Правила прийому до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 2007 році icon

Правила прийому до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 2007 році
НазваПравила прийому до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 2007 році
Сторінка1/4
Дата14.09.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипПравила прийому
  1   2   3   4

Міністерство освіти і науки УкраїниНіжинський державний університет

імені Миколи Гоголя


ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом ректора університету

від 19.04.2007 р. № 55


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Ніжинського державного університету

імені Миколи Гоголя у 2007 році


1. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (надалі – університет) в 2007 році здійснює прийом згідно з ліцензією серії АВ № 159995 від 01.12.2006 р. на денну та заочну форми навчання для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями „бакалавр”, „спеціаліст”, „магістр” з напрямів підготовки (спеціальностей), затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 24.05.1997 р. № 507 „Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями” та від 13.12.2006 р. № 1719 „Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра”, в обсягах, визначених у до­датках № 1 5 до цих Правил прийому.

Термін навчання в університеті за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – 4 роки, за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – 1 рік, за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста – 1 рік.

2. До Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя прийма­ються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

3. До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів приймаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень).

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється також на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю “педагогіка і методика початкового навчання та англійська мова” приймаються на конкурсній основі на перший курс денної форми навчання для навчання зі скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом (спеціальністю) „філологія” („українська мова і література та англійська мова”).

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста з музичних спеціальностей, приймаються на конкурсній основі на перший курс заочної форми навчання зі скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за напрямом (спеціальністю) „музичне мистецтво” („музика і режисура музично-виховних заходів”).

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями “педагогіка та методика початкового навчання”, “дошкільне виховання”, приймаються на конкурсній основі на перший курс заочної форми навчання зі скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, відповідно, з напрямів (спеціальностей): “філологія” („українська мова і література”); “дошкільна освіта”.

4. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, поста­новами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” (із змінами) та від 05.08.98 р. № 1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, Указом Президента України від 25.03.94 р. № 112/94 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації”.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, міжнародними зобов’язан­нями України, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.

При прийомі на навчання осіб, які пред’являють (подають) документ про здобуту освіту іноземних держав (не державного зразка України), обов’язковою є процедура нострифікації документів про рівень освіти, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

Іноземці українського походження, які отримали направ­лення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, при вступі до університету за напрямами підготовки (спеціальностями) „філологія” („українська мова і література”, „переклад”), „історія”, „музичне мистецтво” користуються такими самими правами, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням.

При вступі на інші напрями підготовки (спеціальності) іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від офіційно зареєстрованих українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено як про­фільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

5. Громадяни України мають право на безоплатну освіту в університеті незалежно від статі, раси, національності, соціаль­ного і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Їм гарантується здобуття в університеті на конкурсній основі вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста і магістра за кошти державного бюджету в межах вимог державних стандартів, якщо вищу освіту за цим освітньо-кваліфікаційним рівнем за рахунок коштів державного бюджету або пільгового державного кредитування громадянин здобуває вперше.

Громадяни України, які за станом здоров’я втратили можливість виконувати службові та посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, мають право безкоштовно отримати в університеті вищу освіту за другим напрямом підготовки (спеціальністю) за наявності висновків медико-соціальної експертної комісії.

6. Прийом до університету на всі освітньо-професійні програми підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється за конкурсом на підставі вступних випробувань незалежно від джерел фінансування.

7. Фінансування підготовки фахівців в університеті здійснюється:

– за рахунок видатків Державного бюджету України – за державним замовленням;

– за рахунок пільгових довгострокових кредитів;

– за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

Обсяги прийому на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра за рахунок видатків державного бюджету визначаються Міністерством освіти і науки України.

Рішення про зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів вступних випробувань відповідно до встановленої університету квоти.

Відповідно до Закону “Про вищу освіту” понад установлені обсяги прийому на навчання, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету, універ­ситет здійснює прийом сту­дентів з оплатою вартості навчання на договірній основі в межах чисельності, обумовленої ліцензією, згідно з додатками №№ 1-5.

8. 3 метою сприяння державним і комунальним органам у підготовці кваліфікованих кадрів для вирішення соціально-економічних проблем регіонів при вступі до університету організовується цільовий прийом:

 • відповідно до пункту 6 статті 22 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, особи з числа потерпілих від Чорнобильської катастрофи, які проживають на територіях радіоактивного забруднення і направлені на навчання згідно з планом цільової підготовки або договорами з підприємствами, зараховуються поза конкурсом при одержанні на вступних випробуваннях оцінок від 4 до 12 балів за 12 бальною шкалою оцінювання;

 • на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. № 1159 „Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості” (із змінами) квоту прийому сільської молоді на поточний навчальний рік університетові доводить Міністерство освіти і науки України.

Місця для цільового прийому виділяються в межах обсягу підготовки за державним замовленням, але їх кількість не повинна перевищувати 25% від державного замовлення з кожного напряму підготовки.

9. Організацію прийому до університету здійснює Приймаль­на ко­місія, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її головою.

Приймальна комісія діє згідно з Положенням про Приймальну комісію Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, затвердженим ректором університету.

Для організації вступних випробувань на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра створюються предметні екза­менаційні комісії університету.

Для конкурсного відбору вступників Приймальна комісія також враховує сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, отримані вступниками у поточному році.

Для проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра створюються атестаційні комісії. Склад предметних екзаменаційних і атестаційних комісій затверджується ректором університету.

Повноваження Приймальної комісії, предметних екзаменаційних і атестаційних комісій та структурних підрозділів університету з питань організації прийому визначаються ректором університету відповідно до Положення про приймальну комісію.

Університет створює умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами з акредитованих напрямів підготовки (спеціальностей).

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією та сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності певного напряму фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

Університет забезпечує дотримання прав громадян на освіту, встановлених законодавством України, гласність і відкри­тість роботи Приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.

10. Прийом документів на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра денної форми навчання проводиться з 18 червня по 15 липня; вступні випробування – з 16 липня; зарахуван­ня на місця за держзамовленням – не пізніше 5 серпня.

Прийом документів та проведення вступних випробувань на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, можуть бути продовжені за рішенням Приймальної комісії університету.

Зарахування на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, здійснюється до 30 серпня.

Прийом документів на заочну форму навчання проводиться з 25 червня по 25 липня, вступні випробування – з 26 липня (потоками), зарахування – не пізніше 10 днів після закінчення вступних випробувань.

Зарахування до екстернату проводиться згідно з Положенням про організацію екстернату у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 08.12.1995 р. № 340, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.01.1996 р. за № 1/1026.

11. Вступники подають особисто до Приймальної комісії заяву про вступ до університету, у якій вказують обраний напрям підготовки (спеціальність), форму та джерела фінансування навчання.

До заяви вступник додає:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту (документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додаток до нього, за особистим вибором оригінал або завірені копії;

 • медичну довідку за формою 086-У (оригінал або її завірену копію);

 • 6 фотокарток розміром 3х4 см;

 • сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань, визначених Приймальною комісією університету, для участі в конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність) вступник подає за власним бажанням (оригінал або завірену копію).

Усі копії завіряються за оригіналом Приймальною комісією університету або в установленому порядку.

Для вступу на місця державного замовлення призери ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін та учасники міжнародних олімпіад, які мають право на зарахування без вступних випробувань, подають оригінали всіх документів.

Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), військовий квиток (посвідчення про приписку до призов­ної дільниці), оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, оригінал сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та оригінал медичної довідки за формою 086 У (при поданні їх копій) вступник пред’являє особисто.

Інші документи подаються вступником, якщо він претендує на пільги, встановлені законодавством України та цими Правилами прийому, в терміни, визначені для подання документів.

12. Особи, які беруть участь у конкурсі щодо зарахування до декількох вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) в університеті, у п’ятиденний термін після вступних випробувань в університеті та оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування на навчання за державним замов­ленням, а також за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів, зобов’язані подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти до Приймальної комісії університету, якщо вони вирішили навчатися в університеті за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

Особи, які в установлений термін (п’ять днів) не подали до Приймальної комісії університе­ту оригіналів документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти, втрачають право зарахування на навчання за кошти державного бюджету, а також на навчання за рахунок пільгових довгострокових кредитів.

При вступі абітурієнта для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за різними напрямами підготовки або спеціальностями (в університеті або в університеті та іншому вищому навчальному закладі; за різними формами навчання) оригінал документа державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, а також оригінал сертифіката (сертифікатів), медичної довідки зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього терміну навчання.

Для зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб вступник має право подати до Приймальної комісії завірену ксерокопію документа державного зразка про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, копії сертифіката (сертифікатів) та медичної довідки за умови його одночасного навчання в університеті або іншому навчальному закладі за іншими освітньо-професійною програмою і формою навчання. Зазначені ксерокопії документів зберігаються в університеті протягом усього терміну навчання, разом з довідкою вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів.

Довідка видається за вимогою студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

13. Особи, які вступають до університету на підготовку, що фінансується з коштів державного бюджету, на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлен­ня, видане відповід­ними органами управління Ради міністрів Автоном­ної Республіки Крим, обласних, Київської або Севастополь­ської міських держадміністрацій, а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої вла­ди, підприємствами, організаціями, установами, що уклали угоди з університетом відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.

14. Прийом до університету здійснюється за конкурсом, на підставі результатів вступних випробувань, що проводяться з метою визначення можливостей вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми. Конкурс проводиться окремо на місця за держзамовленням та на навчання за кошти юридичних і фізичних осіб за кожним напрямом (спеціальністю), з урахуванням спеціалізацій.

15. Усі вступні випробування при прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра проводяться на основі програм вступних випробувань із загальноосвітніх предметів, які вивчаються в загальноосвітніх навчальних закладах, незалежно від профілю навчання, і відповідають загальноосвітнім програмам.

Програми вступних випробувань з музики (теорія музики, сольфе­джіо, гра на музичному інструменті) та хореографії розробляються універ­ситетом і затверджуються Міністерством освіти і науки України.

При проведенні комплексного вступного випробування оцінки виставляються з кожного предмету, що містить комплексне випробування.

Вступні випробування на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра проводяться в письмовій формі за тестовими технологіями. При вступі на напрями „музичне мистецтво” та „хореографія” вступні випробування з профільних предметів (відповідно, з музики та хореографії) проводяться у формі, визначеній програмами цих вступних випробувань, – гра на музичному інструменті, виконання вправ із сольфеджіо, виконання хореографічного етюду.

Як вступні випробування зараховуються результати зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, підтверджені сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти з відповідних предметів за результатами оцінювання знань у поточному році. Сертифікати з оцінками 1-3 бали (за 12-бальною шкалою оцінювання знань) університетом не приймаються.

Допуск до участі в конкурсі осіб, які складали вступні випробування в іншому вищому навчальному закладі, на іншому факультеті, для вступу на іншу спеціальність, за іншою формою навчання або джерелом фінансування, за отриманими там балами дозволяється рішенням Приймальної комісії за заявою вступника за умови відповідності вступних випробувань.

При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста, магістра, а також при прийомі на навчання за скороченим терміном підготовки бакалавра програми фахових вступних випробувань визначає університет.

16. Для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра вступники, які атестовані з української мови, складають обов’язкове вступне випробування з цієї дисципліни у формі тестування, крім вступників на напрям підготовки „філологія”, де вступне випробування з української мови проводиться у формі диктанту. За власним вибором вступник може подати для урахування сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з української мови з результатами оцінювання знань у поточному році.

Особи, які не вивчали (не атестовані) української мови, складають вступне випробування з російської мови, якщо оцінка з неї виставлена в документі про освіту (крім напряму (спеціальності) „філологія” – „українська мова та література і художня культура”, „українська мова та література і англійська мова”, „українська мова та література і редагування освітніх видань”).

17. Вступні випробування з профільних предметів та української (російської) мови проводяться у письмовій формі за тестовими технологіями, а з української (російської) мови при вступі на напрям підготовки „філологія” – у формі диктанту.

Результати тестування з профільних предметів оцінюються за 24 бальною шкалою оцінювання знань; результати тестування та диктанту з української (російської) мови, а також вступного випробування з англійської мови (при вступі на напрям „філологія” – спеціальності „українська мова та література і англійська мова”, „російська мова та література і англійська мова”) – за 12 бальною шкалою.

Зарахування результатів тестування за сертифі­катами Українського центру оцінювання якості освіти здійснюється за окремим положенням, затвердженим приймальною комісією університету.

Шкала переведення оцінок з 24 бальної системи оцінювання в 12 бальну наведена в додатку № 6 до Правил прийому.

Результати комплексного вступного тестування при вступі на заочну форму навчання оцінюються за 17-бальною системою оцінювання: 12 балів з профільного предмету та 5 балів з української мови. При комплексному тестуванні з української мови та літератури модуль з української літератури оцінюється 12 балами, а модуль з української мови – 5 балами. Загальний результат комплексного вступного тестування вважається позитивним, якщо сумарна оцінка обох модулів комплексного тесту складає не менше 7 балів.

18. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у зазначений за розкладом час, а також ті, знання яких було оцінено балами, нижче середнього рівня (1-6 балів за 24 бальною шкалою оцінювання результатів тестування з профільного предмету, 1-3 бали за 12 бальною шкалою оцінювання результатів тестування та написання диктанту з української (російської) мови), та ті, які забрали документи після почат­ку вступних випробувань, до участі в наступних вступних випробу­ваннях і в кон­курсі не допускаються.

19. ^ Зараховуються до університету без вступних випробувань:

 • учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є вступне випробування з предмету, з якого вони були учасниками олімпіад;

 • призери (особи, нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки (спеціальності), для яких профільним є вступне випробування з предмету, з якого вони були учасниками олімпіад.

20. Перелік вступних випробувань, які є профільними для вступу на напрями підготовки (спеціальності) університету, затверджується Приймальною комісією і поданий у додатках № 1, 2 до цих Правил прийому.

Учасникам міжнародних олімпіад, переможцям III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових предметів та Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України зараховуються як профільні такі навчальні предмети:

 • інформатика та обчислювальна техніка – при вступі на напрями підготовки „математика”, „прикладна математика”;

 • екологія – при вступі на напрям підготовки „біологія”.

21. За наслідками співбесіди зараховуються:

1) особи, яким надане таке право Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

2) випускники Прилуцького гуманітарно-педагогічного коледжу поточного року, які вступають на напрям (спеціальність) „філологія” – “українська мова та література і англійська мова” для навчан­ня за скороченим терміном відповідно до угоди, укладеної між коледжем і університетом, та квоти, визначеної Приймальною комісією;

3) випускники Богуславського гуманітарного коледжу поточного року, які вступають на напрями підготовки (спеціальності) „музичне мистецтво” – „музика і режисура музично-виховних заходів” та „філологія” – „українська мова та література і англійська мова” для навчання за скороченим терміном відповідно до угоди, укладеної між коледжем і університетом, та квот, визначених Приймальною комісією;

4) випускники гімназій, ліцеїв і середніх загальноосвітніх шкіл, які вступають до універси­тету на місця, виділені згідно з укладеними між університетом та цими навчальними закладами угодами, за рекомендацією педагогічних рад цих навчальних закладів і предметних екзаменаційних комісій університету за умови, якщо в документі про здобуту загальну середню освіту (атестаті) вони мають оцінки “10” – “12” балів з предмету, що є профільним при вступі на відповідну спеціальність, а з решти навчальних предметів - оцінки “7” – “12” балів;

5) вступники на напрям (спеціальність) „філологія” – “українська мова та література і англійська мова” (із скороченим терміном навчання), які закінчили вищі педагогічні навчальні заклади І і ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікацій­ним рівнем молодшого спеціаліста або бакалавра (спеціальність “педагогіка і методи­ка початкового навчання та англійська мова”) і отримали диплом із відзнакою;

6) вступники на напрям (спеціальність) „музичне мистецтво” – “музика і режисура музично-виховних заходів” (зі скороченим терміном навчання), які закінчили вищі навчальні заклади І, ІІ рівнів акредитації з музичних спеціальностей і отримали освітньо-кваліфі­каційний рівень молодшого спеціаліста або бакалавра з дипломом із відзнакою, або стали призерами Всеукраїнських юніорських конкурсів вокальної, диригентської та інструментально-виконавської майстерності, які проводилися в університеті;

7) випускники старшої середньої школи, нагороджені золотою (срібною) медаллю, або стали призерами Всеукраїнських юніорських конкурсів вокальної, диригентської та інструментально-виконавської майстерності, які проводилися в університеті, при вступі на напрям підготовки (спеціальності) „музичне мистецтво” („музика і організація естрадно-виконавської діяльності”, „музика і вокально-хорова робота”, „музика і гувернерство”);

8) випускники обласного педагогічного ліцею при університеті, які вступають на спеціальність, що відповідає профілю їхньої підготовки в ліцеї, і мають в документі про загальну середню освіту лише оцінки “7” – “12” балів;

9) випускники математичного, природничого та гуманітарного класів міського ліцею при університеті, які вступають на спеціальність, що відповідає профілю їхньої підготовки в ліцеї, і мають в документі про загальну середню освіту оцінки “10” – “12” балів з профільних предметів, а з інших “7” – “12” балів (крім напрямів підготовки (спеціальностей) „філологія” – „англійська мова та друга іноземна мова”, „прикладна математика” – „соціальна інформатика”);

10) випускники старшої середньої школи, нагороджені золотою (срібною) медаллю, і випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів (на базі основної загальноосвітньої школи), які отримали диплом з відзнакою, при вступі на всі напрями підготовки (спеціальності), крім напрямів (спеціальностей): „філологія” („англійська мова та література і друга іноземна мова (німецька або французька)”, „німецька мова та література і англійська мова”), „історія” („історія та правознавство”), „прикладна математика” („соціальна інформатика”);

11) переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу творчих учнівських робіт „Вчитель – моє покликання” при вступі на спеціальності напряму підготовки „педагогічна освіта”;

12) випускники старшої середньої школи, нагороджені золотою (срібною) медаллю або грамотою “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів” (якщо вони вступають на спеціальність, для якої профільними є вступні випробування з цих предметів), і випускники вищих навчальних закладів І, ІІ рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів (на базі основної загальноосвітньої школи), які отримали диплом з відзнакою, а також випускники обласного педагогічного ліцею та міського ліцею при університеті, які в документі про освіту мають оцінки тільки “7” – “12” балів, при вступі на навчання на умовах оплати за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

22. Співбесіда проводиться з профільного предмету й української мови (або російської мови – для тих, хто не атестова­ний з українсь­кої мови).

Результати співбесіди оцінюються за 12 бальною шкалою: 8 балів з профільного предмету та 4 бали з непрофільного предмету.

Порядок проведення співбесіди та кількість місць для зарахування за співбесідою визначаються Приймальною комісією.

Програму співбесіди з категоріями осіб, зазначеними в п. 21. 1), затверджує голова Приймальної комісії.

23. Співбесіда проходить до початку проведення вступних екзаменів (тестування). Вступники, які не рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди, не втрачають права на інші пільги, передбачені цими Правилами прийому.

Дія пунктів 19, 21 щодо учасників, призерів та переможців Всеукраїнських олімпіад і конкурсів поширюється відповідно тільки на учасників, призерів та переможців олімпіад, що проводилися Міністерством освіти і науки України, які під час проведення олімпіад (конкурсів) навчались у поточному навчальному році в 11-му класі старшої школи та на випускних курсах професійно-технічних навчальних закладів.

24. Особи, які вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста відповідного напряму (спеціальності) для навчання за скороченими програмами підготовки приймаються на перший курс.

25. Зараховуються на місця за держзамовленням на денну форму навчання за результатами вступного випробування (тестування) лише з профільного предмету, визначеного для відповідної спеціальності, за умови, якщо цей іспит складено з оцінкою “19” – “24” бали:

1) випускники старшої школи, нагороджені золотою (срібною) медаллю, та випускники вищих навчальних закладів І, ІІ рівнів акреди­тації і професійно-технічних навчальних закладів (на базі основної школи), які отримали диплом з відзнакою, при вступі на всі напрями (спе­ціальності), крім напрямів (спеціальностей): „філологія” („англійська мова та література і друга іноземна мова (німецька або французька)”, „німецька мова та література і англійська мова”), „історія” („історія та правознавство”), „прикладна математика” („соціальна інформатика”);

2) призери ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук з базових предметів і спеціальних дисциплін за умови, що вони вступають на спеціальність, для яких профільним є іспит із предмету, з якого вони були призерами вище­згаданих олімпіад і конкурсів.

При вступі зазначених осіб на напрям підготовки “математика” зара­ховується як профільний також навчальний предмет “інформатика та обчислювальна техніка”, а при вступі на напрям підготовки “біологія” – навчальний предмет “екологія”.

При одержанні оцінки “19”–“24” бали перелічені категорії вступників звіль­няються від подальших вступних випробувань. У разі ж одержан­ня оцінки “7” – “18” балів ці вступники допускаються до наступного вступного випробування і беруть участь у конкурсі на загальних засадах.

26. ^ Поза конкурсом при одержанні під час вступних випробувань 7 24 балів за 24-бальною шкалою оцінювання знань із профільного предмету, а також 4-12 балів з непрофільного предмету зараховуються:

1) особи, яким Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” надане таке право;

2) діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

3) інваліди І та ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

4) особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право;

5) діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків.

27. За рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення Приймальна комісія розглядає питання про можливість зарахування до університету понад державне замовлення за результатами співбесіди з правом навчання за місцем проживання інвалідів, які не спроможні відвідувати навчальний заклад, а також створює умови для проходження ними курсу навчання екстерном.

28. Слухачі денного підготовчого відділення університету зараховуються на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів з відповідних напрямів (спеціальностей) за результатами випускних екзаменів з профільних та непрофільних предметів, згідно з додатком № 1, які про­водять­ся Приймальною комісією університету. Зарахування на навчання за держзамовлен­ням здійснюється за конкурсом на виділені Приймальною комісією місця виключно за кількістю набраних балів на випускних екзаменах. При рівності конкурсних балів перевага при зарахуванні надається:

1) медалістам та прирівненим до них особам;

2) випускникам сільських шкіл;

3) слухачам, які отримали на випускних екзаменах вищу оцінку з профільного предмету;

4) слухачам, які мали кращі успіхи в навчанні на підготов­чому відділенні з профільного предмету.

Випускники підготовчого відділення, які успішно склали випускні екзамени, але не пройшли за конкурсом на виділені Приймаль­ною комісією місця за держзамовленням, мають право брати участь у загальному конкурсі на відповідні спеціальності денної форми навчання з оцінками випускних екзаменів. Якщо при цьому на випускних екзаменах вони отримали тільки оцінки “7”-“12” балів (за 12-бальною шкалою) і мають право на зарахування за співбесідою згідно з п. 21 Правил прийому, ці оцінки можуть зараховуватись за бажанням вступника як результат співбесіди.

Випускники денного підготовчого відділення можуть брати участь в конкурсі на місця за держзамовленням на заочну форму навчання з оцінками випускних екзаменів.

Слухачі підготовчого відділення, які успішно склали ви­пускні екзамени, за їх бажанням зараховуються на перший курс відповід­них напрямів підготовки (спеціальностей) денного або заочного відділення на умовах оплати навчання незалежно від кількості набраних балів.

29. Випускники заочного підготовчого відділення (ЗПВ) при університеті можуть бути зараховані на перший курс денної форми навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів з відповідних напрямів (спеціальностей) за результатами випускних екзаменів.

До початку випускних екзаменів Приймальною комісією університету виді­ляється квота для зарахування випускників ЗПВ з кожного напряму (спеціальності і спеціалі­зації) окремо за державним замовленням та на умовах оплати навчання, яка доводиться до відома слухачів ЗПВ. Після проведення випускних екзаменів Приймальна комісія рекомендує до зарахування на виділені місця тих випускників ЗПВ, які за результатами екзаменів набрали вищий конкурсний бал. При рівності конкурсних балів перевага в рекомендації до зарахування надається:

1) медалістам та особам, до них прирівненим;

2) призерам ІV та ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад і конкурсів, які проводяться Міністерством освіти і науки України;

3) особам, які постійно проживають у зоні радіоактивного забруднення;

4) особам, які постійно проживають у сільській місцевості;

5) особам, які на випускному екзамені з профільного предмету отримали вищу оцінку;

6) особам, які мають вищий середній бал успішності в документі про освіту.

Випускники ЗПВ, які успішно склали випускні екзамени, але не пройшли за конкурсом на виділені Приймальною комісією місця, мають право брати участь у загальному конкурсі на місця за держзамовленням або на умовах оплати навчання на відповідні напрями (спеціальності та спеціалізації) денної форми навчання із зарахуванням оцінок випускних екзаменів як результатів вступних випробувань з одного або двох предметів за бажанням випускника. При цьому для вступу на місця за держзамовленням зараховуються оцінки випускних екзаменів на ЗПВ тільки тим абітурієнтам, які брали участь у конкурсі випускників ЗПВ на місця за держзамов­ленням.

Випускникам ЗПВ, які отримали оцінки “13”–“24” бали за 24 бальною шкалою оцінювання знань із профільного предмету та “7”–“12” балів з непрофільного предмету на випускних екзаменах на ЗПВ і мають право на зарахування за співбесідою згідно з п. 21. 1)-9) Правил прийому, ці оцінки можуть зараховуватися за бажанням вступника як результат співбесіди.

Випускникам ЗПВ, знання яких на випускних екзаменах на ЗПВ оцінені 13 ма і більше балами (за 24-бальною шкалою) із профільного предмету та “4”–“12” балами з непрофільного предмету, і які мають право на зарахування за співбесідою згідно з п. 21. 10) Правил прийому, ці оцінки можуть зараховуватися за бажанням вступника як результат співбесіди.

Випускники ЗПВ, які успішно склали випускні екзамени, можуть брати участь в конкурсі на місця за держзамовленням на заочну форму навчання з оцінками випускних екзаменів, а також на перший курс відповідних напрямів підготовки (спеціальностей) денного або заочного відділення на умовах оплати навчання.

30. Особи, які успішно витримали вступні випробування (подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти), зарахо­вуються на денну форму навчання за конкурсом відповідно до кількос­ті набраних балів, якщо інше не передбачене законодавством України.

При цьому особи, які подали до Приймальної комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти, беруть участь у конкурсі з оцінками (кількістю балів), зазначеними в сертифікаті з кожного предмету, визначеного Приймальною комісією, для участі в конкурсі щодо вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

При вступі на денну форму навчання за напрямом підготовки „філологія” (спеціальності „українська мова та література і художня культура”, „українська мова та література і англійська мова”, „українська мова та література і редагування освітніх видань”) оцінка сертифікату з української мови, виданого Українським центром оцінювання якості освіти, зараховується за бажанням вступника або як оцінка одного з модулів (українська мова) комплексного тесту з української мови та літератури, або як результат написання диктанту з української мови.

При вступі на заочну форму навчання, де використовується комплексне вступне тестування з профільного предмету і української мови згідно з додатком № 2 до цих Правил прийому, за бажанням вступника можуть бути зараховані оцінки, зазначені в сертифікатах, як з обох предметів, так і одного з них. При цьому, якщо зараховується оцінка сертифікату з одного предмету, то з другого предмету абітурієнт складає вступне випробування, виконуючи тестові завдання лише з цього предмету.

31. Відповідно до суми набраних балів за окремим конкурсом зараховуються на перший курс на цільові місця особи, які мають цільове направлення згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 р. № 1159 „Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості” (із змінами).

Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

32. ^ При рівності конкурсних балів переважне право на зарахуван­ня на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра мають:

1) особи, яким Законом України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” надане таке право;

2) особи, яким надане таке право відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 р. № 157 „Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;

3) медалісти та особи, до них прирівнені;

4) призери ІV та ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад і конкурсів, які проводяться Міністерством освіти і науки України;

5) особи, які постійно проживають у зоні радіоактивного забруднення;

6) випускники педагогічних училищ і коледжів (при вступі на педагогічні напрями (спеціальності));

7) особи, які постійно проживають у сільській місцевості;

8) випускники обласного педагогічного ліцею при університеті;

9) випускники міського педагогічного ліцею при університеті;

10) випускники денного підготовчого відділення при університеті;

11) випускники заочного підготовчого відділення (ЗПВ) при університеті;

12) особи, які мають стаж практичної роботи не менше року;

13) особи, які склали профільний екзамен із вищою оцінкою;

14) нагороджені Похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, якщо вони вступають на спеціаль­ність, для якої профільним є вступне випробування з цих предме­тів;

15) особи, які мають вищий середній бал успішності в документі про освіту.

16) особи, які мають високі досягнення в спорті та художній самодіяльності, підтверджені відповідними документами;


33. ^ Прийом на перший курс заочної форми навчання проводиться на конкурсній основі за наслідками вступних випробувань на навчання за державним замовленням та навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб. Вступні випробування проводяться у формі тестування з профільного предмету та української мови (або російської мови – для тих, хто не атестований з української мови) згідно з додатком № 2 до цих Правил прийому.

Результати тестування оцінюються комплексно (з профільного предмету і української або російської мови) за 17-бальною шкалою оцінювання знань: з профільного предмету – 12 балів (1 – 12), з української або російської мови – 5 балів (2 – 5).

При однакових позитивних результатах вступних випробувань переважне право на зарахування на навчання за державним замовленням мають особи:

1) яким Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” в редакції від 21.03.91 р. зі змінами та доповненнями надане таке право;

2) яким надане таке право відповідно до Указу Президента України “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”;

3) які мають більший стаж педагогічної роботи;

4) які працюють за обраним в університеті напрямом підготовки (спеціальністю);

5) які закінчили педагогічні училища і коледжі;

6) медалісти та особи, до них прирівнені;

7) які проживають у зоні радіоактивного забруднення;

8) які постійно проживають у сільській місцевості;

9) які мають вищий середній бал успішності в документі про освіту.


34. Особи, які вступають на заочне відділення за цільовим прийомом відповідно до угоди, укладеної між університетом та Чернігівським обласним управлінням освіти і науки, зараховуються за окремим конкурсом у відповідності з цими Правилами. Особи, які не пройшли за цим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

35. Особи, які вступають до університету на умовах оплати на­вчання за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб, зарахо­вуються на конкурсній основі на відповідні місця за результатами вступних випробувань відповідно до п.п. 21-32 цих Правил прийому та додатку № 2.

У конкурсі на ці місця за наявності вакансій можуть брати участь вступники, які успішно склали вступні випробування, але не пройшли за конкурсом на місця, фінансування яких проводиться з державного бюджету.

36. Особи з вищою освітою, які вступають на заочне відділення для здобуття другого напряму підготовки (спеціальності), зараховуються на навчання згідно з Положенням, затвердженим ректором університету.

37. За наявності вакантних місць Приймальна комісія може допускати до участі в конкурсі щодо зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра осіб, які склали вступні випробування з оцінками не нижче 7 балів за 24-бальною шкалою оцінювання знань (4 балів – за 12-бальною шкалою) в іншому вищому навчальному закладі ІІІ-ІV рівня акредитації, за умови складання однакових вступних випробувань.

38. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямом підготовки (спеціальністю) в поточному навчальному році в університеті, незалежно від джерел фінансування та форм здобуття освіти, беруть участь у загальному конкурсі на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра на підставі оцінок, отриманих під час державної атестації. У разі отримання рекомендації атестаційної комісії на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста або магістра, такі особи зараховуються на навчання за цими програмами.

При однакових позитивних результатах державної атестації переважним правом на зарахування на місця за державним замовленням користуються:

а) вступники, які мають вищий середній бал у додатку до диплома бакалавра;

б) вступники, які мають вищий середній бал з фахових навчальних дисциплін у додатку до диплома бакалавра.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра за відповідним напрямом підготовки в університеті в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі, беруть участь у загальному конкурсі за результатами фахових вступних випробувань. У разі отримання рекомендації атестаційної комісії на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста або магістра такі особи зараховуються для подальшого навчання за цими програмами.

Заяви про зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста і магістра подаються до приймальної комісії у терміни, визначені в п. 10 цих Правил прийому.

До заяви додаються:

 • диплом бакалавра з додатком (оригінал або завірена копія);

 • медична довідка за формою 086 У;

 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см.

Порядок проведення конкурсу на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра визначається Приймальною комісією університету.

39. На навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістра на спеціальності згідно з додатком № 5 приймаються також особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за відповідною спеціальністю. Прийом таких осіб здійснюється на умовах оплати навчання на договірних засадах.

Вступники у встановлені терміни (п. 10 Правил прийому) подають до Приймальної комісії університету заяву, до якої додаються відповідні документи згідно з п. 37 цих Правил прийому.

У разі відсутності диплома бакалавра, подається диплом спеціаліста з додатком (оригінал або завірена копія).

Прийом на навчання здійснюється за конкурсом по кожній спеціальності на підставі вступних випробувань у формі співбесіди, яка проводиться атестаційними комісіями. Порядок проведення співбесіди визначається Приймальною комісією університету.

40. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеля­ційна комісія університету, відповідно до Положення про апеляційну комісію. Апеляція вступника щодо оцінюван­ня вступного випробування подаєть­ся в Приймальну комісію не пізніше наступ­ного робочого дня після оголошення оцінки.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.

41. Роботи вступників, які не зараховані до університету, збе­рігаються один рік, потім знищуються, про що складає­ться відповідний акт.

Якщо вступник рекомендований до зарахування до іншого вищого навчального закладу, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.

42. Особам, які не пройшли за конкурсом, на їх прохання видаєть­ся довідка про результати вступних випробувань для участі в конкурсі до інших навчальних закладів.

43. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з університе­ту. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зараху­вання за конкурсом осіб, які склали вступні випробування в університеті чи іншому вищому навчальному закладі ІІІ-IV рівнів акредитації.

44. Усі питання, пов’язані з прийомом до університету, розв’язуються Приймальною комісією.

Інформація про Правила прийому, а також рішення Приймальної комісії своєчасно доводяться до відома вступників.

45. Ці Правила прийому складені на основі “Умов прийому до вищих навчальних закладів України”, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 05 лютого 2007 р. № 84 і схвалені Приймальною комісією Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя 17 квітня 2007 р. (протокол № 2).

Додаток № 1

  1   2   3   4

Схожі:

Правила прийому до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 2007 році iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії
Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол №11 від 03. 06. 2011 р.)
Правила прийому до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 2007 році iconЗмін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
України від 04. 06. 2009 р за №78 про наслідки повторної акредитації Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя визнано...
Правила прийому до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 2007 році iconПоложення
Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя з питань соціального захисту членів профспілки
Правила прийому до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 2007 році iconРезультати переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «українська мова І література» проведеного 23-27 квітня 2012 року на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

Правила прийому до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 2007 році iconПоштова адреса Телефон e-mail Назва доповіді Напрямок доповіді Форма участі
Детальна інформація про конференцію розміщена на сайті Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Правила прийому до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 2007 році iconСписок та результати участі в олімпіаді студентів (від кожного вищого навчального закладу) Таблиця 1 зі спеціальності «українська мова І література»
Проведеного 23-27 квітня 2012 року на базі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Правила прийому до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 2007 році iconПротокол №95 від 26 січня 2010 року план роботи профспілкового комітету первинної профспілкової організації працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
Взяти участь у підготовці та проведені заходу з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня
Правила прийому до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 2007 році iconПоложення про конкурс на звання "Науковець року Університету" та "Молодий науковець року Університету" серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя Загальні положення
Науковець року Університету” та “Молодий науковець року Університету” серед наукових та науково-педагогічних працівників Ніжинського...
Правила прийому до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 2007 році iconМіністерство освіти І науки України Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою ніжинського державного університету імені
Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою, створений у Ніжинському держуніверситеті імені Миколи Гоголя у 1999 році Постановою...
Правила прийому до Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 2007 році iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Засновники: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, факультет культури І мистецтв, Управління культури І туризму Ніжинського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи