Додаток 1 до наказу ректора нду ім. М. Гоголя від 12 квітня 2007 р., №52 рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт icon

Додаток 1 до наказу ректора нду ім. М. Гоголя від 12 квітня 2007 р., №52 рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт
Скачати 247.41 Kb.
НазваДодаток 1 до наказу ректора нду ім. М. Гоголя від 12 квітня 2007 р., №52 рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт
Дата14.09.2012
Розмір247.41 Kb.
ТипДодаток

  Додаток 1

  до наказу ректора НДУ ім. М. Гоголя

  від 12 квітня 2007 р., № 52

  РЕКОМЕНДАЦІЇ

  ЩОДО РОЗРОБКИ, ПРОВЕДЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

  1. Рекомендації щодо розробки пакету ККР


Комплексні контрольні роботи (ККР) з гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін відносяться до засобів діагностики якості вищої освіти. ККР розробляються кафедрою з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця та робочих програм навчальних дисциплін і використовуються:

 • при проведенні самоаналізу вищого навчального закладу з метою корекції робочих навчальних програм, удосконалення організації навчального процесу;

 • при проведенні акредитаційної або атестаційної експертизи з метою державної оцінки рівня підготовки студентів.

Для розробки пакету ККР кафедра створює робочу групу, до складу якої залучаються найбільш кваліфіковані професорсько-викладацькі кадри.


До пакету ККР включаються:

  1. Навчальна програма дисципліни.

  2. Анотація до комплексної контрольної роботи.

  3. Комплексна контрольна робота з дисципліни.

  4. Критерії оцінки виконання завдань комплексної контрольної роботи.

  5. Рецензія на комплексну контрольну роботу.

  6. Перелік довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи.


В анотації зазначається мета завдань, зв’язок з кваліфікаційною характеристикою, структура завдань, технологія контролю (письмова робота чи тест) та тривалість виконання.

Якщо комплексна контрольна робота проводиться у письмовому вигляді,

її зміст та оформлення повинні задовольняти наступні вимоги:

 1. ККР з кожної дисципліни повинна мати не менше 30 варіантів формалізованих завдань рівнозначної складності, вирішення яких потребує уміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни, термін виконання яких знаходиться в межах 2 академічних годин.

 2. Усі завдання ККР повинні мати професійні спрямування і їх вирішення повинно вимагати від студентів не розрізнених знань окремих тем і розділів, а їх інтегрованого застосування.

 3. Кожне завдання ККР повинно розпочинатися словами: Визначити…, Обґрунтувати…, Проаналізувати…, Дати оцінку…і т. п. При їх вирішенні студент повинен продемонструвати не лише репродуктивну, а творчу, розумову діяльність.

 4. Кожен варіант оформляється за зразком 1:

Зразок 1


комплексна контрольна робота

з дисципліни « назва дисципліни »

для студентів спеціальності шифр назва спеціальності

напряму підготовки шифр назва напряму


Варіант 1.

1.

2.

…..


Розглянуто на засіданні кафедри _________________

пр. № ­­­­­___ від "____" _________ 200_ р.


Завідувач кафедри ___________________

Якщо комплексна контрольна робота проводиться у вигляді тесту,

її зміст та оформлення повинні задовольняти вимоги:

1. Пакет тестових завдань з кожної дисципліни повинен мати не менше 30 варіантів. Кожен варіант повинен містити від 15 до 30 завдань різної форми, відповіді на які вимагають знань з усього курсу, термін виконання яких знаходиться в межах 1 академічної години. Кількість запитань в одному варіанті визначається кафедрою залежно від часу, відведеного на вивчення дисципліни, та особливостей дисципліни.

2. До пакету додається ключ правильних відповідей та бланк тестування. Пакет тестових завдань оформляється за зразком 2:

Зразок 2


^ ПАКЕТ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ

з дисципліни « назва дисципліни »

для студентів спеціальності шифр назва спеціальності

напряму підготовки шифр назва напряму


Варіант 1.

Час проведення тестування – ­­­___ хв.

1.


2.

3.

….


Розглянуто на засіданні кафедри _________________

пр. № ­­­­­___ від "____" _________ 200_ р.


Завідувач кафедри ___________________

Ключ правильних відповідей:


Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

Питання

Відповідь

Питання

Відповідь

Питання

Відповідь

Питання

Відповідь

1

а


15

б, с
^ У завданнях на відновлення відповідності вказувати правильну відповідність.


Завідувач кафедри ___________________

^ Бланк відповіді:

Кутовий штамп

університету

^ Комплексна контрольна робота з

назва дисципліни

Прізвище, ім’я, по-батькові:
Курс:
Група:
Варіант:
Питання

Відповідь

Питання

Відповідь

Питання

Відповідь

Питання

Відповідь

1
4
7
….
2
5
8


3
6
9Оцінка ___________

Викладач ___________ (ПІБ)

Експерт ____________ (ПІБ)При розробці критеріїв оцінки за основу слід брати повноту і правильність виконання завдань. Оцінка за виконання ККР виставляється згідно з існуючим положенням за чотирибальною системою “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Розроблений пакет ККР розглядається на засіданні кафедри і направляється на рецензування. Рецензію на ККР дають випускові кафедри на підставі всебічно проведеного аналізу. При складанні рецензії необхідно показати:

  • позитивні моменти розробленої ККР;

  • відповідність варіантів завдань програмним вимогам;

  • професійне спрямування та реалізація принципу комплексності у розроблених варіантах завдань;

  • рівнозначність варіантів завдань за їх складністю та можливість застосування комп’ютерної техніки при їх вирішенні;

  • обґрунтованість критеріїв оцінки виконаних завдань;

  • недоліки та шляхи покращення завдань;

  • можливість їх використання для оцінки рівня готовності студентів до вивчення спеціальних дисциплін.

При наявності в рецензії зауважень, пакет доопрацьовується.

Підготовлений пакет подається на затвердження проректору з науково-педагогічної та методичної роботи з титульною сторінкою, оформленою за зразком 3.

До переліку довідкової літератури включаються таблиці, каталоги, довідники, які не мають методик проведення розрахунків, або короткого викладу процесів і явищ.

Зразок 3 Зразок 4


Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя

Кафедра ________________


ЗАТВЕРДЖУЮ

проректор з науково-педагогічної

та методичної роботи

________________________ "____" ____________200_ р.


Пакет

комплексної контрольної роботи

з дисципліни "______________________________"

Спеціальність: шифр, назва

Напрям підготовки: шифр, назва


Розглянуто на засіданні кафедри

____________________________

протокол № _____ від ________

Завідувач кафедри ____________


Ніжин-2007

^ Кутовий штамп

університету


Комплексна контрольна робота

з назва дисципліни

Студента прізвище, ім’я, по-батькові

курсу _____, групи _______


Питання контрольного завдання

1.

…….

2.

…….Оцінка

Викладач

Експерт

Прізвище

Підпис

Прізвище

Підпис

.
  ^ 2. Рекомендації щодо проведення ККР

  До виконання ККР залучаються всі групи студентів кожної спеціальності, що акредитується, з 2-го по останній курси. Перевіряються знання з дисциплін, вивчення яких закінчено в попередньому семестрі або році навчання. Дисципліни, з яких проводяться заміри залишкових знань, призначаються вибірково, рівномірно з гуманітарного, фундаментального та фахового блоків дисциплін навчального плану.

  Робота виконується студентами на аркуші з кутовим штампом університету, титульна сторінка письмової роботи оформляється за зразком 4.

  Кожна група має написати ККР не менше як з двох дисциплін, студенти однієї групи проходять заміри залишкових знань не більше, ніж з однієї дисципліни на день. Виконувати ККР повинні не менше 90 % спискового складу груп, які перевіряються.

  Графік проведення ККР при самоаналізі спеціальності затверджується деканом факультету. Самоаналіз здійснюється у рік проведення акредитації.

Графік проведення ККР під час акредитації складається за зразком 5, підписується ректором або деканом та затверджується головою експертної комісії МОН. При проведенні акредитації за рішенням голови комісії можуть використовуватись ККР, розроблені університетом, або ККР, розроблені іншими ВНЗ такого ж акредитаційного рівня.  ^ 3. Рекомендації щодо оформлення результатів ККР


Результати виконання ККР при самоаналізі заносяться до відомості, оформленої за зразком 6. Викладач за своїм підписом готує аналіз виконання ККР, де вказує на якість виконання робіт, аналізує помилки, дає рекомендації щодо їх усунення. Результати ККР обговорюються на засіданнях кафедр. Відомість, аналіз та самі роботи зберігаються на кафедрі до приїзду експертів.

До матеріалів самоаналізу додається зведена відомість виконання ККР за зразком 7.

Резуьтати виконання ККР під час роботи комісії МОН в університеті оформляються відомостями за зразком 8, які включаються до акредитаційної справи. Копії цих відомостей та конверти з ККР зерігаються на правах архівних документів. До акредитаційної справи також включається зведена відомість виконання ККР, оформлена за зразком 9.

Зразок 6

Спеціальність_____________________Група________________________

Факультет________________________Курс_________________________


ВІДОМІСТЬ №_____

результатів виконання студентами

комплексної контрольної роботи

з_____________________________________________________________

Дата проведення ККР________________________

Екзаменатор___________________________________________________

(вчене звання, прізвище, ініціали)Прізвище, ініціали студентів

Оцінка за підсумкову атестацію

Оцінка за виконання ККР під час самоаналізу

Підпис екзаменатора

1.

2.

Всього студентів у групі_____________

Не з’явилось на ККР__________( ____%)

Всього писали ККР ___________( ____%)

З них отримали:

Відмінно ___________( ____%) Задовільно ___________( ____%)

Добре______________( ____%) Незадовільно ___________( ____%)

Середній бал ___________

Абсолютна успішність ______%

Якість навчання _______%

Екзаменатор_______________ Декан_______________

“____” __________ 200__ р


Зразок 8

Спеціальність_____________________Група________________________

Факультет________________________Курс_________________________


ВІДОМІСТЬ №_____

результатів виконання студентами

комплексної контрольної роботи

з_____________________________________________________________

Дата проведення ККР__________________________

Екзаменатор___________________________________________________

(вчене звання, прізвище, ініціали)

Експерт_______________________________________________________

(вчене звання, прізвище, ініціали)

Прізвище, ініціали студентів

Оцінка за виконання ККР під час самоаналізу

Оцінка за виконання ККР під час акредитаційної експертизи

Підпис екзаменатора

Підпис експерта

1.
2.

(Обернена сторона відомості)


Узагальнені результати виконання

комплексної контрольної роботи

студентами групи______________

__________________________________факультету


Під час проведення самоаналізу Під час акредитаційної експертизи

Всього студентів в групі_______ Всього студентів в групі__________

Не з'явились на ККР Не з'явились на ККР

_____________(_____%) _____________(_____%)

З них: 3 них:

• з поважної причини______(____%) • з поважної причини________(____%)

• без поважної причини ( %) • без поважної причини (_____ %)

Всього писали ККР ( ____%) Всього писали ККР ( ____%)

^ З них отримали: З них отримали:

"відмінно" (____%) "відмінно" _________(_____%)

"добре" (____%) "добре" _________(_____%)

"задовільно" (____%) "задовільно" _________(_____%)

"незадовільно" (____%) "незадовільно" _________(_____%)

Середній бал __ Середній бал_____________

Абсолютна успішність_____% Абсолютна успішність ______%

Якість навчання _____% Якість навчання ______%

^ Декан Екзаменатор_______________,

(підпис) (підпис)

_____________________________

(вчене звання, прізвище, ініціали) Експерт____________________

(підпис)


"____" __________200_ р. "____" __________200_ р.


Короткий аналіз знань, умінь та навичок студентів

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зразок 5


^ ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова експертної комісії МОН Ректор університету

_______________(підпис, ПІБ) __________________ (підпис, ПІБ)

«_____» ___________ 200 _ р. «_____» ___________ 200 _ р.


ГРАФІК

проведення комплексних контрольних робіт

студентами спеціальності ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назва ВНЗ)
Спеціальність

Дисципліна

Група

Дата

Час

Аудиторія

Викладач

Експерт

1

………..


2


3


4
Проректор (декан) _________________________________

Зразок 7


^ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (самоаналіз)

студентами спеціальності________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назва ВНЗ)


№ п/пДисципліна


Шифр і назва

спеці

альності

Група


Кількість студентів

Виконували ККР

Одержали оцінки при самоаналізі


Абсолютна

успішність, %

Якість,

%

Кількість


%


5

4


3

2


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


3 циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін


З циклу фундаментальних дисциплін3 циклу професійно орієнтованих дисциплін


Всього


Декан (завідувач кафедри) __________________________ (підпис, ПІБ)

Зразок 9

Зведена відомість


^ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

студентами спеціальності________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(назва ВНЗ)


№ п/пДисципліна


Шифр і назва

спеці

альності

Група


Кількість студент.

Виконували ККР

Одержали оцінки при акредитацій ній експертизі


Успішність, %

Якість,

%

Самоаналіз

Кільк.


%


5

4


3

2


Успішність, %

Якість,

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


3 циклу гуманітарних і соціально-економічних дисциплін


З циклу фундаментальних дисциплін3 циклу професійно орієнтованих дисциплін


ВсьогоЕксперти ___________________________ (підписи, ПІБ)

Декан (завідувач кафедри) _____________ (підписи, ПІБ)


Підготувала Лісова Т. В.
Схожі:

Додаток 1 до наказу ректора нду ім. М. Гоголя від 12 квітня 2007 р., №52 рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт iconМетодичні рекомендації щодо розробки комплексних контрольних робіт (ккр) До засобів діагностики якості вищої освіти
До засобів діагностики якості вищої освіти відносяться комплексні контрольні роботи (ккр) з гуманітарних фундаментальних та фахових...
Додаток 1 до наказу ректора нду ім. М. Гоголя від 12 квітня 2007 р., №52 рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт iconЗведена відомість результатів комплексних контрольних робіт студентів напряму підготовки (спеціальності) Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Додаток 1 до наказу ректора нду ім. М. Гоголя від 12 квітня 2007 р., №52 рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт iconДодаток 1 до розпорядження проректора з навчальної роботи від " " 2011 р. № /роз програма
Смя університету придбати практичні навики складання планів І програм аудитів системи менеджменту; проведення аналізу ситуацій, що...
Додаток 1 до наказу ректора нду ім. М. Гоголя від 12 квітня 2007 р., №52 рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт iconНаказ №138 Про проведення підсумкових контрольних робіт в загальноосвітніх навчальних закладах Чернівецької області
України від 16. 02. 2011 №141 „Про проведення підсумкових контрольних робіт”, листа Міністерства освіти І науки України від 04. 03....
Додаток 1 до наказу ректора нду ім. М. Гоголя від 12 квітня 2007 р., №52 рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт iconПро затвердження порядку визначення обсягів фінансування науково-дослідних робіт
України №293 від 16. 03. 2012 р. «Про підсумки звітної кампанії щодо результатів наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних...
Додаток 1 до наказу ректора нду ім. М. Гоголя від 12 квітня 2007 р., №52 рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних...
Додаток 1 до наказу ректора нду ім. М. Гоголя від 12 квітня 2007 р., №52 рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт iconМетодичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо оцінювання та оформлення в класному журналі результатів навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних...
Додаток 1 до наказу ректора нду ім. М. Гоголя від 12 квітня 2007 р., №52 рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт iconЗведена відомість результатів комплексних контрольних робіт студентів напряму підготовки (спеціальності) проведених при акредитаційній експертизі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Додаток 1 до наказу ректора нду ім. М. Гоголя від 12 квітня 2007 р., №52 рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт iconСумський державний університет методичні вказівки для виконання комплексних контрольних робіт з біологічної хімії
Методичні вказівки для виконання комплексних контрольних робіт з біологічної хімії / Укладачі: Л.І. Гребеник, Л. О. Прімова, І. Ю....
Додаток 1 до наказу ректора нду ім. М. Гоголя від 12 квітня 2007 р., №52 рекомендації щодо розробки, проведення та оформлення результатів комплексних контрольних робіт iconСумський державний університет методичні вказівки для виконання комплексних контрольних робіт з біологічної хімії
Методичні вказівки для виконання комплексних контрольних робіт з біологічної хімії / Укладачі: Л.І. Гребеник, Л. О. Прімова, І. Ю....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи