Рішення Вченої ради університету 28 грудня 2006 р. Протокол №5 Про концептуальні засади та програму інформатизації університету на період до 2010 року icon

Рішення Вченої ради університету 28 грудня 2006 р. Протокол №5 Про концептуальні засади та програму інформатизації університету на період до 2010 року
Скачати 92.66 Kb.
НазваРішення Вченої ради університету 28 грудня 2006 р. Протокол №5 Про концептуальні засади та програму інформатизації університету на період до 2010 року
Дата14.09.2012
Розмір92.66 Kb.
ТипРішення

Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя


Рішення


Вченої ради університету


28 грудня 2006 р. Протокол № 5


Про концептуальні засади та програму інформатизації
університету на період до 2010 рокуЗаслухавши і обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної та методичної роботи доц. Кладиноги В.С., Вчена рада ухвалила:

 1. Схвалити Комплексну програму інформатизації Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя на період до 2010 року (додається).

Реалізацію в університеті Комплексної програми інформатизації вважати одним з пріоритетних напрямків діяльності ректорату, деканатів, кафедр та інших підрозділів університету.

 1. При плануванні роботи університету та його структурних підрозділів передбачити конкретні заходи щодо реалізації Комплексної програми інформатизації університету.

  ^ Термін виконання:

  Відповідальні:

  2007 – 2010 рр.

  Ректорат, деканати факультетів, зав. кафедрами, керівники інших підрозділів.

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з науково-педагогічної та методичної роботи Кладиногу В.С.Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.БОЙКО


Вчений секретар Т.І.КРИГА

Додаток

до рішення Вченої ради університету від 28.12.2006 р., пр. № 5


^ КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

інформатизації Ніжинського державного університету

імені Миколи Гоголя на період до 2010 р.


 1. Терміни

  1. Інформатизація – сукупність взаємопов’язаних процесів, що спрямо­вані на задоволення інформаційних потреб на основі створення, розви­тку і використання інформаційних систем, ресурсів і технологій, що грунтуються на застосуванні сучасної обчислювальної та комунікацій­ної техніки.

  2. ^ Засоби інформатизації – електронні обчислювальні машини, програ­мне, математичне, лінгвістичне та інше забезпечення, інформаційні системи або їх елементи, мережі зв’язку, що використовуються для ре­алізації інформаційних технологій.

  3. Інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність ін­формаційних процесів з використанням засобів обчислювальної тех­ніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий по­шук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування.

  4. Інформаційний продукт – документована інформація, яка підготов­лена і призначена для задоволення потреб користувачів.

  5. Інформаційна послуга – дії суб’єктів щодо забезпечення споживачів інформаційними продуктами.

  6. Інформаційний ресурс – сукупність документів в інформаційних систе­мах (бібліотеках, архівах, банках даних тощо).
 1. ^ Нормативно-правова база

Закон України „Про Концепцію Національної програми інформа­тизації”.

Закон України „Про Національну програму інформатизації”.

Закон України „Про інформацію”.

^ Закон України „Про науково-технічну інформацію”.

Закон України „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікацій­них системах”.

Державна програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" на 2006-2010 роки. − Постанова Кабінету Міністрів України від 7 гру­дня 2005 р. № 1153.

„Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти” − Постанова Кабінету Міністрів України від 05 ли­пня 2004р. № 841.

„Положення про Вузли державної інформаційно-виробничої системи для ін­формаційного та документарного забезпечення фізичних і юридичних осіб даними з питань освіти”(ІВС "ОСВІТА") − Наказ МОН України від 15 грудня 2004 р. № 939.


 1. Мета програми

Досягнення і підтримання рівня інформатизації університету, який би дав змогу забезпечити:

 • підготовку висококваліфікованих фахівців, конкурентноздатних на ри­нку праці;

 • повноцінного входження до галузевого, національного, Європейського та світо­вого науково-освітніх просторів;

 • адаптацію до Болонського процесу.
 1. Завдання програми

Шляхом нарощування і модернізації засобів інформатизації, впрова­дження сучасних інформаційних технологій, накопичення інформаційного ресурсу:

 • оптимізувати систему і процеси управління університетом на всіх рів­нях;

 • удосконалити навчально-виховний процес;

 • досягти свідомого і творчого використання інформаційних технологій працівниками університету і студентами;

 • забезпечити вільний доступ до національних і світових інформаційних ресурсів.
 1. Зміст програми

  1. Розвиток технічної бази і системного програмного забезпечення.

   1. Загальні завдання.

    1. Освоєння інформаційних технологій нового покоління, впровадження високошвидкісного обміну інформацією, використання розподілених обчислювальних ресурсів, впровадження IP-телефонії тощо.

    2. Визначення і реалізація єдиної політики в частині оснащення підрозділів університету високотехнологічним обладнанням, засобами інформатизації, мережевими ресурсами та програмним забезпеченням. Приведення основних кількісних та якісних характеристик комп’ютерно-інформаційних ресурсів університету у повну відповідність з ліцензійно-акредитаційними вимогами.

    3. Підключення до локальної мережі університету навчальних та виробничих корпусів, гуртожитків, віддалених центрів, бібліотеки.

    4. Створення, підтримування та розширення інтернет-порталу університету.

   1. Завдання на 2007 календарний рік.

    1. Зібрати та систематизувати інформацію щодо існуючої топології комп'ютерної мережі, визначити перспективи її розширення та модернізації. Створити перспективну модель мережі, яка забезпечить потреби на найближчі 5-7 років.

    2. Забезпечити доступ до ресурсів локальної мережі та мережі Internet всіх структурних підрозділів університету, а також гуртожитків №№3,4, створивши в них комп’ютерні зали.

    3. Забезпечити функціонування основних мережевих сервісів, а саме:

 • DNS-серверу, для забезпечення взаємодії між комп'ютерами в локальній зоні університету та опрацювання зовнішніх запитів;

 • Mail-серверу для забезпечення функціонування електронної поштової системи;

 • SAMBA-серверу, для забезпечення системи авторизованого електронного обміну електронною інформацією у внутрішній мережі університету;

 • FTP-серверу, для забезпечення централізованого зберігання інформації та реалізації доступу до неї, як із зовнішньої так і внутрішньої мережі університету;

 • Proxy-серверу, для забезпечення контролю доступу до ресурсів мережі Internet;

 • Apach-серверу, для забезпечення функціонування локальних сайтів структурних підрозділів університету;

 • MySQL-серверу для забезпечення функціонування серверу баз даних;

 • NAT/Firewall-системи, для забезпечення контролю доступу до ресурсів локальної мережі з мережі Internet та маршрутизації обміну даними.

    1. Розробити та впровадити систему правил та обмежень щодо використання ресурсів локальної мережі з метою захисту даних та оптимізації інформаційних потоків.

    2. Продовжити переоснащення структурних підрозділів університету комп’ютерною та оргтехнікою. Довести парк комп’ютерів, які використовуються у навчальному процесі до 340, що становитиме 80% від ліцензійно-акредитаційного нормативу.

    3. Вивчити питання щодо доцільності та ефективності використання комп’ютерів з термінальним режимом доступу.
  1. Інформатизація управлінської діяльності.

   1. Загальні завдання.

    1. Переведення фінансово-господарської діяльності університету з пакету комп’ютерних програм „Парус” на „1С: Підприємство 7.7”.

    2. Автоматизація управління навчальним процесом на рівні уні­верситету, деканатів та кафедр за допомогою спеціалізова­ного пакету програм “Деканат+Університет”.

    3. Розробка та запровадження комп’ютерної інформаційно-аналітичної системи для забезпечення вступної кампанії та роботи приймальної комісії.

    4. Створення на базі існуючих та впроваджуваних програмних комплексів прикладного призначення єдиної багаторівневої Корпоративної Інформаційно-Аналітичної Системи.

   2. Завдання на 2007 календарний рік.

    1. Забезпечення підготовки бази даних для роботи програми “Навчальний план” пакету “Деканат”.

    2. Розрахунок бюджету годин з кожної дисципліни, для кож­ної кафедри та для університету загалом за допомогою про­грами “Навчальний процес” пакету “Деканат”.

    3. Забезпечення обліку та аналізу статичних та динамічних да­них щодо студентів, друку додатку до диплома за допомогою програм “ПС–Студент” та “Додаток до диплома” пакету “Де­канат”.

    4. Впровадження програми “Розклад” пакету “Деканат”для фор­мування розкладу занять в університеті.

    5. Розробка програмного забезпечення для роботи приймальної комісії.

    6. Встановлення та налагодження системи „1С:Предприятие 7.7” в бухгалтерії та розрахунковому відділі.

    7. Налагодження електронного документообігу, що дасть змогу автоматизувати документообіг в установі, налагодити колективний доступ до бази документів та контролювати виконання виданих розпоряджень.

    8. Впровадження електронної бази планів будівель, електро-, водо- та теплокомунікацій університету.

  2. Інформатизація навчального процесу.

   1. Загальні завдання.

    1. Визначення концепції інформатизації навчального процесу.

    2. Організація навчання виконавців.

    3. Удосконалення процедур тестування абітурієнтів і обробки його результатів з використанням комп’ютерних технологій.

    4. Відповідна адаптація робочих навчальних програм дисцип­лін.

    5. Визначення, розгортання і організація супроводження систе­много і прикладного програмного забезпечення віртуаль­ного навчального середовища (для дистанційного навчання у тому числі).

    6. Запровадження інформаційних послуг для дистанційного на­вчання студентів заочної форми навчання.

    7. Впровадження комп’ютерної форми поточного та підсумко­вого контролю знань студентів із залученням дистанційних технологій.

    8. Подальше розширення і модернізація мережі комп’ютерних класів та аудиторій з мультимедійним обладнанням.

    9. Розвиток інформаційної підтримки самостійної роботи студе­нтів на базі мережевих технологій.

    10. Розробка і впровадження програмного забезпечення для від­критого моніторингу навчального процесу адміністрацією, викладачами і студентами (в рамках кредитно-модульної сис­теми навчання).

    11. Здійснення заходів щодо забезпечення виконання вимог нор­мативних документів про захист інтелектуальної власності стосовно програмного забезпечення інформатизації навчаль­ного процесу.

    12. Адаптація навчально-методичних комплексів дисциплін до електронного навчального середовища як інформаційних про­дуктів.

   2. Завдання на 2007 календарний рік.

    1. Розгортання на сервері університету віртуального навчаль­ного середовища на платформі LMS MOODLE, забезпечення взаємодії цієї системи з поштовим сервером університету.

    2. Організація та проведення навчання авторів та викладачів ди­станційних курсів із складу науково-педагогічних працівни­ків університету (представників кафедр).

    3. Визначення політики реалізації, змісту та методів дистанцій­ного навчання на рівні університету.

    4. Забезпечення проведення підсумкового контролю знань сту­дентів заочної форми навчання у вигляді комп’ютерного тестування на базі віртуального навчального середовища уні­верситету.

    5. Аналіз досвіду і вдосконалення вступного тестування абітурі­єнтів із залученням комп’ютерних технологій.

    6. Розробка навчально-методичних комплексів (НМК) дисцип­лін як інформаційних продуктів, адаптованих до вірту­ального навчального середовища.

    7. Розміщення НМК дисциплін у віртуальному навчальному се­редовищі.

    8. Створення науково-дослідної лабораторії з проблем інформа­тизації навчання та систем і методів педагогічних ви­мірювань.

  1. Інформатизація бібліотеки.

   1. Загальні завдання.

    1. Створення електронного фонду ресурсів бібліотеки та включення його до світового інформаційно-пошукового простору.

    2. Перехід до повного автоматизованого обслуговування користувачів бібліотеки.

   1. Завдання на 2007 календарний рік.

    1. Визначити концептуальні засади програмно-технічного забезпечення процесів інформатизації бібліотеки.

    2. Підключити до мережі Інтернет головний корпус бібліотеки /вул.Гоголя,4/.

    3. З метою інтенсифікації створення електронних каталогів структурні підрозділи бібліотеки обладнати АРМом «Каталогізатор».

    4. Обладнати читальні зали бібліотеки АРМами «Читач».

    5. Розпочати підготовку до здійснення автоматизованого обслуговування користувачів бібліотеки.

    6. Сформувати фонд електронних версій навчально-методичних посібників, виданих в університеті.

  1. Організаційні заходи.

   1. Створення координаційної ради університету з питань інформатизації.

   2. Розроблення процедур планування заходів інформатизації і звітності щодо їх виконання.

   3. Визначення університетських політик стосовно пріоритетів і економічного забезпечення програми, обліку трудових витрат і заохочення виконавців.

   4. Участь у місцевих, регіональних, галузевих, національних та міжнародних програмах, що сприяють вирішенню проблем інформатизації освітньої діяльності.


Схвалено

Вченою радою університету 28.12.2006 р., протокол № 5

Схожі:

Рішення Вченої ради університету 28 грудня 2006 р. Протокол №5 Про концептуальні засади та програму інформатизації університету на період до 2010 року iconУхвала ректорату Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана
Ухвал Вченої ради «Про інноваційний розвиток університету» від 24. 04. 08р та «Про Програму інноваційного розвитку Київського національного...
Рішення Вченої ради університету 28 грудня 2006 р. Протокол №5 Про концептуальні засади та програму інформатизації університету на період до 2010 року iconНаказ №335 " Про склад вченої ради Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка на період з 19. 06. 2012 р по 19. 06. 2015 р."
У зв’язку із закінченням терміну повноважень вченої ради та відповідно до ухвали Конференції трудового колективу університету (протокол...
Рішення Вченої ради університету 28 грудня 2006 р. Протокол №5 Про концептуальні засади та програму інформатизації університету на період до 2010 року iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
move to 0-17027099
Рішення Вченої ради університету 28 грудня 2006 р. Протокол №5 Про концептуальні засади та програму інформатизації університету на період до 2010 року iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
move to 0-16889474
Рішення Вченої ради університету 28 грудня 2006 р. Протокол №5 Про концептуальні засади та програму інформатизації університету на період до 2010 року iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 9 грудня 2010 р з питання
move to 0-16889474
Рішення Вченої ради університету 28 грудня 2006 р. Протокол №5 Про концептуальні засади та програму інформатизації університету на період до 2010 року iconПоложення про конкурс монографій, підручників та навчальних посібників Затверджено на засіданні Вченої ради університету 24 лютого 2009 р. (протокол №20)
Конкурс монографій, підручників та навчальних посібників на здобуття премій Національного університету «Львівська політехніка» (далі...
Рішення Вченої ради університету 28 грудня 2006 р. Протокол №5 Про концептуальні засади та програму інформатизації університету на період до 2010 року iconО. богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 29 грудня 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр та викладачі, які є...
Рішення Вченої ради університету 28 грудня 2006 р. Протокол №5 Про концептуальні засади та програму інформатизації університету на період до 2010 року iconО. О. Богомольця матеріали до засідання вченої ради університету від 29 грудня 2010 р
Перемоги, 34 відбудеться засідання Вченої ради університету. На засідання запрошуються всі завідувачі кафедр та викладачі, які є...
Рішення Вченої ради університету 28 грудня 2006 р. Протокол №5 Про концептуальні засади та програму інформатизації університету на період до 2010 року iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 11 березня 2010 року з питання «Про хід виконання перспективного плану впровадження електронних засобів навчання в університеті»
Сумському державному університеті на 2009-2011 роки (затверджений Вченою радою університету, протокол засідання № 3 від 13. 11. 2008 р.),...
Рішення Вченої ради університету 28 грудня 2006 р. Протокол №5 Про концептуальні засади та програму інформатизації університету на період до 2010 року iconРішення Вченої ради Сумського державного університету від 8 квітня 2010 року з питання
«Забезпечення потреб університету у гуртожитках, стан їх матеріально-технічної бази та організація виховної роботи з вітчизняними...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи