Про навчальне навантаження icon

Про навчальне навантаження
Скачати 132.83 Kb.
НазваПро навчальне навантаження
Дата14.09.2012
Розмір132.83 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Наказ

15 червня 2007 р. м. Ніжин № 98

Про навчальне навантаження

У зв’язку з закінченням 2006-2007 навчального року та з метою своєчасної підготовки й організованого початку 2007-2008 навчального року

НАКАЗУЮ:

1. Науково-методичному відділу (Лісова Т.В.) до 20 червня 2007 р.:

 1. Сформувати робочі навчальні плани на 2007-2008 н. р. для всіх спеціальностей за формами навчання та освітньо-кваліфікаційними рівнями, узгодити їх з деканами факультетів та подати на затвердження в установленому порядку.

 2. Провести попередній розрахунок обсягів навчального навантаження за кафедрами університету на 2007-2008 н. р.

 3. Довести до відома завідувачів кафедр попередній обсяг навчальної роботи на 2007-2008 н. р. за формою №У-4.01 розд. 2.1, затвердженою наказом Мінвузу УРСР від 3 серпня 1984 р., №253.

 4. Провести з деканами факультетів, їх заступниками з навчальної роботи, завідувачами кафедр семінар-нараду щодо запровадження в систему управління навчальним процесом програмного комплексу „Деканат + університет”.

2. Навчально-організаційному відділу (Костенко А.Я.) разом з науково-методичним відділом, деканатами факультетів до 20 червня 2007 р. підготувати та довести до відома завідувачів кафедр прогнозовану чисельність студентів, кількість груп та підгруп на 2007-2008 н. р. за спеціальностями, формами та роками навчання.

3. Деканам факультетів до 22 червня 2007 р. подати до науково-методичного відділу (Лісова Т.В.) за формами, що додаються, наступну інформацію на 2007-2008 навчальний рік:

 • орієнтовний склад ДЕК (додаток 1),

 • кількість дипломних (магістерських) робіт (додаток 2),

 • перелік дисциплін за вибором студента (спецкурсів) (додаток 3),

 • розподіл між кафедрами керівництва курсовими роботами (додаток 4) та практиками (додаток 5).

4. Завідувачам кафедр до 29 червня 2007 р.:

  1. Провести попередній розподіл обсягу навчальної роботи кафедри на 2007-2008 н. р. між науково-педагогічними працівниками.

При цьому неухильно дотримуватися ліцензійних умов щодо рівня кадрового забезпечення підготовки фахівців за всіма освітньо-професійними програмами, а також наступних вимог:

− загальне навчальне навантаження викладача у розрахунку на одну ставку не може перевищувати 900 годин на рік,

− з них кількість лекційних годин не може бути більшою за 250,

− максимальна кількість дисциплін, які може викладати один викладач протягом року, − 4,

− планування лекційних годин викладачам без наукового ступеня та вченого звання може здійснюватися лише за погодженням із деканом відповідного факультету, керівником відповідного навчально-методичного центру із заочного навчання та з дозволу ректора університету.

  1. Подати до науково-методичного відділу (Кнорозок Н.В.) перспективний план підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників кафедри на період з 2007 по 2012 рр. за формою, що додається (додаток 6).

Покласти на завідувача кафедри персональну відповідальність за недотримання викладачами встановленого терміну обов’язкового проходження стажування чи підвищення кваліфікації.

  1. Подати до науково-методичного відділу (Ридзель Н.В.) дані щодо планованого якісного складу науково-педагогічних працівників кафедри на 2007-2008 н. р. за формою, що додається (додаток 7).

  2. Подати до науково-методичного відділу (Кнорозок Н.В.) звіт про фактичне виконання кафедрою навчального навантаження за 2006-2007 н. р. за встановленою формою; кафедрі педагогічної майстерності в зв’язку зі значним обсягом керівництва практиками в літній період зазначений звіт подати до 1 вересня 2007 р.

5. Деканам факультетів, завідувачам кафедр, керівникам навчально-методичних центрів із заочного навчання спільно з науково-методичним відділом розробити та здійснити комплекс заходів, спрямованих на безумовне та своєчасне виконання „Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти” (наказ МОН України від 24.12.2003 р., № 847) в частині навчально-методичного забезпечення ліцензованих спеціальностей для всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів і форм навчання.

6. Наказ довести до відома деканів факультетів, завідувачів кафедр, керівників навчально-методичних центрів із заочного навчання, а також завідувачів науково-методичного та навчально-організаційного відділів.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-педагогічної та методичної роботи Кладиногу В.С.

Ректор університету О. Д. БОЙКО

Відповідальний: Кладинога В.С.

Тел.: 2-42-71

Додаток 1

до наказу по університету

від 15.06.2007 р., № 98


Інформація про склад Державних екзаменаційних комісій

__________________________________________ факультету

на 2007-2008 навчальний рік


(приклад):


Спеціальність

ОКР

^ Назва екзамену

Склад ДЕК

Кафедра (чи запрош.)

Математика і фізика,

Математика та осн. інф., Математика та осн. економ.

Бакал.

З математики

Голова ДЕК

Запрошений

Член ДЕК 1

Вища матем.

Член ДЕК 2

Вища матем.

Член ДЕК 3

Прикладна матем.

Математика і фізика

Спец.

З фізики

Голова ДЕК

Запрошений

Член ДЕК 1

Фізики

Член ДЕК 2

Фізики

Член ДЕК 3

Фізики

Математика і фізика,

Математика та основи інф., Математика та осн. економ.

Спец.

З теорії і практики навчання і виховання

Голова ДЕК

Запрошений

Член ДЕК 1

Педагогіки

Член ДЕК 2

Вища матем.

Член ДЕК 3

Вища матем.

Математика

Маг.

Захист маг. роботи

Голова ДЕК

Запрошений

Член ДЕК 1

Педагогіки

Член ДЕК 2

Вища матем.

Член ДЕК 3

Прикл. матем. й інф.

Член ДЕК 4

ФізикиДекан факультету _____________________ (ПІБ)


Примітка. Додатково вказати поділ між кафедрами оглядових лекцій до ДЕ для заочної форми навчання, якщо такий є.


Додаток 2

до наказу по університету

від 15.06.2007 р., № 98


Інформація про кількість дипломних (магістерських) робіт

на _________________________________________ факультеті

у 2007-2008 навчальному році та їх розподіл між кафедрами


(приклад):


Спеціальність

Курс

Група

Кількість випускних робіт

Кафедра

Біологія і хімія

IV

БХ-41

5

Зоології та анатомії

4

Ботаніки та екології

2

Хімії

БХ-42

1

Зоології та анатомії

3

Хімії

Біологія

маг

Бм

5

Зоології та анатомії

4

Ботаніки та екологіїДекан факультету _____________________ (ПІБ)


Додаток 3

до наказу по університету

від 15.06.2007 р., № 98


Інформація про дисципліни за вибором студентів (спецкурсів)

на __________________________________________ факультеті

у 2007-2008 навчальному році


(приклад):


Спеціальність

Курс (студ.)

^ Назва за навчальним планом

Підгрупи та кільк. студ.

Тематика

Кафедра

Математика і фізика

IV

(45 студ.)

Спецкурс з математики

11

Методи набл. обчислень

Приклад.мат.

12

Розв. олімпіадних задач

Вищої матем.

11

….

…..

11Соціальна інформатика

ІІІ

(23 студ.)

Блок № 2

11

Блок № 3

12Декан факультету _____________________ (ПІБ)


Примітка. Окремо вказати особливості організації навчання (лекції читаються потоку з кількох підгруп, відбувається поділ на інші види роботи тощо) та принцип викладання спецкурсу з психолого-педагогічних дисциплін. Якщо у навчальному плані вказана на вибір конкретна назва дисципліни, стовпчик «тематика» можна не заповнювати.

Додаток 4

до наказу по університету

від 15.06.2007 р., № 98


Інформація про розподіл керівництва курсовими роботами студентів _________________________ факультету на 2007-2008 навчальний рік


(приклад):


Спеціальність

Курс

^ Група (студ.)

Кількість курсових роб.

Кафедра

Біологія і хімія

IV

БХ-41 (25)

10

Зоології та анатомії

2

Педагогіки

2

Педмайстерн.

2

Психології

5

Ботаніки та екології

4

Хімії

БХ-42 (15)

10

Ботаніки та екології

5

Хімії


Декан факультету _____________________ (ПІБ)


Додаток 5

до наказу по університету

від 15.06.2007 р., № 98


Інформація про розподіл керівництва практиками студентів ____________________ факультету на 2007-2008 навчальний рік


(приклад для виробничих практик):


Спеціальність

Курс

^ Група (к-сть студ.)

Керівництво з основного фаху

Керівництво з допоміжного фаху

К-сть студ.

Кафедра

К-сть студ.

Кафедра

Біологія і хімія

IV

БХ-41 (25)

10

Зоології та анатомії

25

Хімії

10

Ботаніки та екології

5

Хімії

БХ-42 (15)

10

Ботаніки та екології

15

Хімії

5

Хімії(приклад для навчальних практик):


Спеціальність

Курс

^ Група

(к-сть студ.)

Назва практики

Кафедра

Примітка

Біологія і хімія

I

БХ-11 (25)

З ботаніки

Ботаніки та екології

Група ділиться на 2 підгрупи

БХ-12 (15)

Зоології та анатомії


Декан факультету _____________________ (ПІБ)

Додаток 6

до наказу по університету

від 15.06.2007 р., № 98


^ ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників

кафедри _____________________________________

на період з 2007 по 2012 р.р.


Загальні відомості

Рік чергового підвищення кваліфікації (стажування)п/п

П.І.Б.

викладача

Посада,

вчений ступінь

Рік закінчення

ВНЗ

Рік закінчення

аспірантури чи докторантури

Рік захисту

дисертації

Останній рік

проходження

стажування

2007- 2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011- 2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12^ Завідувач кафедри ____________________ (ПІБ)


Примітки. 1. У графі 8 зазначити місяці, якщо підвищення кваліфікації (стажування) планується протягом 2007-2008 н.р.; для інших років у відповідних графах 9–12 поставити «Х».

2. Кожен викладач обов’язково повинен проходити підвищення кваліфікації (стажування) 1 раз на 5 років.

Додаток 7

до наказу по університету

від 15.06.2007 р., № 98


^ ПЛАНОВАНИЙ ЯКІСНИЙ СКЛАД

науково-педагогічних працівників

кафедри _________________________________________

на 2007 - 2008 н. р.

Посада

Штатні

Запрошені за сумісництвом

Примітка

Зав. кафедри


Професори


Доценти


Ст. викладачі


Асистенти

(викладачі)
Завідувач кафедри __________________ (ПІБ)


Примітка. У графах „Штатні” та „Запрошені за сумісництвом” зазначити кількість відповідних посад з точністю до 0,05.

У графі „Примітка” для осіб, що запрошуються для роботи за сумісництвом, у відповідному рядку вказати прізвище та ініціали, а також посаду та місце постійної роботи.

Схожі:

Про навчальне навантаження iconДонецький університет економіки та права european credit transfer system
Особливість системи базується на угоді про те, що навчальне навантаження студента денної форми навчання впродовж навчального року...
Про навчальне навантаження iconЗвіт про роботу Звіт про виконану роботу на протязі семестру(здає кожен викладач) Звіт про виконання навчального навантаження Звіт про виконання навантаження І вимог міністерства освіти (здає кожен викладач)
Видається на кафедру з погодинниковою розміткою на навантаження кожного викладача
Про навчальне навантаження iconЗвіт роботи кафедри теорії та практики перекладу сумду за 2010 рік
Протягом звітного періоду 2010р кафедра виконала навчальне навантаження повністю в обсязі 6111 годин, з них
Про навчальне навантаження iconЗвіт про роботу кафедри германської філології та методики викладання іноземних мов за 2010-2011 навчальний рік Навчальна робота
Навчальне навантаження по кафедрі германської філології та методики викладання іноземних мов у кількості 23825 годин виконано у повному...
Про навчальне навантаження iconЭкзаменационные вопросы Электроснабжение. Основні терміни курсу. Вимоги до сеп. Задачі електропостачання. Вибір роду струму та величини напруги. Основні поняття про електричне навантаження
Дати визначання коефіцієнту максимуму та часу годин використання максимума навантаження
Про навчальне навантаження iconПоложення про проведення конкурсу „краще навчальне видання в донецькому державному університеті управління
Постанови Кабінету Міністрів України „Про вдосконалення роботи із забезпечення учнів І студентів навчальних закладів підручниками...
Про навчальне навантаження iconПоложення про порядок запрошення та прийому іноземних спеціалістів, представників, делегацій, груп, окремих іноземців Тернопільським національним економічним університетом
Тернопільському національному економічному університеті (далі – університет) з метою ведення учбових занять, участі в міжнародних...
Про навчальне навантаження iconІі міжнародна науково-технічна конференція «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування І прогнозуваНня»
Упродовж експлуатації матеріали елементів конструкцій зазнають пошкодження, природа якого залежить від виду навантаження та умов...
Про навчальне навантаження iconІіі міжнародна науково-технічна конференція «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування І прогнозуваНня»
Упродовж експлуатації матеріали елементів конструкцій зазнають пошкодження, природа якого залежить від виду навантаження та умов...
Про навчальне навантаження iconЗатверджую” Проректор з науково-педагогічної І виховної роботи Мамчур З.І. “ ” 2010 р. Робоча програма навчальної дисципліни нормування антропогенного навантаження
Нормування антропогенного навантаження. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 040106 – Екологія,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи