Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії
Скачати 152.78 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії
Дата11.09.2012
Розмір152.78 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя


ПРОГРАМА

з нафтохімії та вуглехімії

для складання вступних іспитів до аспірантури


Рекомендовано Вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол № 11 від 03.06.2011 р.)


Ніжин - 2011 рік


Ухвалено вченою радою Інституту

біоорганічної хімії та нафтохімії

НАН України 14.05.2008 року,

протокол № 5


ПРОГРАМА

з нафтохімії та вуглехімії

(для складання вступних іспитів до аспірантури)


Розділ І. Нафтохімія


Елементи теоретичних засад органічного синтезу

Хімічна реакція на молекулярному рівні. Стабільні речовини та інтермедіати. Матеріальний баланс хімічних реакцій. Стехіометричний аналіз. Основні поняття хімічної кінетики. Кінетична модель хімічної реакції. Побудова кінетичних моделей реакцій, які протікають за участю стабільних речовин. Експериментальні установки для дослідження закономірностей хімічних реакцій: ідеальний періодичний реактор; реактори неперервної дії. Перебіг простих реакцій у реакторах неперервної дії. Реакція першого порядку. Незворотна реакція другого порядку за участю двох реагентів. Рівноважна реакція. Кінетика, склад продуктів і селективність складних реакцій. Інтегральний метод аналізу кінетичних кривих. Вибір умов проведення простих реакцій.


Сировина та вихідні речовини органічного та нафтохімічного синтезу

Промисловість основного органічного й нафтохімічного синтезу, її основні риси та перспективи розвитку. Основні види продуктів: проміжні речовини, мономери, пластифікатори й допоміжні речовини, синтетичне паливо та оливи, поверхнево-активні речовини, розчинники, пестициди.


Парафіни, їхні технічні властивості та застосування

Виділення нижчих парафінів із природних і попутних газів. Виділення твердого й м'якого парафіну. Ізомеризація парафінів. Характеристика фракцій парафінових вуглеводнів та їхнє очищення.


Олефіни, їхні технічні властивості та застосування

Теорія реакцій крекінгу та піролізу. Технологія піролізу вуглеводнів, устаткування і схеми піролізу та розділення газів, напрямки розвитку процесу. Термічний крекінг парафіну, каталітичний крекінг. Характеристика фракцій олефінів, їхнє очищення, переробка бутиленової та аміленової фракцій. Кислотна полімеризація олефінів та одержувані продукти. Алюмінійорганічний синтез олефінів і його продукти.


Ароматичні вуглеводні, їхні технічні властивості та застосування

Ароматичні вуглеводні піролізу. Коксування кам'яного вугілля та уловлювання продуктів. Теоретичні основи й технологія процесів риформінгу, одержувані продукти. Розділення продуктів ароматизації та їхнє очищення. Характеристика фракцій ароматичних вуглеводнів. Ізомеризація поліметилбензолів і їх розділення. Одержання бензолу і нафталіну процесами дезалкілування й диспропорціювання.


Ацетилен, його технічні властивості та застосування

Виробництво ацетилену з карбіду кальцію і його очищення. Теоретичні основи й методи одержання ацетилену з вуглеводнів. Технологія виробництва й виділення ацетилену.


Карбон(ІІ) оксид і синтез-газ, їхні технічні властивості та застосування

Теоретичні основи та методи конверсії вуглеводнів. Технологія виробництва синтез-газу і його очищення. Одержання концентрованого карбон(ІІ) оксиду.


Процеси галогенування

Класифікація реакцій, їхні енергетичні характеристики. Галогенуючі агенти. Охорона праці при процесі галогенування.

Хлорування метанових вуглеводнів та їх хлорпохідних. Теорія процесу й методи хлорування. Продукти рідиннофазового хлорування, вибір параметрів, типи реакційних апаратів і технологія процесу. Продукти газофазового хлорування, вибір параметрів, типи реакційних апаратів.

Хлорування олефінів. Продукти й технологія заміщуючого хлорування олефінів. Теорія й продукти адитивного хлорування олефінів. Вибір параметрів. Типи реакційних апаратів і технологія процесу. Процеси хлоргідрування олефінів, їхні теоретичні основи і технологія.

Хлорування ацетилену. Продукти й технологія адитивного хлорування ацетилену. Теорія і технологія синтезу хлористого вінілу з ацетилену.

Хлорування ароматичних сполук. Теоретичні основи і технологія хлорування в ароматичне ядро. Хлорування в бічний ланцюг й адитивне хлорування, теорія і технологія цих процесів. Продукти, одержувані хлоруванням ароматичних сполук.

Реакція розщеплення хлорпохідних, сполучені та комбіновані процеси. Технологія синтезу хлористого вінілу з етилену, інші застосування сполучених та комбінованих процесів.

Хлорування інших органічних сполук. Теоретичні основи, продукти і технологія хлорування спиртів, карбонільних сполук, карбонових кислот, амідів кислот. Синтез фосгену.

Процеси фторування. Фторування елементарним фтором і фторидами металів, теорія і технологія процесу. Фторування фтористим воднем, теоретичні основи процесу. Технологія виробництва фреонів. Фторорганічні мономери і методи їхнього одержання.


Процеси гідролізу, гідратації, дегідратації, естерифікації та амідування

Класифікація реакцій. Гідролізуючі агенти і каталізатори. Гідроліз і лужне дегідрохлорування хлорпохідних, теорія цих реакцій, одержувані продукти і типи реакторів. Технологія одержання епіхлоргідрину.

Етерифікація, теорія процесу та основні продукти. Типи реакторів і технологія етерифікації карбоновими кислотами, ангідридами й хлорангідридами кислот. Реакція амідування, дегідратація, гідроліз і етерифікація амідів. Гідроліз нітрилів. Технологія одержання метилметакрилату. Ізоціанати, карбамати і дитіокарбамати. Виробництво меламіну.

Естери сульфатної кислоти і сірчанокислотна гідратація олефінів. Теорія синтезу сульфатів зі спиртів і олефінів, вплив і вибір параметрів. ПАР типу алкілсульфатів, властивості та застосування, технологія їхнього виробництва. Гідроліз алкілсульфатів і продукти сірчанокислотної гідратації. Типи реакторів і технологія виробництва.

Пряма гідратація й процеси дегідратації. Теорія прямої дегідратації олефінів, вибір умов. Технологія виробництва етанолу. Гідратація ацетилену, теоретичні основи, методи і реакційна апаратура. Реакція дегідратації з утворенням простих ефірів і насичених речовин, способи проведення процесу й продукти. Дегідратація карбонових кислот, оцтовий ангідрид і кетен.

Процеси алкілування

Класифікація реакцій та їхня енергетика. Алкілуючі агенти.

Алкілування по атому вуглецю. Теорія реакцій алкілування ароматичних вуглеводнів, вибір умов. Продукти й способи алкілування, реакційні апарати. Технологія виробництва алкілбензолів. Алкілування фенолів, вибір умов. Алкілфеноли і технологія їхнього одержання. Хімія й технологія алкілування ізопарафінів. Ізооктан.

Алкілування по атомах кисню, сірки й азоту. Теорія цих реакцій й одержувані продукти. Вибір умов і типи реакторів. Технологія синтезу амінів.

Процеси β-оксиалкілування та інші реакції α-оксидів. Хімія й теоретичні основи реакції оксиетилування, вибір умов. Продукти переробки окису етилену й пропілену, неіоногенні ПАР. Типи реакторів і технологія процесів оксиалкілування. Інші синтези на основі α-оксидів.

Процеси вінілування. Хімія і теоретичні основи процесу. Технологія виробництва вінілацетату. Олігомери ацетилену та їхній синтез. Вінілові ефіри. Вінілування амідів і карбазолу.

Алкілування по атомах інших елементів. Прямий синтез органохлорсиланів, реактори і технологія процесу. Кремнійорганічні мономери та інші продукти. Теоретичні основи і технологія синтезу алюмінійтриалкілів, їхнє застосування. Виробництво тетраетилсвинцю.


Процеси сульфування і нітрування

Сульфування ароматичних сполук, теорія процесу, сульфуючі агенти. Вибір умов і типи реакторів. Продукти сульфування, ПАР типу алкіларилсульфонатів, технологія їхнього виробництва.

Сульфування парафінів, хімія й теоретичні основи реакції сульфохлорування і сульфоокислення. ПАР типу алкілсульфонатів і технологія їхнього виробництва.

Нітрування. Хімія і теоретичні основи нітрування ароматичних сполук, технологія синтезу нітросполук. Нітрування олефінів і ацетилену. Хімія і технологія нітрування парафінів. Нітропарафіни.


Процеси окиснення

Класифікація реакцій, окиснюючі агенти. Енергетичні характеристики реакцій. Охорона праці в процесах окиснення.

Процеси гомогенного окиснення. Наукові та інженерні основи процесів гомогенного окиснення, механізм, кінетика і каталіз, селективність процесу, вибір умов і реакторів. Окиснення нижчих парафінів у газовій фазі. Рідиннофазне окиснення н-бутану і бензину. Технологія одержання синтетичних жирних кислот. Окиснення нафтенів, основні закономірності процесу, отримувані продукти. Технологія окиснення циклогексану і одержання адипінової кислоти. Циклічні кетони та аліфатичні дикарбонові кислоти. Окиснення альдегідів, основні закономірності процесу та продукти. Одержання оцтової кислоти. Технологія спільного виробництва оцтової кислоти і оцтового ангідриду. Окиснення вуглеводнів до гідропероксидів, основні закономірності процесу. Технологія одержання гідропероксидів. Кислотне розщеплення гідропероксидів алкілбензолів, теорія і методи здійснення реакцій. Технологія кумольного способу синтезу фенолу та ацетону. Інші методи одержання фенолу та їхнє порівняння. Окиснення бічних ланцюгів ароматичних сполук і карбонові кислоти, основні закономірності реакції та продукти. Технологія одержання диметилтерефталату. Інші способи одержання ароматичних полікарбонових кислот.

Процеси гетерогеннокаталітичного окиснення, їхній механізм, кінетика і каталіз, селективність, вибір умов і типу реакційних апаратів. Окиснення олефінів по насиченому атому вуглецю, основні закономірності процесу і одержувані продукти. Реакція окисного аммонолізу, її теоретичні основи, закономірності та одержувані продукти. Технологія одержання акрилонітрилу. Синильна кислота. Парофазне окиснення ароматичних сполук в ангідриди кислот, основні закономірності процесу і одержувані продукти. Технологія виробництва оксиду етилену, порівняння методів його одержання.

Окиснення олефінів з металокомплексними каталізаторами. Реакція епоксидування, її наукові основи та закономірності. Комбіновані синтези, засновані на епоксидуванні олефінами, їхня технологія. Окиснення олефінів з паладієвим каталізатором, теоретичні основи і закономірності процесу. Одержувані продукти й технологія їхнього виробництва.


Процеси дегідрування та гідрування

Класифікація реакцій, їхні термодинамічні характеристики. Механізми, каталіз і кінетика реакцій. Основи вибору параметрів гідрування і дегідрування. Процеси дегідрування. Дегідрування та окиснювальне дегідрування спиртів. Основні закономірності процесу і одержувані продукти. Технологія виробництва формальдегіду. Дегідрування алкілбензолів, хімія і методи одержання стиролу та його гомологів. Технологія виробництва стиролу. Дегідрування парафінів, основні закономірності процесу. Зіставлення методів одержання дивінілу та ізопрену. Технологія двохстадійного одержання бутадієну та ізопрену. Одностадійний процес і його закономірності. Технологія розділення сумішей і виділення дієнів. Процеси окиснювального дегідрування.

Процеси гідрування. Хімія й основні закономірності реакцій гідрування. Гідрування вуглеводнів по подвійному, потрійному та ароматичному зв'язках. Реакції ароматичного перерозподілу водню. Гідрування й селективне гідрування спиртів, карбонільних сполук, нітрилів, нітросполук. Реакція гідроамонолізу. Деструктивне гідрування. Технологія процесів гідрування. Рідиннофазове гідрування, його параметри й типи реакторів. Технологія одержання вищих спиртів з кислот. Газофазове гідрування, його параметри й типи реакторів. Технологія гідрування бензолу в циклогексан. Загальні риси технології гідрування.


Синтези на основі карбон(ІІ) оксиду

Класифікація реакцій. Синтези з оксиду вуглецю та водню, їхні умови та одержувані продукти. Теоретичні основи і технологія виробництва метанолу.

Оксосинтез, його хімія і теоретичні основи, одержувані продукти. Вибір умов і схеми реакційних вузлів оксосинтезу альдегідів. Технологія процесу.

Процеси карбоксилювання, хімія й теоретичні основи реакції. Карбоксилювання спиртів і простих ефірів. Одержання мурашиної кислоти та її ефірів.

Конденсацій по карбонільній групі. Класифікація реакцій, їхні теоретичні основи.


Кислотно-каталітичні процеси

Конденсація карбонільних сполук з ароматичними, хімізм та продукти реакції. Технологія синтезу ДДТ і дифенілпропану. Реакція хлорметилювання. Синтез ацеталів і реакція Принса. Хімія і технологія одержання ізопрену з бутилену. Конденсація карбонільних сполук з азотистими основами, хімізм і продукти реакції. Синтез оксимів та їх перегрупування в лактами. Технологія виробництва капролактаму, інші методи його одержання.


Основно-каталітичні процеси

Хімія альдольної конденсації, одержувані продукти. Вибір умов реакції і типи реакторів. Технологія виробництва 2-етилгексанолу і пентаеритриту. Синтез ціангідридів і вінілпіридинів. Алкінольний синтез, хімія і технологія процесу, одержувані продукти.


Метатезис олефінів

Метатезис олефінів: каталізатори, механізми. Основні типи реакцій метатезису. Промислові процеси.


Кластерний каталіз

Кластерний каталіз: уявлення про кластери металів, приклади каталітичних механізмів.

^

Альтернативна сировина для нафтохімічного синтезу

Методи переробки вугілля до вуглеводневої сировини (термічне розчинення, гідрозрідження, деструктивне гідрування). Газифікація вугілля. Напівкоксування та коксування. Коксова смола – джерело ароматичної сировини. Вугілля – альтернатива нафті та природному газу як сировині нафтохімічної промисловості
Використання оксиду вуглецю у виробництві палив та нафтохімічної сировини. Процес Фішера-Тропша. Сучасні уявлення про механізм процесу Фішера-Тропша.
Метанол - паливо та сировина для нафтохімічного синтезу. Перетворення метанолу до вуглеводнів. Прості метилові ефіри - добавка до бензинів.


Біоресурси – потенційна сировина для органічного та нафтохімічного синтезу.


Біопалива

Біодизельне паливо. Вихідна сировина. Хімізм технологічних процесів. Біобензини. Вихідна сировина. Рецептури бензинів. Плюси і мінуси застосування біобензинів.


Література до розділу І


Основна:

 1. Лебедев Н. Н. "Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза", издание ІІ, Химия, 1975.

 2. Паушкин Я.М., Адельсон С.Д., Вишнякова Т.П. "Технология нефтехимического синтеза", часть I, Химия, 1973.

 3. Юкельсон И. И. "Технология основного органического синтеза", Химия, 1968.

4. Бардик Д.Л., Леффлер У.Л. Нефтехимия. Москва: Олимп-бизнес 2007.

5. Леффлер У.Л. Переработка нефти. Москва: Олимп-Бизнес, 2007.

6. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа. Учебное пособие. Уфа: Гилем, 2002.

7. Технология переработки нефти. Ч.1. Первичная переработка нефти: Учеб. пособие для вузов/ Глаголева О.Ф. и Капустин В.М.. - Доп.тираж. - М.: Издательство "КолосС", 2007.

8. Технология переработки нефти. В 2 ч. Часть вторая. Деструктивные процессы: Учеб. пособие для вузов/ Капустин В.М., Гуреев А.А.. - М.: Издательство "КолосС", 2007.

9. Рябов В.Д. Химия нефти и газа. Учебник. Киев: Техника, 2004.

10. Братичак М.М., Гринишин О.Б. Технологія нафти та газу. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». 2002.

11. Кухар В.П. Біоресурси потенційна сировина для промислового органічного синтезу.

Катализ и нефтехимия. –2007. – №15. С.1-15 (Огляд).

12. Кашковский В.И., Григорьев А.А. Метатезис олефинов – прошлое, настоящее, будущее Катализаторы, механизм, кинетика //Катализ и нефтехимия. –2006.–№14.–С.1-22 (Огляд).

Додаткова

1. Главати О.Л., Бурлака Г.Г., Тараторин Ю.Т., Грищенко И.М., Юшков В.А. Топлива и смазочные материалы для транспортных средств. Справочник. Киев: НАН Украины, ИБОНХ, Концерн «Украгротехсервис». 1997.

2. Медведева М.Л.Коррозия и защита оборудования при переработке нефти и газа. Учебное пособие. М. : Нефть и газ, 2005.

3. Практические работы по технологии нефти. Малый лабораторный практикум. Техника, ^ ТУМА ГРУПП, Туманян Б.П, 2006.

4. Справочник нефтяника / авт.-сост.: Ю.В.Зейгман, Г.А.Шамаев. - 2-е изд., доп. и перераб. - Уфа : Тау, 2005.

 1. Караулов А.К., Худолий Н.Н. Бензины и дизельные топлива для автомобилей. К.: Радуга, 2004.

 2. Ковтун Г.А., Плужников В.А. Химия ингибиторов окисления органических соединений. Киев: Наукова думка. 1995. 296с.

 3. КАТАЛИЗ. Механизмы гомогенного и гетерогенного катализа, кластерные подходы /Гончарук В.В., Камалов Г.Л., Ковтун Г.А. и др. – Киев: Наукова думка, 2002. 542с.

 4. Ковтун Г.О. Про хіміків. –Київ: Академперіодика, 2006.–262с.


Розділ І І. Вуглехімія

Вступ

Сучасний стан вуглехімії як науки. Предмет і методи вуглехімії, їх зв'язок з фізичною і органічною хімією. Місце хімії твердого палива в ряду хімічних наук. Тверде паливо – джерело теплової й електричної енергії та хімічної сировини. Найважливіші родовища горючих копалин. Ресурси горючих копалин в Україні та різних країнах світу. Основні напрямки і методи переробки горючих копалин для одержання високоякісних палив і хімічної сировини.


Систематика твердих палив та їх склад

Загальна систематика різних твердих горючих копалин (ТГК) та їх визначальні ознаки (торф, буре вугілля, кам’яне вугілля, антрацити, сапропелі, богхеди, горючі сланці). Складові частини вугіль. Номенклатура петрографічних компонент кам’яних і бурих вугіль. Характеристика (ТГК) за даними елементного аналізу. Взаємозв’язок між даними елементного аналізу.


Фізико-хімічні властивості твердих палив

Поняття густини, пористості, насипної густини, способи їх практичного визначен-ня. Пориста будова вугіль і горючих сланців. Класифікація пор по Дубиніну і Етингеру. Методи визначення питомої поверхні пористих матеріалів, їхня придатність та інформативність для вимірювання поверхні ТГК.


Сучасні уявлення про молекулярну структуру речовин викопних твердих палив

Форми вуглецю, які відрізняються за типом валентних зв’язків. Розвиток уявлень про молекулярну структуру вугіль і горючих сланців. Гіпотетичні формули будови органічних речовин ТГК. Фізичні методи дослідження структури твердих палив. Рентгеноструктурний аналіз. Оптична спектроскопія. Електронні спектри поглинання. ІЧ-спектроскопія.


Термічна переробка ТГК

Закономірності термічної переробки ТГК. Характеристика хімічних процесів, перебігаючих при термічній деструкції органічної маси ТГК. Спікаюча здатність вугіль, уявлення про процеси коксоутворення. Напівкоксування та коксування. Основні технології. Сировинна база коксування. Хімічні продукти коксування. Вихід, склад. Одержання сирого бензолу, концентрованого аміаку і сульфату амонію. Кам’яновугільна смола, методи її переробки.


Гідрогенізація та газифікація ТГК

Розвиток технології синтетичного палива (СП), роль процесів гідрогенізації, їх особливості. Теоретичні основи гідрогенізаційних процесів, класифікація процесів. Рідко- фазна та парофазна гідрогенізація вугіль. Технологія, каталізатори, продукти. Нові перспективні напрямки деструктивної гідрогенізації ТГК та їх економічна доцільність. Суть процесу газифікації ТГК. Вимоги до палив, які призначені для газифікації. Основні шляхи розвитку газифікації твердих палив. Необхідність включення в енерготехнологічну схему газогенераторного процесу. Одержання рідкого палива газифікацією горючих сланців.


Синтези на основі СО і Н2

Одержання синтез-газу газифікацією ТГК: технологічні схеми, типи газогенераторів.

Синтез рідких палив із окису вуглецю і водню. Особливості хімізму і умов процесу. Синтез і характеристика хімічних продуктів на основі СО і Н2, типи каталізаторів. Синтез метанолу із СО і Н2. Технологічна схема, умови процесу, каталізатори. Синтез Фішера-Тропша. Синтез Бергіуса. Синтез високооктанових бензинів із метанолу на висококремнеземних цеолітах.


Нові напрями непаливного використання ТГК

Нові методи переробки ТГК. Комплексне використання ТГК. Види, характеристика сировини і продукції, яку одержують. Комбінування виробництв. Безвідходна технологія. Властивості матеріалів на основі вуглецю (електроди, щітки, освітлювальне вугілля, наповнювачі, скловуглець тощо).


Охорона навколишнього природного середовища в процесах переробки твердих палив

Законодавчі заходи в Україні у відношенні захисту природи. Основні джерела забруднення атмосфери, водних джерел, грунту на підприємствах хімічної переробки палива і вуглецю. Перспектива переходу до безстічного ведення технологічних процесів. Безтрубна, безвідходна технологія.

Література до розділу ІІ

Основна

 1. Русьянова Н.Д. Углехимия. Научное издание. Наука. 2003, 316 с.

 2. Лазарев Л., Ангелова Т. Структура и реакции углей. София. Изд. БАН, 1990, 232 с.

 3. Русчев Д.Д. Химия твердого топлива. Л., Химия, 1976. 256 с.

 4. Касаточкин В.И., Ларина Н.К. Строение и свойства природных углей. М., Недра, 1975,

160 с.

5. Святец И.В., Агроскин А.А. Бурые угли как технологическое сырье. М., Недра, 1976,

223 с.

6. Химическая технология твердых горючих ископаемых. М., Химия, 1965, 496 с.

7. Химические вещества из угля. М., Химия, 1980, 616 с.

8. Каынева А.И., Платонов В.В. Теоретические основы химической технологии горючих

ископаемых. М., Химия, 1990, 228 с.

Додаткова

 1. Кузнецов Б.Н., Щипко М.Л. и др. Новые подходы в переработке твердого

органического сырья. Красноярск, 1991, 371 с.

 1. Соколов Б.З., Харлампович Г.Д. Производство и использование ароматических

углеводородов. М., Химия, 1960, 333 с.

 1. Саранчук В.И.. Айруни А.Т., Ковалев К.Е. Надмолекулярная организация, структура и

свойства угля. Киев, Наукова думка, 1988, 192 с.

 1. Проблемы катализа и углехимии.: Сб. науч. трудов. – К.: Наукова думка, 1992, 294 с.

 2. Нестеренко Л.Л. Бирюков Ю.В., Лебедев В.А. Основы химии и физики горючих

ископаемых. Киев, Вища школа, 1987, 359 с.

 1. Новые подходы к организации процесса Фишера-Тропша. Использованием реакторов

с каталитически активными мембранами. Хасин А.А. Рос. хим. ж., 2003, № 6.


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Засновники: Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, факультет культури І мистецтв, Управління культури І туризму Ніжинського...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни ніжинський державний університет імені миколи гоголя
України (наказ №1187, від 13. 10 2011 р.) Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Барановський м. О., докт. геогр. наук, проф., (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, Ніжин)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії iconМіністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Про відповідальність за появу на території університету в нетверезому стані, стані наркотичного сп’яніння
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії iconЗмін и до Статуту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя
України від 04. 06. 2009 р за №78 про наслідки повторної акредитації Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя визнано...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії iconМіністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету
Чільне місце в роботі викладачів психолого-педагогічних кафедр та викладачів фахових методик надається формуванню у студентів світоглядних...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії iconМіністерство освіти І науки України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Рішення Вченої ради університету
Кладинога В. С., Вчена рада відзначає, що в університеті здійснено комплекс організаційно-методичних заходів, спрямованих на вдосконалення...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії iconКушерець т,В, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя Наукова мета дослідження
Дослідження якості педагогічної освіти методом опитування випускників університету та їх роботодавців
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії iconПоверхневі збудження плазмон-фононного типу в одновісних напівпровідниках zno та 6h-siC
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (16602, м. Ніжин, вул. Кропив’ян-ського, 2). E-mail
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя програма з нафтохімії та вуглехімії iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад
Робота виконана на кафедрі менеджменту банківської діяльності двнз «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи