\"затверджую\" Ректор університету icon

"затверджую" Ректор університету
Скачати 137.75 Kb.
Назва"затверджую" Ректор університету
Дата14.09.2012
Розмір137.75 Kb.
ТипДокументи

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор університету

Бойко О.Д.

27 листопада 2006 р.


П О Л О Ж Е Н Н Я

про визначення рейтингу кафедр Ніжинського державного університету

імені Миколи Гоголя


1. Кафедра є базовим структурним підрозділом університету. Навчально-методичний та науковий потенціал кафедр, результати їх діяльності визначають потенціал університету в цілому. З метою виявлення і заохочення кафедр, що зробили найбільший внесок у підвищення якості підготовки фахівців, розвиток наукових досліджень, впровадження науково-методичних інновацій та для поширення передового досвіду щорічно проводиться порівняльна оцінка ефективності діяльності (визначення рейтингу) кафедр за підсумками навчального року.

2. Рейтинг кафедр визначається окремо для кафедр природничого та гуманітарного профілів.

3. Абсолютний рейтинг кафедри розраховується за величиною суми балів (Б), що враховує кваліфікаційні показники співробітників (Бк) та результати наукової, навчально-методичної та організаційної роботи кафедри (Бр), віднесеної до сумарної кількості штатних одиниць науково-педагогічних і наукових працівників Ш:

Б = (БК + Бр) / Ш.

4. Відомості для розрахунку рейтингу кафедр, завірені підписами завідувачів кафедр подаються до 20 грудня за встановленою формою в електронному та роздрукованому вигляді до Наукового відділу університету.

5. Науковий відділ здійснює підготовку матеріалів для роботи конкурсної комісії, що формується і затверджується ректором університету.

Рейтинги кафедр оприлюднюються в газеті “Альма матер” та інформаційно-аналітичних матеріалах за підсумками навчального року. Дипломи “Краща кафедра року” та перехідний вимпел вручають переможцям конкурсів на засіданнях Вченої ради Університету або на конференціях трудового колективу Університету.

6. Показники щодо розрахунку рейтингу кафедр та форма подання до конкурсної комісії наведені в табл. 1.


^ Таблиця 1. Показники та критерії для розрахунку рейтингу кафедр


№ п/п

Найменування показників

Оцінка в балах

Результат в балах

Примітка

1

2

3

4

5

^ Кадрове забезпечення

1.

В – Кількість дипломованих викладачів на кафедрі (доктор, кандидат, професор, доцент)

А – Кількість усіх викладачів кафедри (станом на 1 жовтня)

N – кількість докторів, професорів

(В/А)·100%

(В/А)·100+10ּN1) Беруться до уваги лише штатні працівники;

2) За кож­ного доктора наук (профе­сора) кафедрі додається 10 балів

^ Навчально-методична робота

2

Рівень знань, умінь і навичок студентів денного відділення

2.1

Успішність студентів за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії

Середній % успішності студентів за результатами першого складання екзаменів із дисциплін, які читає кафедра (Р%)

Р·100


Подає кафедра за погодженням із навчальним відділом

2.2

Якість знань студентів за результатами зимової сесії

% якості (Р %) за результатами першого складання екзаменів

Р·100

2.3

Успішність студентів за результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії

Середній % успішності за результатами першого складання екзаменів

Р·100

2.4

Якість знань студентів за результатами літньої сесії

% якості (Р %) за результатами пер-шого складання екзаменів

Р·100

2.5

Ліцензування нової спеціальності для випускової (випускових) кафедри

100 балів2.6

Акредитація спеціальності для випускової (випускових) кафедри

100 балів2.7

Впровадження нової спеціалізації для випускової (випускних) кафедри

50 балів2.8

Авторські програми для ВНЗ та шкіл з грифом МОН України


Методичні розробки, рекомен­дації, плани практичних, семінарських занять, збірники вправ, дидактичні матеріали, метод. рекомендації тощо

20 балів за кожну програму


5 балів за одиницю роботи

20·N


5·N·N- кількість


N- кількість2.9

Участь у роботі методичних комісій МОН України, журі обласних та Всеукраїнських олімпіад, інших всеукраїнських конкурсів

N- кількість викладачів, залуче­них до перерахованих видів робіт

20 балів на одного викладача

20 N


Журі обласних олімпіад- 10 балів

2.10

Проведення відкритих занять на кафедрі

N-кількість відкритих занять;

Д-кількість викладачів кафедри (включно з сумісниками)

(N/Д)·10

(N/Д)·10

2.11

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри

N-к-ть викладачів кафедри, які 5 і більше років не підвищували кваліфікацію

- 20 балів за кожного викла­дача, який 5 і більше років не підвищував кваліфікацію

-20N

2.12

Підвищення кваліфікації викладачів кафедри за кордоном

N-к-ть викладачів кафедри

20 балів за кожного викладача викладач кафедри, який підвищував кваліфікацію за кордоном

20N

2.13

Стан ведення документації на кафедрі (відповідність нормативним документам, дотримання вимог Закону про мови)

К балів за п’ятибальною шкалою

10 К


За даними навчального відділу

^ Наукова робота

3.1

Захист дисертацій:

А) кандидатських;


Б) докторських

N – кількість захищених докторських дисертацій

150 балів за кожну дисертацію


450 балів за кожну дисертацію


150 N


450 N

3.2

Друковані наукові праці:
монографії

D – кількість друкованих аркушів;

К - кількість співавторів з кафедри;

З – Загальна кількість співавторів.

10 балів за друкований аркуш на всіх авторів3.3

Підручник, навчальний посібник, словник, довідник з грифом МОН України або інших відомств.

D – кількість друкованих аркушів;

К - кількість співавторів з кафедри;

З – Загальна кількість співавторів.

15 балів за друкований аркуш на всіх авторів
КБ - кількість балів

3.4

Навчальний посібник, словник, довідник

D – кількість друкованих аркушів;

К - кількість співавторів з кафедри;

З – Загальна кількість співавторів.

5 балів за друкований аркуш на всіх авторів
КБ - кількість балів. Для факультету культури і мистецтв до навчально-методичних посібників, розробок прирівнюється підготовка сольних концертів, написання муз. творів, аранжеровок тощо, надрукованих у пресі

3.5

Стаття в міжнародному журналі (за межами СНД).

К - кількість співавторів з кафедри;

З – Загальна кількість співавторів.

100 балів на всіх авторів кожної статті
КБ - кількість балів.

3.6

Патенти

К - кількість співавторів з кафедри;

З – Загальна кількість співавторів.

80 балів на всіх авторів за кожен патент
КБ - кількість балів.

3.7

Статті в фахових виданнях, що входять до переліку ВАК У

К - кількість співавторів з кафедри;

З – Загальна кількість співавторів.

50 балів на всіх авторів
КБ - кількість балів.

3.8

Статті в інших виданнях,

К - кількість співавторів з кафедри;

З – Загальна кількість співавторів.

20 балів на всіх авторів за кожну статтю

КБ - кількість балів.

3.9

Опубліковані матеріали наукової доповіді на конференції.

К - кількість співавторів з кафедри;

З – Загальна кількість співавторів.

10 балів на всіх авторів за кожну статтю
КБ - кількість балів.

3.10

Доповіді на конференції, симпозіумі, семінарі:
- міжнародних (за межами СНД)


- міжнародних (в межах СНД)


- всеукраїнських


- інших.


К - кількість співавторів від кафедри;

З – Загальна кількість співавторів.

80 балів на всіх авторівКБ - кількість балів.

50 балів на всіх авторівКБ - кількість балів.

30 балів на всіх авторівКБ - кількість балів

10 балів на всіх авторівКБ - кількість балів

3.11

Організація та проведення кафедрою наукових, науково-практичних конференцій, читань тощо:
а) міжнародних

50 балів

50


Кожній кафедрі

б) всеукраїнських

30 балів

30


Кожній кафедрі

в) обласних, університетських

10 балів

10

Кожній кафедрі

3.12

Участь викладачів у роботі спеціа­лізованих рад по захисту дисертацій, редколегій ВАКівських видань, енцик­лопедій, опонування дисертацій, рецензування дисертацій

N – кількість викладачів, залуче­них до перерахованих видів робіт;

A – кількість разів викладач був залучений до перерахованих видів робіт.

20 балів за один вид роботи.

20 N А

3.13

Доповідь на постійно діючому загальноуніверситетському семінарі з проблематики Болонського процесу

20 балів

20 К


К - кількість

3.14

Доповідь на загальноуніверси­тетському семінарі

10 балів

10 К


К - кількість

4. Керівництво науковою роботою студентів

4.1

Участь студентів у Всеукраїнській олімпіаді

а) участь у Всеукраїнському турі

N – кількість студентів, що брали участь

50 балів

50 N

б) призове місце індивідуальне (1-3 місце)

100 балів

100 N

в) призове місце командне

100 балів

100
4.2

Підготовка кафедрою студентів до участі у конкурсах студентських наукових робіт та конференціях (міжвузівських, Всеукраїнських та міжнародних)

N – кількість студентів учасників

20 балів

20 N
4.3

Підготовка кафедрою студентів до участі у студентській звітній науковій конференції університету

N – кількість студентів - учасників;

В – кількість викладачів, які є науковими керівниками студентських наукових робіт;

Д – кількість ставок викладачів на кафедрі

N·(В/Д)·10

N·(В/Д)·10

4.4

Студентські наукові гуртки, творчі об’єднання, проблемні групи, клуби тощо, якими керують викладачі кафедри

N – кількість таких гуртків, наукових груп, клубів

20 балів

(вказати назви

гуртків, наукових груп, клубів)

20 N

4.5

Опубліковані наукові праці студентів в журналах, що рекомендовані ВАК України (статті, патенти), що підготовленні під керівництвом викладачів кафедр

50 балів за статтю

50 N


кожному з студентів

4.6

Опубліковані статті, матеріали конференцій, патенти тощо, що підготовленні під керівництвом викладачів кафедр

30 балів за статтю

30 N


кожному з студентів

4.7

Опубліковані наукові праці (статті, матеріали конференцій, патенти тощо) студентів спільно з викладачами кафедри

20 балів за статтю

20 N

4.8

Організація та проведення Всеукраїнської предметної олімпіади для студентів ВНЗ ІІІ та IV рівня акредитації

100 балів

на всі кафедри

100/NN- кількість кафедр

Схожі:

\"затверджую\" Ректор університету iconЗатверджую Ректор тнту п. В. Ясній 2011 р. Положення про виховну раду університету
Виховна рада університету є дорадчим органом Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя для вирішення...
\"затверджую\" Ректор університету icon„затверджую ректор університету

\"затверджую\" Ректор університету iconЗатверджую ректор Херсонського державного університету

\"затверджую\" Ректор університету icon"Затверджую" Ректор університету проф. Голубенко О. Л

\"затверджую\" Ректор університету iconЗатверджую ректор Університету сучасних знань Ведєрніков Ю. А

\"затверджую\" Ректор університету iconЗатверджую ректор Університету сучасних знань Ведєрніков Ю. А

\"затверджую\" Ректор університету iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету професор Т. М. Бойчук
Зміст програми з “клінічного медсестринства” для вступників до університету з спеціальності «медична сестра» окр – «магістр»
\"затверджую\" Ректор університету iconЗатверджую Голова приймальної комісії Ректор Буковинського державного медичного університету проф есор Т. М. Бойчук
Зміст програми з “Основ медсестринства” для вступників до університету з спеціальності «медична сестра» окр – «бакалавр»
\"затверджую\" Ректор університету icon"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
\"затверджую\" Ректор університету icon"Затверджую " Ректор Івано-Франківського національного медичного університету
move to 1143-14490
\"затверджую\" Ректор університету icon"Затверджую " Ректор Івано-Франківського національного медичного університету
move to 1143-14490
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи