прийому до університету та нормативним документам МОН.

Забезпечити чітке дотримання Правил прийому до університету та нормативних документів МОН щодо умов прийому та термінів зарахування на навчання.

Постійно

Ректор університету

Бойко О.Д.,

приймальна комісія

2.

Підтвердилася інформація щодо безпідставності виведення Яковця В.П. із складу ДЕК за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст».

При плануванні складу ДЕК фізико-математичного факультету передбачити участь у них, як члена ДЕК, зав. кафедри вищої математики Яковця В.П.

Постійно

Декан фізико-математичного ф-ту

Аніщенко В.О.

1

2

3

4

5

3.

Викладачі кафедри (вищої матема-тики) несвоєчасно проінформовані про заплановане навчальне навантаження на наступний

навчальний рік.

Забезпечити своєчасний розрахунок та індивідуальний розподіл навчального наванта-ження, доведення його до кафедр і викладачів не пізніше як за 2 місяці до початку навч. року. Запровадити в систему управління навчальним процесом спеціалізований програмний комплекс.

Червень

кожного року

Проректор з науково-пед. і метод. роботи

Кладинога В.С., зав. кафедрами,

декани ф-тів

4.

Комісією звернено увагу керівництва університету на необхідність передачі загальноуніверситетських кафедр на відповідні факультети.

Завершити роботу щодо переведення загальноуніверси-тетських кафедр (психології, педагогічної майстерності, економічної теорії та політології, іноземних мов, фізвиховання) до складу факультетів.

Протягом

2007/2008 навч.року

Ректорат, Вчена рада університету

5.

Ректорату університету необхідно вжити невідкладні заходи щодо налагодження плідної співпраці, творчої, ділової атмосфери діяльності між ректоратом, деканатом фізико-математичного факультету та кафедрою вищої математики, а також забезпечити прозорість в прийнятті управлінських рішень та своєчасність їх доведення до науково-педагогічних працівників.

Зобов’язати деканат та зав. кафедрами фізико-матема-тичного ф-ту вжити заходів щодо забезпечення скоординованості діяльності, деканату і кафедр, спрямованої на вдосконалення навчально-виховного процесу, наукової та громадської роботи.

Питання про роботу і перспективи розвитку фіз.-матем. ф-ту обговорити на засіданні Вченої ради університету

У 2007/2008 навч. році, постійно


Листопад

2007 р.

Декан фіз.-мат. ф-ту Аніщенко В.О., зав. кафедрами

Яковець В.П.,

Мельничук О.В., Ковальчук Ю.О.


Ректорат,

Вчена рада університету

^ ДОВІДКА

про підсумки перевірки звернення професора Яковця В.П. - завідувача кафедри вищої математики Ніжинського державного університету

За дорученням Міністерства освіти і науки України відповідно до наказу Державної інспекції навчальних закладів від 07.06. 07 року № 10/103 у період з 11 червня по 12 червня 2007 року комісією в складі:

Іванової Світлани Володимирівни - головного державного інспектора відділу інспектування вищих навчальних закладів ІП-ІУ рівнів акредитації,

Петренка Анатолія Андрійовича - начальника відділу вищих навчальних закладів, науки та кадрової роботи управління освіти і науки Чернігівської об­ласної державної адміністрації;

Кирилюка Юрія Володимировича - кандидата економічних наук, доцента, проректора Чернігівського державного інституту економіки і управління;

Шморгуна Анатолія Васильовича - кандидата фізико-математичних наук, доцента, декана фізико-математичного факультету Чернігівського держав­ного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка;

Рогози Олександра Володимировича - кандидата фізико-математичних наук, доцента, декана механіко-технологічного факультету Чернігівського державного технологічного університету

здійснено перевірку фактів, наведених у листі завідуючого кафедрою вищої математики Ніжинського державного університету ім.М.Гоголя профе­сора Яковця В.П.

У ході перевірки проаналізовано статут, матеріали перевірок КРУ за останні три роки, протоколи засідання Вчених рад університету та фізико-математичного факультету, організацію прийому та державну атестацію студе­нтів, документацію кафедри вищої математики, наявність системи контролю за якістю підготовки студентів, накази ректора з питань, викладених у заяві тощо.

Також відбулися зустрічі членів комісії з заявником і особами, зазначени­ми в заяві, головою профкому.

Комісією встановлено, що більшість фактів, наведених у зверненні проф. Яковця В.П. не підтвердилося. А саме: не виявлено порушення процедури зві­льнення проректорів (двоє проректорів залишилися на попередніх посадах, двоє звільнилися за власним бажанням, а один звільнився в зв'язку з завершен­ням контракту), порушення чинного законодавства при обранні на посаду заві­дувача кафедрою прикладної математики та інформатики кандидата фізико-математичних наук, доцента Ковальчука Ю.О. та призначення на посаду проре­ктора Кладиноги В.С. Призначення на посаду проректора Кладиноги В.С. про­ведено у відповідності з рішенням Вченої ради університету від 16.03.06 прото­кол №9 та листа МОН від 13.04.06 №1/11-1369. Всупереч твердженню заявника за зазначений період Кладинога В.С. має 23 наукові та навчально-методичні праці, а Ковальчук Ю.О. - 20.

З'ясування питання стосовно перебування Яковця В.П. в складі Вченої ра­ди університету виявило, що він входив до складу ради за посадою як ректор -голова Вченої ради. Після закінчення терміну перебування на посаді ректора університету у грудні 2005 р. Яковець В. П. автоматично вибув зі складу Вче­ної ради університету. Його включення до складу Вченої ради після цього мог-

ло бути лише при виконанні таких умов: подання кафедри вищої математики, яку він очолює; рекомендація зборів трудового колективу фізико-математичного факультету; обрання на конференції трудового колективу уні­верситету (при виконанні попередніх двох умов). Кафедра вищої математики з поданням щодо обрання Яковця В.П. до складу Вченої ради не виходила. Отже ректор університету не мав жодних правових підстав для включення Яков­ця В.П. до складу Вченої ради університету.

Не підтвердився факт повного оновлення складу ДЕК у 2006/07 н. р. за спеціальностями «Математика та основи економіки» і «Математика та основи інформатики». Із восьми членів комісії попереднього року двоє ввійшли до складу ДЕК в поточному навчальному році (Аніщенко В.О., Опанасенко В.Г.).

Під час перебування на посаді ректора Яковця В.П. за останні два роки проведено дві перевірки КРУ в Чернігівській обл. та одна - Ніжинською держа­вною податковою інспекцією. Всупереч його твердженню про відсутність по­рушень, перевірками зафіксовано ряд порушень у роботі університету: пору­шення заборони про преміювання працівників у період дії дисциплінарного стягнення (ЯковцюВ.П. була виплачена премія у розмірі 1875 грн. через 12 днів після оголошення догани), не проводились періодичні інвентаризації, з 2002 по 2004 рік незаконно отримані доходи за перескладання ДЕК в сумі 1,5 тис. грн. та за поновлення до складу студентів в сумі 5,7 тис. грн.

Не знайшли підтвердження інформація заявника про фальсифікацію підпи­сів на листі студентів університету до Президента України, Прем'єр-міністра, міністрів освіти і науки, внутрішніх справ. Колишні студентки Коновал Л.В. та Комаринець Л.В. підтвердили їх особисті підписи.

Разом з тим підтвердилися факти порушення термінів зарахування студен­тів за державним замовленням, що суперечить існуючим Правилам прийому до університету та нормативним документам МОН. Так, відповідно до наказу рек­тора від 30.08.06 р. №153-Н додатково здійснений прийом трьох студентів за державним замовленням.

Підтвердилася інформація щодо безпідставності виведення Яковця В.П. із складу ДЕК при захисті дипломних робіт за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст». Пропозицію стосовно персонального складу ДЕК ректору універ­ситету вносить декан факультету відповідно до «Положення про державну ате­стацію студентів університету», яке суперечить п. 3.12.3.2. наказу МО №161 від 02.06.93р. Яковець В.П. за своїми посадовими обов'язками повинен бути чле­ном ДЕК як завідувач кафедри. Викладачі кафедри несвоєчасно проінформова­ні про заплановане навчальне навантаження на наступний навчальний рік.

Аналіз роботи кафедри вищої математики виявив, що на засіданнях кафед­ри систематично розглядаються питання якості підготовки студентів, для сту­дентів першого курсу організовано платні факультативи для студентів з метою підвищення рівня знань з окремих тем шкільної програми. Низький рівень знань студентів на державних екзаменах з математичного аналізу, за пояснен­ням завідуючого кафедрою, пов'язаний з незадовільним рівнем викладання ди­сципліни викладачем Карпенком Ю.І., який згодом був звільнений. Це питання розглядалося на засіданні кафедри вищої математики (від 25.09.06 протокол №4), де прийнято рішення про посилення вимог до вивчення дисциплін мате­матичного циклу.

Комісією звернено увагу керівництва університету на необхідність дотри­мання вимог чинного законодавства про своєчасне видання наказів про зараху­вання студентів, удосконалення системи обліку і розподілу навчального наван­таження по кафедрах університету, включення Яковця В.П. до складу ДЕК як завідувача кафедри, передачу загальноуніверситетських кафедр на відповідні факультети. Комісією рекомендовано навчальній частині своєчасно інформува­ти завідувачів кафедр про об'єм навчального навантаження на наступний рік з метою його раціонального розподілу.

Ректорату університету необхідно вжити невідкладні заходи щодо нала-годження плідної співпраці, творчої, ділової атмосфери діяльності між рек­торатом, деканатом фізико-математичного факультету та кафедрою вищої математики, а також забезпечити прозорість в прийнятті управлінських рі­шень та своєчасність їх доведення до науково-педагогічних працівників.

Про вжиті заходи повідомити Державну інспекцію навчальних закладів до 12.07.07р.


С. В. Іванова

А. А. Петренко

Ю. В. Кирилюк

А. В. Шморгун

О. В. Рогоза


З довідкою ознайомлений та один примірник отримав

доктор політичних наук, ректор О. Д. Бойко


12.06.2007 р.

Схожі:

М. Ніжин №103 Про результати роботи в університеті комісії Міністерства освіти І науки України iconМ. Ніжин №17/1 Про заборону вживання спиртних напоїв в університеті
Кодексом України про адміністративні правопорушення (стаття 179 “Розпиття спиртних напоїв на виробництві”), відповідними нормативними...
М. Ніжин №103 Про результати роботи в університеті комісії Міністерства освіти І науки України iconЗвіт про поточні результати виконання
Названі нормативні документи розроблені у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, до вимог Положення про дистанційне навчання,...
М. Ніжин №103 Про результати роботи в університеті комісії Міністерства освіти І науки України iconПро внесення часткових змін до наказу Міністерства освіти І науки України14. 06. 2010 №560 «Про затвердження складу атестаційної колегії мон»
Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України, передачі функцій Вищої атестаційної комісії України, та відповідно до наказу...
М. Ніжин №103 Про результати роботи в університеті комісії Міністерства освіти І науки України iconДовідка про результати роботи
Сумській області проводиться в 2013 році відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Сумської...
М. Ніжин №103 Про результати роботи в університеті комісії Міністерства освіти І науки України iconДоповідь Про стан соціально-гуманітарної роботи в Національному університеті цивільного захисту України протягом 2011 року
Протягом 2011 року соціально-гуманітарна робота в університеті проводилась відповідно до керівних документів Міністерства надзвичайних...
М. Ніжин №103 Про результати роботи в університеті комісії Міністерства освіти І науки України iconЗвіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету
Названі нормативні документи розроблені у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, до вимог Положення про дистанційне навчання,...
М. Ніжин №103 Про результати роботи в університеті комісії Міністерства освіти І науки України iconЗвіт про поточні результати виконання експериментальної програми впровадження дистанційного навчання у практику діяльності заочного факультету та факультету перепідготовки фахівців Сумського державного університету
Названі нормативні документи розроблені у відповідності до вимог Положення про дистанційне навчання, затвердженого Наказом Міністерства...
М. Ніжин №103 Про результати роботи в університеті комісії Міністерства освіти І науки України iconМ. Ніжин №16/1 Про заборону паління на території університету
Міністерства освіти І науки України, з метою формування навичок здорового способу життя І запобігання тютюнової залежності серед...
М. Ніжин №103 Про результати роботи в університеті комісії Міністерства освіти І науки України iconНаказ №102 Про корегування графіка навчального процесу на 2009/2010 н р
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 18. 11. 2009 р. №1387- р, наказу Міністерства освіти І науки України від...
М. Ніжин №103 Про результати роботи в університеті комісії Міністерства освіти І науки України iconНаказ № Про затвердження Положення про приймальну комісії Тернопільського національного економічного університету
Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році» та Наказу Міністерства освіти І науки України від 28. 11. 2011 р за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи