Положення про цехову профспілкову організацію icon

Положення про цехову профспілкову організацію
Скачати 56.67 Kb.
НазваПоложення про цехову профспілкову організацію
Дата11.09.2012
Розмір56.67 Kb.
ТипДокументи

ПОЛОЖЕННЯ

про цехову профспілкову організацію

( факультету, іншого структурного підрозділу університету)

Розділ І

Загальні положення

1.1. Профспілкова організація факультету, іншого структурного підрозділу університету (далі – цехова проф­спілкова організація) може бути створена за рішенням виборного органу первинної профспілкової організації (далі – профкому).

1.2. Цехова профспілкова організація діє відповідно до законів та інших норма­тивно-правових актів України, Статуту профспілки працівників освіти і науки України, рішень виборних органів вищих за статусом організацій профспілки, прийнятих відповідно до їх повноважень.

1.3. Цехова профспілкова організація здійснює свої повноваження через профспілкове бюро, яке діє у межах повноважень, наданих первинною організацією профспілки.

1.4. Профспілкове бюро обирається вищим органом цехової профспілкової органі­зації – зборами (конференцією) членів профспілки структурного підрозділу.

1.5. Профспілкові збори (конференція) скликаються, як правило, профспілковим бюро у міру необхідності, але не рідше, ніж це визначено Статутом профспілки, або за пропозицією вищого за рівнем профспілкового органу чи на вимогу не менше 1/3 членів профспілки, якщо це передбачено Статутом профспілки.

1.6. Про дату, час і місце проведення та порядок денний зборів (конференції) члени профспілки мають бути повідомлені за п’ять днів до їх проведення, якщо інше не передбачено Статутом профспілки або іншими документами.

1.7. У разі проведення конференції профспілкове бюро встановлює норму представ­ництва, порядок обрання делегатів, визначає перелік документів, що засвідчують обрання делегатів.

1.8. Збори вважаються правомірними, якщо в їх роботі бере участь не менше як половина загальної кількості членів профспілки, а конференція – коли на ній присутні не менше як 2/3 від обраної кількості делегатів (якщо інше не передбачено Стату­том профспілки). Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як половина учасників зборів (делегатів конференції), якщо інше не передба­чено Статутом профспілки.

1.9. Форму голосування з питань порядку денного визначають збори (конференція).

1.10. Цехова профспілкова організація працює під безпосереднім керівництвом профкому.

Розділ II

Повноваження профспілкового бюро

2. Профспілкове бюро:

2.1. Представляє і захищає трудові, соціально-економічні права та інтереси чле­нів профспілки у профкомі та у відносинах із керівником структурного підрозділу; залучає членів профспілки до активної участі в житті цехової та первинної профспіл­кової організації.

2.2. Готує та передає профкому пропозиції до проекту колективного договору університету та про зміни й доповнення до нього, відстоює свою позицію під час ук­ладання колективного договору, за дорученням профкому контролює хід його реалі­зації з питань, що стосуються працівників структурного підрозділу, надає профкому з цього питання відповідну інформацію.

2.3. Здійснює належний громадський контроль за забезпеченням роботою, вип­латою заробітної плати працівникам структурного підрозділу, дотриманням законо­давства про працю та охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов пра­ці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників за­собами колективного та індивідуального захисту.

2.4. Бере участь у розслідуванні нещасних випадків, які сталися з працівниками структурного підрозділу, відстоює та захищає інтереси потерпілого, сприяє прове­денню медичного обстеження працівників підрозділу.

2.5. Сприяє профкому в підготовці та проведенні заходів, спрямованих на захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів працівників університету.

2.6. Здійснює громадський контроль за умовами проживання членів профспілки структурного підрозділу в гуртожитках, організацією їх харчування.

2.7. Вносить пропозиції до комісії із соціального страхування університету щодо оздоровлення членів профспілки та членів їхніх сімей.

2.8. Подає профкому мотивовані пропозиції щодо притягнення до відповідаль­ності посадових осіб, які порушують Закон України “Про професійні спілки, їх пра­ва та гарантії діяльності”, не забезпечують дотримання законодавства про працю та реалізації колдоговірних зобов’язань стосовно працівників структурного підроз­ділу.

2.9. Надає необхідну допомогу членам профспілки під час розгляду індивідуаль­ного трудового спору, а в разі виникнення колективного трудового спору (конфлікту) в структурному підрозділі сприяє його вирішенню відповідно до вимог Закону Укра­їни “Про вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.

2.10. Забезпечує профспілковий актив необхідною для виконання покладених на нього обов’язків довідковою літературою та нормативними документами, проводить навчання активу.

2.11. Залучає членів профспілки та членів їхніх сімей до занять фізичною культу­рою та спортом, народною творчістю, сприяє їхньому духовному розвитку.

2.12. Забезпечує реалізацію статутних завдань профспілки, рішень профспілко­вих органів, розвиває внутрішньоспілкову демократію та зміцнює внутрішньоспілко­ву дисципліну.

2.13. Надає практичну допомогу комісіям профбюро та профгрупоргам у їхній роботі.

2.14. Вносить пропозиції профкому про нагородження та преміювання профспіл­кового активу структурного підрозділу,

1.15. Надає матеріальну допомогу членам профспілки.

2.16. Проводить роботу щодо залучення працюючих у члени профспілки.

2.17. Бере на облік та знімає із профспілкового обліку членів профспілки, якщо відповідними нормативними профспілковими документами це віднесено до повно­важень профбюро.

2.18. У термін, визначений Статутом профспілки, відповідно до рішень профкому чи за власною ініціативою або на вимогу 1/3 членів профспілки (якщо інше не перед­бачено Статутом профспілки) звітує перед членами профспілки про свою роботу.

2.19. Подає профкому критичні зауваження та пропозиції членів профспілки, які стосуються функцій та діяльності профкому, вищих за рівнем профспілкових органів, роботодавця, а також встановлені профкомом звіти і статистичні дані.

2.20. У встановленому порядку вирішує питання щодо витрат коштів, переданих у розпорядження цеховій організації.

2.21. Може утворювати постійні комісії або закріплювати членів профбюро за напрямами роботи.

2.22. Виконує інші функції, передбачені Статутом профспілки, положеннями, інс­трукціями, постановами вищих за рівнем профспілкових органів і рішеннями профспіл­кових зборів (конференцій) університету, структурного підрозділу, профбюро.

Розділ ІІІ

Повноваження голови цехової профспілкової організації

3.1. Голова цехової профспілкової організації представляє її інтереси у профкомі та у відносинах із керівником структурного підрозділу.

3.2. Голова цехової профспілкової організації:

1) організовує роботу цехової організації, профбюро, скликає та проводить його засідання, формує порядок денний та вносить його на затвердження профбюро;

2) вносить пропозиції щодо розподілу обов’язків між членами профбюро;

3) забезпечує підготовку питань на засідання профбюро, колегіальність під час їх обговорення та прийняття рішень;

4) підписує протоколи засідань профбюро, його рішення, а також інші до­кументи;

5) контролює виконання профбюро рішень вищих за рівнем профспілко­вих органів, що мають реалізовуватися в цеховій організації, та власних рішень;

6) звертається із заявами, клопотаннями, пропозиціями до посадових осіб університету з питань, що стосуються інтересів членів профспілки, які працюють у структурному підрозділі;

7) забезпечує навчання профспілкового активу цехової профспілкової організації;

8) забезпечує ведення обліку членів профспілки та сплату ними членських проф­спілкових внесків, якщо це віднесено до функцій профбюро;

9) здійснює особистий прийом членів профспілки, забезпе­чує своєчасний розгляд звернень, заяв і скарг, що надходять до профбюро, готує на них відповіді;

10) організовує належне діловодство в цеховій профспілковій організації;

11) інформує голову первинної профспілкової організації з питань діяльності це­хової організації;

12) здійснює інші функції, якщо вони не є виключною компетенцією зборів (кон­ференції) або профбюро.

Схожі:

Положення про цехову профспілкову організацію iconВитяг з «Положення про первинну профспілкову організацію студентів Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського»
«Положення про первинну профспілкову організацію студентів Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського»
Положення про цехову профспілкову організацію iconВитяг з «Положення про первинну профспілкову організацію студентів Миколаївського державного університету ім. В. О. Сухомлинського»
move to 1891-19419
Положення про цехову профспілкову організацію iconПоложення про первинну профспілкову організацію працівників донецького національного технічного університету загальні положення
Ппоп доннту добровільна неприбуткова громадська організація, що поєднує на добровільних засадах працівників Донецького національного...
Положення про цехову профспілкову організацію iconПоложення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка
України, цим Положенням та іншими документами прийнятими на загальній конференції студентів. Осс не дублюють профспілкову організацію...
Положення про цехову профспілкову організацію iconПротокол №1 від 9 грудня 2009р. Положення про профспілкову організацію
Профспілкова органiзацiя працівників інституту, факультету, вiддiлу структурного пiдpоздiлу Донецького національного технічного університету...
Положення про цехову профспілкову організацію iconПоложення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», «Положення про роботу предметно-методичних комісій кафедр Донецького державного університету управління» наказую
Про призначення відповідальних за організацію навчально-методичної роботи на кафедрах та голів пмк на 2012-2013 навчальний рік
Положення про цехову профспілкову організацію iconРозпорядження №5 Відповідно до наказу Міносвіти України №161 від 06. 1993 р. "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах" та "Положення про організацію екзаменаційної сесії в університеті" нагадую, що
Відповідно до наказу Міносвіти України №161 від 06. 1993 р. "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих...
Положення про цехову профспілкову організацію iconПоложення про організацію контролю та оцінювання якості навчання студентів затверджено на засіданні Методичної ради чдту від „ 2009 р протокол № Черкаси 2009
Положення про організацію контролю та оцінювання якості навчання студентів (далі Положення) розроблено на підставі
Положення про цехову профспілкову організацію iconПоложення про організацію І методику проведення семінарського заняття з метою удосконалення організації навчального процесу в університеті згідно вимог кредитно-модульної системи наказу ю
Затвердити “Положення про організацію І методику проведення семінарського заняття” (додаток 1)
Положення про цехову профспілкову організацію iconПоложення про організацію навчального процесу наказу ю: Видати теми дипломних проектів студентам груп 301-мп, 302-мп, 301-мпз 02020702 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»
Згідно з навчальними планами та графіком навчального процесу і відповідно до Положення про організацію навчального процесу
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи