Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету icon

Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету
Скачати 311.1 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету
Дата14.09.2012
Розмір311.1 Kb.
ТипРішення

Міністерство освіти і науки України

Ніжинський державний університет

імені Миколи Гоголя


Рішення


Вченої ради університету


09 листопада 2006 р. Протокол № 3


Модернізація навчального процесу та методичної роботи
в університеті на засадах концепції кредитно-модульної
системи організації навчального процесуЗаслухавши і обговоривши аналітичні матеріали, підготовлені робочою групою (керівник – проректор з науково-педагогічної та методичної роботи Кладинога В.С.), Вчена рада відзначає, що в університеті здійснено комплекс організаційно-методичних заходів, спрямованих на вдосконалення навчально-виховного процесу на основі використання сучасних освітніх технологій, у тому числі кредитно-модульної системи організації навчання студентів. Зокрема:

 • в умовах експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) навчаються студенти ІІІ-ІV курсів денної форми навчання фізико-математичного, історико-юридичного, природничо-географічного факультетів та факультету культури і мистецтв, а також студенти І-ІІ курсів усіх спеціальностей;

 • діє „Тимчасове положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою підготовки фахівців...” розроблене на основі відповідного положення, рекомендованого Міністерством освіти і науки України, і затверджене наказом по університету від 04.06.2004 р. № 90;

 • створено робочу групу з супроводження та узагальнення результатів впровадження КМСОНП (наказ по університету від 16.01.2006 р. № 9);

 • з усіх спеціальностей денної форми навчання розроблено та запроваджено навчальні плани відповідно до вимог КМСОНП;

 • розроблено та впроваджено форми навчальної та заліково-екзаменаційної документації (індивідуальний навчальний план студента, відомість обліку успішності, заліково-екзаменаційний листок та ін.);

 • розроблено та затверджено Положення „Про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах КМСОНП (наказ по університету від 20.09.2006 р. № 154), здійснено низку заходів, спрямованих на реалізацію його вимог;

 • започатковано роботу науково-методичного семінару-практикуму з проблематики Болонського процесу та КМСОНП;

 • на стадії завершення робота по створенню інформаційного пакету університету;

 • з переважної більшості навчальних дисциплін, які викладаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, підготов­лено робочі навчальні програми.

З метою удосконалення системи управління навчально-виховним процесом здійснено реорганізацію відділів навчально-методичної роботи, заочної та післядипломної освіти, педпрактики на два підрозділи – науково-методичний та навчально-організаційний відділи.

Водночас, у роботі щодо модернізації навчальної та методичної діяльності на засадах кредитно-модульної системи організації навчального процесу мають місце істотні недоліки і невирішені питання.

Так, у більшості робочих навчальних планів, розроблених відповідно до вимог КМСОНП, недотримано рекомендованих пропорцій між видами навчальної роботи: аудиторні заняття, самостійна та індивідуальна навчальна робота студента (50 : 25 : 25).

Не на всіх факультетах запроваджені індивідуальні навчальні плани студентів; лише на фізико-математичному, історико-юридичному факультетах та факультеті психології і соціальної роботи індивідуальні плани оформлені згідно з вимогами.

Зволікається робота щодо визначення форм підсумкового контролю успішності студентів за варіантами згідно з Положенням про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах КМСОНП.

Недостатня увага окремих деканатів і кафедр до ведення та належного оформлення навчальної документації, зокрема журналів успішності студентів, графіків організації індивідуальної роботи студентів, індивідуальних навчальних планів, залікових книжок тощо відповідно до вимог КМСОНП. Переважна більшість викладачів не веде в журналах академічних груп обліку індивідуальної роботи студентів.

Не вирішеним залишається питання щодо нормування та організації роботи кураторів з КМСОНП, нормативної бази для планування і обліку індивідуальної навчальної роботи з студентами.

Потребують вдосконалення чинні в університеті положення та інші нормативні документи щодо організації та методичного забезпечення навчального процесу відповідно до сучасних завдань та вимог.


Вчена Рада університету ухвалила:

1. Здійснення заходів щодо вдосконалення навчальної та методичної роботи на основі впровадження сучасних методів навчання та освітньо-інформаційних технологій вважати одним із пріоритетних напрямів діяльності ректорату, факультетів і кафедр університету, інших підрозділів, які забезпечують навчальний процес. З метою реалізації вимог, визначених у наказі Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2005 р. № 854 "Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу" та відповідних нормативно-розпорядчих документів і рекомендацій, чинних в університеті, пропонується:

1.1. Ректорату університету:

1.1.1. Переглянути структуру навчальних планів з урахуванням вимог КМСОНП щодо співвідношення між різними видами навчальної роботи (аудиторні заняття, індивідуальна та самостійна робота), зменшення кількості підсумкових контрольних заходів тощо та підготувати відповідні рекомендації деканатам факультетів і кафедрам.

1.1.2. Уніфікувати навчальну та заліково-екзаменаційну документацію відповідно до вимог КМСОНП (робочий навчальний план, індивідуальний навчальний план студента, журнал успішності, заліково-екзаменаційна відомість, залікова книжка студента, навчальна картка студента, додаток до диплома).

1.1.3. Забезпечити надання методичної допомоги деканатам і кафедрам в реалізації завдань і вимог щодо впровадження КМСОНП та інших нетрадиційних форм організації навчання студентів.

Зокрема:

- розробити методичні рекомендації щодо укладання робочих навчальних програм за кредитно-модульною системою;

- організувати навчання викладачів технологіям конструювання педагогічних тестів, ознайомлення із сучасними інтерактивними технологіями навчання;

- переглянути і оновити чинні в університеті нормативні документи з питань організації навчального процесу та методичної роботи, проведення навчальних і виробничих (педагогічних) практик, написання курсових та випускних робіт, проведення державної атестації випускників.

1.1.4. Вирішити питання щодо нормативного врегулювання організації та обліку індивідуальної навчальної роботи зі студентами, визначення статусу та організації роботи викладача-куратора з кредитно-модульної системи.

1.1.5. Скоординувати діяльність деканатів факультетів та загально­університетських кафедр щодо виконання завдань і вимог, передбачених нормативними документами МОН України і ректорату з питань впровадження КМСОНП.

Встановити що робочі навчальні програми з дисциплін, викладання яких забезпечується загальноуніверситетськими кафедрами, в обов’язковому порядку повинні узгоджуватися з навчально-методичними комісіями і деканатами відповідних факультетів.

1.1.6. Вивчити питання щодо можливості проведення педагогічного експерименту із запровадження та апробації кредитно-модульної системи організації навчального процесу зі студентами однієї – двох спеціальностей, починаючи з І курсу, відповідно до критеріїв якості підготовки фахівців та принципів організації навчального процесу західної моделі вищої освіти.

1.1.7. Продовжити моніторинг процесу впровадження КМСОНП в університеті шляхом проведення анкетних опитувань та інших методів соціально-психологічної діагностики.

2. Деканам факультетів, завідувачам кафедр:

2.2.1. Продовжити організаційно-методичну та роз’яснювально-консультативну роботу з професорсько-викладацьким складом та в студентських колективах щодо впровадження в навчальний процес сучасних методів навчання та освітньо-інформаційних технологій, кредитно-модульної системи організації навчання й оцінювання навчальної діяльності студентів.

2.2.2. Організувати проведення на кафедрах методичних семінарів з питань впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

З метою забезпечення чіткої координації в плануванні та проведенні підсумкового контролю знань студентів встановити, що остаточне рішення щодо визначення варіантів іспитів з кожної навчальної дисципліни приймає вчена рада факультету. Здійснювати систематичний контроль за дотриманням викладачами та іншими працівниками, які забезпечують навчальний процес норм і вимог, передбачених відповідними документами щодо впровадження КМСОНП.

2.2.3. Забезпечити розроблення з кожної навчальної дисципліни пакетів тестових завдань для підсумкового контролю з подальшим використанням їх для формування системи внутрішнього моніторингу якості підготовки фахівців та проведення державної атестації студентів випускних курсів.

2.2.4. Переглянути та оновити навчально-методичні комплекси дисциплін, звернувши особливу увагу на методичне забезпечення організації самостійної роботи студентів та виконання індивідуальних навчальних завдань.

3. Організацію виконання рішення доручити проректору з науково-педагогічної та методичної роботи Кладиногу В.С.

Питання про виконання рішення Вченої ради розглянути на засіданні ректорату в травні 2007 року.


^ Голова Вченої ради,

ректор університету О.Д.БОЙКО


Вчений секретар Т.І.КРИГА

Додатки до рішення Вченої ради:


 1. Тези виступу на засіданні Вченої ради представника робочої групи з підготовки питання, декана історико-юридичного факультету доц. Мицик Л.М.


На нашу думку, ефективне функціонування КМСОНП можливе за умов:

 • Адекватного нормативно-правового забезпечення (прерогатива МОН України);

 • Системного адміністративно-організаційного забезпечення (адміністрація університету та факультетів);

 • Повноцінного методичного забезпечення (НМЦ МОН, науково-методична рада університету, навчально-методичні комісії факультетів).

На сьогодні ця вертикаль відсутня. По суті, впровадження КМСОНП відбувається „знизу”, тобто університети розробляють власні Положення та стратегії „болонізації”, які в ході реалізації неминуче приходять у суперечність з діючою нормативно-правовою базою вищої освіти. Це стосується структури навчальних планів, організації індивідуальної роботи, кураторства з КМС, індивідуальних навчальних планів студентів, специфіки модульного і підсумкового контролю тощо. В таких умовах практичне впровадження КМСОНП породжує сумніви і численні запитання навіть у прибічників цієї системи.

Робоча група у складі деканів історико-юридичного ф-ту Л.М.Мицик, фізико-математичного ф-ту В.О. Аніщенка і доцента кафедри прикладної математики та інформатики Т.В. Лісової, проаналізувавши стан виконання факультетами університету вимог щодо впровадження КМСОНП, констатує:

 1. Усі факультети мають затверджені у встановленому порядку навчальні плани спеціальностей, які визначають „кредитну ціну” навчальних курсів. Водночас, є очевидною відсутність чіткого критерію розподілу годин між індивідуальною і самостійною роботою, не дотримано рекомендації МОН щодо співвідношення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи як 50% : 25% : 25%, аудиторна робота продовжує домінувати.

 2. Лише 5 факультетів з 7 використовують індивідуальні навчальні плани студентів, філологічний факультет та факультет іноземних мов таких планів дотепер не мають. Лише на фізико-математичному історико-юридичному ф-тах, ф-ті психології та соціальної роботи ІНПС повністю заповнені, підписані і закриті. Всі декани вказують на формальний характер ІНПС, оскільки частка дисциплін за вибором студента мізерна або зовсім відсутня (на молодших курсах), тому цей план є скоріше стандартним, аніж індивідуальним. До того ж він фактично дублює залікову книжку студента, яку МОН не скасувало. Деканати також порушують питання щодо механізму заповнення та зберігання (в процесі і після закінчення навчального року) ІНПС.

 3. Лише на 3 факультетах (історико-юридичному, природничо-географічному, ф-ті культури і мистецтв) вже відбулися засідання вчених рад, які затвердили варіанти підсумкового контролю (іспиту) за варіантами „Положення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах КМСОНП”. Решта деканатів мають лише подання від кафедр. Простежується тенденція до домінування іспиту за варіантом №3 (70%). Лише загальноуніверситетські кафедри педагогіки та психології наполягають на варіанті № 2 для іспитів з педагогіки, загальної психології, вікової та педагогічної психології, причому вчені ради історико-юридичного ф-ту і ф-ту культури та мистецтв не затвердили ці подання, рекомендувавши кафедрам їх переглянути з метою уніфікації навчального процесу на факультетах. За цим варіантом планується проводити також іспити з кількох фахових дисциплін на фізико-математичному (разом 13, в тому числі «ШКММВ») та природничо-географічному (разом 7) факультетах. В цілому, за цим варіантом пропонується проводити 13% іспитів. За варіантом №1 пропонується проводити іспити з 17% дисциплін (виняток становлять історико-юридичний та філологічний факультети, де цей варіант іспиту не передбачений). На даному етапі комісія рекомендує ректорату за результатами зимової та літньої сесій здійснити по факультетах порівняльний моніторинг успішності студентів залежно від варіанту підсумкового іспиту.

 4. Слабкою ланкою щодо виконання „Положення про систему контролю та оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах КМСОНП” є стан ведення викладачами факультетів журналів успішності академічних груп. На ряді факультетів (історико-юридичний, іноземних мов, психології та соціальної роботи ) вимог Положення дотримуються лише викладачі фахових кафедр, тоді як викладачі загальноуніверситетських кафедр здебільшого ці вимоги ігнорують (логіка, філософія (ф-т психології та соціальної роботи); психологія, естетика (ф-т іноземних мов); іноземна мова, психологія (історико-юридичний ф-т)). На фізико-математичному, природничо-географічному, філологічному факультетах належне ведення журналів не забезпечують навіть викладачі провідних випускових фахових кафедр (загальна фізика, програмування (фізико-математичний ф-т), історія української літератури, антична література, вступ до мовознавства (філологічний факультет) та ін.). Абсолютна більшість викладачів філологічного факультету дотримуються традиційної системи оцінювання. Найбільш вражаючою щодо ведення журналів виявилася на факультеті культури і мистецтв, який уже 3 роки працює в умовах КМСОНП, але в деканаті якого не виявилося жодного журналу з відповідною системою обліку успішності. У зв’язку з цією проблемою видається доцільним проведення завідувачами кафедр за участю заступників деканів з навчальної роботи інструктивних семінарів для викладачів.

 5. Графіки організації індивідуальної роботи студентів мають всі деканати, за винятком філологічного ф-ту та ф-ту іноземних мов. Однак лише на історико-юридичному ф-ті цей графік реально враховує вимоги КМСОНП і визначає не лише години консультацій викладачів, але й регламентує всі інші форми індивідуальної роботи студентів. Інші деканати доводять до відома студентів лише дні й години консультацій викладачів. Характер і терміни проведення модульного контролю деканатами не фіксуються. Складання, а, головне, виконання графіків індивідуальної роботи видається формальним, оскільки цей вид навчальної діяльності студентів не входить до індивідуального навантаження викладачів, а, отже, деканати не мають правових підстав вимагати виконання графіку. Показово, що і в журналах обліку успішності академгруп переважна частина викладачів не веде обліку індивідуальної роботи студентів.

 6. До проблем впровадження КМСОНП, на яких наголошували декани факультетів, належать:

  • кураторство з КМС. Статус куратора з КМС має бути унормований: варто або об’єднати обов’язки куратора групи і куратора з КМС, або чітко визначити функції останнього та передбачити стимулювання його роботи. Треба також з’ясувати механізм щорічного призначення кураторів з КМС: наказом ректора чи розпорядженням декана?

  • Узгодження робочих програм і системи оцінювання успішності студентів між загальноуніверситетськими кафедрами і факультетами. Декани факультетів не повинні допускати до викладання курсів викладачів, які не мають затверджених у встановленому порядку робочих програм, проте загальноуніверситетські кафедри здебільшого ігнорують вимоги деканатів, оскільки безпосередньо їм не підпорядковані. Наприклад, кафедра іноземних мов, яка вже третій рік має викладати свої дисципліни відповідно до вимог КМСОНП, дотепер не підготувала і не затвердила у встановленому порядку робочі програми для факультетів.

Першочерговими завданнями щодо реалізації університетом стратегії впровадження КМСОНП видаються:

 1. внесення змін до навчальних планів спеціальностей з метою зменшення посеместрової кількості навчальних курсів, а також встановлення відповідного КМСОНП співвідношення аудиторної, самостійної та індивідуальної роботи;

 2. нормативне регулювання організації індивідуальної роботи студентів (нормування, облік і стимулювання керівництва цією роботою викладачами);

 3. визначення статусу куратора з КМС (або відмова від даного інституту як такого, який позбавлений реальних функцій);

 4. наказ по університету щодо обов’язкового узгодження робочих навчальних програм загальноуніверситетських кафедр з навчально-методичними комісіями факультетів та подання цих програм після затвердження у встановленому порядку в деканати факультетів (до початку відповідного навчального семестру!);

 5. проведення завідувачами кафедр разом з заступниками деканів з навчальної роботи (проректором з науково-педагогічної та методичної роботи – для загальноуніверситетських кафедр) інструктивних семінарів для викладачів щодо оформлення документації (журналів обліку успішності, заліково-екзаменаційних відомостей та листків, індивідуальних навчальних планів студентів, залікових книжок) відповідно до вимог КМСОНП;

 6. наказ по університету щодо порядку ведення і зберігання індивідуальних навчальних планів студентів.
 1. ^ Тези виступу на засіданні Вченої ради представника робочої групи з підготовки питання, завідувача науково-методичного відділу університету доц. Лісової Т.М.


Доповіла про результати аналізу, проведеного робочою групою у складі завідувача навчально-організаційного відділу Костенка А.Я., завідувача кафедри географії Барановського М.О. та доцента кафедри прикладної математики Лісової Т.В. наявного навчально-методичного забезпечення дисциплін, його адаптацію до вимог кредитно-модульної системи. Аналізувались основні складові навчально-методичних комплексів, які повинні включати:

 1. навчальну програму;

 2. робочу навчальну програму;

 3. методичне забезпечення самостійної роботи студентів;

 4. засоби діагностики якості освіти (вхідний, поточний, підсумковий контроль, контроль залишкових знань);

 5. інші методичні рекомендації (до виконання курсових, дипломних робіт тощо).

Аналіз засвідчив, що:

1. На деяких кафедрах навчально-методичні комплекси знаходяться в стадії розробки та формування (дошкільної освіти, соціальної педагогіки, загальної та практичної психології, психології, економічної теорії та ін.), формуються по викладачах, а не по дисциплінах (іноземних мов, української літератури, російської мови).

2. Деякі навчальні програми (особливо на кафедрах іноземних мов) не мають зовнішнього рецензента, не затверджені ректором, а лише Вченою радою.

3. Робочі програми за кредитно-модульною системою розроблені для спеціальностей, що були в експерименті, відповідно до орієнтовної структури (крім кафедри іноземних мов, дошкільного виховання), для інших – в стадії розробки. Деякі програми не затверджені в установленому порядку. В робочих програмах не деталізовані види роботи та форми контролю при засвоєнні студентом змістових модулів (раніше така інформація відображалась в календарно-тематичному плані).

4. На більшості кафедр відсутні завдання для контролю залишкових знань. Завдання поточного контролю у вигляді тестів практикуються найбільше на історико-юридичному факультеті, завдання підсумкового контролю найчастіше знаходяться у викладача.

^ Для приведення навчально-методичного забезпечення до нових реалій пропонується:

1. Розробити рекомендації щодо укладання робочих навчальних програм та інших складових навчально-методичного комплексу за кредитно-модульною системою.

2. На методичних семінарах організувати навчання викладачів технологіям конструювання педагогічних тестів, ознайомлення із сучасними інтерактивними технологіями навчання.

3. З кожної дисципліни розробити пакет тестових завдань для підсумкового контролю з метою формування банку тестів для:

- створення системи внутрішнього моніторингу якості підготовки фахівців;

- подальшого їх використання під час державної атестації випускників.

^ 4. Сформувати пакети комплексних контрольних робіт з нормативних та вибіркових дисциплін для заміру залишкових знань.

5. При формуванні навчально-методичних комплексів особливу увагу приділити методичному забезпеченню організації самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань студента.

6. Вивчити питання про можливість планування індивідуальної чи самостійної роботи під керівництвом викладача у структурі навчального навантаження викладача.


^ 3. Результати соціологічного дослідження «КМС очима студентів»

(інформація представника робочої групи, завідувача кафедри
філософії та соціології доц. Кушерець Т.В.)Мета дослідження – виявлення думок, оцінок, вражень студентів щодо різних аспектів впровадження КМС в університеті.

В ході дослідження було опитано 296 студентів методом анкетування.

З них:

50 – ІІ курс фізико-математичного факультету;

54 - 1 курс фізико-математичного факультету;

49 - ІІ курс історико-юридичного факультету;

47 - І курс історико-юридичного факультету;

48 - ІІ курс факультету психології та соціальної роботи;

48 - І курс природничо-географічного факультету.

^ 1.Чому Ви обрали для навчання саме наш університет? (Серед наведених нижче відповідей відзначте ту, яка була найважливішою особисто для

Вас ).

ПП ФМ ІЮ Пр ФМ ІЮ

а) маю бажання стати вчителем........................................ 1 7 3 9 4 3

б) бажаю здобути знання з певного фаху...........................27 10 14 8 11 10

в) маю бажання здобути вищу освіту.................................14 28 32 29 21 33

г) обрати цей Вуз порадили мої батьки (друзі)....................2 4 3 7 7 2

д) мій вибір пов‘язаний з відносно невисокою платою .... 1 0 6 2 4 2.

е) НДУ розташований недалеко від мого бат. дому............5 3 4 7 7 0

є) інше (напишіть)_________________________________ 0 1 1 1 5 0

ІІ курс ІV курс

^ 2. Де Ви навчалися до вступу в університет?

ПП ФМ ІЮ Пр ФМ ІЮ

а) в сільській школі…………………………………………14 15 20 23 11 15

б) в школі, що розташована у невеликому місті………… 28 28 23 12 28 18

в) в школі, що розташована у великому місті…………… 5 0 5 4 8 8

г) інше (напишіть) ______________________.................... 1 7 4 10 7 4

ІІ курс ІV курс


^ 3. Вкажіть, будь ласка, наскільки Ви задоволені матеріально-технічними умовами навчання в НДУ?
курс

Повністю задоволений

Скоріше задоволений

Скоріше не задоволений

Зовсім не задоволений

Станом аудиторій та їх обладнанням

ІV

ІІ


7

7

6

7

8

9
21

39

23

36

35

26
15

8

16

5

7

13
3

0

2

0

0

3
Наявністю необхідної літератури

ІV

ІІ


6

1

6

1

4

2
24

18

19

10

26

12
15

26

13

31

21

18
4

9

10

5

0

18
Технічними засобами навчання в т.ч. комп‘ютерами

ІV

ІІ

3

6

5

6

13

7
13

26

15

26

30

20
19

17

16

11

6

11
12

5

12

4

1

12
Пр/ ПП ФМ ІЮ Пр/ПП ФМ ІЮ Пр/ПП ФМ ІЮ Пр/ППФМІЮ


^ 4. Чи створені необхідні умови для проведення наукової роботи студентів на Вашому факультеті?

ПП ФМ ІЮ Пр ФМ ІЮ

а) створені всі необхідні умови.........................11 16 9 7 3 9

б) частково створені умови................................31 34 35 34 43 28

в) не створено належних умов........................... 4 0 6 7 8 10

ІІ курс ІV курс


^ 5. Як би Ви оцінили рівень викладання навчальних дисциплін на вашому факультеті?

ПП ФМ ІЮ Пр ФМ ІЮ

а) більшість дисциплін викладається на „5”…. 20 29 22 23 15 15

б) більшість дисциплін викладається на „4”… 24 21 25 22 31 23

в) більшість дисциплін викладається на „3”…. 3 0 3 3 7 7

г) більшість дисциплін викладається на „2”….. 0 0 0 0 1 0

ІІ курс ІV курс


6. У нашому університеті здійснюється поступовий перехід від курсової до кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Хто є для Вас основним джерелом інформації про нову систему ( КМС)?

ІІП ФМ ІЮ Пр ФМ ІЮ

а) представники деканату…………………. 10 10 0 8 5 8

б) викладачі………………………………… 37 37 42 39 44 36

г) куратор…………………………………… 0 0 2 0 0 0

д) інші (напишіть) _______________________ 4 4 6 4 5 4

ІІ курс ІV курс


^ 7. Чи маєте Ви достатньо інформації про КМС?

ПП ФМ ІЮ Пр ФМ ІЮ

а) так, маю достатньо інформації про КМС...... 18 17 11 16 7 11

б) частково володію інформацією про КМС..... 24 30 33 29 26 26

в) не маю достатньої інформації про КМС........ 5 3 6 3 21 11

ІІ курс ІV курс


^ 8. Чи виникали у Вас конфлікти з викладачами з приводу поточного оцінювання?

ПП ФМ ІЮ Пр ФМ ІЮ

а) так, виникали дуже часто.. 7 6 4 7 8 8

б) так, іноді виникали……… 30 23 27 30 31 25

в) ні, не виникали………….. 10 21 15 10 6 17

ІІ курс ІV курс


^ 9. Чи були у Вас предмети, з яких Вам не вдалося набрати необхідну кількість балів до екзамену чи заліку у минулому семестрі ?

ПП ФМ ІЮ Пр ФМ ІЮ

а) так........................................ 34 31 23 34 28 30

б) ні.......................................... 13 19 25 13 22 19

ІІ курс ІV курс


^ 10. Наскільки Ви задоволені можливістю
Повністю задоволений

Скоріше задоволений

Скоріше не задоволений

Зовсім не задоволений

отримувати бали за поточну роботу


7

5

3

2

10

5

50

13

23

16

22

27

17

%

16

18

16

18

8

18

50

11

8

16

5

6

9

%

індивідуального спілкування з викладачем

5

2

6

7

6

9

57

21

25

21

20

26

22

%

17

15

12

17

17

14

43

6

13

12

3

1

5

%

здійснювати вибір завдань для індивідуальної роботи

8

4

5

6

11

14

54

15

13

13

25

28

18

%

11

19

17

13

11

14

46

14

10

14

3

0

5

%

користуватися комп’ютером в метод. кабінеті

2

6

6

7

13

9

46

12

14

8

20

23

15

%

12

15

14

15

12

17
54

20

25

17

4

1

8

%

доступу до інформації про поточне оцінювання

12

10

8

16

13

13

65

21

26

14

17

27

22

%

10

17

14

13

10

12

35

5

7

14

1

0

3

%

отримувати потрібну літературу


9

4

6

3

12

3

49

20

16

20

15

25

13

%

7

21

9

22

12

19

51

11

13

14

7

1

15

%

Пр / ПП ФМ ІЮ ФМ ІЮ ФМ ІЮ ФМ ІЮ

^ 11. Наскільки є реалізованими у нашому вузі наступні переваги КМС

( разом % по університету)
Повністю

Частково

Не реалізовані

Розвантаження студентів під час сесій

3,5 %

51,5 %

45 %

Систематична робота студентів впродовж семестру

36,5 %

49,5 %

14 %

Гласність, прозорість при оцінюванні

17 %

57 %

26 %

Врахування індивідуальних особливостей студентів

5 %

45 %

50 %

Усунення зрівнялівки при оцінюванні (рейтинг)

13,5 %

61,5 %

25 %

Можливість творчо підійти до вивчення предметів

13 %

51 %

36 %


^ 12. Наскільки є реалізованими у нашому вузі наступні переваги КМС

( по курсах і факультетах) Пр/ПП ФМ ІЮ Пр/ПП ФМ ІЮ Пр/ПП ФМ ІЮ
курс

Повністю

Частково

Не реалізовані

Розвантаження студентів під час сесій

ІV

ІІ

1

2

2

0

2

3
15

25

17

23

36

24
26

27

30

16

11

23
Систематична робота студентів впродовж семестру

ІV

ІІ

20

17

10

15

31

15
21

31

24

31

17

28
7

11

14

1

3

5
Гласність, прозорість при оцінюванні

ІV

ІІ

1

9

9

12

11

8
31

25

24

16

37

29
10

23

15

11

4

12
Врахування індивідуальних особливостей студентів

ІV

ІІ

1

1

4

4

4

0
17

20

17

28

27

26
29

33

23

18

19

23
Усунення зрівнялівки при оцінюванні (рейтинг)

ІV

ІІ

5

9

5

6

11

3
26

33

20

32

36

32
17

11

22

7

2

14
Можливість творчо підійти до вивчення предметів

ІV

ІІ

1

6

4

8

15

4
21

29

23

26

26

28
26

22

19

13

9

16
^ 13. Скажіть, будь ласка, як Ви склали останню заліково-екзаменаційну сесію? ПП ФМ ІЮ Пр ФМ ІЮ

а) на відмінно……………………. 6 6 1 8 10 11

б) на відмінно та добре…………. 18 16 10 21 24 20

в) на добре та задовільно………. 21 28 30 13 18 13

г) на задовільно…………………. 3 5 3 4 6 7

ІІ курс ІV курс

^ 14. Скажіть, будь ласка, Ви навчаєтесь на умовах контракту чи за держзамовленням?

ПП ФМ ІЮ Пр ФМ ІЮ

а) на умовах контракту……………. 34 10 36 4 8 26

б) за держзамовленням…………….. 14 40 14 44 46 22

ІІ курс ІV курс


^ 15.Згадайте, будь ласка, Ваше ставлення до КМС, коли Вам запропонували взяти участь в експерименті. Чи змінилося воно з часом?

Пр ФМ ІЮ

а) так, стало більш позитивним…………………………….. 7 18 6

б) так, стало більш негативним…………………………….. 31 16 17

в) не змінилося……………………………………………… 10 19 18

ІV курс

^ 16. Якби у Вас була можливість обирати, яку систему організації навчального процесу Ви обрали б?

Пр ФМ ІЮ

а) КМС………………………………………………………… 2 15 1.

б) традиційну………………………………………………….. 37 14 39

в) важко сказати………………………………………………. 8 24 6.

ІV курс

^ 17. Яким, на Вашу думку, є найбільший недолік КМС? (Відзначте одну або дві відповіді).

Пр ФМ ІЮ

а) доводиться готувати багато рефератів................................................... 2 5 16

б) не маю можливості висловитися на семінарських заняттях............... 9 9 10

в) дуже часто проводяться контрольні роботи, колоквіуми, тести........ 9 5 4

г) важко здійснювати пошукову роб-у при виконанні творчих завдань 5 12 13

д) відсутність уніфікованих вимог при оцінюванні знань викладачами 14 7 8

е) напружена робота впродовж всього семестру...................................... 21 22 17

є) інше (напишіть) ____________________________________________ 5 2 4

Схожі:

Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Засновники: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, факультет культури І мистецтв, Управління культури І туризму Ніжинського...
Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії
Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол №11 від 03. 06. 2011 р.)
Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconМіністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету
Чільне місце в роботі викладачів психолого-педагогічних кафедр та викладачів фахових методик надається формуванню у студентів світоглядних...
Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни ніжинський державний університет імені миколи гоголя
України (наказ №1187, від 13. 10 2011 р.) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних...
Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconМіністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Про відповідальність за появу на території університету в нетверезому стані, стані наркотичного сп’яніння
Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Барановський м. О., докт. геогр. наук, проф., (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, Ніжин)
Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconЗмін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
України від 04. 06. 2009 р за №78 про наслідки повторної акредитації Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя визнано...
Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconКушерець т,В, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Наукова мета дослідження
Дослідження якості педагогічної освіти методом опитування випускників університету та їх роботодавців
Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconПоверхневі збудження плазмон-фононного типу в одновісних напівпровідниках zno та 6h-siC
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (16602, м. Ніжин, вул. Кропив’ян-ського, 2). E-mail
Міністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Іван Борисович Чорний Київ-2009 Міністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, протокол №2 від 30...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи