1. Загальні положення icon

1. Загальні положення
Скачати 181.24 Kb.
Назва1. Загальні положення
Дата11.09.2012
Розмір181.24 Kb.
ТипДокументи

П О Л О Ж Е Н Н Я

про первинну профспілкову організацію працівників Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя

1. Загальні положення

1.1. Первинна профспілкова організація є добровільним об'єднанням членів профспілки, які працюють/навчаються/ в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.

1.2. Первинна профспілкова організація створюється відповідно до Статуту профспілки працівників освіти і науки України при наявності не менше 3 осіб, які виявили бажання утворити пер­винну профспілкову організацію.

1.3.Первинна профспілкова організація вважається створеною, якщо члени профспілки або уповноважені ними особи на зборах (конференції) прийняли рішення про її створення та повідомили про це керівні профспілкові органи про своє приєднання до профспілки.

Відповідний вищий керівний профспілковий орган розглядає питання про реєстрацію первинної профспілкової організації не пізніше місячного терміну з дня отримання рішення про її створення.

1.4. Первинна профспілкова організація повідомляє про свою належність до певної профспілки відповідний територіальний орган юстиції. Повідомлення про належність до профспілки первинна профспілкова організація надсилає також адміністрації університету із зазначенням персонального складу об’єднуваних нею працівників.

1.5. Первинна профспілкова організація керується у своїй діяльності Кон­ституцією України, Законом України "Про професійні спілки, їх права та га­рантії діяльності", законодавством України, Статутом профспілки, цим Положенням, рішеннями профспілкових органів.

^ 1.6. Первинна профспілкова організація:

1.6.1. Незалежна у своїй діяльності від адміністрації університету, органів державної вла­ди й місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських ор­ганізацій, їм не підзвітна та не підконтрольна.

1.6.2. Будує стосунки з адміністрацією університету, органами державної влади й місце­вого самоврядування, політичними партіями, іншими громадськими ор­ганізаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства та договорів.

1.6.3. Первинна профспілкова організація самостійно організовує свою роботу з метою представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки, визначає напрями своєї діяльності, виходячи з повно­важень, передбачених законодавством України, статутних завдань профспілки, рішень вищих за підпорядкуванням профспілкових органів.

У питаннях колективних інтересів первинна профспілкова організація здійснює представництво та захист інтересів працівників університету незалежно від їх членства в профспілці.

У питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки первинна профспілкова організація здійснює представництво й захист у порядку, передбаченому законодавством і Статутом профспілки.

1.6.4. У первинній профспілковій організації за рішенням профспілкового комітету можуть створюватися цехові (на факультетах, в інших структурних підрозділах університету) профспілкові організації, профспілкові групи різних категорій працівників. Їх функції та повноваження, якщо вони не передбачаються Статутом профспілки, затверджуються профспілковим комітетом.

^ 2. Органи первинної профспілкової організації

2.1.Найвищим органом первинної профспілкової організації є профспілкові збори (конференція), періодичність проведення яких встановлюється Статутом профспілки, але не рідше одного разу на рік. Про дату, місце проведення зборів (конференції) та порядок денний члени профспілки сповіщаються не пізніш як за 10 днів до встановленого терміну, якщо інше не передбачено Статутом профспілки.

2.2. Профспілкові збори (конференція) скликаються профспілковим комітетом за своєю ініціативою чи на вимогу більш як третини членів профспілки, які перебувають на обліку в первинній профспілковій організації, або за пропозицією вищого за рівнем органу профспілки.

2.3. Норма представництва та порядок обрання делегатів на профспілкову конференцію визначаються профспілковим комітетом.

2.4. Профспілкові збори вважаються правомочними, якщо в їх роботі бере участь більш як половина членів профспілки, що об'єднуються первинною ор­ганізацією.

Профспілкова конференція вважається правомірною, якщо в її роботі бе­руть участь не менше 2/3 делегатів.

2.5. Рішення профспілкових зборів (конференції) приймаються більшістю голосів членів профспілки (делегатів конференції), присутніх на зборах (конфе­ренції), при наявності кворуму.

Форму голосування (відкрите, таємне) визначають збори (конференція).

2.6. Звітно-виборні збори (конференція) проводяться з періодичністю, виз­наченою Статутом профспілки.

У терміни, встановлені первинною профспілковою організацією або вищим керівним профспілковим органом, можуть проводитись звітні збори (конфе­ренції).

2.7. На профспілкових зборах (конференціях) для ведення поточної роботи обираються:

2.7.1.У профспілковій групі - профгрупорг, його заступник (заступники).

2.7.2. У цеховій профспілковій організації - цеховий комітет (профбюро).

2.7.3.У первинній профспілковій організації - профспілковий комітет і ревізійна комісія.

2.8. Терміни повноважень профгрупорга, цехового комітету (профбюро), профспілко­вого комітету визначаються відповідно до норм статуту профспілки профспілко­вими зборами (конференцією).

2.9. Відповідно до Статуту профспілки голова профкому, його заступники можуть обиратися профспілковими зборами (конференцією) або профспілковим комітетом. Якщо Статутом профспілки порядок обрання керівників виборних органів не визначено, то рішення з цього питання приймають профспілкові збо­ри (конференція).

2.10. Дострокові вибори профкому, голови профкому, його заступників, проводяться відповідно до підстав і порядку, визначених Статутом профспілки.

2.11. Профспілкові збори (конференція):

2.11.1. Визначають пріоритетні напрями діяльності первинної профспілко­вої організації.

2.11.2. Заслуховують і обговорюють звіти профспілкового комітету, звіти ревізійної комісії, дають оцінку їхній роботі.

2.11.3. Обирають профспілковий комітет.

2.11.4. Обирають ревізійну комісію.

2.11.5. Обирають делегатів на конференцію (з'їзд) вищої за статусом організації профспілки згідно з нормами представництва та порядком, затвердже­ними відповідним профспілковим органом.

2.11.6. Обирають (делегують) представників до вищого профспілкового ор­гану, якщо Статутом профспілки передбачено формування його за принципом прямого делегування.

2.11.7. Приймають рішення про входження до певної профспілки, про при­пинення діяльності, ліквідацію первинної профспілкової організації.

2.11.8. Розглядають інші питання діяльності первинної профспілкової ор­ганізації.

2.11.9. Можуть делегувати окремі свої повноваження профспілковому комітетові, цеховим профспілковим організаціям, профгрупам.

2.12. У період між профспілковими зборами (конференціями) первинна профспілкова організація здійснює свої повноваження через обраний нею орган - профспілковий комітет (профком).

2.13. Профспілковий комітет здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, статутом університету, Програмними документами, рішеннями з’їздів, конференцій, пленумів та президій вищих керівних профспілкових органів, іншими нормативними документами, що регулюють внутрішньоспілкову діяльність.

2.14. Засідання профкому про­водяться в міру необхідності, але не рідше як один раз на квартал. Засідання вва­жається правомірним, якщо в ньому бере участь більше половини членів профкому.

2.15. Рішення профкому вважається прийнятим, якщо за нього проголосу­вало більше половини членів профкому, присутніх на засіданні, при наявності кворуму.

2.16. Ректор університету не може обиратись до складу профкому первинної профспілкової організації.

2.17. Для здійснення представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки профком:

2.17.1. Скликає профспілкові збори (конференції), організовує виконання їх рішень та рішень вищих за підпорядкуванням керівних профспілкових органів, враховує критичні зауваження і пропозиції членів профспілки, організовує поточну діяльність первинної профспілкової організації, проводить свої засідання не менше одного разу на квартал.

2.17.2. Організовує ведення колективних переговорів, укладає колективний договір і контролює його виконання. З цією метою:

- збирає та узагальнює пропозиції членів профспілки, бере участь у підго­товці проекту колективного договору або самостійно готує його, організовує обговорення проекту в усіх підрозділах університету;

- разом з адміністрацією університету на рівноправній основі створює комісію для веден­ня колективних переговорів, при необхідності - узгоджувальну комісію для вре­гулювання розбіжностей у ході переговорів, надає експертну, консультативну та іншу допомогу своїм представникам на переговорах;

- спільно з адміністрацією організовує проведення зборів (конференції) працівників університету для схвалення проекту колек­тивного договору, за дорученням зборів (конференції) укладає колективний до­говір і здійснює контроль за його виконанням;

- звітує про виконання колективного договору на зборах (конференції) працівників університету;

- при порушенні адміністрацією університету умов колективного договору надсилає йо­му подання про усунення порушень. У разі відмови в усуненні цих порушень або недосягнення згоди в зазначений термін оскаржує неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб у суді;

2.17.3. Разом з адміністрацією університету вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм праці.

2.17.4. Разом з адміністрацією університету розробляє напрями розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників університету, форм і систем оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних виплат.

Контролює правильність нарахування зарплати та інших виплат.

2.17.5. Разом з адміністрацією університету вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, зокрема, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумованого обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо.

2.17.6. Разом з адміністрацією вирішує питання соціального розвитку університету, поліпшення умов праці, матеріально-побутового, медичного обслуговування працівників, бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг.

2.17.7. Заслуховує звіт ректора університету про виконання зобов’язань за колективним договором, заходів по організації і поліпшенню умов праці, матеріально-побутового і культурного обслуговування працівників і вимагає усунення виявлених недоліків.

2.17.8. Бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку університету.

2.17.9. Представляє інтереси працівників за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному спорі, сприяє його вирішенню.

2.17.10. Приймає рішення про вимогу до Міністерства освіти і науки України щодо розірвання трудового договору (контракту) з ректором університету, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або зміни колективного договору, не виконує зобов'язань за колективним договором.

2.17.11. Використовує передбачене ст. 28 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" право на одержання інформації від робо­тодавця щодо результатів господарської діяльності підприємства та з інших пи­тань соціально-економічного розвитку.

2.17.12. Дає згоду або відмовляє в дачі згоди на розірвання трудового договору з працівником, який є членом профспілки, з ініціативи адміністрації університету у випадках і порядку, передбачених законодавством.

2.17.13. Здійснює громадський контроль за виконанням адміністрацією університету за­конодавства про працю та про охорону праці, за забезпеченням в університеті безпечних і нешкідливих умов праці, виробничої санітарії, правильним застосуванням встановлених умов оплати праці, вимагає усунення виявлених недоліків.

З цією метою:

- створює комісію профкому з питань охорони праці, яка здійснює перевірку стану умов і безпеки праці на виробництві, санітарно-побутового обслу­говування, забезпечення працюючих засобами колективного й індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням тощо;

- вимагає усунення порушень нормативних актів про охорону праці;

- разом з роботодавцем бере участь у розробці й реалізації комплексних за­ходів для поліпшення безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, прово­дить перевірки їх виконання, правильного використання коштів фонду охорони праці;

- бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, у роботі комісії університету з питань охорони праці.

2.17.14. Здійснює контроль за підготовкою та поданням документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей.

2.17.15. Разом з адміністрацією у встановленому порядку розподіляє житлову площу в будинках, збудованих за кошти або за участю університету, а також ту житлову площу, яка надається адміністрації у розпорядження в інших будинках, контролює житлово-побутове обслуговування працівників, організовує громадський контроль за дотриманням законодавства про житло, сприяє організації кооперативного та індивідуального будівництва, колективного садівництва та городництва.

2.17.16. Здійснює громадський контроль за роботою їдальні, буфетів, медпункту, гуртожитків, домагається поліпшення їх діяльності.

2.17.17. Висуває свої кандидатури до складу комісії по трудових спорах, яка обирається загальними зборами трудового колективу.

У порядку, передбаченому чинним законодавством, вирішує питання про представництво інтересів членів профспілки в судових органах при вирішенні індивідуальних трудових спорів.

2.17.18. Сприяє розвитку серед працівників та членів їх сімей самодіяльної художньої творчості, фізичної культури, спорту, туризму, використовує кошти, які відраховує адміністрація згідно з ст.44 Закону України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та колективним договором на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу.

2.17.19. Розробляє та затверджує щорічний кошторис витрат з урахуванням усіх видів надходжень, звітує про його виконання перед профспілковою організацією.

2.17.20. Від імені членів профспілки розпоряджається коштами, іншим майном, що належить профспілковій організації на праві власності.

З метою реалізації статутних завдань профспілки приймає рішення про здійснення необхідної господарської та фінансової діяльності шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ, організацій із статусом юридичної особи, про формування відповідних фондів, кредитних спілок.

2.17.21. Формує штати звільнених профспілкових працівників згідно з обсягом роботи та наявних коштів.

2.17.22. Делегує своїх представників до комісії із соціального страхування.

2.17.23. Надає вищим за підпорядкуванням профспілковим органам інформацію, що стосується діяльності первинної профспілкової організації, фінансову, статистичну звітність, веде документацію за встановленими формами і переліком, забезпечує своєчасну та в повному обсязі сплату членами профспілки внесків.

2.17.24. Представляє інтереси працівників за їхнім дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та в колективному трудовому спорі, сприяє їх вирішенню; організовує надання членам профспілки безкоштовної правової до­помоги, запрошує при необхідності за рахунок коштів профорганізації кваліфікованих юристів.

2.17.25. Надає членам профспілки матеріальну допомогу з коштів профор­ганізації.

2.17.26. Здійснює представництво й захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників у відносинах з адміністрацією університету, органами влади, місцевого самоврядування, в суді.

2.18. У питаннях внутрішньоспілкової та організаційної роботи профком:

2.18.1. Спрямовує свою діяльність на виконання статутних завдань, рішень зборів (конференції) первинної профспілкової організації, вищих органів профспілки.

2.18.2. Обирає голову профкому зі свого складу, якщо це право передбаче­но статутом профспілки або делеговано зборами (конференцією), та заступників голови.

2.18.3. Звітує про свою діяльність перед профспілковими зборами (конфе­ренцією).

2.18.4. Приймає рішення про час і місце проведення зборів (конференції), їх порядок денний, готує документи, які виносяться на розгляд зборів (конференції).

2.18.5. Організовує облік членів профспілки, слідкує за дотриманням ста­тутних норм при прийнятті до профспілки та припиненні членства в ній, визна­чає порядок виборів делегатів на конференцію.

2.18.6. Організовує збір і реалізацію критичних зауважень та пропозицій членів профспілки, систематично інформує їх про свою роботу; висловлює точку зору первинної профспілкової організації на актуальні проблеми в засобах інформації університету та в інших формах пропаганди; проводить роз’яснювальну роботу серед членів профспілки щодо прав і ролі профспілки в захисті трудових і соціально-економічних прав та інтересів найма­них працівників.

2.18.7. Визначає структуру первинної профспілкової організації; приймає рішення про створення (ліквідацію) профгруп, цехових профспілкових ор­ганізацій відповідно до структури університету.

2.18.8. За наявності письмових заяв членів профспілки про утримання профспілкових внесків із їхньої заробітної плати укладає з роботодавцем договір щодо перерахування на рахунок первинної профспілкової організації профспілкових внесків із заробітної плати (у разі відсутності цієї норми в колек­тивному договорі).

2.18.9. Організовує виконання бюджету (кошторису) первинної профспілкової організації, щорічно звітує на профспілкових зборах (конференції) про використання коштів.

2.18.10. При наявності фінансових можливостей затверджує чисельність штатних працівників профкому і визначає розмір оплати їхньої праці згідно з встановленою в профспілці системою оплати праці; за поданням голови профкому здійснює прийняття на роботу та звільнення з роботи штатних працівників, затверджує їх функціональні обов'язки, організовує роботу штатних працівників і профактиву.

2.18.11. Для вирішення оперативних питань (у численній профспілковій ор­ганізації) може обирати президію, визначати її кількісний і персональний склад, повноваження, порядок роботи або вносити це питання на розгляд зборів (кон­ференції).

2.18.12. Для здійснення своїх повноважень у разі необхідності утворює постійні комісії за напрямами роботи, визначає їх перелік, кількісний та персональний склад, повноваження й порядок роботи; якщо ж численність первинної профспілкової організації не дає змоги створити постійні комісії, то відповідальність за конкретні ділянки роботи покладає персонально на своїх членів.

2.18.13. Для організації проведення окремих заходів може створювати тим­часові комісії та робочі групи.

2.18.14. Координує та контролює роботу цехових профспілкових організацій і профгруп, спрямовує і контролює діяльність постійних та тимчасових комісій і робочих груп.

2.18.15. Контролює роботу представників первинної профспілкової організації у вищих виборних органах профспілки, регіонального профоб'єднання, вносить пропозиції щодо поліпшення їхньої діяльності;

2.18.16. Забезпечує своєчасне й повне перерахування передбачених відповідними рішеннями коштів професійній спілці;

2.18.17. Бере участь у проведенні колективних профспілкових акцій, прово­дить відповідну організаторську й роз'яснювальну роботу в первинній профспілковій організації.

2.18.18. Організовує вивчення й поширення досвіду роботи інших профор­ганізацій, в т.ч. зарубіжних країн, запроваджує кращі форми роботи в практику первинної профспілкової організації.

2.18.19. Відповідно до Статуту профспілки та повноважень, наданих збора­ми (конференцією), володіє, користується й розпоряджається майном та кошта­ми, які належать на правах власності первинній профспілковій організації;

2.18.20. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності пер­винної профспілкової організації, якщо вони не є виключною компетенцією профспілкових зборів (конференції).

2.18.21. Має право своїм рішенням делегувати президії, профкому (цехко­му) структурного підрозділу університету частину своїх повноважень, необхідних для регулювання трудових та соціально-економічних відносин у підрозділі.

2.19. Голова профкому:

2.19.1. Без довіреності представляє первинну профспілкову організацію у взаємовідносинах профкому з іншими органами й організаціями.

2.19.2. Скликає та проводить засідання профспілкового комітету, президії (якщо її утворено), організовує підготовку необхідних матеріалів до них, підпи­сує прийняті рішення і протоколи засідань.

2.19.3. Вносить пропозиції профкому про розподіл обов'язків між заступни­ками голови профкому.

2.19.4. Проводить особистий прийом членів профспілки, організовує роз­гляд заяв, пропозицій і зауважень, дає доручення членам профспілки з питань діяльності первинної профспілкової організації.

2.19.5. Організовує навчання профспілкового активу, його інформування та інструктування.

2.19.6. За дорученням зборів (конференції) трудового колективу підписує колективний договір, організовує контроль за його виконанням.

2.19.7. За дорученням профспілкових зборів (конференції), профспілкового комітету розпоряджається коштами первинної профспілкової організації в ме­жах асигнувань, передбачених її бюджетом. Щорічно звітує на засіданні проф­кому про витрачання коштів за затвердженим кошторисом.

2.19.8. Забезпечує виконання рішень вищих за рівнем органів профспілки.

2.19.9. Подає до вищого органу профспілки звіти за встановленими формами.

2.19.10. Організовує ведення діловодства первинної профспілкової організації, забезпечує формування і збереження архіву.

2.19.11. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності пер­винної профспілкової організації, якщо вони не є виключною компетенцією зборів (конференції) або профкому.

2.20. Цехові комітети (профбюро) і їх голови організовують профспілкову роботу в структурних підрозділах університету, забезпе­чують виконання рішень профспілкових зборів (конференції), виборних органів профспілки.

2.21. Профгрупорг здійснює індивідуальну роботу серед членів профспілки, залучає їх до активної участі в роботі профорганізації, піклується про оплату їхньої праці, поліпшення умов праці, побуту та відпочинку.

2.22. Повноваження цехового комітету (профбюро) та профгрупорга визна­чаються профспілковим комітетом відповідно до норм Статуту профспілки.

^ 3. Кошти і майно первинної профспілкової організації

3.1. Первинна профспілкова організація може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності, розпоряджатись ним, створювати підприємства та організації.

3.2. Джерелами формування майна первинної профспілкової організації є вступні та членські внески членів профспілки, відрахування адміністрації університету на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу, пожертвування громадян, юридичних осіб, пасивні доходи, інші надходження, не заборонені за­конодавством.

3.3. Майно первинної профспілкової організації є її колективною власністю. Воно не підлягає розподілу між членами профспілки і використовується для виконання статутних завдань в інтересах членів профспілки.

3.4. Розмір вступних внесків і щомісячних членських внесків встановлюється Статутом профспілки.

Членські профспілкові внески сплачуються готівкою або за безготівковим розрахунком із заробітної плати згідно з заявою члена профспілки. Порядок пе­рерахувань внесків встановлюється відповідним договором профкому з адміністрацією.

3.5. Первинна профспілкова організація відраховує частину внесків на ста­тутну діяльність вищих за рівнем органів відповідно до норм Статуту профспілки або рішень її керівного органу;

3.6. Кошти первинної профспілкової організації, які залишаються в неї після відрахувань вищим за рівнем органам, витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим профспілковим комітетом.

3.7. Від імені членів профспілки розпоряджається коштами, іншим майном органи первинної профспілкової організації - профспілкові збори (конференція), профком.

^ 4. Ревізійна комісія первинної профспілкової організації

4.1. Водночас із виборами керівних органів первинної профспілкової організації на зборах (конференції) обирається ревізійна комісія.

4.2. 0сновними напрямами діяльності ревізійної комісії є:

4.2.1. Контроль за формуванням і використанням коштів та майна, які зна­ходяться у власності первинної профспілкової організації.

4.2.2. Контроль за виконанням рішень зборів (конференцій), за станом профспілкового діловодства, оперативністю розгляду звернень, скарг і пропозицій членів профспілки.

4.3. Порядок і зміст роботи ревізійної комісії визначаються Положенням, яке затверджується органом профспілки, уповноваженим її статутом.

4.4. Члени ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях профкому з правом дорадчого голосу. Членами ревізійної комісії не можуть бути обрані чле­ни і штатні працівники профкому та члени керівних органів університету.

^ 5. Право первинної профспілкової організації як юридичної особи

5.1. Первинна профспілкова організація є юридичною особою, має печатку, штамп установленого зразка, бланки, рахунок у банку.

5.2. Право юридичної особи первинна профспілкова організація реалізує через профспілковий комітет, що діє згідно з Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" та статуту профспілки.

^ 6. Припинення діяльності первинної профспілкової організації

6.1. Первинна профспілкова організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

6.2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) первинної профспілкової організації приймається профспілковими зборами (конференцією) відповідно до Статуту профспілки. Рішення зборів (конференції) вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як 2/3 членів профспілки, які пе­ребувають на обліку в цій організації, або більш як 2/3 делегатів конференції.

6.3. У випадку прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію (само­розпуск) первинної профспілкової організації одночасно приймається рішення про використання майна та коштів цієї організації, що залишилися після прове­дення всіх необхідних розрахунків, на статутні чи благодійні цілі.

6.4. Припинення діяльності первинної профспілкової організації шляхом примусового розпуску чи заборони діяльності за рішенням роботодавця, органів влади й місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій не допускається. Рішення про примусовий розпуск первинної профспілкової організації може бути прийнято лише судом.Схожі:

1. Загальні положення iconО. Л. Голубенко 2011 р. Положення про Раду кураторів університету Загальні положення > Це Положення регламент
Це Положення регламентує порядок створення І функціонування Ради кураторів (далі – рк) в університеті
1. Загальні положення iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
1. Загальні положення iconПоложення про студентську раду гуртожитку загальні положення
move to 213-17656
1. Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1. Загальні положення iconПоложення про Студентську раду університету Луганськ – 2002 І. Загальні положення
move to 0-16837736
1. Загальні положення iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах загальні положення
move to 0-16763638
1. Загальні положення iconПоложення про науковий центр патоморфологічних досліджень 2010 р м. Суми № Загальні положення
move to 0-17032775
1. Загальні положення iconПоложення про студентську соціальну службу Сумського державного університету І. Загальні положення
move to 0-16985172
1. Загальні положення iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
1. Загальні положення iconПоложення (тимчасове) про організацію навчально-методичної роботи в Сумському державному університеті 1 Загальні положення
Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти І науки України на базі узагальнення досвіду...
1. Загальні положення iconПоложення про проведення Чемпіонату Сумської відкритої шкільної Ліги квн І. Загальні положення
move to 0-22111356
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи